intTypePromotion=1

Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
5
download

Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân huỷ được lựa chọn để phân tích trong các mẫu đất tại Hà Nội. Địa điểm lấy mẫu được lấy ngẫu nhiên và đại diện cho khu vực nghiên cứu. Kết quả thu được cho thấy, nồng độ của DDT tổng nằm trong khoảng từ nhỏ hơn giới hạn phát hiện đến 171,83 ng/g khối lượng khô, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm và xu hướng biến đổi của DDT trong đất tại Hà Nội

§¸nh gi¸ s¬ bé sù « nhiÔm vµ xu h­íng biÕn ®æi<br /> cña DDT trong ®Êt t¹i Hµ Néi<br /> ThS. Vò §øc Toµn<br /> Khoa M«i tr­êng - tr­êng §¹i häc Thuû Lîi<br /> <br /> Tãm t¾t: Mét sè chÊt h÷u c¬ « nhiÔm khã ph©n huû (DDT, DDE, DDD) ®­îc lùa chän ®Ó ph©n<br /> tÝch trong c¸c mÉu ®Êt t¹i Hµ Néi. §Þa ®iÓm lÊy mÉu ®­îc lÊy ngÉu nhiªn vµ ®¹i diÖn cho khu vùc<br /> nghiªn cøu. KÕt qu¶ thu ®­îc cho thÊy, nång ®é cña DDT tæng n»m trong kho¶ng tõ nhá h¬n giíi<br /> h¹n ph¸t hiÖn (ND) ®Õn 171,83 ng/g khèi l­îng kh«. Ph©n tÝch vÒ thµnh phÇn phÇn tr¨m cña DDT<br /> vµ c¸c s¶n phÈm biÕn ®æi cña DDT cho thÊy, Ýt cã nguån « nhiÔm bæ sung vµo ®Êt trong thêi gian<br /> gÇn ®©y. Nång ®é DDT tæng cã xu h­íng gi¶m trong thêi gian tõ n¨m 1992 ®Õn n¨m 2006.<br /> Tõ kho¸: ¤ nhiÔm, DDT, ®Êt, xu h­íng.<br /> <br /> I. §Æt vÊn ®Ò lµ trung t©m vÒ c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ<br /> Trong sè c¸c chÊt g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i ®« thÞ, ®ång thêi còng tËp trung nhiÒu vïng<br /> tr­êng, c¸c chÊt h÷u c¬ « nhiÔm khã ph©n huû n«ng nghiÖp ë n¨m huyÖn ngo¹i thµnh. Nghiªn<br /> (POP) hiÖn ®ang nhËn ®­îc sù quan t©m, cøu t¹i Hµ Néi cña Vò §øc Th¶o vµ c¸c céng<br /> nghiªn cøu s©u réng cña céng ®ång khoa häc sù n¨m 1992, ®· ph¸t hiÖn cã sù tån d­ ë hµm<br /> trªn toµn thÕ giíi. Theo Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi, l­îng ®¸ng kÓ trong ®Êt cña DDT vµ c¸c chÊt<br /> c¸c chÊt nµy cã kh¶ n¨ng g©y ung th­ vµ hµng biÕn ®æi tõ DDT (DDE vµ DDD). DDE (1,1-<br /> lo¹t ¶nh h­ëng xÊu ®Õn hÖ thÇn kinh, hÖ miÔn diclo-2,2-bis (4-clophenyl) eten) vµ DDD (1,1-<br /> dÞch vµ hÖ néi tiÕt cña con ng­êi. Chóng cã thÓ diclo-2,2-bis (4-clophenyl) etan) lµ c¸c s¶n<br /> tÝch tô trong nhiÒu thµnh phÇn cña m«i tr­êng phÈm biÕn ®æi cã kh¶ n¨ng ®éc h¬n vµ th­êng<br /> (®Êt, n­íc, kh«ng khÝ, thùc vËt) vµ ph¸t t¸n ë ®i kÌm víi DDT trong c¸c thµnh phÇn cña m«i<br /> kho¶ng c¸ch xa so víi nguån th¶i. §Ó b¶o vÖ tr­êng. Bëi vËy, sinh vËt sèng th­êng bÞ nhiÔm<br /> søc khoÎ con ng­êi vµ chÊt l­îng m«i tr­êng, ®éc ®ång thêi c¸c chÊt trªn. Mçi chÊt l¹i cã 3<br /> nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· tham gia c«ng ®ång ph©n do vÞ trÝ kh¸c nhau cña nguyªn tö Cl<br /> ­íc Stockholm, mét c«ng ­íc toµn cÇu nh»m trong c«ng thøc cÊu t¹o, trong ®ã c¸c ®ång<br /> h¹n chÕ vµ tiÕn tíi lo¹i bá hoµn toµn ¶nh h­ëng ph©n phæ biÕn nhÊt lµ p,p’-DDT, p,p’-DDE vµ<br /> cña POP. p,p’-DDD. Bµi b¸o nµy giíi thiÖu kÕt qu¶<br /> ViÖt Nam, còng nh­ nhiÒu n­íc kh¸c, ®ang nghiªn cøu cña chóng t«i vµo n¨m 2006 vÒ c¸c<br /> tån t¹i c¸c vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm bëi mét sè hãa chÊt trªn t¹i Hµ Néi nh»m ®¸nh gi¸ t×nh h×nh «<br /> chÊt b¶o vÖ thùc vËt thuéc nhãm POP, ®iÓn nhiÔm t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, ®ång thêi so s¸nh<br /> h×nh lµ Diclorodiphenyl tricloroetan (DDT). víi c¸c nghiªn cøu trong qu¸ khø, tõ ®ã ®¸nh<br /> DDT ®· tõng ®­îc sö dông ë ViÖt Nam víi gi¸ xu h­íng biÓn ®æi cña chóng theo thêi gian.<br /> khèi l­îng lín, chñ yÕu dïng lµm thuèc trõ s©u<br /> vµ thuèc diÖt muçi. Theo kÕt qu¶ tõ dù ¸n ®iÒu II. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu<br /> tra cña Trung t©m c«ng nghÖ xö lý m«i tr­êng, a. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu<br /> thuéc Bé T­ lÖnh Ho¸ häc, kiÓm kª ban ®Çu vÒ C¸c mÉu ®Êt ®­îc lÊy vµo th¸ng 2 n¨m<br /> tæng l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt tån ®äng, qu¸ 2006, gåm 60 mÉu t¹i c¸c x· vµ thÞ trÊn, thuéc<br /> h¹n cÇn tiªu huû hiÖn nay trªn ph¹m vi toµn 5 huyÖn ngo¹i thµnh Sãc S¬n, §«ng Anh, Gia<br /> quèc lµ kho¶ng 300 tÊn, trong ®ã cã kho¶ng 10 L©m, Tõ Liªm, Thanh Tr× vµ néi thµnh Hµ Néi.<br /> tÊn DDT. §©y lµ c¸c khu vùc ®¹i diÖn cña Hµ Néi. C¸c<br /> Trong c¸c tØnh thµnh cña ViÖt Nam, Hµ Néi mÉu ®­îc lÊy xung quanh nh÷ng khu vùc n«ng<br /> <br /> <br /> 12<br /> nghiÖp ®ång thêi ®­îc lÊy ngÉu nhiªn t¹i c¸c ®­êng kÝnh trong 0,32 mm vµ chiÒu dÇy líp<br /> khu vùc cã ho¹t ®éng ®« thÞ vµ ho¹t ®éng c«ng mµng lµ 0,25 m. ChÊt chuÈn chøa c¸c chÊt<br /> nghiÖp nh»m cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ møc ®é p,p’-DDT p,p’-DDE vµ p,p’-DDD víi nång ®é<br /> tån l­u chÊt nghiªn cøu. C¸c mÉu ®Êt ®­îc lÊy, 200 ng/l ®­îc mua tõ c«ng ty Supelco cña<br /> b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ xö lý s¬ bé trong §øc.<br /> phßng thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn ViÖt Nam Hµm l­îng cña chÊt nghiªn cøu trong ®Êt<br /> (TCVN) gåm TCVN 4046 - 85 (ph­¬ng ph¸p ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p chuÈn ngo¹i,<br /> lÊy mÉu ®Êt trong khu vùc n«ng nghiÖp), sö dông diÖn tÝch pic s¾c ký ®Ó tÝnh to¸n.<br /> TCVN 4047 - 85 (®Êt trång trät - ph­¬ng ph¸p §­êng chuÈn gåm s¸u ®iÓm víi mçi chÊt ph©n<br /> chuÈn bÞ ®Êt ®Ó ph©n tÝch), TCVN 5297 – 1995 tÝch ®­îc x©y dùng b»ng c¸ch sö dông c¸c<br /> (chÊt l­îng ®Êt - c¸ch lÊy mÉu - c¸c yªu cÇu dung dÞch pha lo·ng tõ dung dÞch chuÈn vµ ®Òu<br /> chung), TCVN 6857 - 2001 (chÊt l­îng ®Êt - cã hÖ sè tuyÕn tÝnh lín h¬n 0,99. Hµm l­îng<br /> ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó m« t¶ ®Êt) vµ tiªu DDT tæng lµ tæng hµm l­îng cña p,p’-DDE,<br /> chuÈn cña HiÖp héi tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO p,p’-DDD vµ p,p’-DDT.<br /> 10381-5:2005: chÊt l­îng ®Êt – lÊy mÉu – phÇn HiÖu suÊt thu håi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c<br /> 5. H­íng dÉn tr×nh tù kh¶o s¸t sù « nhiÔm ®Êt ë mÉu thªm, chuÈn bÞ theo ph­¬ng ph¸p ®· c«ng<br /> c¸c khu ®Êt ®« thÞ vµ c«ng nghiÖp). bè cña Mehmet Emin Aydin vµ c¸c céng sù<br /> T¹i mçi ®Þa ®iÓm, mÉu ®Êt ®­îc lÊy ®Òu lµ n¨m 2006. ChÊt chuÈn cña p,p′-DDE, p,p′-DDD<br /> mÉu trén gåm n¨m mÉu thµnh phÇn, trong ®ã vµ p,p′-DDT, ®­îc ®­a vµo mÉu thªm ®Ó ®¹t<br /> bèn mÉu ®­îc lÊy t¹i bèn gãc cña mét h×nh hµm l­îng 40 ng/g cho mçi chÊt. HiÖu suÊt thu<br /> vu«ng (10 x 10 m2) vµ mÉu cßn l¹i ®­îc lÊy ë håi cña c¸c chÊt trªn tõ viÖc ph©n tÝch mÉu<br /> giao ®iÓm cña hai ®­êng chÐo. §é s©u lÊy mÉu thªm cho kÕt qu¶ trong kho¶ng tõ 80% ®Õn<br /> lµ 5 cm ®Êt bÒ mÆt. C¸c mÉu ®Êt ®­îc trén ®Òu, 98%. Giíi h¹n ph¸t hiÖn cña ph­¬ng ph¸p lµ<br /> ph¬i kh« ë nhiÖt ®é phßng råi cho qua r©y cã 0,02 ng/g khèi l­îng kh« víi p,p′-DDT, p,p′-<br /> cì lç 1 mm. MÉu ®Êt sau khi xö lý s¬ bé ®­îc DDD vµ p,p′-DDE. Mét mÉu tr¾ng ®­îc ph©n<br /> b¶o qu¶n ë 4oC. C¸c mÉu ®­îc vËn chuyÓn vµ tÝch víi mçi lo¹t n¨m mÉu ®Êt vµ ®Òu kh«ng<br /> ph©n tÝch t¹i phßng thÝ nghiÖm cña khoa Ho¸, ph¸t hiÖn thÊy chÊt nghiªn cøu. C¸c tÝnh to¸n<br /> tr­êng ®¹i häc Khoa häc øng dông Basel, Thuþ hµm l­îng cña chÊt nghiªn cøu kh«ng qui ®æi<br /> Sü vµo ®Çu th¸ng 3 n¨m 2006. vÒ hiÖu suÊt thu håi. Sè mÉu lÆp ®­îc ph©n tÝch<br /> b. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch b»ng 10% sè mÉu ®Êt vµ ®é lÖch chuÈn cña c¸c<br /> ChÊt nghiªn cøu ®­îc ph©n tÝch theo ph­¬ng mÉu lÆp ®Òu nhá h¬n 15%. C¸c hµm l­îng tÝnh<br /> ph¸p cña Tanabe vµ c¸c céng sù thuéc Tr­êng to¸n ®­îc tÝnh trªn khèi l­îng kh« cña mÉu<br /> ®¹i häc Ehime, NhËt B¶n. Ph­¬ng ph¸p ph©n ®Êt.<br /> tÝch sö dông ®· ®­îc c«ng bè vµ ¸p dông trªn<br /> nhiÒu c«ng tr×nh vµ t¹p chÝ cã uy tÝn quèc tÕ. III. KÕt qu¶ nghiªn cøu<br /> C¸c ho¸ chÊt sö dông ®Òu thuéc lo¹i tinh khiÕt a. Møc ®é tån l­u cña DDT trong ®Êt t¹i<br /> ph©n tÝch vµ ®­îc mua tõ c«ng ty Fluka cña Hµ Néi<br /> Thuþ Sü. KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy, DDT vµ c¸c chÊt<br /> ViÖc x¸c ®Þnh hµm l­îng chÊt nghiªn cøu chuyÓn ho¸ tõ DDT tån l­u t¹i Hµ Néi ë ph¹m<br /> ®­îc thùc hiÖn trªn thiÕt bÞ s¾c ký khÝ (ký hiÖu vi réng vµ ®­îc ph¸t hiÖn ë 47 mÉu trªn tæng sè<br /> Varian Star 3400Cx) kÕt nèi khèi phæ (ký hiÖu 60 mÉu. T¹i khu vùc n«ng nghiÖp cña Hµ Néi,<br /> Varian Saturn 2000) cã trang bÞ bé b¬m mÉu tù DDT tæng ®­îc t×m thÊy ë hµm l­îng cao. Hµm<br /> ®éng (ký hiÖu Varian 8200Cx). Cét s¾c ký mao l­îng DDT tæng n»m trong kho¶ng tõ ND ®Õn<br /> qu¶n sö dông, ký hiÖu SPB-5 (5% Phenyl/95% 171,83 ng/g. Gi¸ trÞ trung b×nh cña DDT tæng<br /> Dimethyl Polysiloxan), cã chiÒu dµi 30 m, cña c¸c mÉu n«ng nghiÖp (89,86 ± ®é lÖch<br /> <br /> <br /> 13<br /> chuÈn cña tËp mÉu 47,17 ng/g) thÊp h¬n kh«ng trung t©m vµ c¸c vïng ngo¹i « cña Hµ Néi, n»m<br /> nhiÒu so víi gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp cña DDT trong kho¶ng tõ 7 ®Õn 80 ng/g. §Õn n¨m 2000,<br /> trong ®Êt theo tiªu chuÈn TCVN 5941 – 1995 nghiªn cøu cña §Æng §øc NhËn vµ c¸c céng sù<br /> (nång ®é DDT < 100 ng/g). Tuy nhiªn, vÉn cã tiÕp tôc x¸c ®Þnh ®­îc tæng hµm l­îng POP<br /> mét sè mÉu cã DDT tæng v­ît qu¸ ng­ìng trung b×nh trong c¸c mÉu bïn ë Hµ Néi vµo<br /> trªn. KÕt qu¶ cho thÊy trong 8 mÉu thuéc khu mïa m­a lµ 583 ng/g vµ gi¶m ®i mét nöa vµo<br /> vùc cã ho¹t ®éng n«ng nghiÖp cña huyÖn Sãc mïa kh«. Trong ®ã, hµm l­îng DDT chiÕm tíi<br /> S¬n, Tõ Liªm vµ Thanh Tr×, hµm l­îng DDT 62% tæng hµm l­îng POP trung b×nh. Nguån «<br /> tæng lÇn l­ît lµ 161,84; 163,75; 102,25; nhiÔm DDT ®­îc §Æng §øc NhËn vµ c¸c céng<br /> 106,26; 162,76; 168,27, 164,38 vµ 171,83 ng/g. sù gi¶i thÝch b¾t nguån tõ c¸c chÊt tÈy trïng<br /> DDT tõng ®­îc sö dông lµm thuèc trõ s©u vµ ®ang sö dông, th«ng qua viÖc hµm l­îng DDT<br /> diÖt muçi t¹i ViÖt Nam víi khèi l­îng lín tæng ph¸t hiÖn t¹i bÖnh viÖn hoÆc