intTypePromotion=3

Chuyển vị H tới N, O và S qua trạng thái chuyển tiếp vòng 4 hoặc 5 cạnh trong phản ứng phân mảnh ở phổ EI MS

Chia sẻ: Manh Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
14
lượt xem
1
download

Chuyển vị H tới N, O và S qua trạng thái chuyển tiếp vòng 4 hoặc 5 cạnh trong phản ứng phân mảnh ở phổ EI MS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EI MS của một số loạt các hợp chất hữu cơ đã được giải thích. Nó được chứng minh rằng: đối với các hợp chất có chứa> N-N = CH- nhóm, phản ứng phân mảnh được đặc trưng bởi sắp xếp lại với việc di chuyển từ H sang N qua trạng thái chuyển đổi vòng bốn thành viên; cho các hợp chất chứa nhóm -O-CH 2-COOH, -O-CH2-CONH- hoặc -S-CH2-COOH, việc sắp xếp lại H thành O, N hoặc S qua trạng thái chuyển đổi vòng năm thành viên đã xảy ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển vị H tới N, O và S qua trạng thái chuyển tiếp vòng 4 hoặc 5 cạnh trong phản ứng phân mảnh ở phổ EI MS

T¹p chÝ Hãa häc, T. 47 (4), Tr. 438 - 442, 2009<br /> <br /> ChuyÓn vÞ H tíi N, O vμ S qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp<br /> vßng 4 hoÆc 5 c¹nh trong ph¶n øng ph©n m¶nh ë<br /> phæ EI MS<br /> §Õn Tßa so¹n 01-8-2008<br /> NguyÔn H÷u §Ünh, Hoμng ThÞ TuyÕt Lan, Ph¹m V¨n Hoan<br /> Khoa Ho¸ häc, Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hμ Néi<br /> abstract<br /> EI MS of several of series of organic compounds were interpreted. It is demonstrated that:<br /> for compounds containing >N-N=CH- group, the fragmentation reaction is characterized by a<br /> rearrangement with a migration of H to N via four-membered ring transition state ; for<br /> compounds containing -O-CH2-COOH , -O-CH2-CONH- or -S-CH2-COOH group, a<br /> rearrangement of H to O, N or S via five-membered ring transition state happened.<br /> <br /> I - Më ®Çu<br /> Trong ph−¬ng ph¸p EI MS ph©n tö bÞ b¾n<br /> ph¸ b»ng chïm electron n¨ng l−îng tíi 70 eV,<br /> trong khi ®ã n¨ng l−îng ion ho¸ ph©n tö hîp<br /> chÊt h÷u c¬ th−êng chØ vμo kho¶ng 7 - 15 eV.<br /> V× thÕ, n¨ng l−îng d− thõa trong ion ph©n tö ®ñ<br /> ®Ó g©y ra sù ph©n c¾t mäi liªn kÕt cña nã t¹o ra<br /> v« sè cation. Tuy nhiªn chØ cã nh÷ng cation nμo<br /> ®ñ bÒn míi tíi ®−îc b¶n tiÕp nhËn vμ trªn phæ<br /> míi xuÊt hiÖn pÝc t−¬ng øng [1, 2].