intTypePromotion=1

Công văn 962/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
94
lượt xem
5
download

Công văn 962/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 962/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 962/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  th¬ n g   ¹i  m sè 962/T M­X N K  n g µ y   28 th¸ng 4 n¨ m   2003  v Ò  viÖc h íng d É n  x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  san g  H o a  K ú KÝnh   göi:   ­ C¸c    doanh  nghiÖp  xuÊt  khÈu  hµng  dÖt  may §ång  kÝnh  göi:   ­Tæng     côc  H¶i  quan ­HiÖp      héi DÖt  may   ViÖt Nam   §Ó   iÓn khai thùc  tr     hiÖn HiÖp ®Þnh bu«n b¸n hµng dÖt may  Tho¶  vµ  thuËn  VISA  h¹n ng¹ch hµng  vÒ  vµ      dÖt  may gi÷a ChÝnh    phñ ViÖtNam   Hîp    vµ  chñng quèc  Hoa  Kú; Trong    khichê quyÕt ®Þnh cña  Th¬ng    Bé  m¹i quy ®Þnh  viÖc cÊp VISA  xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang Hoa Kú,  Th¬ng    Bé  m¹i híng dÉn    c¸c doanh  nghiÖp xuÊtkhÈu    hµng dÖt  may  sang  Hoa  nh  Kú  sau: 1. TÊt  c¸c doanh    c¶    nghiÖp xuÊt khÈu    hµng  dÖt may  sang thÞ  êng  tr Hoa  tõ ngµy  Kú    01/01/2003 ®Õn  ngµy 04/5/2003 ®Òu  ph¶ib¸o  chitiÕt,   c¸o      cô thÓ, chÝnh    Bé    x¸c vÒ  Th¬ng   m¹i (Vô XuÊt nhËp  khÈu  Phßng  vµ  Qu¶n    lý xuÊt nhËp  khÈu  khu vùc cña  Th¬ng  Bé  m¹i)®Ó     lµm  së  c¬  ®èi  chiÕu  h¹n  ng¹ch  cÊp  vµ  h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊt khÈu sang  Hoa  n¨m  Kú  2003  (theomÉu   01).   sè  2. KÓ       tõ ngµy 05/5/2003 ®Õn  ngµy  30/6/2003,tÊtc¶          c¸c l« hµng  dÖt  may  ViÖt Nam     lµm        thñ tôcH¶i quan xuÊt khÈu    sang Hoa  thuéc c¸cchñng  Kú      lo¹  ihµng (Cat.) phô     nh  lôckÌm theo C«ng    v¨n nµy ®Òu   ph¶ixuÊt tr×nh GiÊy        chøng  nhËn  xuÊt khÈu  c¸c Phßng    do    Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  khu vùc thuéc  Bé Th¬ng    m¹i(hoÆc  îcBé  ®   Th¬ng    quyÒn)  m¹iuû  cÊp. 3. C¸c doanh  nghiÖp    khi lµm GiÊy chøng nhËn xuÊt khÈu, ®Ò     nghÞ  xuÊt tr×nh víic¸c Phßng          Qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu khu vùc  hå  gåm     bé  s¬  c¸c chøng    tõsau: 3.1.§¬n      xin cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt khÈu    hµng dÖt may sang Hoa  Kú  (theomÉu   02).   sè  3.2.Bé  têGiÊy    4    chøng  nhËn  xuÊt khÈu    (theo mÉu   03),®∙    sè    khai®Çy    ®ñ  hoµn  vµ  chØnh. 3.3.Hîp    ®ång  xuÊtkhÈu    (hoÆc    hîp ®ång    giac«ng  xuÊtkhÈu).   3.4.Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹i(Commercial  invoice). 3.5.B¶ng      kª ®ãng    gãihµng  (PackingList)   . Ba  i lo¹ giÊy (3.3,3.4,3.5)lµ b¶n          sao  ch÷  vµ  cã  ký  ®ãng dÊu    x¸c nhËn  sao  b¶n  y  chÝnh  cña  gi¸m  ®èc doanh  nghiÖp. 4. C¸c      l«hµng  dÖt may ViÖt Nam     xuÊt khÈu    sang  Hoa  n¨m  Kú  2003,tõ     ngµy 01/7/2003  ®Õn  31/12/2003 ph¶icã    VISA  Phßng  do  Qu¶n    lýXuÊt nhËp  khÈu khu  vùc cÊp. C¸c    quy ®Þnh  thÓ  cô  cÊp VISA hµng dÖt may, Bé    Th¬ng  m¹isÏcã      híng dÉn  thÓ    cô  sau.
