intTypePromotion=1

Công văn 2484/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
1
download

Công văn 2484/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2484/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu trở lại đã tái chế xuất trả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2484/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 2484/TCHQ-KTTT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc xö lý thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhËp khÈu trë l¹i ®· t¸i chÕ xuÊt tr¶ KÝnh göi: - Côc H¶i quan TP. Hå ChÝ Minh - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 18/CTC ngµy 25/04/2001 cña chi nh¸nh C«ng ty chÌ L©m §ång, C«ng v¨n sè 57/CV. Cty ngµy 17/05/2001 cña C«ng ty XNK §Çu t X©y dùng Gia §Þnh vµ fax sè 1251/CHQTP.NV ngµy 31/5/2001 cña Côc H¶i quan thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ viÖc xö lý thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhËp khÈu trë l¹i ®· t¸i chÕ xuÊt tr¶. Côc KTTT - XNK (Tæng côc H¶i quan) cã ý kiÕn nh sau: 1. ViÖc xö lý thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhËp khÈu trë l¹i ®· t¸i chÕ xuÊt tr¶ thêi ®iÓm tríc 01/01/2001 yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo C«ng v¨n h- íng dÉn sè 4765/TCHQ-KTTT ngµy 28/8/1999 cña Tæng côc H¶i quan. 2. §èi víi c¸c trêng hîp hµng nhËp khÈu trë l¹i ®· t¸i chÕ xuÊt tr¶ thêi ®iÓm tõ 01/01/2001 trë ®i, Tæng côc H¶i quan ®ang cã ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh ®Ó cã híng dÉn thùc hiÖn thèng nhÊt. V× vËy, tríc m¾t ®Ó tr¸nh ¸ch t¾c ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ t¹m thêi thùc hiÖn theo tinh thÇn C«ng v¨n 4765/TCHQ-KTTT dÉn trªn. Côc KTTT - XNK (Tæng côc H¶i quan) th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2