intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Công văn 6755/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Công văn 6755/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6755/KTTH của Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành quy định về hạn mức vốn huy động của doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 11 Nghị định 59/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6755/KTTH của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  6755/KTT H   g µ y  31 th¸ng 12  m  1996 v Ò  vi Ö c t¹ m  n n¨ h o∙n thi µ n h  q u y  ® Þ n h  v Ò   ¹ n m ø c  v è n  u y  ® é n g  h h h c ñ a D N N N  theo §i Ò u  11 N g h Þ   Þ n h  59/C P ® K Ý nh   öi: g  ­ C¸c  é,  ¬   B c quan ngang  é,  ¬   B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ ­UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    c¸c    ph tr   TW, ­Tæng     c«ng    µ   íc. ty Nh n §iÒu  Quy  Õ   11  ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íi ®è v   doanh nghiÖp nhµ  níc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  59/CP  ngµy  3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh:    ®Þ ".. tæng  . møc     î vèn  dn  huy  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  µ  íc kh«ng  îc vîtqu¸ vèn  iÒu  Ö  ña  nh n   ®     ® l c doanh  nghiÖp.. . .  " Quy  nh   µy  ®Þ n nh»m   ¶m   ® b¶o  toµn  èn  an  v cho  êi cho  ng   vay  µ  v kh¶  n¨ng  thanh    ña  to¸nc doanh  nghiÖp  i víi   èn  ®è     v vay.Tuy  c¸c   nhiªn, cha  Èn  Þ    do  chu b ®ñ   iÒu  Ön    dông  ® ki ®Ó ¸p  ngay  ñ  ¬ng  ch tr trªn,Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt   t Ch ph quy   ®Þnh  ¹m  t ho∙n thi µnh     h quy  nh  trªncho  n     ã  Õt ®Þnh  íi. ®Þ nªu    ®Õ khic quy   m Trong  êigian  ¹m  th   t ho∙n,Ng ©n   µng  µ  íc cÇn  µ    ü    iÒu    h nh n   r so¸tk c¸c ® kiÖn cho vay  i víi ®è    doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   ¶m   nh n   ® b¶o  Öc  vi cho  vay  èn  ­ v® îcthùc hiÖn  ×nh  êng,®óng      b th   ph¸p luËt, ã  Öu      hi qu¶  µ    åi® îcvèn  c v thu h     vay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản