intTypePromotion=1

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
73
lượt xem
5
download

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  687  C T/N V 2  n g µy  6 th¸ng 3 n¨ m   c T 2001  v Ò  viÖc q u y Õt to¸n thu Õ  n¨ m  2000 KÝnh   göi:Côc    thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng. Theo quy ®Þnh  cña    c¸c LuËt thuÕ, c¸c Ph¸p        lÖnh thuÕ  chÕ    vµ  ®é thu  nép  NSNN,     îng nép  c¸c®èi t   thuÕ  tr¸chnhiÖm     c¸o quyÕt    cã    lËp b¸o    to¸nthuÕ  nép  quan  c¬  qu¶n    lýthuÕ  theo chÕ    ®é. ViÖc kiÓm     traquyÕt to¸n thuÕ    n¨m 2000, Tæng     côc thuÕ u  mét  l ý  sè  ®iÓm   sau: I.  Yªu c Ç u  c ñ a vi Ö c ki Ó m  tra b¸o c¸o q u y Õt to¸n thu Õ C¬ quan qu¶n    lýthuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm    c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nthuÕ  cña   îng nép  ®èi t   thuÕ theo c¸cbíccô        thÓ  sau: Bíc1:KiÓm             trab¸o c¸o quyÕt to¸nthuÕ      n¨m  cña   îng nép  ®èi t   thuÕ: ­ Trong    kho¶n    thêigian 60    ngµy  tõ ngµy  kÓ    kÕt thóc n¨m      tµichÝnh Côc  thuÕ  hoÆc   Chi Côc  thuÕ ph¶i thùc    hiÖn  th«ng b¸o,®«n    ®èc ®èi îng  t nép  thuÕ    c¸o quyÕt to¸nthuÕ  b¸o c¸o tµi göib¸o        vµ        chÝnh  n¨m  ®óng    thêigian quy    ®Þnh     (c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ tÝnh chÝnh    x¸c cña sè  liÖu b¸o c¸o)cô        thÓ  lµ: +  Göi    tê khaiquyÕt      to¸ntõng  s¾c  thuÕ  theo    c¸cmÉu   quy  ®Þnh, cô    thÓ  sau: * QuyÕt      to¸nthuÕ GTGT: MÉu   10/GTGT   sè  ban  hµnh  kÌm  theo  Th«ng   t sè  89/1998/TT­ BTC  ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    * QuyÕt to¸n thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp: MÉu   2a, 2b    sè    ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   99/1998/TT­   tsè  BTC   ngµy 14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    * QuyÕt to¸n thuÕ  tµi  nguyªn: theo mÉu  ban hµnh t¹ Th«ng t i  sè  153/1998/TT­ BTC   ngµy 26/11/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    * QuyÕt      to¸nthuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt:Theo    mÉu   ban  hµnh  i t¹ Th«ng     tsè  168/1998/TT­ BTC  ngµy 21/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    * QuyÕt to¸n thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n theo mÉu   06­   sè  TN ban hµnh  i t¹  Th«ng   39/TC/TCT  tsè  ngµy 26/6/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    Trªn c¬  b¸o      së  c¸o quyÕt    to¸ntõng  s¾c  thuÕ, ®¬n  lªnb¶ng    vÞ    tæng    hîp thanh      to¸nc¸ckho¶n  ph¶inép    NSNN   n¨m 2000 (mÉu  1  sè  ®Ýnh  kÌm). +  Göi b¸o c¸o tµi  chÝnh theo quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 1141  i TC/C§KT  ngµy  1/11/1995 cña  TµichÝnh.   Bé    Qu¸    thêih¹n quy ®Þnh, ®¬n  nµo  vÞ  cha      göi c¸c b¸o  th×  c¸o  tiÕn hµnh  lËp biªnb¶n  xö            vµ  lýph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh.
 2. 2 C¨n  c¸c sè  cø    liÖu do   ®¬n  kª khaitrªnb¸o  quyÕt    vÞ        c¸o  to¸n thuÕ, b¸o    c¸o    tµichÝnh, ®èi    chiÕu    c¸c chØ     tiªucÇn  thiÕttrong quyÕt      to¸n,®ång      thêi ®èi chiÕu    liÖu li   c¸c sè    ªnquan  kª khaitrong n¨m    ®∙        (têkhaithuÕ    GTGT,   tê khait¹m    nép  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp..     . ®Ó kiÓm      ) trax¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép,sè      cßn  ph¶inép    cña  ®¬n  vÞ. ­C¨n  kÕt    cø  qu¶  kiÓm    trab¶ng    kª khai,       c¸o ®Ó: b¸o + Th«ng  ®iÒu  b¸o  chØnh  liÖu (nÕu  liÖu ®¬n  tù kª khaicã    sè    sè    vÞ        sai sãt). +  LËp  thuÕ. bé  +  th«ng  yªu cÇu  Ra  b¸o    ®¬n  nép  thuÕ  vÞ  sè  cßn  thiÕu vµo NSNN   (theo  tõng  ithuÕ)  ® îc doanh  lo¹  ®∙    nghiÖp    khai hoÆc   tù kª    sau    îc c¬  khi ®   quan  thuÕ th«ng    b¸o ®iÒu chØnh  liÖu. sè  Th«ng  thuÕ  b¸o  ph¶ighirâ lÇn        th«ng  (lÇn 1, lÇn  ..   quy  b¸o      2  . vµ  ) ®Þnh  thêih¹n doanh      nghiÖp ph¶ichÊp    hµnh nép  Ng©n  s¸ch. ­ TÊt  c¸c ®¬n  thuéc   îng thuÕ    c¶    vÞ  ®èi t   theo    kª khai®Òu     ph¶ikª khai,       lËp  c¸o quyÕt    b¸o    to¸nthuÕ  n¨m, ® îckiÓm        trab¶ng    kª khaivµ    th«ng  nép  b¸o  thuÕ. C«ng    chøc thuÕ kiÓm    traph¶i®iÒn    vµo  b¶ng nhËn    xÐt ®¸nh    gi¸(mÉu  sè  ®Ýnh  2  kÌm). Bíc2:KiÓm         tra,thanh    traquyÕt to¸nthuÕ     ­ Qua    c«ng    t¸cqu¶n    kÕt  lývµ  qu¶ kiÓm     c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nthuÕ, c¬    quan  thuÕ  qu¶n      lýx¸c ®Þnh     îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ  dÊu  cã  hiÖu nghingê    vÒ  kª khaiquyÕt to¸nthuÕ          nh: +  §Õn    thêi®iÓm   quyÕt to¸ncßn  nî®äng      cã    thuÕ    qu¸ lín. +  liÖu vÒ  thuÕ  Sè    sè  ph¶inép  ®∙    vµ  nép khaitrong b¸o        c¸o quyÕt to¸n  thuÕ  víi liÖu c¬  so   sè    quan thuÕ qu¶n    chªnh  lýcã  lÖch lín. +  liÖu  Sè  trong tê khaiquyÕt        to¸n thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp (mÉu  2a) so    liÖu ícthùc hiÖn    víi sè        (mÉu    chªnh  1a) cã  lÖch  lín. +   îng nép  §èit   thuÕ  kh«ng  nép      b¸o c¸o quyÕt to¸nthuÕ     +   îng  §èi t nép thuÕ  sè  cã  thuÕ nép thõa theo b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n thuÕ  qu¸ lín.   +    îng  dÊu  §èi t cã  hiÖu    vi ph¹m  chÕ     khai thuÕ  ®é kª    hoÆc     Èn lËu  thuÕ... C¨n  vµo    cø  c¸c dÊu  hiÖu trªn,tuú    theo møc     ®é cña tõng ®èi  îng  t vµ  ®Þa  bµn qu¶n      lý;bé  phËn  qu¶n    lýthuÕ lËp    kÕ ho¹ch kiÓm     tra,thanh    tra. KÕ  ho¹ch nµy  îc lËp    së  ®   trªnc¬  møc       ®é viph¹m  cña ®èi îng  t nép  thuÕ  vµ  kh¶ n¨ng kiÓm     tra,thanh    tracña  quan  c¬  thuÕ; kh«ng    nhÊt thiÕtph¶ikiÓm        tra,  thanh      ®èi t   tratÊtc¶   îng nép  thuÕ. Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuÕ quyÕt ®Þnh   c¸c thµnh    viªnkiÓm     trathanh    tra, cã thÓ  Phßng  do  thanh    lýtè tông  thuÕ  traxö      vÒ  hoÆc  Phßng  qu¶n    lýthuÕ  chñ    c¸c bé  tr×vµ    phËn  kh¸c tham        gia.Khi tiÕn hµnh    kiÓm    tra,thanh    tra®¬n  vÞ nµo    th× thùc hiÖn    theo ®óng    quy tr×nh kiÓm      tra,thanh    quy  tra®∙  ®Þnh  i t¹  QuyÕt  ®Þnh  1439  sè  TCT/Q§/TTr ngµy    29/10/1999  cña Tæng   côc thuÕ vÒ  viÖc ban  hµnh quy  tr×nh nghiÖp  kiÓm     vô  tra,thanh    tra b¸o c¸o quyÕt    to¸n thuÕ    së  t¹ c¬  kinh doanh. i  
 3. 3 ­ Thñ  ëng  quan    tr c¬  thuÕ  quyÕt  ký  ®Þnh kiÓm     th«ng  travµ  b¸o  íc tí tr    i ®¬n  ® îckiÓm  vÞ    tra. ­ KÕt    qu¶ "kiÓm    tra,thanh    trathuÕ"  ph¶i® îclËp      thµnh    biªnb¶n,ghirâ       niªn®é    kiÓm      tra, dung  néi kiÓm    tra,nguyªn nh©n    t¨ng,gi¶m    cña    c¸cchØ    tiªu ® îckiÓm      tra.Trëng ®oµn  kiÓm    tr tra(tæ  ëng,®éi tr     ëng),gi¸m    ®èc  kÕ    vµ  to¸n tr ëng  ®¬n  ® îckiÓm    vÞ    tracïng ký      tªnchÞu  tr¸chnhiÖm  kÕt    vÒ  qu¶ kiÓm    tra, thanh  tra. II. éi d u n g  c ñ a vi Ö c ki Ó m  tra q u y Õt to¸n thu Õ  N Ngoµi viÖc    thùc hiÖn    kiÓm     trab¸o  quyÕt    c¸o  to¸n thuÕ n¨m  2000 theo  quy  ®Þnh, Tæng    côc thuÕ híng dÉn    thªm mét  ®iÓm   thÓ  sau: sè  cô  nh  1.ThuÕ           gi¸trÞgiat¨ng: 1.1.QuyÕt      to¸nthuÕ  GTGT: Theo  quy ®Þnh  t¹ §iÒu 14  NghÞ  ®Þnh  sè 28/1998/N§­  ngµy  i CP 11/5/1998 cña  ChÝnh  phñ  th×    c¸c c¬  kinh doanh  tÊtc¶    së    thuéc mäi thµnh  phÇn  kinh tÕ, c¸c doanh        nghiÖp  ®Çu      t níc ngoµi,c¸c ®¬n  phô      vÞ  thuéc  îc ®   cÊp  sè  m∙  thuÕ  i t¹ ®Þa  ph¬ng    kinh doanh  (trõhé    võa  nhá  vµ  nép thuÕ theo  møc   ®Þnh  Ên  doanh    kinh  thu,hé  doanh  bu«n  chuyÕn  nép thuÕ theo tõng  chuyÕn  hµng)®Òu     ph¶ithùc hiÖn      viÖc quyÕt to¸nthuÕ      GTGT. N¨m  quyÕt    to¸nthuÕ GTGT   îctÝnh  ®   theo n¨m  d¬ng  lÞch,tr   êng      hîp c¸c ®¬n  ® îcBé    vÞ    Tµi chÝnh  ®ång  cho  ý  quyÕt    to¸nn¨m    tµichÝnh  kh¸c víin¨m      d¬ng  lÞch nÕu viÖc quyÕt    to¸nthuÕ  GTGT  theo n¨m d¬ng lÞch  khã  cã  kh¨n  th× ® îcquyÕt to¸nthuÕ          GTGT  theo n¨m      tµichÝnh. 1.2.§èivíiho¹t®éng          x©y  dùng  b¶n  i c¬  t¹ ®Þa     ph¬ng kh¸c n¬i®ãng        trô së: Trêng    së    hîp c¬  lµ®¬n  h¹ch to¸nphô  vÞ      thuéc,sö    dông  sè  m∙  thuÕ,ho¸    ®¬n cña  së  c¬  chÝnh, th×  së    c¬  phô  thuéc ph¶ikª khai,nép        thuÕ GTGT   i t¹  ®Þa  ph¬ng    n¬i x©y dùng  c«ng tr×nh theo    1%         tû lÖ  trªngi¸trÞ c«ng tr×nh  hoµn thµnh bµn  giao,viÖc    quyÕt to¸nthuÕ  îcthùc hiÖn    së      ®     t¹ c¬  chÝnh. i 1.3.§èivíi êng          tr hîp xuÊtkhÈu:   ­ §èivíic¬  xuÊt khÈu          së    trùctiÕp hoÆc   së  c¬  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  uû      díi  h×nh  thøc xuÊt khÈu      tiÓu ng¹ch,hå  ph¶icã  ®iÒu      s¬    ®ñ  kiÖn  híng dÉn  nh    t¹  ic«ng    1699  v¨n sè  TCT/NV6  ngµy  3/4/1999 cña Tæng  côc thuÕ  "ThuÕ  vÒ  GTGT   ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu    tiÓu ng¹ch biªn gií "   i th×    îc ¸p    míi ®   dông  thuÕ suÊtb»ng    0%. ­ §èi víihµng        ho¸  th¸cxuÊt khÈu: hµng  uû        ho¸ xuÊt khÈu  îc ¸p    ®   dông  thuÕ suÊtthuÕ    GTGT     ® îchoµn  0% vµ    thuÕ GTGT,      s¬  thñ tôc,hå  hoµn  thuÕ  theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  1 ­ phÇn  D  Th«ng t i  sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy  26/7/1998 cña  TµichÝnh;§èit   îchoµn      Bé       îng ®   lµ®¬n  cã  vÞ  hµng  xuÊtkhÈu,     ®¬n  nhËn  th¸cxuÊt khÈu  vÞ  uû      ph¶ighi®Çy  tªn®¬n  cã      ®ñ    vÞ  hµng  th¸c uû    xuÊtkhÈu    s«  cña      trªn«  3  têkhaiH¶i quan    c¨n cø        ®Ó cã    x¸c®Þnh  ®¬n  cã  vÞ  hµng xuÊt khÈu  îchëng    ®   thuÕ suÊt 0%.    Trêng    sè  kh«ng      hîp «  3  ghith× ph¶i  l ý  u  kiÓm       tra®Ó tr¸nh hiÖn îng    t ®¬n  nhËn  th¸clî dông  vÞ  uû      i chøng    tõ uû  th¸cxuÊtkhÈu        ®Ó hëng  thuÕ suÊt0%.  
