intTypePromotion=1

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
7
download

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc mã số hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 22/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 22 T C T/ N V 3  n g µ y  02 th¸ng 1 n¨ m  2002  v Ò  viÖc m ∙  sè h µ n g   h Ë p  kh È u n KÝnh    göi:Ban  qu¶n      lýc¸cKhu  chÕ  xuÊtvµ    c«ng  nghiÖp  CÇn   Th¬ Tr¶    lêiC«ng    149/BQL  v¨n sè  ngµy 12/12/2001  cña  Ban  qu¶n      lýc¸c Khu  chÕ xuÊt vµ    c«ng  nghiÖp CÇn  Th¬  viÖc  sè  thuÕ  vÒ  m∙  vµ  suÊt m Æt     hµng  bµn  nghiÖm,  thÝ  Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  biÓu  cø  thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 67/1999/Q§­ BTC  ngµy 24/6/1999 cña Bé  tr ëng Bé  Tµi chÝnh;   Th«ng   37/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  7/4/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch  ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo  Danh  môc  BiÓu  thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu, th×: m Æt     hµng  c¸c cÊu kiÖn nhµ l¾p s½n,  thuéc nhãm   9406, m∙  94060000, cã    sè    thuÕ  xuÊt  thuÕ nhËp khÈu  ®∙i 20%   u    (haim ¬i     phÇn tr¨m). Tæng  côc ThuÕ         tr¶ lêi®Ó Ban qu¶n    lý c¸c Khu chÕ  xuÊt  c«ng  vµ  nghiÖp  CÇn  Th¬  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2