<br /> Trong nhiÒu tr−êng hîp, cation bÒn ®−îc t¹o<br /> thμnh do x¶y ra sù chuyÓn vÞ. §iÓn h×nh lμ<br /> chuyÓn vÞ McLafferty gÆp ë c¸c hîp chÊt chøa<br /> c¸c nhãm C=O (axit cacboxylic, este, amit),<br /> C=N (imin, hi®razon, oxim, semicacbazon),<br /> S=O (este cña axit sunfonic). ChuyÓn vÞ<br /> McLafferty cã thÓ ®−îc xem nh− sù ph©n c¾t β<br /> kÌm theo s− dÞch chuyÓn nguyªn tö H tíi dÞ tö<br /> do t¹o ra tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 6 c¹nh [1,<br /> 2].<br /> Míi ®©y, khi nghiªn cøu phæ EI MS cña mét<br /> sè d·y hi®razon, axit, hi®razit, chóng t«i thu<br /> ®−îc nhiÒu b»ng chøng vÒ sù chuyÓn vÞ H tíi N,<br /> O vμ S kh«ng theo kiÓu chuyÓn vÞ McLaferty mμ<br /> 438<br /> <br /> theo kiÓu t¹o ra tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 4<br /> hoÆc 5 c¹nh nh− sÏ tr×nh bμy d−íi ®©y.<br /> II - Thùc nghiÖm<br /> C¸c chÊt nghiªn cøu thuéc 4 d·y kh¸c nhau,<br /> cÊu tróc cña chóng ®· ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch<br /> phèi hîp c¸c ph−¬ng ph¸p phæ IR, 1D NMR,<br /> 2D NMR vμ MS [3 - 5]. C«ng thøc cÊu t¹o cña<br /> c¸c chÊt nghiªn cøu ®−îc tr×nh bμy ë h×nh 1.<br /> Phæ EI MS cña c¸c chÊt d·y A, d·y C, d·y<br /> D ®−îc ghi trªn m¸y Hewllet Packard<br /> Masspectrometer 5989B MS t¹i ViÖn Ho¸ häc,<br /> ViÖn Khoa häc vμ C«ng nghÖ ViÖt Nam, cña c¸c<br /> chÊt d·y B - trªn m¸y AutoSpec Premier (USA),<br /> t¹i Khoa Ho¸ häc, §HKHTN, §HQG Hμ Néi.<br /> Gi¸ trÞ m/z vμ c−êng ®é t−¬ng ®èi (tÝnh ra %)<br /> cña pÝc ion ph©n tö vμ c¸c pic chÝnh tiÕp sau pic<br /> ion ph©n tö ®−îc tr×nh bμy ë b¶ng 1.<br /> II - Th¶o luËn<br /> §Ó lμm thÝ dô, ë h×nh 2 cã dÉn ra mét phÇn<br /> phæ EI MS cña A1. Gièng nh− ë phæ cña A1, ë<br /> phæ cña A2 - A8, sau pic ion ph©n tö ®Òu cã c¸c<br /> <br /> pic víi m/z b»ng 279, 166, 165, 137 cã c−êng<br /> ®é lín (b¶ng 1), trong ®ã pic 166 lμ pic c¬ b¶n<br /> (c−êng ®é t−¬ng ®èi 100%, riªng ë A3 pic 166<br /> N<br /> <br /> O CH2<br /> H3CO<br /> <br /> S<br /> <br /> S<br /> <br /> H3CO<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> S<br /> CH-Ar<br /> <br /> N NH<br /> <br /> N NH<br /> <br /> NH<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> cã c−êng ®é 84%). C¸c pic kh¸c, nh− 351, 293<br /> 248, 217, 204 (h×nh 2), cã c−êng ®é kh«ng ®¸ng<br /> kÓ.<br /> <br /> H3CO<br /> <br /> CH-Ar<br /> <br /> H3CO<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> O CH2<br /> C O<br /> NH<br /> N CH-Ar<br /> CH=CHCH3<br /> <br /> H3CO<br /> <br /> CH-Ar<br /> <br /> CH3CH2CH2<br /> (A1 - A8)<br /> <br /> (B1 - B2)<br /> <br /> (C1 - C2)<br /> <br /> (D1 - D4)<br /> <br /> H×nh 1: C«ng thøc cÊu t¹o chung cña c¸c d·y hîp chÊt nghiªn cøu (Ar: xem ë b¶ng 1)<br /> B¶ng 1: C¸c pic chÝnh trªn phæ khèi l−îng cña c¸c chÊt nghiªn cøu<br /> Hîp chÊt<br /> <br /> Ar<br /> <br /> M (tÝnh)<br /> <br /> m/z (c−êng ®é t−¬ng ®èi, %)<br /> <br /> A1<br /> <br /> C6H5-<br /> <br /> 382<br /> <br /> 382 (17), 279 (25), 166 (100), 165 (50), 137 (75)<br /> <br /> A2<br /> <br /> 4-CH3C6H4-<br /> <br /> 396<br /> <br /> 396 (8), 279 (16), 166 (100), 165 (45), 137 (69)<br /> <br /> A3<br /> <br /> 4-HOC6H4-<br /> <br /> 398<br /> <br /> 398 (5), 279 (18), 166 (84), 165 (40), 137 (100)<br /> <br /> A4<br /> <br /> 4-CH3OC6H4-<br /> <br /> 412<br /> <br /> 412 (4), 279 (20), 166 (100), 165 (50), 137 (83)<br /> <br /> A5<br /> <br /> 4-ClC6H4-<br /> <br /> 416<br /> <br /> 412 (2), 279 (6), 166 (100), 165 (50), 137 (80)<br /> <br /> A6<br /> <br /> pyrol-2-yl<br /> <br /> 371<br /> <br /> 371 (9), 279 (9), 166 (100), 165 (41), 137 (89)<br /> <br /> A7<br /> <br /> 5-metylfur-2-yl<br /> <br /> 386<br /> <br /> 386 (7), 279 (7), 166 (100), 165 (40), 137 (78)<br /> <br /> A8<br /> <br /> pyrid-3-yl<br /> <br /> 383<br /> <br /> 383 (28), 279 (15), 166 (100), 165 (63), 137 (83)<br /> <br /> B1<br /> <br /> 4-O2NC6H4-<br /> <br /> 385<br /> <br /> 385 (4), 237 (100), 222 (42), 194 (32)<br /> <br /> B2<br /> <br /> 3-O2NC6H4-<br /> <br /> 385<br /> <br /> 385 (9), 237 (100), 222 (45), 194 (27)<br /> <br /> C1<br /> <br /> 4-O2NC6H4-<br /> <br /> 355<br /> <br /> 355 (10), 207 (100), 192 (12), 164 (4)<br /> <br /> C2<br /> <br /> 2-CH3OC6H4-<br /> <br /> 340<br /> <br /> 340 (15), 207 (100), 192 ((11), 164 (6)<br /> <br /> D1<br /> <br /> 4-ClC6H4-<br /> <br /> 358<br /> <br /> 358 (35), 164 (100), 149 (19), 121 (9)<br /> <br /> D2<br /> <br /> 2-ClC6H4-<br /> <br /> 358<br /> <br /> 358 (22), 164 (100), 149 (16), 121 (10)<br /> <br /> D3<br /> <br /> fur-2-yl<br /> <br /> 313<br /> <br /> 313 (20), 164 (100), 149 (18), 121 (8)<br /> <br /> D4<br /> <br /> pyrid-3-yl<br /> <br /> 324<br /> <br /> 324 (27), 164 (100), 149 (15), 121 (12)<br /> <br /> Dùa vμo h×nh 2 vμ c¸c quy t¾c chi phèi sù ph©n m¶nh trong ph−ong ph¸p EI MS [6] cã<br /> thÓ gi¶i thÝch sù h×nh thμnh c¸c pic 279, 166, 165 vμ 137 trªn phæ cña c¸c hîp chÊt d·y A th«ng qua<br /> tr−êng hîp cña A1 nh− ë s¬ ®å 1.<br /> Phæ EI MS cña c¸c hîp chÊt d·y B ®−îc ®Æc tr−ng bëi c¸c pic m¹nh víi m/z b»ng 237, 222<br /> vμ 194. Chóng t«i cho r»ng sù ph©n m¶nh ion ph©n tö cña c¸c hîp chÊt d·y B x¶y ra t−¬ng tù nhau<br /> vμ ®−îc minh ho¹ b»ng tr−êng hîp cña B1 nh− ë s¬ ®å 2.<br /> Phæ EI MS cña c¸c hîp chÊt d·y C ®−îc ®Æc tr−ng bëi c¸c pÝc víi m/z b»ng 207, 192 vμ 164.<br /> Sù ph©n m¶nh cña ion ph©n tö c¸c hîp chÊt d·y C còng x¶y ra t−¬ng tù nhau vμ ®−îc gi¶i thÝch<br /> th«ng qua tr−êng hîp C1 nh− ë s¬ ®å 3.<br /> 439<br /> <br /> H×nh 2: Mét phÇn phæ EI MS cña hîp chÊt A1<br /> N<br /> NH +<br /> CH2<br /> C3H7<br /> N<br /> O<br /> - C6H5-CN<br /> S<br /> N<br /> OCH3<br /> C H<br /> 382 (17)<br /> C6H5<br /> <br /> N<br /> NH +<br /> CH2<br /> N<br /> O<br /> S<br /> H<br /> OCH3<br /> <br /> C3H7<br /> <br /> 279 (25)<br /> <br /> N NH<br /> <br /> -<br /> <br /> S<br /> <br /> N<br /> - CO<br /> <br /> C3H7<br /> 137 (75)<br /> <br /> +<br /> OCH3<br /> <br /> -H<br /> <br /> O<br /> <br /> C3H7<br /> <br /> +<br /> OCH3<br /> <br /> 165 (50)<br /> <br /> +<br /> OH<br /> <br /> C3H7<br /> <br /> OCH3<br /> <br /> 166 (100)<br /> <br /> S¬ ®å 1: Sù ph©n m¶nh cña [A1]+. (gi¸ trÞ m/z vμ c−êng ®é t−¬ng ®èi ®−îc ghi d−íi mçi c«ng thøc)<br /> H<br /> N N<br /> <br /> CH3<br /> O<br /> <br /> S<br /> <br /> N<br /> O<br /> CH3<br /> <br /> H<br /> <br /> CH3<br /> <br /> +<br /> - p-O2NC6H4CN<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> O<br /> CH3<br /> <br /> C<br /> C6H4NO2-p<br /> <br /> 385 (4)<br /> <br /> H<br /> N N<br /> <br /> +<br /> S<br /> <br /> - CH3<br /> <br /> N<br /> H<br /> <br /> H<br /> N N<br /> <br /> CH3<br /> +O<br /> <br /> S<br /> <br /> N<br /> H<br /> <br /> O<br /> <br /> 237 (100)<br /> <br /> +<br /> O<br /> - CO<br /> <br /> CH3<br /> <br /> H<br /> N N<br /> <br /> S<br /> <br /> N<br /> H<br /> <br /> 222 (42)<br /> <br /> 194 (32)<br /> <br /> S¬ ®å 2: Sù ph©n m¶nh cña [B1]+.<br /> H<br /> N N<br /> <br /> S<br /> <br /> N<br /> O<br /> CH3<br /> <br /> H<br /> 355 (10)<br /> <br /> H<br /> N N<br /> <br /> +<br /> - p-O2NC6H4CN<br /> <br /> N<br /> C<br /> C6H4NO2-p<br /> <br /> O<br /> CH3<br /> <br /> N<br /> H<br /> <br /> +<br /> S<br /> <br /> N<br /> - CH3<br /> <br /> S<br /> N<br /> H<br /> <br /> N<br /> - CO<br /> <br /> H<br /> N+<br /> S<br /> N<br /> H<br /> <br /> O<br /> 207 (100)<br /> <br /> 192 (12)<br /> <br /> S¬ ®å 3: Sù ph©n m¶nh cña [C1]+.<br /> 440<br /> <br /> H<br /> N+<br /> <br /> 164 (4)<br /> <br /> v÷ng nªn kiÓu ph©n m¶nh qua tr¹ng th¸i chuyÓn<br /> tiÕp ®ã vÉn c¹nh tranh ®−îc víi c¸c kiÓu ph©n<br /> m¶nh kh¸c.