intTypePromotion=1

Công văn 1863/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
6
download

Công văn 1863/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1863/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Công văn 0580/TM-XNK ngày 18/4/2002 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1863/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 1863/TC H Q­G S Q L  n g µy  26 th¸ng  n¨ m  2002  T 4  vÒ  viÖc h íng d É n  thùc hi Ö n   « n g  v¨n 0580/T M­X N K  n g µ y 18  C th¸ng 4  n¨ m  2002  ña B é  T h ¬ n g   ¹i c m KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè, Ngµy  18/4/2002 Bé    Th¬ng    v¨n b¶n  m¹icã    0580/TM­XNK     göiTæng  côc  H¶i quan    th«ng  vÒ  b¸o  viÖc  kh«ng lµm      thñ tôcth«ng quan  i «t« mui  lo¹ xe      kÝn  kiÓu d¸ng  lÞch.V¨n  du    b¶n nµy  Tæng  côc    H¶i quan  sao      ®∙  göiH¶i quan  c¸c  tØnh, thµnh    phè  iC«ng  t¹  v¨n  1700/TCHQ­GSQL   sè  ngµy 19/4/2002. Nay    Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn    C«ng    v¨n 0580/TM­XNK   sau: nh  I.C¸c  ixe    lo¹  sau  ®©y  (cã  hoÆc  kh«ng  v¸ch  cã  ng¨n  gi÷a th©n    xe) thuéc danh môc hµng  cÊm   nhËp  khÈu quy ®Þnh  i t¹ môc    9, phÇn  , II phô    lôc sè    01, danh môc hµng    ho¸ cÊm  nhËp  khÈu    2001­ thêikú  2005  ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  4/4/2001 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ,H¶i quan      kh«ng  îclµm      ®   thñ tôcnhËp  khÈu: 1. KORAND O  SSANGY O N G,  KORAND O  DEA W O O,   Hµn Quèc s¶n  xuÊt: Cã  chç  2  ngåi(kÓ  ngêil¸ )2    c¶    i  cöa  , sên  vµ  cöa  xe  1  hËu    më ngang. 2.HUYNDAI    GALLOPER   INNOVATION,  HUYNDAI  GALLOPER   II 2.1.Lo¹iShortbody        (th©n  ng¾n): Cã  chç  2  ngåi(kÓ  ngêil¸ )2    c¶    i  cöa  , sên  vµ  cöa  xe  1  hËu    më ngang. 2.2.Lo¹iLong      body  (th©n  dµi): Cã  chç  2  ngåi(kÓ  ngêil¸ )4    c¶    i  cöa  , sên  vµ  cöa  xe  1  hËu    më ngang. 3.HUYNDAI    STAREX   VAN: 3  Cã  hµng  1  ghÕ  chç  3  ngåi(kÓ  ngêil¸ )2    c¶    i  cöa  , sên  íc,1  tr   cöa  îtbªn  tr   ph¶ith©n    cöa    xe,1  sau    lËtphÝa trªn. 4.HUYNDAI    STAREX   VAN: 6  T¬ng    Starex 3  tù xe    VAN  nhng  îc l¾p  ®   thªm  hµng  1  ghÕ   chç  3  ngåi   sau  ghÕ    l¸xe. i 5.KIA    CARNIVAL  VAN: 6  T¬ng    Starex6  tùxe    VAN Lu    ý: Ngoµi c¸c lo¹  cô      i xe  thÓ   nãi trªn,tÊtc¶    «t«      c¸c xe  kh¸c cã    kiÓu  d¸ng  kÕt  vµ  cÊu ¬ng    t tù (phô    lôc kÌm theo)còng    thùc hiÖn    theo híng dÉn      t¹i C«ng    v¨n nµy. II Xö          ®∙  ®ang    . lý®èi víi xe  vµ  c¸c lµm    thñ tôc: 1. §èivíic¸c xe          cha  lµm      H¶i quan  biªnb¶n  xö    thñ tôc th×    lËp    vµ  lývÒ  viÖc  nhËp  khÈu  hµng cÊm   theo quy    ®Þnh.
  2. 2 2. §èivíic¸c xe  mµ             «t«  H¶i quan    Chøng  c¨n cø  nhËn chÊt l   «t«  îng xe    nhËp khÈu  cña Côc §¨ng kiÓm  cho th«ng quan nhng  cha    x¸c nhËn  khai Tê    nguån gèc  «t« nhËp  xe    khÈu  ngõng  th×  kh«ng    x¸c nhËn, mêi    doanh nghiÖp  ®Õn       lËp biªnb¶n    viph¹m. 3. §èi víic¸c xe  ®∙          «t«  th«ng  quan: H¶i quan        c¸c tØnh, thµnh    phè    lËp danh s¸ch  thèng  ®Çy       kª  ®ñ tªn,®Þa   chØ  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu, sè      tê khai,lo¹    l xe    i sè îng  tõng  i sè  xe, lo¹   thuÕ  , ph¶inép    (theo lo¹  vËn    i xe  chuyÓn  hµnh kh¸ch hoÆc     võa chë kh¸ch,võa    chë hµng)..b¸o    Tæng    c¸o vÒ  . côc (Côc  GSQL)    c¬  tr×nh Thñ íng ChÝnh  ®Ó cã  së    t   phñ quyÕt    ®Þnh.   N¬i nµo  kh«ng  lµm      thñ tôccho  i nµy  lo¹ xe    còng        b¸o c¸o ®Ó Tæng  côc biÕt. Yªu  cÇu    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  thùc hiÖn    ®óng  chØ  ®¹o  trªn.
  3. 3 P h ô  lôc  kÌm  theo C«ng    1863/TCHQ­GSQL     v¨n sè  ngµy  th¸ng4  26    n¨m  2002
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2