intTypePromotion=1

Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
139
lượt xem
8
download

Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1682/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng mới

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 1682/TC H Q­G S Q L   B T ­ T q n g µy  17 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò  t¹m n h Ë p    x u Êt  Æ t   µ n g  tái t¸i m h KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè TriÓn khai thùc    hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ trong  viÖc th«ng b¸o cho    c¸c doanh nghiÖp  ViÖt Nam     kh«ng nhËp    táicña Trung  Quèc      ®Ó t¸ xuÊtkhÈu  i   sang Hoa    Kú, L∙nh ®¹o    Tæng  côc chØ ®¹o  sau: nh  1. Yªu    cÇu    H¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng kh«ng  thùc hiÖn    viÖc lµm  tôc thñ    h¶iquan        ®èi víinh÷ng    l«hµng    táit¹m nhËp    tõ Trung Quèc    i ®Ó t¸  xuÊt sang    Hoa Kú. 2. §èivíinh÷ng          l«hµng    táixuÊt khÈu  Hoa        ®i  Kú, khilµm      thñ tôc doanh  nghiÖp  khaib¸o    quan      víi c¬  H¶i quan      lµtáiViÖtNam     nhng qua kiÓm    tranghi   ngê      xuÊt xø  lµtáicã    nguån  gèc Trung Quèc  yªu  th×  cÇu  doanh nghiÖp  xuÊt   tr×nh chøng  (ho¸ ®¬n   tõ    mua   b¸n hµng.. . ®Ó   . ) chøng  minh nguån  gèc hîp  ph¸p cña    l« hµng xuÊt khÈu, nÕu      cÇn thiÕtth×  ng    tr cÇu  gi¸m ®Þnh  cña    c¸c tæ chøc  gi¸m ®Þnh  chuyªn ngµnh.   Yªu  cÇu  Côc    H¶iquan  ®Þa  ph¬ng  thùc hiÖn    ®óng  chØ  ®¹o  trªn. nªu 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2