<br /> <br /> ë c¶ 3 s¬ ®å ph©n m¶nh trªn con ®−êng dÉn<br /> ®Õn pic ion c¬ b¶n (pic cã c−êng ®é m¹nh nhÊt)<br /> ®Òu ®i qua giai ®o¹n chuyÓn vÞ nguyªn tö H ®Õn<br /> nguyªn tö N th«ng qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp<br /> vßng 4 c¹nh nh− ë s¬ ®å 4. Cã thÓ h×nh dung sù<br /> t¹o thμnh vμ biÕn ®æi cña tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp<br /> ë s¬ ®å 4 nh− sau: T−¬ng t¸c gi÷a cÆp electron<br /> ch−a chia cña N dÞ vßng víi H cña nhãm imin<br /> dÉn tíi h×nh thμnh liªn kÕt N-H, ®ång thêi 2 cÆp<br /> electron σ chuyÓn dÞch theo chiÒu mòi tªn cong,<br /> mét cÆp tr¶ l¹i cho N dÞ vßng, cÆp kia trë thμnh<br /> liªn kÕt π gi÷a C vμ N t¹o ra liªn kÕt ba C≡N.<br /> Th«ng th−êng th× tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp<br /> vßng 4 c¹nh lμ kh«ng thuËn lîi v× kÐm bÒn. Tuy<br /> nhiªn trong tr−êng hîp cña 3 d·y hîp chÊt nªu<br /> trªn do tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp ®ã dÉn ®Õn t¹o<br /> thμnh hîp chÊt nitril Ar-CN vμ ion m¶nh bÒn<br /> H<br /> <br /> C3H5<br /> <br /> O<br /> 358 (35) OCH3<br /> <br /> CO<br /> C<br /> H2<br /> <br /> N<br /> <br /> _<br /> <br /> CH<br /> <br /> H2 C<br /> <br /> A'r<br /> <br /> C<br /> <br /> Ar<br /> <br /> N<br /> A'r<br /> <br /> +<br /> <br /> C3H5<br /> N N=CH-C6H4Cl-p<br /> <br /> OH<br /> <br /> C3H5<br /> <br /> H 2C<br /> <br /> 149 (19) O<br /> <br /> - CO<br /> NH<br /> <br /> +<br /> p-ClC6H4-C NH<br /> <br /> OC<br /> <br /> CH2-CO-NH-N=CH-C6H4Cl-p<br /> <br /> +<br /> OH<br /> <br /> - CH3<br /> <br /> 164 (100) OCH3<br /> <br /> _<br /> <br /> + N C Ar<br /> H<br /> <br /> §èi víi c¸c hîp chÊt d·y D, pic ion c¬ b¶n<br /> 164 (100%) chØ cã thÓ d−îc gi¶i thÝch do sù<br /> t¹o thμnh tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5 c¹nh<br /> nh− ë s¬ ®å 5. ë d·y nμy cßn x¶y ra sù ph©n c¾t<br /> liªn kÕt O-CH2 lμm xuÊt hiÖn c¸c pÝc kh¸c, nh−<br /> pic 195 (30%) ®èi víi D1 (s¬ ®å 5).<br /> <br /> OC<br /> <br /> O<br /> OCH3<br /> <br /> +<br /> <br /> S¬ ®å 4: ChuyÓn vÞ H ®Õn N qua tr¹ng th¸i<br /> chuyÓn tiÕp vßng 4 c¹nh<br /> <br /> C6H4Cl-p<br /> <br /> - C3H5<br /> <br /> N<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> S<br /> <br /> HN<br /> <br /> H<br /> <br /> +<br /> <br /> N N<br /> <br /> +<br /> <br /> S<br /> <br /> HN<br /> <br /> 195 (30)<br /> <br /> C3H5<br /> +<br /> <br /> OCH3<br /> <br /> 121 (9)<br /> <br /> 138 (17)<br /> <br /> S¬ ®å 5: Sù ph©n m¶nh cña [D1]+.