  2. 2 5.  Th¬ng    Bé  m¹i nghiªm cÊm     c¸c doanh nghiÖp  xuÊt khÈu hµng dÖt  may  dông  sö  GiÊy chøng  nhËn xuÊt khÈu    hµng dÖt may  sang Hoa  cña  Kú  ViÖt Nam       ®Ó xuÊt khÈu    hµng    ho¸ cña      c¸c níckh¸c vµ    ngîcl¹ sö      dông  i VISA  cña      c¸cníckh¸cxuÊtkhÈu      hµng    ho¸ cña ViÖtNam.   6. §Ò     nghÞ    c¸c doanh nghiÖp  thùc hiÖn    nghiªm    tóc ChØ  thÞ  cña  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng    01/2003/CT­ Bé  m¹i sè  BTM   ngµy 11/3/2003    vÒ viÖc chèng   c¸c hµnh    vigian lËn  ¬ng      th m¹i,chuyÓn        t¶ibÊt hîp ph¸p hµng    ho¸ sang  thÞ  êng  tr Hoa Kú. 7. §Ò     nghÞ  Tæng  côc H¶i quan  HiÖp    vµ  héi DÖt may ViÖt Nam     phèi   hîp kiÓm      tra,chØ  ®¹o    c¸c®¬n  trùcthuéc vµ  vÞ      doanh  nghiÖp  thùc hiÖn.   Bé Th¬ng   m¹ith«ng  ®Ó     b¸o  c¸c doanh nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  vÊn          cã  ®Ò víng m ¾c,      ®Ò nghÞ ph¶n    ¸nh kÞp      thêi®Ó Bé  Th¬ng    m¹ikÞp   thêi®iÒu  chØnh cho    phïhîp.
  3. 3 M É u  sè 1 1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t):     ®ñ  c¶      2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh  ký    sè: CÊp  ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     h¶iquan): (M∙ sè    4.§iÖn    tho¹i: Fax: 5.E.Mail   : 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè    Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè  c«ng  v¨n: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . KÝnh   göi:­Bé     Th¬ng  m¹i ­ Phßng  Qu¶n  lý xuÊt nhËp  khÈu  khu   vùc.... V/v:B¸o      c¸o t×nh  h×nh  xuÊtkhÈu    hµng  dÖt  may  sang  Hoa  Kú ­ C¨n  C«ng    cø  v¨n  962/TM­XNK   sè  ngµy  th¸ng 4  28    n¨m 2003 cña Bé  Th¬ng    m¹i,C«ng    c¸o t×nh  tyb¸o    h×nh  xuÊt khÈu    hµng  dÖt may sang  Hoa  Kú  nh  sau: STT Tªn  Ca §V Sè îng xuÊtkhÈu    l     tõ Sè îng ®∙  l   xuÊtkhÈu    Ghi   tõ   hµng t 01/01/2003 ®Õn     01/5 ®Õn     04/5/2003 (*) chó   30/4/2003 01 02 03 ... (Ghi chó: (*) TÊt c¶ c¸c l« hµng cã chøng tõ vËn t¶i  ký tõ ngµy  01/5/2003 ®Õn   04/5/2003  c¸c l« hµng  vµ      cha  chøng    cã  tõ vËn    t¶inhng ®∙  hoµn thµnh        thñ tôch¶iquan  ícngµy  tr   05/05/2003) C«ng    tycam  kÕt  chÞu  tr¸chnhiÖm  sè          vÒ  liÖu b¸o c¸o trªn Gi¸m ®èc C«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) N¬i nhËn:   ­nt  
  4. 4 Ghi chó: B¸o    c¸o nµy      Th¬ng    c¸c Phßng  göi vÒ Bé  m¹i vµ    qu¶n    lýXNK   khu  vùc  ícngµy  tr   15/5/2003.