 4. 4 1.4.ThuÕ     GTGT   ®Çu   ra: ThuÕ  GTGT  ®Çu   ® îcx¸c ®Þnh  ra      theo thuÕ suÊt vµ      gi¸b¸n  hµng    ho¸, gi¸cung    cÊp  dÞch    vô.Trêng    hîp kiÓm      traph¸thiÖn          gi¸ghitrªnho¸ ®¬n thÊp  h¬n    gi¸thùc tÕ    thanh    to¸nph¶itruythu thuÕ        GTGT   xö    vµ  ph¹ttheo chÕ    ®é. Trêng  hîp  së  hµng  c¬  cã  b¸n      ®¹i lý nÕu  b¸n hµng ®óng    gi¸hëng hoa  hång th×    gi¸tÝnh thuÕ        lµ gi¸ghi trong hîp    ®ång     ®¹ilý.Trêng  c¬  b¸n  hîp  së  hµng      ®¹ilýb¸n kh«ng ®óng   gi¸chØ  ®Þnh  hoa  th×  hång  îc hëng  ®   ph¶itÝnh    thuÕ  GTGT. 1.5.KhÊu      trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo: C¬  kinh doanh  së    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ® îckhÊu        trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo theo    3%   tû lÖ  theo  quy ®Þnh    t¹ Th«ng  i tsè    106/1999/TT­ BTC  ngµy  30/8/1999 cña  Tµi chÝnh  dông        Bé    ¸p  ®èi víic¸c ho¸ ®¬n  mua  hµng  ho¸    lµ ho¸ ®¬n  b¸n hµng  hîp  ph¸p  lµ hµng  vµ    ho¸  thuéc  diÖn  chÞu thuÕ  GTGT,  kh«ng  dông  ¸p  khÊu    trõ ®èi    víiho¸ ®¬n mua   hµng  ho¸ kh«ng    thuéc diÖn    chÞu  thuÕ GTGT   ho¸ ®¬n  vµ    cung  cÊp dÞch  vô. Trêng      hîp ho¸ ®¬n  ghinhiÒu  i cã    lo¹ hµng            ho¸ th× khilËp b¶ng    îcghi kª ®     tæng      gi¸trÞhµng    ho¸ mua vµo cña    ho¸ ®¬n  nhng  ®ã  ph¶ilo¹ trõsè    i   tiÒn mua      dÞch  vµ  vô  hµng   ho¸ kh«ng thuéc diÖn    chÞu thuÕ  GTGT. §èivíi êng    îckhÊu        tr hîp ®   trõthuÕ ®Çu  vµo theo tûlÖ        gi¸mua  hµng hãa  kª khaitrªnb¶ng    së      kª,c¬  kinh doanh    ph¶ilËp    theo ®óng quy  ®Þnh    ghi râ  tªn,®Þa     chØ  ngêi b¸n, lo¹      ihµng  hãa, sè îng  gi¸thanh    l vµ    to¸n phï hîp        víi chøng        tõ chitr¶tiÒn,c¸c phiÕu      nhËp  kho   ,ngêiphô  vËt t    tr¸chthu mua,      ngêi  lËp b¶ng    gi¸m  kª vµ  ®èc  duyÖt  ký  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  ®óng  ®¾n   vµ chÝnh    x¸ccña  liÖu kª khai. sè      §èi víithuÕ      GTGT   nép  ®∙  kh©u  nhËp  khÈu ph¶i kiÓm       tra biªn lainép      thuÕ  GTGT   kh©u  nhËp  khÈu.Trêng      hîp cha  biªnlai cã      nép thuÕ  GTGT   hµng  nhËp khÈu  ph¶icã    chøng   tõ chuyÓn  tiÒn nép    thuÕ GTGT  kh©u  nhËp  khÈu;  doanh nghiÖp  ph¶i ®iÒu    chØnh  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo theo th«ng  b¸o  ®iÒu  chØnh cña  quan    c¬  h¶i quan  quyÕt  vµ  ®Þnh  hoµn thuÕ GTGT   kh©u  nhËp  khÈu (nÕu cã). 1.6.Gi¶m    thuÕ  GTGT: §èivíi    nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh      thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõtrong nh÷ng    n¨m  ®Çu     ¸p dông thuÕ GTGT     mµ bÞ  lçdo  thuÕ    sè  GTGT  ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh  theo  møc  thuÕ doanh    thu tr   íc®©y    îcxÐt gi¶m  th× ®     thuÕ GTGT   ph¶inép.   ChØ     xÐt gi¶m thuÕ GTGT       së  ®èi víic¬  kinh doanh     îng nép    lµ®èi t   thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp.Sè    thuÕ  GTGT   îcxÐt gi¶m  ®     theo híng dÉn        t¹ ®iÓm   i 2, môc  ,   II PhÇn    H Th«ng   122/200/TT­ t sè  BTC  ngµy 29/12/2000 cña  Tµi Bé    chÝnh. Trêng  doanh  hîp  nghiÖp h¹ch    to¸n toµn ngµnh, ®¬n  trùcthuéc    vÞ    thùc  hiÖn u      l gi÷ sæ s¸ch,trong n¨m  ® îcc¬      ®∙    quan  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  gi¶m    t¹m  th× ®¬n  trùcthuéc ph¶itËp    t¹m  vÞ        hîp sè  gi¶m  sù    cã  x¸cnhËn  cña  quan  c¬  thuÕ  ®Þa ph¬ng    quan  göic¬  thuÕ qu¶n      chÝnh    lýtrôsë  ®Ó thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh    gi¶m chÝnh  thøc.
 5. 5 §èi víic¸c      ng©n  hµng  ¬ng  th m¹i,viÖc    quyÕt to¸n thuÕ    cßn  îc thùc ®     hiÖn theo híng dÉn  i   t¹ C«ng    261  v¨n sè  TCT/NV2  ngµy 19/1/2001 cña Tæng   côc  thuÕ. 2.ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt: ViÖc  x¸c ®Þnh  ®èi  îng  t hµng hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,gi¸tÝnh      thuÕ,thuÕ    suÊtthuÕ  thuÕ    vµ  TT§B ph¶inép    thùc hiÖn    theo h­   íng dÉn  i   t¹ Th«ng   168/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 21/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ      c¸cv¨n b¶n híng dÉn      thihµnh  LuËt thuÕ    TT§B. CÇn  u  l ý: §èi víitr     êng  hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt m Æt     hµng chÞu thuÕ  TT§B  b¸n hµng  th«ng qua      c¸cchinh¸nh,cöa    hµng,c¬  trùcthuéc (Trung t©m    së        ph©n  phèi. . . ) cña  së  c¬  s¶n  xuÊt th×      gi¸b¸n lµm  cø  c¨n  tÝnh  thuÕ TT§B      c¸c chi lµ gi¸do      nh¸nh,cöa    hµng,c¬  trùcthuéc cña  së    së      c¬  s¶n  xuÊt b¸n    së    ra;c¬  s¶n  xuÊt  b¸n hµng    qua          c¸c®¹ilýb¸n ®óng    gi¸hëng hoa  hång,gi¸lµm    tÝnh      c¨n cø  thuÕ  TT§B      ®¹ilýb¸n ra cha    lµgi¸do          trõhoa hång. 3.Thu  dông    sö  vèn  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc Thu  dông  sö  vèn NSNN  thùc hiÖn theo Th«ng   sè  TC/TCT  t 33  ngµy  13/6/1997  cña  Tµi chÝnh  íng dÉn  Bé    “h   chÕ  thu sö  ®é    dông  vèn NSNN” cÇn  l ý: u  ­ Nguån      ®Ó nép  sö  thu  dông  vèn NSNN     lµ kho¶n  nhËp  thu  cßn    l¹ sau  i khi®∙    nép  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp (kÓ  thuÕ    c¶  thu nhËp  doanh nghiÖp  bæ   sung  ­nÕu    cã)theo quy    ®Þnh. ­ NÕu   thu nhËp    sè    cßn    l¹ sau    i khinép thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp (kÓ  c¶ thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung    ­ nÕu    cã) nhá h¬n  thu sö  sè    dông  vèn ph¶inép, th×  thu sö      sè    dông  vèn chÝnh thøc ph¶inép    trong n¨m    quyÕt  to¸nb»ng  thu nhËp    sè    cßn  i l¹ . ­ §èi víic¸c DNNN             ho¹t®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh      hµng  hãa, dÞch      vô: xæ       sè, xi m¨ng, bu    chÝnh  viÔn  th«ng,®iÖn, x¨ng      dÇu,      ®¹i lý tµu biÓn, níc     ngät,níc gi¶ikh¸tcã            thu nhËp  cao  nép  do  thuÕ  GTGT  thÊp  h¬n  víithuÕ  so    doanh    íc®©y   nguån  c¸ch x¸c ®Þnh  thu sö  thu tr   th×  vµ      sè    dông  vèn ph¶inép    lµ chªnh    lÖch  nhËp  thu  cßn  i l¹ sau    nép    khi®∙  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  (kÓ  thuÕ  c¶  thu nhËp    bæ sung)  sè  vµ  ph¶i nép    tiÕp vµo  NSNN   thuÕ  do  GTGT   nép  thÊp  víi so   thuÕ  doanh thu. ­      §èi víidoanh