intTypePromotion=1

Công văn 692/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 692/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 692/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 692/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 692 TCHQ/GSQL ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc ph©n lo¹i hµng ho¸ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua xem xÐt viÖc ph©n lo¹i ®èi víi mÆt hµng « t« ch¹y b»ng ®iÖn, Tæng côc H¶i quan thÊy cã sù ph©n lo¹i kh«ng thèng nhÊt gi÷a mét sè ®¬n vÞ H¶i quan, do ®ã, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: C¨n cø Danh môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 82/2003/Q§-BTC ngµy 13/6/2003; BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i 2003 ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§-BTC ngµy 25/7/2003; Th«ng t sè 85/2003/TT-BTC ngµy 29/8/2003 th×: - « t« ch¹y ®iÖn, ®îc thiÕt kÕ chñ yÕu ®Ó chë ngêi (kÓ c¶ lo¹i xe cã khoang chë hµnh lý riªng), chë kh«ng qu¸ 8 ngêi (kÓ c¶ l¸i xe) thuéc nhãm 8703, m· sè 8703.90.21, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 100%; - Lo¹i xe t¬ng tù nh trªn, chë 9 ngêi, cã m· sè 8703.90.61, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 100%. Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh trªn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2