  5. 5 M É u  sè 02 Tªn  doanh  nghiÖp Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . .. . . .. .. . , . . ngµy.. . .  th¸ng..  n¨m   . 2003 ® ¬ n  xin c Ê p  giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt k h È u Hµng  dÖt  may   sang  thÞ  êng  tr Hoa  Kú Tªn  doanh  nghiÖp §Þa  chØ:.. . ...... . . ...... §iÖn  tho¹i . .......... : . ......... Giíi  thiÖu «ng/bµ:. . ........., . . .........  lµ c¸n bé cña doanh nghiÖp ®Õn   Phßng Qu¶n    lýXNK  khu  vùc.. . ..lµm        . . .  .. thñ tôcxincÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊt  khÈu  cho  hµng dÖt  may  xuÊtkhÈu    sang Hoa  víi       Kú    chitiÕtsau: c¸c 1.Tªn    hµng: Chñng    lo¹ Cat.: i 2.Sè îng:   l 3.TrÞ      gi¸FOB: 4.N¬i s¶n      xuÊt/giac«ng:   5.Ngµy  kiÕn    dù  giao hµng:   6.Cöa    khÈu  xuÊthµng:   Hå  kÌm  s¬  theo: 1.Hîp    ®ång  sè: Ngµy: 2.Ho¸    ®¬n  ¬ng    th m¹isè: Ngµy: 3.B¶n      kª ®ãng  hµng  sè: Ngµy: Doanh  nghiÖp cam   ®oan  nh÷ng    kª khaivÒ        chitiÕtcña    l«hµng  nªu    trªn lµ ®óng,    nÕu    saidoanh nghiÖp  hoµn toµn chÞu tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt.   §Ò  nghÞ quý Phßng cÊp giÊy chøng    nhËn  xuÊtkhÈu    cho    l«hµng trªn. Gi¸m  ®èc  doanh  nghiÖp (Ký    tªn,®ãng  dÊu) DuyÖt  cÊp  giÊy phÐp   cña  P.Qu¶n    lýXNK Sè  giÊy phÐp:   Ngµy  cÊp:.. . .... 2 . . /../ 003
  6. 6 M É u  sè 03 1. Doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  GiÊy chøng  nhËn xuÊt khÈu (Exporter) (Dµnh  cho  hµng dÖt  may xuÊtkhÈu    sang  Hoa  Kú) 2.NgêinhËn      hµng  (Consignee) EXPORT   CERTIFICATE (Texti   ApparelexporttoU.S.) le&        4.Sè    giÊy chøng    nhËn  (IssueNumber)   3.  Ph¬ng  tiÖn  vËn  chuyÓn    5.Chñng    lo¹ hµng    i ho¸ (Category) (Means    ofTransport) 6.N¨m     xuÊtkhÈu    (QuotaYear)   7.M«       t¶hµng  ho¸ 8.Sè îng   l 9.TrÞ      gi¸FOB (Descript     ionofgoods) (Quanti ) ty (FOB  Value) 10. Bé    Th¬ng    m¹i ®ång  doanh  ý  nghiÖp  îc xuÊt khÈu    ®     l« hµng    trªnsang thÞ  tr êng Hoa  Kú. CÊp  i . ..ngµy.. . ...... t¹ . .. . , . . .....