nghiÖp thùc hiÖn    cæ phÇn   hãa, hoÆc  gãp  vèn  ªn li   doanh  nguån  th×  nép  sö  thu  dông  vèn  îc lÊy tõ phÇn    îc chia theo  ®       l∙ ®   i   quy  ®Þnh. 4.ThuÕ       thu nhËp  doanh  nghiÖp: 4.1.KiÓm         trachiphÝ      hîp lý:X¸c ®Þnh    c¸c kho¶n    chiphÝ      îctrõ hîp lý®     ®Ó  tÝnh  thu nhËp chÞu thuÕ  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  it¹ môc  I phÇn    II   , B Th«ng   99/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 14/7/1998  híng dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  sè 30/1998/N§­  CP ngµy  13/5/1998  cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  híng dÉn        vµ    t¹ tiÕtb,®iÓm     i 3,môc   I phÇn  haiTh«ng   89/1999/TT­ thø    tsè  BTC  ngµy 16/7/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    cÇn u  l ý: ­ Nguyªn      gi¸TSC§,    thêigian sö    dông TSC§,  ph¬ng ph¸p trÝch khÊu      hao  TSC§  îcthùc hiÖn  ®     theo chÕ  qu¶n    dông  trÝch khÊu  ®é  lý,sö  vµ    hao TSC§ 
 6. 6 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  166/1999/Q§/BTC  sè  ngµy 30/12/1999 cña  Bé  ëng  TµichÝnh. tr Bé    4.1.2.Chi phÝ      nguyªn  liÖu,vËt liÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng,hµng            l   hãa vµ  c¸c chi phÝ        gia c«ng chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, thu    mua  ph¶icã    hãa  ®¬n  chøng    tõtheo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    ­ Trêng  hîp  mua  vËt  , hµng  t  hãa    lµ s¶n phÈm   n«ng, l©m,    thuû  s¶n  hoÆc  dÞch  nhá    vô  lÎcña ngêikh«ng    kinh doanh,c¬  s¶n      së  xuÊt kinh doanh      ph¶ilËp    b¶ng            kª ghirâ hä, tªn,®Þa  chØ ngêib¸n,sè îng hµng      l   hãa,®¬n      gi¸, thµnh tiÒn,gi¸dÞch  cung      vô  øng;gi¸m    ®èc  së  c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh      duyÖt  chivµ    chÞu  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËt.   tr      Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh      kª khaigi¸     mua  hµng hãa   trªnb¶ng  cao  kª  h¬n    gi¸thÞ  êng  i   tr t¹ thêi®iÓm   mua   th× c¬  quan thuÕ  ®Þnh  Ên  møc        gi¸®Ó x¸c®Þnh    chiphÝ  tÝnh thuÕ    thu nhËp. ­ NÕu     ®¬n  nép  vÞ  thuÕ GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu        trõth× doanh    thu vµ    chi phÝ  kh«ng  bao gåm  thuÕ GTGT, nÕu  nép thuÕ  GTGT  theo ph¬ng  ph¸p trùctiÕp th× doanh    chiphÝ          thu vµ    bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT. ­§èivíi          thµng  vËt hãa  îckhÊu    ®   trõthuÕ ®Çu   vµo  theo tûlÖ      (%)   trªnc¬  së hãa  ®¬n b¸n hµng  b¶ng  mua   vµ  kª  hµng th×  së  c¬  kinh doanh    chØ   îc ®   h¹ch    to¸nvµo    chiphÝ s¶n xuÊt kinh doanh        ®Ó tÝnh    thu nhËp  doanh nghiÖp  b»ng doanh  mua,    )sè  ® îckhÊu    sè  trõ(­  ®∙    trõthuÕ. 4.1.3.Chi    phÝ tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng, c¸c kho¶n      mang tÝnh chÊt tiÒn ­   l ¬ng,tiÒn c«ng:     ­ §èi víidoanh        nghiÖp  Nhµ    nguyªn  níc:vÒ  t¾c, tiÒn ¬ng    l tÝnh  vµo    chi phÝ          hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu thuÕ  kh«ng      vîtqu¸ ®¬n   gi¸tiÒn l  ¬ng  do  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  duyÖt        phª  phïhîp víi khèil    îng c«ng  viÖc  hoµn  ®∙  thµnh  chÕ  x©y  vµ  ®é  dùng ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng  Nhµ    do  nícquy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  28/CP  sè  ngµy  28/3/1997 cña  ChÝnh  phñ  ® æi    vÒ  míi,qu¶n   lýtiÒn ­l ¬ng, thu    nhËp  trong c¸c DNNN,      Th«ng   13/L§­ t sè  TBXH­TT  ngµy 10/4/1997   cña  Lao  Bé  ®éng   ­ Th¬ng  binh vµ  héihíng dÉn    X∙      thùc hiÖn    ph¬ng  ph¸p x©y    dùng  ®¬n   gi¸tiÒn ¬ng  qu¶n    l vµ  lýtiÒn ¬ng  nhËp  l thu  trong DNNN,    Th«ng  t li   ªntÞch  18/1998/TTLT­ sè  BL§TBXH­BTC   ngµy  31/12/1998  cña    Lao  Liªn Bé  ®éng  Th¬ng  ­  binh  X∙    Tµi chÝnh    vµ  héi ­    vÒ viÖc  híng  dÉn    x¸c ®Þnh  quü  tiÒn ¬ng  l thùc hiÖn      khidoanh  nghiÖp  Nhµ    níc kh«ng  ®¶m  b¶o  chØ   tiªunép  Ng©n   s¸ch  lî nhuËn, Th«ng  li   vµ    i   t ªntÞch  19/1999/TTLT­ sè  BL§TBXH­BTC   ngµy  14/8/1999  cña    Lao  Liªnbé  ®éng    ­ Th¬ng  binh  X∙        vµ  héi­ Tµi chÝnh  h­ íng dÉn      bæ sung  Th«ng   18/1998/TTLT­ tsè  BL§TBXH­BTC   ngµy  31/12/1998   cña      c¸cv¨n b¶n  híng dÉn    NghÞ  ®Þnh  28/CP  sè  (nªutrªn)     . Lu    ý: Trêng hîp doanh  nghiÖp kinh doanh    cha  l∙ vµ  cã    doanh  i nghiÖp  cha x©y dùng  ®Þnh møc    lao ®éng, cha  ®¬n      cã  gi¸tiÒn l  ¬ng  cÊp  thÈm  do  cã  quyÒn  phª duyÖt  quü  th×  tiÒn l  ¬ng thùc hiÖn    kh«ng      vîtqu¸ quü tiÒn l  ¬ng  c¬  b¶n  îcx¸c®Þnh  ®     theo sè      lao®éng  thùc tÕ  dông    sö  b×nh  qu©n n¨m nh©n   (x) víihÖ   tiÒn l   sè   ¬ng b×nh  qu©n  (gåm:    cÊp  hÖ sè  bËc  hÖ   phô  vµ  sè  cÊp ¬ng  l theo chÕ    ®é quy  ®Þnh  cña Nhµ    møc  ¬ng    níc)vµ  l tèithiÓu  Nhµ    do  níc quy  ®Þnh. ­§èivíi   së        c¬  kinh tÕ  c¸c   ngoµiquèc    doanh:ViÖc      x¸c®Þnh    chiphÝ  tiÒn  l ¬ng, tiÒn    c«ng      ®Ó x¸c ®Þnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ  îc c¨n  vµo  ®ång  ®   cø  hîp  tho¶ thuËn gi÷a ngêi lao ®éng    së      víic¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  phï hîp        vµ    víi ®¬n    gi¸tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  ®¨ng  víi quan      ®∙  ký   c¬  thuÕ.Trêng        hîp ph¸thiÖn  l ¬ng thùc tr¶thÊp      h¬n tiÒn l  ¬ng  theo    hîp ®ång  h¹ch    ®∙  to¸nvµo    chiphÝ  th× 
