intTypePromotion=1

Công văn 5855/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
166
lượt xem
26
download

Công văn 5855/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5855/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu máy điện thoại di động nguyên chiếc, thân máy điện thoại di động chưa lắp ráp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5855/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n   c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   ­   t æ n g   c ô c   h ¶ i   q u a n   s è   5 8 5 5 / T C H Q ­ G S Q L  ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc thñ tôc nhËp khÈu  m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng nguyªn chiÕc, th©n m¸y  ®iÖn tho¹i di ®éng cha l¾p r¸p KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè §Ó   t¹o  ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi  cho   viÖc  kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   cña   c¬   quan   chøc   n¨ng   ®èi   víi   mÆt   hµng   m¸y   ®iÖn   tho¹i   di   ®éng   (§TD§)   nhËp   khÈu   lu   th«ng   trong   néi   ®Þa   theo ph¬ng ¸n ban hµnh kÌm theo v¨n b¶n 4288/BC§127 ngµy   18/9/2003   cña   Ban   chØ   ®¹o   127   Trung  ¬ng,   Tæng   côc   H¶i   quan híng dÉn bæ sung quy ®Þnh vÒ hå s¬ lµm thñ tôc h¶i   quan ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu lµ m¸y §TD§ nguyªn chiÕc   vµ th©n m¸y §TD§ cha l¾p r¸p nh sau: Khi  lµm thñ  tôc h¶i  quan  cho mÆt  hµng nhËp  khÈu  lµ  m¸y   §TD§   nguyªn   chiÕc,   th©n   m¸y   §TD§   cha   l¾p   r¸p,   ngêi  khai h¶i quan ngoµi viÖc nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy  ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   101/2001/N§­CP   ngµy   31/12/2001   cña  ChÝnh   phñ,   QuyÕt   ®Þnh   sè   56/2003/Q§­BTC   ngµy   16/4/2003  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, cßn ph¶i nép thªm 02 (hai) B¶n  kª chi tiÕt ®èi víi mÆt hµng nhËp khÈu nªu trªn. Néi dung  b¶n kª chi tiÕt gåm nh÷ng tiªu chÝ sau: ­ Tªn: B¶n kª chi tiÕt sè m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng/th©n  m¸y ®iÖn tho¹i di ®éng nhËp khÈu (KÌm tê khai sè:.......  ngµy) ­ Néi dung gåm c¸c cét: Sè thø tù; Tªn hµng, ký m∙  hiÖu;  M∙   sè   cña   m¸y/cña   th©n   m¸y   (Sè   IMEI  cña  m¸y/th©n  m¸y). B¶n kª ph¶i ®îc l∙nh ®¹o doanh nghiÖp ký, ®ãng dÊu,  Chi côc H¶i quan lµm thñ tôc nhËp khÈu x¸c nhËn (trªn c¬  së kiÓm tra chi tiÕt tõng m¸y/th©n m¸y). Sau khi lµm xong  thñ tôc h¶i quan, mét (1) B¶n ®îc H¶i quan lu cïng hå s¬  l« hµng, mét (1) B¶n tr¶ chñ hµng ®Ó xuÊt tr×nh víi c¬  quan chøc n¨ng khi ®îc kiÓm tra. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   cã   víng   m¾c   ph¸t   sinh   ®Ò  nghÞ Côc H¶i quan  tØnh,  thµnh  phè  b¸o  c¸o  Tæng  côc H¶i  quan (Vô Gi¸m s¸t Qu¶n lý) kÞp thêi ®Ó cã chØ ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2