  7. 7 H íng d É n  kª k h ai giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt k h È u (Dµnh  cho  hµng  dÖt  may   xuÊt  khÈu  sang  Hoa  Kú) ¤  1: sè   Tªn ®Çy     ®ñ cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu, ®Þa       chØ,  ®iÖn  sè  tho¹i   v.v. . ..   vµ            sè           m∙  H¶iquan. ¤  2: sè   Tªn  ®Çy  cña  ®ñ  ngêinhËn    hµng,®Þa    chØ. ¤  3: sè   Ph¬ng  tiÖn vËn    chuyÓn  (®êng  biÓn  hay  hµng  kh«ng) Ngµy  kiÕn  dù  xuÊthµng   C¶ng  xuÊthµng.   C¶ng    dìhµng. ¤  4: sè   Phßng Qu¶n    lý XNK  khu vùc      sÏ bæ sung    khi cÊp giÊy chøng  nhËn. ¤  5: sè   Chñng    lo¹ hµng    i ho¸ (Category)theo quy      ®Þnh  cña  Hoa  Kú. ¤  6: sè   N¨m   xuÊtkhÈu    vµo    c¨n cø  ngµy  kiÕn  dù  giao hµng.   ¤  7: sè   M«     t¶hµng    ho¸ theo ho¸ ®¬n  ¬ng      th m¹i. ¤  8: sè   Sè îng hµng    l   ho¸ xuÊt khÈu  ®¬n  tÝnh    vµ  vÞ  theo  quy  ®Þnh  cña  Hoa   Kú               (kgs/t /               ¸ t®«i/m2) ¸ ¤  9: sè   TrÞ    gi¸FOB   cña    l«hµng  ®¬n  ngo¹itÖ. vµ  vÞ    ¤  10:Ngêicã  sè      thÈm  quyÒn  cÊp  giÊy chøng    nhËn  tªnvµ  ký    ®ãng  dÊu.
  8. 8 P h ô  lôc (KÌm  theo C«ng    962/TM­XNK     v¨n sè  ngµy  28/4/2003) D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g  d Öt m a y  X K  s a n g  h o a  k ú   q u ¶ n  lý b » n g  h¹n n g¹ch STT M Æt   hµng Chñng  i lo¹ (Cat.)   §¬n  vÞ 1 ChØ   may, sîi   lÎ     b¸n  ®Ó 200 Kg 2 Sîib«ng  tr¶i   ®∙  301 Kg 3 TÊt  chÊtliÖu b«ng     332 T¸ ®«i 4 ¸ kho¸cnam   o    d¹ng    ¸o complª 333 T¸ 5 ¸ kho¸cnam   chÊtliÖu b«ng o    n÷      334/335 T¸ 6 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      338/339 T¸ 7 ¸ s¬  nam   o  mi  dÖt   thoichÊtliÖu b«ng  sîi 340/640     vµ    T¸ nh©n  t¹o 8 ¸ s¬  n÷  o  mi  dÖt    thoichÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n 341/641 T¸ t¹o 9 V¸y  ng¾n  chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 342/642 T¸ 10 ¸ sweaterchÊtliÖu b«ng o        345 T¸ 11 QuÇn  nam   chÊtliÖu b«ng n÷      347/348 T¸ 12 QuÇn   ¸o ngñ chÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 351/361 T¸ 13 §å    lãtchÊtliÖu b«ng  sîi     vµ    nh©n  t¹o 352/652 T¸ 14 QuÇn  yÕm,... . 359/659­C Kg 15 QuÇn    ¸o b¬i 359/659­S Kg 16 ¸ kho¸cnam   o    chÊtliÖu len     434 T¸ 17 ¸ kho¸cn÷  o    chÊtliÖu len     435 T¸ 18 S¬  nam   chÊtliÖu len mi  n÷      440 T¸ 19 QuÇn  nam   chÊtliÖu len     447 T¸ 20 QuÇn  chÊtliÖu len n÷      448 T¸ 21 V¶ib»ng    la­   sîifi­ m¨ng  tæng   hîp kh¸c 620 M2 22 TÊt chÊtliÖu sîi       nh©n  t¹o 632 T¸ ®«i 23 ¸ s¬  dÖt  o  mi  kim  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  t¹o 638/639 T¸ 24 ¸ sweaterchÊtliÖu sîi o          nh©n  t¹o 645/646 T¸ 25 QuÇn  nam   chÊtliÖu sîi n÷        nh©n  t¹o 647/648 T¸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2