intTypePromotion=1

Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
141
lượt xem
7
download

Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 3441/TCHQ­GSQL  ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2994 vÒ viÖc thñ tôc h¶i quan  ®èi víi hµng nhËp khÈu chuyÓn cöa khÈu KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Theo b¸o c¸o cña H¶i quan mét sè tØnh, thµnh phè vµ  cña   thanh   tra   Tæng   côc   H¶i   quan,   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn c¸c qui ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ chuyÓn  cöa  khÈu  ®èi víi  hµng   ho¸   nhËp   khÈu,   vÉn   cßn   x¶y   ra   t×nh   tr¹ng   doanh  nghiÖp cã trô së ë mét n¬i, ®¨ng ký tê khai H¶i quan ë  mét ®¬n vÞ H¶i quan ngoµi cöa khÈu, hµng ho¸ ®îc kiÓm tra  vµ th«ng qua t¹i cöa khÈu nhËp. Môc ®Ých cña viÖc lµm nµy  kh«ng ph¶i lµ sù thuËn lîi, mµ ®Ó ®îc ¸p dông gi¸ tÝnh  thuÕ thÊp. MÆc dï ®∙ thÊy râ sù s¬ hë vµ bÊt hîp lý, nhng  H¶i quan mét sè tØnh vÉn cè t×nh cho lµm thñ tôc ®¨ng ký  tê khai ë ®¬n vÞ m×nh. VÝ dô: Doanh nghiÖp ë Hµ Néi, nhËp hµng qua cöa khÈu  Mãng C¸i, nhng l¹i ®¨ng ký tê khai t¹i Côc H¶i quan NghÖ  An. HoÆc doanh  nghiÖp  ë Hµ Néi, nhËp hµng  qua  c¶ng  H¶i  Phßng, nhng l¹i ®¨ng ký tê khai t¹i H¶i quan Hång LÜnh ­  Hµ TÜnh. §Ó   ng¨n   chÆn   t×nh   tr¹ng   nµy,   Tæng   côc   H¶i   quan   yªu  cÇu Côc trëng  Côc  H¶i  quan  c¸c tØnh, thµnh  phè chØ ®¹o  c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 1,  QuyÕt ®Þnh sè 145/2003/Q§­BTC ngµy 12/9/2003 cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh vÒ thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt  khÈu,   nhËp   khÈu   chuyÓn   cöa   khÈu;   C¸c   Chi   côc   H¶i   quan  ngoµi cöa khÈu kh«ng ®îc lµm thñ tôc cho nh÷ng trêng hîp  thÊy râ sù bÊt hîp lý nh ®∙ nªu trªn. Hµng   nhËp   khÈu   qui   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   §iÒu   1   QuyÕt  ®Þnh sè 145/2003/Q§­BTC bao gåm tÊt c¶ c¸c mÆt hµng nhËp  khÈu theo lo¹i h×nh kinh doanh (tøc lµ chØ c¸c mÆt hµng  nhËp khÈu lµ nguyªn liÖu, vËt t  dïng trong s¶n xuÊt míi  ¸p   dông   qui   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3,   môc   III,   QuyÕt   ®Þnh   sè  53/2003/Q§­BTC). NhËn ®îc v¨n b¶n nµy yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh,  thµnh   phè   nghiªm   tóc   thùc   hiÖn.   N¬i   nµo   cßn   ®Ó   x¶y   ra  t×nh tr¹ng nh nªu trªn Côc trëng H¶i quan tØnh, thµnh phè  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2