<br /> chóng t«i còng ®· nhËn xÐt r»ng: sù t¹o ra ion<br /> [ArOH]+. tõ ion ph©n tö [ArOCH2COOH]+. ho¨c<br /> ion ph©n tö [ArOCH2CONHY]+. (Y = H, NH2,<br /> NHR, ...) chØ cã thÓ gi¶i thÝch b»ng sù chuyÓn vÞ<br /> nhê t¹o thμnh tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5<br /> c¹nh ®−îc tãm t¾t nh− trong s¬ ®å 6.<br /> <br /> ë s¬ ®å 1, ngoμi sù chuyÓn vÞ qua tr¹ng th¸i<br /> chuyÓn tiÕp vßng 4 c¹nh, cßn x¶y ra sù chuyÓn<br /> vÞ qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5 c¹nh trong<br /> sù h×nh thμnh ion 166 (100%) tõ ion 279 (25%).<br /> Tr−íc ®©y [7] khi nghiªn cøu phæ EI MS cña<br /> mét sè axit aryloxiaxetic vμ hi®razit cña chóng,<br /> <br /> H O<br /> C O<br /> <br /> Ar O<br /> C<br /> H2<br /> <br /> +<br /> _<br /> <br /> H2C<br /> <br /> C O<br /> O<br /> <br /> H<br /> Ar O<br /> <br /> +<br /> <br /> _<br /> <br /> H2C<br /> <br /> C O<br /> N<br /> Y<br /> <br /> H<br /> <br /> NY<br /> <br /> +<br /> <br /> C O<br /> <br /> Ar O<br /> C<br /> H2<br /> <br /> S¬ ®å 6: Sù chuyÓn vÞ H ®Õn O qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5 c¹nh<br /> Kh¸c víi ë tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 4<br /> c¹nh (s¬ ®å 4), ë s¬ ®å 6 liªn kÕt hi®ro gi÷a O ë<br /> nhãm ArO víi H ë nhãm OH hoÆc NH lμm dÔ<br /> dμng cho viÖc t¹o thμnh tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp<br /> <br /> vßng 5 c¹nh mμ ë ®ã cÆp electron ch−a chia cña<br /> O ®ãn nhËn lÊy proton, 2 cÆp electron δ chuyÓn<br /> dÞch theo chiÒu mòi tªn cong, mét cÆp chuyÓn<br /> ®Õn O, cÆp kia t¹o liªn kÕt O-CH2 hoÆc N-CH2<br /> 441<br /> <br /> h×nh thμnh vßng 3 c¹nh t¸ch ra.<br /> Trong c«ng tr×nh tr−íc ®©y [8], chóng t«i ®·<br /> nhËn thÊy mét h−íng chung trong sù ph©n m¶nh<br /> cña nhiÒu d·y hîp chÊt dÞ vßng cã nhãm -SCH2-COOH lμ sù t¸ch lacton C2H2O2. Sù t¸ch<br /> lacton nh− thÕ chØ cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc bëi sù<br /> ph©n m¶nh qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5<br /> c¹nh biÓu diÔn nh− ë s¬ ®å 7.<br /> +<br /> <br /> H O<br /> C O<br /> <br /> Ar S<br /> <br /> _<br /> <br /> H2C<br /> <br /> C O<br /> O<br /> <br /> C<br /> H2<br /> <br /> H<br /> <br /> +<br /> <br /> Ar S<br /> <br /> S¬ ®å 7: Sù chuyÓn vÞ H ®Õn S qua tr¹ng th¸i<br /> chuyÓn tiÕp vßng 5 c¹nh<br /> Nh− trªn ®· thÊy, chuyÓn vÞ nhê sù t¹o<br /> thμnh tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 4 vμ 5 c¹nh<br /> kh«ng ph¶i lμ hiÖn t−îng ®¬n lÎ, nã x¶y ra ë<br /> nhiÒu d·y hîp chÊt cã cÊu t¹o kh¸ kh¸c nhau.