intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2318/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

80
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2318/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng về dự án Luật thuế giá trị gia tăng và dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2318/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2318/VPCP-XDPL V/v thông báo ý kiến của Thủ Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008 tướng về dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN Kính gửi: Bộ Tài chính Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 3727/BTC-CST ngày 01 tháng 4 năm 2008 về dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với những dự kiến tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên. 2. Đối với dự án Luật thế giá trị gia tăng (sửa đổi): Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong điều kiện hiện nay, giao Bộ Tài chính rà soát kỹ về những sửa đổi, bổ sung của dự án Luật thuế giá trị gia tăng, bảo đảm việc điều chỉnh thuế lần này không gây tăng giá cả hàng hóa đột biến trên thị trường, nhất là các hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất, đầu tư và tiêu dùng thiết yếu; không gây xáo trộn hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như tiêu dùng của nhân dân. 3. Đối với dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi): a) Về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Do những diễn biến phức tạp của thị trường bất động sản hiện nay. Bộ Tài chính cần nghiên cứu thiết kế chính sách thuế hợp lý với các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, vừa bảo đảm được sự quản lý, dẫn dắt của Nhà nước đối với thị trường này, chống đầu cơ bất động sản, vừa điều tiết hợp lý các thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Nếu thấy cần thiết, có thể đưa ra hai phương án như đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội để Quốc hội thảo luận và quyết định; b) Về việc điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Việc điều chỉnh theo hướng thu hẹp ưu đãi theo ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh và các nhà đầu tư hiện hữu sẽ đuợc hưởng ưu đãi theo Luật hiện hành đến hết thời gian ưu đãi còn lại của dự án như thiết kế của dự án Luật Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội là bảo đảm sự nhất quán trong chính sách của Nhà nước ta đối với các nhà đầu tư đã vào đầu tư trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, quy định như vậy có thể sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh và không khuyến khích được các nhà đầu tư mới do không được hưởng ưu đãi như các nhà đầu tư hiện hữu. Do vậy, để không làm kém đi môi trường đầu tư nước ta, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các nhà đầu tư cũ và mới, Bộ Tài chính báo cáo thêm với Quốc hội về những bất lợi nói trên và đưa thêm phương án xử Lý như đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội để Quốc hội thảo luận và quyết định.
  2. 4. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình và báo cáo Quốc hội hai dự án luật nói trên tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTTg, các PTTg (để b/c); - VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) TB XDPL, Các Vụ: KTTH, TH, V.III; - Website Chính phủ; Kiều Đình Thụ - Lưu: VT, XDPL (7) DS. 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2