intTypePromotion=4

Công văn 2115/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
2
download

Công văn 2115/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2115/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý thuế ô tô tạm nhập, tái xuất Dự án ADB1&WB1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2115/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------- Số: 2115/BGTVT-TC Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009 V/v: Xử lý thuế ô tô tạm nhập, tái xuất Dự án ADB1&WB1. Kính gửi : Ban quản lý dự án 1. Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 4214/BTC-TCHQ ngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế ô tô tạm nhập, tái xuất Dự án ADB1&WB1. Trong đó Bộ Tài chính có đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan sử dụng một phần tiền thu được từ bán xe để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp xe bán đấu giá. Trường hợp tiền thu được từ bán đấu giá không đủ nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 1 nghiên cứu văn bản số 4214/BTC-TCHQ ngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính, triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và báo cáo kết qủa về Bộ. Yêu cầu Ban quản lý dự án 1 khẩn trương thực hiện./. (Gửi kèm theo văn bản số 4214/BTC-TCHQ ngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính). Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Vụ Kế hoạch đầu tư; - Lưu: VT, TC. Nguyễn Hồng Trường
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản