intTypePromotion=1

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
1
download

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  sè 2568/TC H Q­G S Q L  n g µ y   th¸ng 6  6  n¨ m  2002  Ò  viÖc t¹m n g õ n g   h Ë p  kh È u  ® ê n g v n KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Ngµy 15/5/2002 V¨n    phßng  ChÝnh  phñ  v¨n b¶n  2524/VPCP­KTTH   cã    sè  th«ng  ý  b¸o  kiÕn cña Phã   íng NguyÔn  thñ t   C«ng T¹n  chØ ®¹o  ícm ¾t  "Tr   cha  nhËp khÈu  êng    i . ® c¸clo¹ " Do vËy,Tæng    côc    H¶i quan  cÇu  yªu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  tæ  chøc  thùc hiÖn:   1.Kh«ng      gi¶iquyÕt thñ tôch¶iquan      êng    i         ®èi víi® c¸clo¹ nhËp    khÈu. 2. T¨ng    cêng  chøc  tæ  kiÓm    tra,kiÓm    so¸tchÆt    xö    chÏvµ  lýnghiªm    ®Ó ng¨n chÆn     l   tèi®a êng  êng  ® nhËp    lËu vµo    néi®Þa. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2