intTypePromotion=1

Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại về danh mục 17 mặt hàng tạm ngừng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2478/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   B th¬ n g  m ¹i S è  2478/T M­X N K  n g µ y 23 th¸ng  n¨ m  1993 V Ò  da n h  3  m ô c  17 m Æ t  h µ n g  t¹m n g õ n g   h Ë p  kh È u n                 KÝnh  göi: ­Uû    ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng     ­Uû    ban  ho¹ch Nhµ  kÕ    níc ­Bé      tµichÝnh ­Bé      néivô ­Tæng    côc    h¶iquan ­Ban    chØ  ®¹o  Qu¶n    tr lýthÞ  êng  TW Theo chØ  ®¹o cña Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) ngµy  9­ 8­ 1992  Th¬ng    v¨n b¶n  6962/TMDL­XNK   Bé  m¹icã    sè  c«ng  t¹m  bè  ngõng  nhËp  khÈu  nhãm   Æt   17  m hµng ®Õn     qui®Þnh  khicã    míi. C¨n  t×nh  cø  h×nh nhu  cÇu  diÔn  vµ  biÕn    trªnthÞ  êng,ngµy  12­ tr   7­ 1992  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  quyÕt  ra  ®Þnh  133/TTg  sè  cho  mét  doanh  sè  nghiÖp  nhËp  khÈu      trël¹ mét  m Æt   i sè  hµng  trong 17    nhãm   Æt   m hµng trªn.§Ó     phôc  vô nhu cÇu  nh©n  d©n  trong dÞp      tÕtQuý  DËu,  ngµy  1­ 6­ 1993  Th¬ng    Bé  m¹i cã v¨n b¶n  0165/TM­XNKcho  sè  nhËp khÈu  tiÕp  nhãm   Æt   5  m hµng: bãng    ®Ìn ®iÖn, phÝch      nícnãng,®å    sµnh  thuû      sø  tinhgia dông,v¶ic¸c lo¹         iqu¶ ­ , t ¬i,kh«    trong 17    nhãm   Æt   m hµng  ngõng  t¹m  nhËp  khÈu. Ngµy  1­ 14­ 1993  V¨n  phßng ChÝnh  phñ  c«ng    219/KTDN  cã  v¨n sè  th«ng  b¸o  kiÕn  ý  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ giao cho  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i ®iÒu  chØnh  tiÕp viÖc  ngõng    t¹m  nhËp  khÈu. C¨n  th«ng  cø  b¸o  78/TB  sè  ngµy  18/3/1993  cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ  vÒ  kÕt  luËn  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  trong phiªn häp    ngµy  25/2/1993  vÒ  qu¶n   lýxuÊtnhËp    khÈu  c¨n cø  vµ    vµo  t×nh h×nh  thùc tÕ    hiÖn  nay,Bé    Th¬ng  m¹ith«ng  tiÕp tôc duy      b¸o      tr×viÖc  ngõng  nhËp  m Æt   3  hµng:quÇn      ­   ¸o cò,® êng      radiocassette. ¨n,tiv vµ  i    Trõ  m Æt   3  hµng    c¸c nhãm   Æt   trªn    m hµng  cßn  l¹trong 17    i   nhãm   Æt   m hµng  íc®©y  tr   ngõng  nhËp  khÈu,c¸cdoanh      nghiÖp  ­ ® îc nhËp    khÈu   ®Ó kinh doanh    theo    qui ®Þnh.  ViÖc  ®iÒu  hoµ quan    hÖ cung  cÇu  chñ  yÕu  b»ng  thuÕ nhËp  khÈu  theo thuÕ  suÊt Bé      Tµi chÝnh  ®iÒu  ®∙  chØnh.   Trong  êng  c¸c doanh  tr hîp    nghiÖp nhËp  hµng  nhiÒu, cung    vÒ    vîtcÇu,  th× Bé    Th¬ng   m¹ith«ng  sè  Æt   b¸o  m hµng  sè îng mµ     vµ  l   c¸cdoanh  nghiÖp ®∙  hoÆc  ®ang  nhËp  nhiÒu      vÒ  ®Ó c¸c doanh nghiÖp  ®Õn  sau    th«ikh«ng nhËp  tiÕp. C¸c    hîp ®ång  mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  ®èi    m Æt   víi17  hµng  ký    ®∙  víikh¸ch   hµng    níc ngoµi theo      c¸c giÊy phÐp cña  Th¬ng    ®∙  Bé  m¹i vµ  ®¨ng  t¹    ký  i c¸c Phßng  GiÊy  phÐp  xuÊt nhËp    khÈu    tõ th¸ng 12    n¨m  1992  ®Õn  ngµy  v¨n ký    b¶n  nµy  îctiÕp tôcthùc hiÖn. ®         §Ò  nghÞ    TµichÝnh,Néi vô,Tæng  c¸cBé          côc    H¶i quan  Ban  vµ  chØ ®¹o  qu¶n    tr lýthÞ  êng  trung ¬ng    phèihîp chØ      ®¹o  kiÓm    trahµng nhËp    khÈu theo  thñ tôcvµ      nép  thuÕ  ®óng    qui®Þnh.
  2. 2 Hµng  lËu,trèn hoÆc       nép kh«ng    ®ñ theo møc     qui ®Þnh    lý theo  sÏ xö    ph¸p luËt.   §Ò  nghÞ    Uû ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung ¬ng,  c¸c Bé, ngµnh      th«ng  cho    quan  b¸o  c¸c c¬  qu¶n    lýthuéc quyÒn    biÕt®Ó     kiÓm  tragi¸m      s¸tviÖc thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2