 7. 7 chØ  tÝnh vµo    chi phÝ  theo ¬ng  l thùc    tr¶.Trêng hîp ®¬n   kh«ng  hîp vÞ  cã    ®ång  tho¶ thuËn, kh«ng    ®¨ng  tiÒn ¬ng    quan  ký  l víic¬  thuÕ th× tiÒn ¬ng, l   tiÒn c«ng    tÝnh  trong chiphÝ              hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ    c¨n cø  theo ®Þnh  møc  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  Uû   do  ban  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè  quyÕt ®Þnh.   4.1.4.     phÝ  Chi tiÒn ¨n gi÷a ca:       Chi phÝ    tiÒn ¨n    gi÷a ca    cho  ngêilao ®éng  gi¸m      do  ®èc  së  c¬  s¶n xuÊt   kinh doanh    quyÕt  ®Þnh        phï hîp víihiÖu qu¶  s¶n xuÊt kinh doanh      nhng møc  chicho    mçi ngêi kh«ng      vîtqu¸ møc  ¬ng    l tèithiÓu Nhµ    níc quy ®Þnh ®èi    víi c«ng chøc Nhµ    níc(n¨m 2000    lµ180.000®/ng th¸ng) êi/ 4.1.5.  Kho¶n    chib¶o  lao®éng, ®ång  hé      phôc: ChØ   îch¹ch    ®   to¸nvµo    chiphÝ          hîp lý®Ó x¸c ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  kho¶n    chib»ng hiÖn    b¶o  lao®éng, ®ång  vËtvÒ  hé      phôc. 4.1.6.     phÝ  Chi qu¶ng    c¸o,tiÕp thÞ,khuyÕn        m¹i,tiÕp cËn,kh¸nh tiÕt,           chi phÝ giao dÞch,®èi ngo¹i          , phÝ    chi héinghÞ  c¸clo¹ chiphÝ  vµ    i    kh¸c(ngoµic¸c       kho¶n    chiphÝ  híng  ®∙  dÉn  i t¹ môc  I phÇn  Th«ng    99/1998/TT­ II   , B,  t sè  BTC   ngµy 14/7/1999 cña  Tµi chÝnh) ph¶icã  Bé        chøng    tõ theo  quy ®Þnh  g¾n  vµ  víikÕt    qu¶ ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh      nhng  kh«ng   vîtqu¸ møc  khèng  chÕ quy ®Þnh. Lu    ý:Tæng   chiphÝ      ®Ó x¸c ®Þnh  møc  khèng  chÕ      lµc¸c kho¶n môc    chi liÖtkª tõ ®iÓm   ®Õn         1  ®iÓm   t¹  10  imôc  IphÇn  Th«ng   99/1998/TT­ II   , B,  t sè  BTC  nªu trªn,kh«ng    bao gåm     chiphÝ qu¶ng   c¸o,tiÕp thÞ,khuyÕn      m¹i,tiÕp  t©n,kh¸nh    tiÕt,     phÝ  chi giao dÞch,®èi ngo¹i          , phÝ    chi héinghÞ  c¸c lo¹    vµ    i chi phÝ kh¸c. 4.1.7.  TrÝch    c¸ckho¶n  phßng: dù  TrÝch    c¸ckho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng    tån kho,dù    phßng  c«ng    nîkhã  ®ßi, dù    phßng  gi¶m   gi¸chøng kho¸n  idoanh  t¹  nghiÖp  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   64  t sè  TC/TCDN   ngµy 15/9/1997  cña  Tµi chÝnh, ®èi    Bé      víi c¸cdoanh    nghiÖp  ngoµiquèc    doanh còng  îc¸p dông  ®     theo Th«ng   trªn.   tnªu  Riªng ®èi    víiviÖc trÝch lËp  sö    vµ  dông  phßng    lýrñiro  dù  ®Ó xö      trong   ho¹t®éng    Ng©n  hµng  cña  chøc  tæ  tÝn dông  dông  ¸p  theo quy ®Þnh  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   488/2000/Q§/NHNN5   sè  ngµy 27/11/2000 cña  Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam.   4.1.10.C¸c    kho¶n    chikh«ng  îc tÝnh  ®   vµo    chiphÝ  lý®Ó     hîp    x¸c ®Þnh  thu nhËp chÞu thuÕ theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm   Môc  I 15  II phÇn  Th«ng   B  t sè  99/1998/TT­BTC. * Nguyªn    t¾c  chung: C¸c kho¶n    chiph¶icã    ®Çy   ®ñ chøng      tõ hîp ph¸p,mäi    kho¶n    chikh«ng  cã chøng    tõhoÆc   chøng    tõkh«ng    hîp ph¸p ®Òu     ph¶ilo¹ bá      i chiphÝ      khitÝnh  thuÕ    thu nhËp. 4.2.C¸c    kho¶n    thu nhËp chÞu thuÕ  kh¸c ® îcquy      ®Þnh  i t¹ Môc  PhÇn    IV  B  Th«ng   99/1998/TT­ tsè  BTC   cÇn u  l ý: Trêng  hîp c¸c doanh nghiÖp trong    ªndoanh    níc li   víinhau theo  h×nh  thøc hîp ®ång          th× thu nhËp cña    hîp ®ång  ªndoanh  li   ph¶inép    thuÕ    thu nhËp,  bªn nhËn  ªndoanh  tr¸chnhiÖm   khaivµ  li   cã    kª    nép  thuÕ thu nhËp. Sau      khi
 8. 8 nép thuÕ  nhËp, phÇn  nhËp  îc chia kh«ng  thu    thu  ®     ph¶itÝnh    vµo  nhËp  thu  chÞu thuÕ    ®Ó tÝnh  thuÕ thu nhËp    æn ®Þnh  nhng ph¶i tæng    hîp vµo    thu nhËp    ®Ó tÝnh  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp    bæ sung (nÕu    trang tr¶i cã) vµ      c¸cchiphÝ  ªnquan      li   ®Õn     ho¹t®éng  ªndoanh. li   4.3.ThuÕ     suÊtthuÕ    TNDN: ­ ThuÕ     suÊt thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp  îc ¸p  ®   dông    lµ 32%,      trõc¸c c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh doanh  îc¸p dông      ®     thuÕ suÊt 25%     trong thêih¹n  n¨m,     3    kÓ   ngµy  tõ  1/1/1999  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.a  môc     phÇn     ­  V ­  B Th«ng    t 99/1998/TT/BTC  ngµy 14/7/1998. ­ §èivíic¸c dù  ®Çu              ¸n  t míithuéc    c¸c lÜnh  vùc,ngµnh    nghÒ,  ®Þa  bµn  ®ñ ®iÒu  kiÖn  ®∙i®Çu    îc¸p dông  u    t®     møc  thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  ®∙itheo  u    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  20  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthi hµnh LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu   ttrong níc(söa        ®æi) sè    03/1998/QH10,vµ   híng dÉn  i   t¹ Th«ng   146/1999/   tsè  TT­BTC   ngµy 17/12/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    ­C¸c    kho¶n    thu nhËp kh¸ckh«ng    thuéc lÜnh    vùc,ngµnh    nghÒ, ®Þa  bµn  u    ®∙i®Çu      t¸p dông  thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp 32%.  Riªng ®¬n    vÞ chØ   dông  ¸p  mét  thuÕ suÊt 25%     trong  n¨m  3  ®Çu  theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ, nÕu  thu nhËp    cã    kh¸c th×    còng  îc¸p dông  ®     thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp 25%. ­      së  §èi víic¬  ho¹t®éng    s¶n xuÊt  kinh doanh thuéc    c¸c ngµnh nghÒ  kh¸cnhau      th× ph¶ih¹ch to¸nriªngtõng            ho¹t®éng      ®Ó ¸p dông  thuÕ  suÊt t  ¬ng  øng.  NÕu  kh«ng  h¹ch to¸n riªng ® îc      th× ph¶i nép    thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp    víimøc  thuÕ suÊt cao    nhÊt.NÕu   së    c¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  c¸c     cã    thu nhËp  kh¸c th×    còng  dông  ¸p  nép  thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp    víimøc   thuÕ suÊtcao    nhÊt. 4.4.ThuÕ       thu nhËp    bæ sung: C¸c  së  c¬  kinh doanh  thu nhËp    cã    cao    th× ngoµiviÖc    ph¶inép    thuÕ    thu nhËp  theo thuÕ suÊt 32%,    phÇn thu nhËp cßn  i l¹ nÕu    cao  h¬n 12%       gi¸trÞ vèn  chñ  h÷u  së  hiÖn  t¹ thêi®iÓm   cã  i     quyÕt    to¸nn¨m    th× phÇn    thu nhËp cao  h¬n  ph¶inép  ®ã    thuÕ    thu nhËp    bæ sung    víithuÕ suÊt25%.   Gi¸trÞ vèn      chñ  h÷u    së  ®Ó lµm  së    c¬  x¸c ®Þnh  phÇn    thu nhËp  cao h¬n  ph¶i chÞu    thuÕ  thu nhËp    bæ sung thùc hiÖn theo híng dÉn  i t¹ c«ng  v¨n sè  887 TC/TCT  ngµy  th¸ng 2  6    n¨m 2001 cña  Tµi chÝnh  quyÕt    Bé    vÒ  to¸nthuÕ  TNDN     bæ sung. Gi¸ trÞ vèn        chñ  h÷u  së  lµm  cø  c¨n  tÝnh  thuÕ  nhËp    thu  bæ sung  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh  ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp    ¸p dông  chÕ  kÕ    ®é  to¸ntheo  QuyÕt ®Þnh  sè  1141 TC/Q§/C§KT  ngµy 1/11/1995 vµ chÕ  ®é  b¸o c¸o tµi  chÝnh doanh  nghiÖp  theo quy  ®Þnh  t¹  QuyÕt  ®Þnh  sè  167/2000/Q§­ i BTC  ngµy  25/10/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh: Nguån  Bé      vèn chñ  h÷u    së  ®Ó lµm    c¨n cø    x¸c®Þnh  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp (TNDN)    bæ sung bao gåm: +  Nguån  vèn  kinh doanh;   +  Chªnh  lÖch  ®¸nh        gi¸l¹tµi i s¶n; +  Chªnh  lÖch    tûgi¸; +    LîinhuËn  cha  ph©n  phèi;
 9. 9 +  Nguån  vèn  ®Çu    tx©y  dùng  b¶n. c¬  ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp    ¸p dông  chÕ  kÕ    ®é  to¸ntheo  QuyÕt ®Þnh  sè  1177  TC/Q§/C§KT  ngµy 23/12/1996 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh chÕ  kÕ      ®é  to¸n¸p dông  cho    c¸c doanh nghiÖp võa  nhá, gi¸trÞ vèn  vµ        chñ  h÷u  îcx¸c®Þnh  sau: së  ®     nh  +  Nguån  vèn  kinh doanh;   +  Chªnh  lÖch      ®¸nh        tûgi¸vµ  gi¸l¹tµis¶n; i +  C¸c  quü  h×nh  thµnh      tõlînhuËn  i sau  thuÕ    (trõquü  khen  ëng  phóc  th vµ  lî ) i; +    L∙icha  ph©n  phèi. C¸ch    x¸ctõng chØ    kú    tiªu:2  cuèid­ Sè  Sè  dÇu     kú  +  Trêng    sè    ) th×  hîp cã  ©m (­  ph¶igi¶m      trõtrong tæng    nguån vèn chñ së  h÷u. §èi víic¸c  kinh      hé  doanh cha thùc hiÖn chÕ       ®é kÕ to¸n theo    QuyÕt  ®Þnh  1141  sè  TC/Q§/C§KT  QuyÕt  vµ  ®Þnh  1177  sè  TC/Q§/C§KT  cha    x¸c ®Þnh  îcvèn  ®   chñ  h÷u  t¹m    së  nªn  thêicha  nép thuÕ    thu nhËp    bæ sung. Lu    së  ý:C¬  s¶n  xuÊtkinh doanh  ho¹t®éng  ªndoanh        cã    li   th× vèn  chñ së  h÷u  kh«ng  tÝnh phÇn  vèn gãp cña    c¸c bªn tham gia kinh doanh  kh«ng  vµ  tÝnh  gi¶m vèn chñ  h÷u  së  phÇn vèn cña  së  c¬  ®em   li   ®i  ªndoanh    khitÝnh  thu nhËp    chÞu thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp    bæ sung. §èivíi së      c¬  s¶n  xuÊtkinh doanh      kh«ng ph©n ®Þnh  îcvèn  ®   chñ  h÷u  së  cho      c¸c ho¹t®éng  chÞu thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp    bæ sung  ho¹t®éng  vµ    t¹m    thêicha  thu thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp    bæ sung hoÆc   miÔn thuÕ  TNDN     bæ sung, viÖc      x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  TNDN     bæ sung ph¶i nép  îc x¸c   ®     ®Þnh  theo tr×nh tùsau:       ­ X¸c    ®Þnh  thuÕ    sè  thu nhËp    bæ sung    së    trªnc¬  thu nhËp  cßn    sè  l¹ vµ  i vèn  chñ  h÷u  së  chung  cña      c¸cho¹t®éng. ­ Sè    thuÕ  nhËp    thu  bæ sung  ph¶inép    b»ng    thuÕ  (=) sè  thu nhËp    bæ sung nh©n        (x)víi träng gi÷a thu nhËp  tû       cña    ho¹t®éng  chÞu  thuÕ TNDN     bæ sung    trªntæng    thu nhËp  chÞu  thuÕ  TNDN. VÝ     dô: Doanh  nghiÖp   A ho¹t®éng    kinh doanh  ¬ng    th m¹i,kinh doanh  vËn    x©y  t¶ivµ  dùng  vèn  cã  chñ  h÷u  tû ®ång, trong n¨m  thu nhËp  së  15        cã    3  tû ®ång, kÕt      qu¶  kinh doanh    cña      c¸c ho¹t®éng  sau:thu nhËp    nh      ho¹t®éng  th¬ng    m¹i 1,5    tû ®ång,  thu nhËp  ho¹t®éng      tµichÝnh  0,4    tû,thu nhËp  ho¹t  ®éng    êng        bÊt th 0,1 tû,ho¹t®éng  x©y  dùng      1,5 tû ®ång, ho¹t®éng      vËn      t¶ilç 0,5 tû®ång      (ho¹t  ®éng  vËn    x©y  t¶ivµ  dùng  thêikh«ng  t¹m    ph¶inép    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung).ViÖc      x¸c ®Þnh  thuÕ  nhËp    thu  bæ sung  cña  doanh  nghiÖp  nh  A  sau: +  ThuÕ     thu nhËp    æn ®Þnh: * Ho¹t®éng      vËn    x©y  t¶ivµ  dùng  (cïngthuÕ    suÊt® îcbïtrõ):       (1,5tû­0,5 tû)x           25%   1    25%   0,25 tû =  tûx  =    * Ho¹t®éng  ¬ng          th m¹i,tµichÝnh,bÊt th     êng: (1,5tû+      0,1 tû)x      0,4 tû+      32%   1    32%   0,64 tû =  tûx  =   
 10. 10 +  Thu  nhËp  cßn    l¹sau  i thuÕ  TNDN     æn ®Þnh: (2 tû+  tû)­(0,25tû+      1         0,64 tû)=      2,11 tû   +  ThuÕ     thu nhËp    bæ sung  tÝnh    trªntoµn  thu nhËp  bé    cßn  i l¹ : [2,11tû­(15    12%)]x       tûx    25%   0,077  =  tû +  ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  ph¶inép    cña  c«ng    tyA:    tû  2  0,077   x       =  tû          0,051  tû   tû 3  4.5.ThuÕ       thu nhËp  thuÕ  do  GTGT   thÊp  h¬n  thuÕ doanh  thu: C¸c doanh nghiÖp  Nhµ    thu  níc cã  nhËp  cao  thuÕ  do  GTGT  ph¶i nép    thÊp h¬n  víi so   thuÕ  doanh    thu thùc hiÖn    viÖc  nép    bæ sung    thu nhËp  theo h­   íng dÉn  i t¹ c«ng  sè: 2406  v¨n    TC/TCT  ngµy  13/6/2000 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ  c«ng    3156  v¨n sè  TCT/NV1 ngµy  18/7/2000 cña    Tæng  côc  ThuÕ. 4.6.ChuyÓn    lç: C¨n  LuËt  cø  thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp c¸c  së  c¬  s¶n xuÊt kinh  doanh sau    khi quyÕt to¸n víic¬      quan  thuÕ    lç th×  îc chuyÓn    mµ bÞ    ®   lç nh sau: ­  c¸c n¨m    Lç    tõ 1998      íc ® îc phÐp  trë vÒ tr     chuyÓn    n¨m  lç 2  (theo quy  ®Þnh    t¹ LuËt thuÕ    i   lîtøc). i ­Lç      c¸cn¨m    ph¸tsinhtõ1999    ® îcphÐp      trë®i    chuyÓn    n¨m. lç5  Trêng    hîp cha quyÕt to¸nthuÕ    lç® îct¹m      th× sè      tÝnh  theo b¸o c¸o quyÕt         to¸nn¨m    cña  së,sau    kiÓm     c¬    khicã  tracña  quan  c¬  qu¶n    lýthuÕ    trùctiÕp,  doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   chuyÓn  lç vµ  sè    ®iÒu  chØnh kÕt qu¶ kinh doanh  theo sè      liÖu quyÕt to¸ncña  quan      c¬  thuÕ. Riªng ®èi víic¸c doanh          nghiÖp nhµ    îcphÐp  níc®   chuyÓn    lçtheo th«ng  b¸o  i t¹ C«ng  sè  v¨n  689/VPCP­KTTH   ngµy 23/2/2001 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ  viÖc  lýlçtån ®äng. vÒ  xö        Cô thÓ:NÕu   lçdo    sè    nguyªn nh©n    kh¸ch quan    cßn    tån ®äng ®Õn  ngµy  31 th¸ng12    n¨m  1998  ® îcchuyÓn    n¨m  íc,nÕu  ®∙    lç2  tr   vÉn cßn      th× lçluü kÕ    ® îc tiÕp    lýchuyÓn        tôc xö    lçtõ n¨m 1999  c¸c n¨m  vµ    tiÕp theo nhng kh«ng  qu¸ 5    n¨m  c¶    kÓ  thêigian doanh    nghiÖp  ® îcchuyÓn    íc®©y. ®∙    lçtr   4.7.§iÒu    chØnh  liÖu quyÕt to¸nthuÕ    sè        thu nhËp  doanh  nghiÖp: ­ Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm       vÒ tÝnh chÝnh    x¸c cña  liÖu quyÕt  sè    to¸n thuÕ  doanh    do  nghiÖp  lËp    quan  göi c¬  thuÕ. Trong    thêigian göib¸o          c¸o,doanh  nghiÖp  nhu  cã  cÇu  ®iÒu chØnh  liÖu th× xö    sè      lý nh sau: +  NÕu   quan  c¬  thuÕ cha  th«ng  ra  b¸o nép thuÕ (kiÓm      th× tra bíc 1)    doanh nghiÖp    göi quyÕt to¸n thuÕ    ®iÒu chØnh    ®Ó thay thÕ    quyÕt to¸n cò    vµ ®Ýnh  kÌm  c«ng  1  v¨n nªu    thay  lý do  thÕ  quyÕt to¸n cò    thay    ghi râ  thÕ  quyÕt to¸nthuÕ        göingµy.. . + NÕu   quan  c¬  thuÕ  ra  ®∙  c«ng  b¸o nép thuÕ (kiÓm       th× tra bíc 1)    doanh nghiÖp    göi mét b¸o c¸o    bæ sung söa ®æi      vÒ c¸c chØ     ®iÒu  tiªu®∙  chØnh.
 11. 11 ­ Trêng  miÔn    hîp  gi¶m sau quyÕt    to¸n thuÕ TNDN:  QuyÕt  ®Þnh miÔn  gi¶m thuÕ  c¨n  vµo  thu  cø  sè  nhËp chÞu  thuÕ  ph¸tsinh    cña  tõng n¨m, vÒ  nguyªn t¾c  gi¶m, tr   sè    êng    hîp n¨m miÔn gi¶m  nép  ®∙  thuÕ  ® îcx¸c ®Þnh  th×      n¨m  nép  ®ã  thõa vµ  îctrõvµo  ph¶inép    ®     sè    cña n¨m tiÕp theo.   5.QuyÕt      to¸nthuÕ    thu nhËp    c¸nh©n VÒ  thuÕ  nhËp    thu  c¸ nh©n  îc thùc hiÖn  ®     theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   t sè  15/2000/TT­BTC   ngµy  10/5/2000 cña  TµichÝnh.Lu    Bé      ý: 5.1.§èivíic¸c c¸ nh©n  thu nhËp  îc chitr¶b»ng            cã    ®       hiÖn    vËt ph¶iquy    ®æi  tiÒn  ra  theo    gi¸trung b×nh      trªnthÞ  êng  tr cña ®Þa  ph¬ng  Côc  do  thuÕ  quy  ®Þnh      t¹ thêi®iÓm   i nhËn  hiÖn        vËt®Ó x¸c®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ. 5.2.§èivíi       kho¶n    thu nhËp cña    c¸ nh©n  c¸c c¬  do    quan     chitr¶tiÒn hoa    hång m«i  ikhuyÕn  gií , m¹i..c¬    quan      tr¸chnhiÖm  . chitr¶cã    khÊu    trõtiÒn thuÕ    thu nhËp  theo  biÓu thuÕ  nhËp  thu  kh«ng  êng  th xuyªn tr           íc khichitr¶.Trêng  hîp kh«ng  khÊu    trõthuÕ, c¬    quan      chitr¶ph¶inép    thay sè    tiÒn  thuÕ cña    c¸ nh©n.  tiÒn  Sè  nép thay kh«ng  îc tÝnh    ®   vµo    chiphÝ      ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    mµ ph¶itÝnh      trõvµo   thu nhËp sau thuÕ. 5.3.§èivíisè        thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n ph¶inép    thªm sau    khiquyÕt    to¸n thuÕ ph¶itÝnh      trõvµo    thu nhËp cña tõng    c¸ nh©n, kh«ng  îcphÐp    ®   h¹ch to¸n     vµo    chiphÝ. 5.4.Trêng  c¸ nh©n    hîp    nhËn  nhËp  thu  NET  (thu nhËp    kh«ng  thuÕ)  cã  th× ph¶iquy      ®æi      ra thu nhËp  thuÕ  cã  theo c«ng    thøc sau:   5.4.1­§èivíi       ngêiViÖtNam   c¸nh©n      vµ    kh¸cc        trót¹ ViÖtNam i   §¬n  vÞ:1.000® Thu nhËp  thùc lÜnh    (TNTL) Thu nhËp chÞu thuÕ Trªn2.000    ®Õn  2.900 TNLN    ­200 0,9 Trªn2.900    ®Õn   3.700 TNLN    ­500 0,8 Trªn3.700    ®Õn   5.100 TNLN    ­900 0,7 Trªn5.100    ®Õn   6.300 TNLN    ­1.500 0,6 Trªn6.300    ®Õn   7.300 TNLN    ­2.300 0,5 Trªn7.300    ®Õn   8.000 TNLN    ­3.300 0,4 Trªn8.000   TNLN    ­4.700 0,28 VÝ     nhËp  dô: thu  thùc lÜnh    cña    c¸ nh©n ViÖt Nam     b×nh qu©n th¸ng lµ     4.830.000 ®ång        th× thu nhËp  c¶  cã  thuÕ  lµ: 4.830.000 ­900.000    = 5.614.285 0,7
 12. 12 5.4.2.       víi §èi ngêinícngoµic            trót¹ ViÖtNam   c«ng  i   vµ  d©n  ViÖtNam       lao ®éng  c«ng        vµ  t¸ct¹ nícngoµi: i Thu nhËp  thùc lÜnh    (TNTL) Thu nhËp chÞu thuÕ Trªn8.000    ®Õn  18.800 TNLN    ­800 0,9 Trªn18.800    ®Õn   42.800 TNLN    ­2.800 0,8 Trªn42.800    ®Õn   63.800 TNLN    ­7.800 0,7 Trªn63.800    ®Õn   87.800 TNLN    ­15.800 0,6 Trªn87.800   TNLN    ­27.800 0,5 Trêng      hîp c¸ nh©n nhËn    thu nhËp NET     mµ kho¶n    thu nhËp    tõ tiÒn l  ¬ng  chiÕm  70%       chØ      trëlªnth×  lÊy thu nhËp   ¬ng    tõ l ®Ó quy  æi    ® thu nhËp  chÞu  thuÕ.TNCT     sau    khiquy  ®æi ph¶icéng      víiphÇn    thu nhËp  cßn    l¹30%       i ®Ó x¸c ®Þnh  tæng    thu nhËp  chÞu thuÕ  c¨n cø  vµ    vµo  biÓu  thuÕ    thu nhËp    ®Ó tÝnh  sè    thu nhËp ph¶inép.Riªng ®èi víi           kho¶n tiÒn nhµ    (ngêinícngoµi)c¨n cø            x¸c ®Þnh  møc khèng  chÕ  kh«ng    qu¸ 15%     tiÒn l trªnsè   ¬ng  ® îcquy  æi. ®∙    ® 6.QuyÕt      to¸nthuÕ        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: ­ §èivíi           Chi nh¸nh  c¸c cña    chøc    c¸c tæ  nícngoµiho¹t®éng  i     t¹ ViÖt Nam       (bao gåm   chi nh¸nh  c¶    Ng©n  hµng    níc ngoµi)thùc    hiÖn viÖc  khai,nép  kª    thuÕ  quyÕt    vµ  to¸nthuÕ theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng   08/2001/TT­ tsè  BTC  ngµy  18/1/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ §èivíithuÕ        chuyÓn   thu nhËp  níc ngoµi®èi      ra      víic¸c kho¶n    thu nhËp  thùc chuyÓn  tõngµy    kÓ    1/7/2000 vµ    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp        ®èi víic¸c kho¶n    thu tiÒn tr     íccña   c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh    trong lÜnh    vùc cho    thuª c¬  h¹ tÇng    së    sÏthùc hiÖn    theo Th«ng  tcña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh    chi tiÕtthi     hµnh  LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   7.ThuÕ     nhËp  khÈu: §èivíi        thµng  vËt hãa nhËp khÈu dïng vµo môc ®Ých thuéc ®èi t   îc    îng ®   miÔn  thuÕ nhËp khÈu nhng trong n¨m    thay ®æi môc ®Ých  dông  sö  kh«ng  thuéc ®èi t      îng miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  ph¶itruythu thuÕ  th×        nhËp khÈu theo  quy ®Þnh. III.t æ  c h ø c  thùc hi Ö n   ViÖc kiÓm    c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nthuÕ  n¨m 2000  nhiÒu  cã  khã kh¨n,v­   íng  ¾c   thùc hiÖn  m do    chÝnh s¸ch thuÕ    cã    míi vµ  nhiÒu  ®iÓm  ®iÒu  chØnh  trong  chÝnh s¸ch chÕ  ®é. Côc thuÕ    c¸c ®Þa  ph¬ng cÇn  lµm      tètc¸c ®iÓm   sau ®©y:
 13. 13 1.Phæ     biÕn cho    c¸cPhßng,c¸cChi côc        thuÕ  títõng c¸n bé  vµ    i     thuÕ  vÒ  yªu  cÇu, néidung      kiÓm    c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nthuÕ n¨m  2000,® Æc     biÖtchó    ý  ®Õn  nh÷ng  ®iÒu chØnh trong chÝnh    s¸ch,chÕ  thuÕ.   ®é  2. Göi    mÉu   b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ  th«ng    vµ  b¸o    thêih¹n nép b¸o    c¸o quyÕt    to¸nthuÕ      tí c¸c ®èi îng nép  i t   thuÕ. TriÓn    khaikiÓm       trab¸o    c¸o quyÕt  to¸nthuÕ    theo c¸cbícquy        ®Þnh. 3. Kiªn quyÕt  ph¹t®èi      xö    víic¸c ®èi  îng  t×nh  t cè  d©y da, chËm  nép  thuÕ  vµo NSNN. 4. C¬    quan  thuÕ qu¶n    së  lýc¬  s¶n  xuÊt kinh doanh      h¹ch to¸nphô      thuéc  ph¶i lµm    trßn tr¸chnhiÖm       kiÓm     tra thuÕ GTGT,   x¸c ®Þnh   chiphÝ  hîp  .  lý. ., x¸c ®Þnh      c¸c kho¶n  thuÕ ph¶inép, ®∙      nép  NSNN   göi biªn b¶n    së  vµ      vÒ c¬  s¶n  xuÊt kinh  doanh  chÝnh  c¬  vµ  quan  thuÕ  qu¶n    së  lý c¬  s¶n  xuÊt kinh  doanh    c¨n  quyÕt  ®Ó cã  cø  to¸n thuÕ    toµn  së. C¬   c¬    quan  thuÕ  kh«ng  îc ®   chØ    ghi nhËn  thuÕ  nép    sè  ®∙  mµ kh«ng  kiÓm     tradoanh      thu,chiphÝ  i   t¹ c¸c c¬  s¶n  së  xuÊtkinhdoanh      phô  thuéc theo tr¸chnhiÖm  îcgiao.       ®   §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  Nhµ    níc,viÖc kiÓm    c¸o quyÕt    trab¸o    to¸nthuÕ  mang  tÝnh chÊt  ®éc lËp    víiviÖc kiÓm     tra quyÕt to¸n tµichÝnh, c¬        quan  thuÕ chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p          tr   luËtvÒ x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    NSNN   cña  doanh  nghiÖp. Trªn ®©y       lµ mét  ®iÓm   sè  híng dÉn  thÓ    cô  khikiÓm     trab¸o  quyÕt  c¸o  to¸nn¨m    2000         îng nép  ®èi víi ®èi t   c¸c thuÕ;trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            nÕu cã  g× víng  ¾c,    m ®Ò nghÞ  c¸c ®Þa  ph¬ng b¸o c¸o b»ng  v¨n b¶n        vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng  côc  thuÕ) ®Ó     nghiªncøu,gi¶i       quyÕt kÞp    thêi.
 14. 14 M É u  sè 1 Céng  hßa      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc b ¶ n g  t æ n g  hîp thanh to¸n thu Õ  v µ c¸c k h o ¶ n   p h ¶i n é p  n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m........ ­Tªn    ®¬n  vÞ: ­M∙  thuÕ:   sè  ­§Þa    chØ: ­Tel:Fax:     N¨m  quyÕt to¸n tõ ngµy.. .th¸ng.. n¨m... .  .  ®Õn... ngµy.. . th¸ng.. . . ..  . . n¨m... . . .. Tªn  i lo¹ thuÕ   Sè  cßn  ph¶inép  Sè      ph¸tsinh Tæng  ®∙  cßn    sè  Sè  ph¶i   n¨m  ícchuyÓn  ph¶inép  tr     n¨m  nép  trong nép    NSNN sang (n¨m.. ) . quyÕt to¸n     n¨m... (n¨m.. ) . 1.ThuÕ     GTGT 2.ThuÕ     TT§B 3.ThuÕ     TNDN 4. Thu  sö  dông  vèn NSNN ThuÕ  thu nhËp    c¸ nh©n 6. ThuÕ  vµ  thu   kh¸c 8.... Céng C¸c  liÖu    sè  trªn ®¶m  b¶o chÝnh    x¸c, trung thùc, nÕu   quan    c¬  thuÕ  kiÓm     tra ph¸thiÖn    kh«ng ®óng  thùc    tÕ, ®¬n  sÏ chÞu  ph¹ttheo  vÞ    xö    LuËt  ®Þnh. .. .  .., ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . NgêilËp biÓu     KÕ     ëng  to¸ntr Gi¸m  ®èc  (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn)
 15. 15
 16. 16 m É u  sè 2 b ¶ n g  n h Ë n  x Ðt, ®¸n h gi¸ a u ki Ó m  tra b¸o c¸o   s q u y Õt to¸n thu Õ  b íc 1 n¨ m........ ­Tªn    ®¬n  vÞ: ­M∙  thuÕ:   sè  ­§Þa    chØ: ­Tel:Fax:     1.NhËn      to¸n:   b¸o c¸o kÕ    Ngµy...   th¸ng..  .n¨m... . . 2.NhËn      têkhaiquyÕt to¸nthuÕ:Ngµy...          th¸ng..n¨m...   . §ñ..  .ThiÕu..  . Kh«ng  nép... 3. NhËn    b¶ng tæng hîp thanh to¸n c¸c kho¶n      thuÕ  nép  vµ  Ng©n  s¸ch:   Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . 4.Nî    ®äng  thuÕ  ®Õn     thêi®iÓm   quyÕt to¸n   ThuÕ... . ................. . . ................. ThuÕ... . ................. . . ................. .. . ...................... . . ..................... 5. Sè    liÖu trong quyÕt        to¸nthuÕ    thu nhËp (mÉu    víitê khaithuÕ  2a) so        TNDN   (mÉu    chªnh  1a) cã  lÖch lín Doanh  thu... Chi phÝ...   Trong  ®ã: +  Nguyªn    vËtliÖu +  TiÒn ¬ng l .. . ...... . . ..... 6.C¸c    dÊu  hiÖu  kh¸c: 7.KÕt    luËn: ­Cha    cÇn  thiÕtph¶ikiÓm        tra,kiÓm    so¸tthuÕ:..   . ­CÇn     thiÕtph¶ikiÓm        tra,kiÓm    so¸tthuÕ:..   . ­§Ò    nghÞ  thanh  kiÓm    tratoµn  diÖn:..   . .. . . . . , ngµy.. . . . . . th¸ng.. . . . ..  n¨m... . . c«ng  chøc  thuÕ  nhËn    xÐt,®¸nh  gi¸ (Ký      tªn) ghirâ hä 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2