intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O Form O hoặc X của lô hàng cà phê nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5759/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  5759/TC H Q­G S Q L   n g µy  20 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc C/ O  R or m  O  h o Æ c  X   v c ña l« h µ n g  cµ p hª X u Êt K h È u KÝnh    göi:Côc    h¶iquan  thµnh  phè  Néi Hµ    Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1905/HQHN­GSQL   sè  ngµy 10/12/2001  cña Côc H¶i  quan Thµnh  phè  Néi vÒ  Hµ    viÖc    H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc ph¶ix¸c nhËn      vµo  C/O form    O hoÆc  form  ®èi víi   X      hµng  phª  l« cµ  xuÊt khÈu. VÒ       vÊn   ®Ò nµy,  Tæng  côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy ®Þnh  cña    Tæ chøc  phª Quèc  (ICO),mét    Cµ    tÕ    l«hµng  phª  cµ  xuÊt khÈu    cña      c¸c níc thµnh    viªnph¶icã    giÊy  chøng  nhËn xuÊt xø    Form    O ho¨c X.    Trªn c¸c b¶n      C/O  ®ã.    H¶i quan    níc xuÊt khÈu    ph¶ix¸c nhËn      sau    khi ®∙ lµm  tôc h¶iquan  thñ      cho    l« hµng. ViÖc      x¸c nhËn  cña    H¶i quan  vµo GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt  Form    xø  O hoÆc    X cña    l« hµng    Cµ phª ViÖt Nam     xuÊt  khÈu  sè  cña  («  16  form  «  17  O,  sè  cña  form  t¹    X)  i lµm  tôc h¶iquan  n¬i thñ      xuÊt hµng    chØ  ý  cã  nghÜa  chøng  nhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan  xuÊt khÈu      l« hµng  phª,chø  cµ    kh«ng  tÝnh  cã  ph¸p lýx¸cnhËn       xuÊtxø    cña    l«hµng.Phßng    Th¬ng    c«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam     quan  tr¸chnhiÖm     lµ c¬  cã    cÊp  x¸c vµ    nhËn  xuÊtxø    cña   l«hµng. Tæng  côc    H¶iquan      tr¶lêicho  Côc    H¶iquan  Néi biÕt®Ó   Hµ      thùc hiÖn.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2