intTypePromotion=1

Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA  C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 6571/TCHQ­GSQL  ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc C/O hµng nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc b¸o c¸o cña ®oµn c«ng t¸c   Qu¶ng Ninh liªn quan tíi c¸ch hiÓu vµ ¸p dông c¸c v¨n b¶n   ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ kiÓm tra xuÊt xø ®èi víi c¸c l«   hµng nhËp khÈu qua biªn giíi ®êng bé. VÒ viÖc nµy, Tæng   côc cã ý kiÕn chØ ®¹o nh sau: Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   09/2000/TTLT­BTM­TCHQ  ngµy17/4/2000 vÒ viÖc x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra xuÊt xø hµng  hãa   quy   ®Þnh   hµng   nhËp   khÈu   tiÓu   ng¹ch   kh«ng   ph¶i   nép  C/O, viÖc x¸c ®Þnh xuÊt xø hµng hãa ®èi víi trêng hîp nµy  c¨n cø hµng nhËp khÈu thùc tÕ vµ hå s¬ l« hµng, c«ng chøc  lµm nhiÖm vô kiÓm tra thùc tÕ hµng hãa ph¶i ghi râ c¨n cø  ®Ó x¸c ®Þnh xuÊt xø trªn tê khai, nÕu kh«ng ®ñ c¨n cø x¸c  ®Þnh th× lµm thñ tôc theo chÕ ®é th«ng thêng. Th«ng   t  sè   09/2000/TTLT­BTM­TCHQ   ®îc   ban   hµnh   trong  bèi c¶nh cha cã LuËt H¶i quan. Kh¸i niÖm hµng “nhËp khÈu  tiÓu ng¹ch” ë Th«ng t nµy ®îc hiÓu lµ hµng mua b¸n, trao  ®æi   cña   c  d©n   biªn   giíi   vµ   hµng   bu«n   b¸n   nhá   qua   biªn  giíi cña nh÷ng ngêi bu«n b¸n lµ c d©n biªn giíi. Do vËy,  kh«ng thÓ ¸p dông quy ®Þnh trªn cho c¸c l« hµng nhËp khÈu  cña c¸c ®èi tîng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa qua  biªn   giíi   nh  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8   QuyÕt   ®Þnh   sè  252/2003/Q§­TTg ngµy 24/11/2003 cña ChÝnh phñ. Hµng nhËp  khÈu biªn giíi cña c¸c ®èi tîng nµy nÕu chñ hµng cã yªu  cÇu ®îc hëng u ®∙i vÒ xuÊt xø th× ph¶i thùc hiÖn ®óng quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   10   NghÞ   ®Þnh   sè   101/2001/N§­CP   ngµy  31/12/2001. Tõ khi LuËt H¶i quan cã hiÖu lùc th× c¸c v¨n b¶n híng  dÉn luËt lµ bé phËn kh«ng t¸ch rêi LuËt H¶i quan, ph¶i ®­ îc hiÓu mét c¸ch hÖ thèng vµ ¸p dông thèng nhÊt. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn thèng nhÊt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2