intTypePromotion=1

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
138
lượt xem
12
download

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn, tờ khai hàng xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n cña  é  tµi b  ch Ý n h  ­  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 101 tct/ac   n g µy  9 th¸ng 01 n¨ m  2003 v Ò   viÖc sö  d ô n g   o¸ ® ¬ n,  h tê  hai h µ n g   u Êt kh È u  ­ n h Ë p  k h È u  t¹i hç k x  c KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  Võa  qua  mét  Côc  sè  thuÕ  doanh  vµ  nghiÖp  C«ng      viÖc  cã  v¨n háivÒ  sö  dông    ho¸ ®¬n,    tê khaihµng    ho¸ xuÊt khÈu      ­ nhËp khÈu  i t¹ chç;vÒ    vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1.  C¨n  Th«ng   sè  cø  t 90/2002/TT­ BTC  ngµy  10/10/2002 cña      Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  thuÕ    vÒ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT       ®èi víi hµng  ho¸  b¸n cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi nhng    giao hµng  cho doanh  nghiÖp  kh¸c t¹    i ViÖt Nam     theo chØ  ®Þnh  cña  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi®Ó     lµm nguyªn   liÖu s¶n    xuÊt gia c«ng      hµng  xuÊt khÈu; Ho¸      ®¬n  hµng  xuÊt khÈu  i   t¹  chç  îc ®   lËp nh    sau: ­ ChØ       tiªu®¬n  b¸n  vÞ  hµng:ghitªn®¬n  b¸n        vÞ  hµng  íc,sau  ghitªn tr   ®ã      th¬ng nh©n    nícngoµimua     hµng xuÊt khÈu  i   t¹ chç.§èivíichØ          tiªu®Þa  chØ,  sè    tµikho¶n,®iÖn    tho¹i m∙  thuÕ: ghi®Þa     sè  ,     chØ,  tµikho¶n,®iÖn  sè      tho¹i  , m∙  thuÕ  sè  cña ®¬n  b¸n hµng  vÞ    xuÊtkhÈu      t¹ chç. i ­ ChØ     tªnngêi mua     tiªuhä      hµng: ghihä, tªnth         ¬ng  nh©n    níc ngoµitr     íc, sau  ghihä    ®ã    tªnngêimua   hµng  cña  doanh nghiÖp    t¹ chç  i sau;chØ      tiªu®¬n  vÞ: ghi tªn ®¬n  nhËn        vÞ  hµng xuÊt khÈu  i   t¹ chç. §Þa    chØ:    ghi ®Þa  chØ     t¹i ViÖtNam.  tµikho¶n,m∙  thuÕ:ghisè      Sè      sè      tµikho¶n,m∙  thuÕ    sè  cña ®¬n  vÞ  nhËn  hµng    t¹ ViÖtNam. i   ­ ChØ       tiªuh×nh thøc thanh    to¸n:ghithanh        to¸nqua  ng©n  hµng  theo    hîp ®ång  víi ¬ng  ký   th nh©n    nícngoµi. ­ C¸c    chØ    tiªukh¸c cña      ho¸ ®¬n  îclËp  ®   theo  ChÕ   qu¶n    dông  ®é  lý,sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh   885/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy 16/7/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    2. MÉu,          thñ tôc,ghichÐp  khaihµng    Tê    ho¸ xuÊt khÈu  i   t¹ chç,c¸cdoanh        nhiÖp cÇn  ªnhÖ     quan  li   víic¬  H¶i quan    n¬i gÇn nhÊt    îc híng  ®Ó ®   dÉn cô  thÓ. 3. Trêng  hµng      hîp  ho¸ xuÊt khÈu  i   t¹ chç  íc ngµy  tr   ban  hµnh  Th«ng   t sè  90/2002/TT­BTC   ngµy 10/10/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    nªu  trªn,®¬n  xuÊt   vÞ    khÈu    t¹ chç  xuÊtho¸ ®¬n, ®∙    i ®∙        kª khainép    thuÕ GTGT,  doanh  nghiÖp  nhËn  hµng  i t¹ ViÖt Nam   kª khaikhÊu      ®∙      trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo    th× ®¬n  xuÊt vÞ    khÈu    t¹ chç  i kh«ng  îc®iÒu  ®   chØnh  thuÕ  nép. sè  ®∙  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    c¸c Côc thuÕ  ph¶n      ¸nh ®Ó Tæng  côc  ThuÕ     gi¶iquyÕt kÞp    thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2