<br /> Nhê tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 4 hoÆc 5 c¹nh<br /> nh− trªn ta cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc nh÷ng qu¸<br /> tr×nh ph©n m¶nh mμ ë ®ã ngoμi sù ph©n c¾t liªn<br /> kÕt cßn cã sù chuyÓn nguyªn tö H tõ hîp phÇn<br /> nμy sang hîp phÇn kh¸c cña ion bÞ ph©n m¶nh.<br /> IV - kÕt luËn<br /> Tõ sù ph©n tÝch phæ EI MS cña nhiÒu d·y<br /> hîp chÊt kh¸c nhau, chóng t«i ®· chøng tá r»ng:<br /> §èi víi c¸c hîp chÊt chøa cÊu t¹o >N-N=CHcã sù chuyÓn vÞ H tõ nhãm imin (-N=CH-) tíi<br /> >N- qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 4 c¹nh; §èi<br /> víi c¸c hîp chÊt chøa cÊu t¹o -O-CH2COOH, O-CH2-CONHY hoÆc -O-S-CH2COOH cã sù<br /> T¸c gi¶ liªn hÖ: NguyÔn H÷u §Ünh<br /> Khoa Hãa häc,<br /> Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hμ Néi.<br /> <br /> 442<br /> <br /> chuyÓn vÞ H tõ nhãm OH hoÆc nhãm NH tíi O<br /> hoÆc S qua tr¹ng th¸i chuyÓn tiÕp vßng 5 c¹nh.<br /> Nh÷ng chuyÓn vÞ nh− trªn cã thÓ ®−îc vËn dông<br /> mét c¸ch tiÖn Ých trong ph©n tÝch phæ EI MS<br /> cña c¸c hîp chÊt h÷u c¬.<br /> Tμi liÖu tham kh¶o<br /> 1. Manfred Hesse, Herbert Meier, Bernd Zecd.<br /> Spectroscopic<br /> Methods<br /> in<br /> Organic<br /> Chemistry. Georg. Thieme Verglad<br /> Stuttgart, New York (1997).<br /> 2. Alison E. Ashcroft. Ionization Methods in<br /> Organic Mass Spectrometry. The Royal<br /> Society of Chemistry, UK (1997).<br /> 3. Ph¹m V¨n Hoan, NguyÔn H÷u §Ünh. T¹p<br /> chÝ Ho¸ häc, T. 45 (2), Tr. 131 - 135 (2007).<br /> 4. Nguyen Huu Dinh, Nguyen Hien. Journal of<br /> Chemistry, T. 45 (6), 763 - 767 (2007).<br /> 5. NguyÔn H÷u §Ünh, D−¬ng Quèc Hoμn,<br /> NguyÔn H÷u C¶nh, NguyÔn HiÓn, §oμn ThÞ<br /> Lan H−¬ng. T¹p chÝ Ho¸ häc, T 43 (4), Tr.<br /> 437 - 441 (2005).<br /> 6. NguyÔn H÷u §Ünh, TrÇn ThÞ §μ. øng dông<br /> ph−¬ng ph¸p phæ nghiªn cøu cÊu tróc ph©n<br /> tö. Nhμ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hμ Néi (1999).<br /> 7. NguyÔn H÷u §Ünh, NguyÔn V¨n Tßng,<br /> Ph¹m V¨n Hoan. TuyÓn tËp c«ng tr×nh Héi<br /> nghÞ Khoa häc vμ c«ng nghÖ Ho¸ h÷u c¬<br /> Toμn quèc lÇn thø nhÊt, 1999, Tr. 244 - 247.<br /> 8. Ph¹m V¨n Hoan, NguyÔn H÷u §Ünh,<br /> NguyÔn V¨n Tßng. T¹p chÝ Ho¸ Häc, T. 43<br /> (3), Tr. 265 - 269 (2005).<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản