intTypePromotion=1

Công văn 2405/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Công văn 2405/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2405/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-BCA-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2405/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2405/TCHQ-KTTT ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc Híng dÉn thùc hiÖn TT 07/2000/TTLT-BCA-BTC KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, Thµnh phè Ngµy 10/4/2000 Bé C«ng an vµ Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 07/2000/TTLT-BCA-BTC vÒ viÖc híng dÉn Danh môc vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT). C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÓm 2 cña Th«ng t, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: 1/ Hµng nhËp khÈu phôc vô an ninh thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT lµ vò khÝ, khÝ tµi (kÓ c¶ vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng) chuyªn dïng phôc vô an ninh thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu do c¸c c¬ së kinh doanh nhËp khÈu theo h¹n ng¹ch hµng n¨m ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. VÒ ®iÒu kiÖn hå s¬ ®Ó H¶i quan gi¶i quyÕt kh«ng thu thuÕ GTGT, c¸c c¬ së kinh doanh nhËp khÈu hµng phôc vô an ninh thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n sau: - GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu phôc vô an ninh cña Bé C«ng an cÊp. - GiÊy x¸c nhËn hµng ho¸ nhËp khÈu trong chØ tiªu h¹n ng¹ch nhËp khÈu ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt (do Bé Th¬ng m¹i hoÆc Tæng côc H¶i quan cÊp). - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c). C¸c ®¬n vÞ H¶i quan n¬i cã hµng phôc vô an ninh nhËp khÈu, c¨n cø vµo mÆt hµng thùc tÕ nhËp khÈu, ®èi chiÕu víi hå s¬ vµ kª khai cña c¬ së kinh doanh nhËp khÈu ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. (Lu ý c¸c ®¬n vÞ: BiÓu phô lôc danh môc mÆt hµng kÌm theo Th«ng t 07/2000/TTLT-BCA-BTC ¸p dông cho viÖc s¶n xuÊt, l¾p r¸p, söa ch÷a trong níc do c¸c c¬ së thuéc Bé C«ng an thùc hiÖn. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu, cã thÓ kh«ng n»m trong danh môc nµy, miÔn lµ c¬ së kinh doanh nhËp khÈu ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ ®iÒu kiÖn hå s¬ theo quy ®Þnh trªn). 2/ Quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn ®Ó thùc hiÖn ®èi víi hµng nhËp khÈu phôc vô an ninh kh«ng chÞu thuÕ GTGT cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/1999 (ngµy thi hµnh LuËt thuÕ GTGT). §èi víi c¸c trêng hîp hµng phôc vô an ninh ®· ®îc nhËp khÈu tõ ngµy 01/01/1999 hiÖn cßn ghi nî thuÕ GTGT (t¹m thêi cha thu thuÕ GTGT theo h- íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i v¨n b¶n sè 1700/TC/TCT ngµy 14/4/1999), c¸c ®¬n vÞ yªu cÇu c¸c c¬ së kinh doanh nhËp khÈu cung cÊp ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh, ®èi chiÕu víi hµng ho¸ ®· thùc nhËp ®Ó gi¶i quyÕt thanh kho¶n vÒ thuÕ GTGT cho tõng tê khai. Trêng hîp nÕu c¬ së kinh doanh kh«ng
  2. 2 cung cÊp ®ñ hå s¬ hoÆc cã mÆt hµng n»m ngoµi hå s¬ ®îc x¸c nhËn lµ hµng nhËp khÈu phôc vô an ninh th× ph¶i tÝnh vµ thu thuÕ GTGT theo luËt ®Þnh. Hµng ho¸ chuyªn dïng phôc vô an ninh, còng nh hµng ho¸ phôc vô quèc phßng, lµ ®èi tîng ®îc u tiªn vÒ thñ tôc h¶i quan, do vËy mäi víng m¾c khi lµm thñ tôc hµng nhËp khÈu phôc vô an ninh, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó cã chØ ®¹o gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2