c¸c khu vùc<br /> tr­íc khi bÞ cÊm vµo n¨m 1994. Do vËy, d©n c­ trong néi thµnh Hµ Néi lµ kh¸ cao. Vµo<br /> nguyªn nh©n chÝnh cña tån d­ DDT trong ®Êt lµ mïa m­a n¨m 2000, hµm l­îng trung b×nh cña<br /> kÕt qu¶ cña viÖc sö dông chÊt nµy tõ nh÷ng DDT tæng cña c¸c mÉu bïn lÊy tõ kªnh r¹ch<br /> thËp kû tr­íc. gÇn khu bÖnh viÖn B¹ch Mai vµ §¹i La cã gi¸<br /> T¹i c¸c khu vùc kh¸c nh­ khu c«ng nghiÖp, trÞ 1.300 ng/g.<br /> trung t©m cña Hµ Néi vµ c¸c khu trung t©m cña Nghiªn cøu kh¸c cña §Æng Quang H­ng vµ<br /> n¨m huyÖn ngo¹i thµnh, DDT tæng còng ®­îc céng sù n¨m 1999 [52] ®· t×m thÊy DDT tæng<br /> t×m thÊy vµ n»m trong kho¶ng tõ ND ®Õn 67,82 t¹i n­íc bÒ mÆt cña mét sè hå vµ kªnh trong<br /> ng/g (gi¸ trÞ trung b×nh 21,22 ± ®é lÖch chuÈn néi thµnh Hµ Néi. Hµm l­îng trung b×nh cña<br /> cña tËp mÉu 22,67 ng/g). Nguyªn nh©n tån l­u DDT tæng t¹i c¸c ®iÓm nghiªn cøu lµ 31,7 ±<br /> cã thÓ do viÖc dïng DDT ®· tõng ®­îc dïng 60,4 ng/l. Theo nghiªn cøu cña NguyÔn Hïng<br /> lµm thuèc diÖt muçi trong khu vùc d©n c­. Minh vµ c¸c céng sù n¨m 2001, DDT tæng<br /> HiÖn t¹i, th«ng tin vÒ mËt ®é DDT ®· sö dông còng ph¸t hiÖn thÊy trong mÉu s÷a cña 42<br /> t¹i khu vùc nghiªn cøu ch­a c«ng bè trong b¸o ng­êi t¹i Hµ Néi víi gi¸ trÞ hµm l­îng trung<br /> c¸o nµo. Trong thêi gian tõ 1957 ®Õn 1994, ®· b×nh lµ 2.100 ng/g. C¸c gi¸ trÞ DDT ®· c«ng bè<br /> cã 24.024 tÊn th­¬ng phÈm DDT ®· ®­îc dïng ë trªn lµ cao vµ rÊt ®¸ng lo ng¹i. Cïng víi sù<br /> ë ViÖt Nam víi môc ®Ých diÖt muçi. Râ rµng, tån l­u DDT tæng trong c¸c mÉu ®Êt ®· ph©n<br /> ®©y lµ mét nguån « nhiÔm víi khèi l­îng lín tÝch, c¸c sè liÖu trªn ®· nhÊn m¹nh sù tån l­u ë<br /> vµ cã kh¶ n¨ng ®· ®­îc sö dông t¹i c¸c khu vùc ph¹m vi réng cña chÊt nghiªn cøu t¹i Hµ Néi.<br /> trung t©m cña ViÖt Nam nh­ Hµ Néi. b. Sù biÕn ®æi cña DDT trong ®Êt t¹i Hµ Néi<br /> So s¸nh víi c¸c vïng kh¸c trªn thÕ giíi, hµm DDT tõng ®­îc sö dông t¹i ViÖt Nam tõ<br /> l­îng DDT tæng trong c¸c mÉu ®Êt t¹i Hµ Néi n¨m 1949 ®Õn n¨m 1994. Sau ®ã chÊt nµy bÞ<br /> t­¬ng tù víi hµm l­îng DDT tæng trong c¸c mÉu cÊm sö dông do c¸c t¸c ®éng ®Õn con ng­êi vµ<br /> ®Êt t¹i Th­îng H¶i (18 – 142 ng/g), nhá h¬n t¹i m«i tr­êng. Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ thµnh<br /> Tasman, Niu Dil©n (30 – 34.500 ng/g) hoÆc t¹i phÇn phÇn tr¨m cña DDT, DDD vµ DDE trong<br /> B¾c Kinh (0,77 – 2.178 ng/g) vµ cao h¬n so víi c¸c mÉu ®Êt cã thÓ ®­a ra c¸c kÕt luËn vÒ sù<br /> Bang San Paulo, Brasil (0,12 – 11,01 ng/g). biÕn ®æi cña DDT, thêi gian x©m nhËp vµo ®Êt<br /> Bªn c¹nh viÖc tån l­u trong ®Êt, theo thêi còng nh­ ®iÒu kiÖn ph©n huû cña chÊt nµy. Tõ<br /> gian, DDT còng ®· x©m nhËp vµo c¬ thÓ ng­êi sè liÖu ph©n tÝch thu ®­îc, phÇn tr¨m trung<br /> vµ c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng kh¸c t¹i Hµ Néi. b×nh cña DDT vµ c¸c chÊt chuyÓn ho¸ tõ DDT<br /> Theo kÕt qu¶ ph©n tÝch n¨m 1997 cña §Æng so víi DDT tæng trong 60 mÉu ®Êt t¹i Hµ Néi<br /> §øc NhËn vµ c¸c céng sù, hµm l­îng DDT gi¶m dÇn theo trËt tù: p,p’-DDE (54,4%) ><br /> tæng trong trÇm tÝch t¹i c¸c kªnh trong khu vùc p,p’-DDD (25,5%) > p,p’-DDT (20,1%).<br /> <br /> <br /> 14<br /> p,p' - DDE p,p' - DDD p,p' - DDT tæng cña c¸c mÉu ®Êt t¹i Hµ Néi n»m trong<br /> kho¶ng tõ 0,75 ®Õn 0,99 (trung b×nh 0,79). Do<br /> 100%<br /> ®ã, cã thÓ kÕt luËn lµ Ýt cã nguån th¶i míi cña<br /> DDT t¹i khu vùc nghiªn cøu. NÕu cã nguån<br /> 75% DDT nhËp lËu vµ ®­îc sö dông t¹i Hµ Néi th×<br /> còng sÏ lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ kh«ng ¶nh h­ëng<br /> 50% lín ®Õn tån d­ cña chÊt nµy trong ®Êt.<br /> c. Xu h­íng biÕn ®æi l­îng tån d­ cña DDT<br /> 25%<br /> trong ®Êt t¹i Hµ Néi<br /> So s¸nh víi kÕt qu¶ vÒ tån d­ DDT tõ c¸c<br /> nghiªn cøu trong qu¸ khø, xu h­íng biÕn ®æi<br /> 0%<br /> Sóc S ơ n Đông Anh Gia Lâm Nội t hành Từ Li êm Thanh Tr ì cña c¸c chÊt trªn theo thêi gian cã thÓ ®­îc<br /> Hà Nội<br /> ®¸nh gi¸. Theo nghiªn cøu cña Vò §øc Th¶o vµ<br /> Đị a đ i ểm l ấy m ẫu<br /> c¸c céng sù, hµm l­îng DDT trong ®Êt t¹i Hµ<br /> H×nh 1. PhÇn tr¨m trung b×nh cña DDT, DDE vµ Néi c¸c n¨m 1992 (4 mÉu ®Êt), n¨m 1995 (8<br /> DDD trong mÉu ®Êt ë Hµ Néi mÉu ®Êt), n¨m 1998 (8 mÉu ®Êt) vµ n¨m 2001 (8<br /> mÉu ®Êt) lÇn l­ît n»m trong kho¶ng tõ 59,7 ®Õn<br /> DDT cã thÓ bÞ ph©n huû bëi vi sinh vËt trong 970,6 ng/g (trung b×nh 268,27 ng/g), tõ 159,7<br /> m«i tr­êng t¹o thµnh DDD ë ®iÒu kiÖn yÕm khÝ ®Õn 940,5 ng/g (trung b×nh 182,56 ng/g), tõ 49,7<br /> vµ t¹o thµnh DDE ë ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ. Trong ®Õn 870,5 ng/g (trung b×nh 120,36 ng/g) vµ tõ<br /> mïa kh« ë miÒn B¾c ViÖt Nam, sù chuyÓn ho¸ ë 51,7 ®Õn 850,5 ng/g (trung b×nh 103,23 ng/g).<br /> ®iÒu kiÖn hiÕu khÝ ®­îc thóc ®Èy dÉn ®Õn DDE Theo nghiªn cøu cña chóng t«i n¨m 2006 (60<br /> ®­îc t¹o thµnh nhiÒu h¬n DDD, lµm phÇn tr¨m mÉu ®Êt), DDT tæng n»m trong kho¶ng tõ ND<br /> trung b×nh cña DDE lín h¬n. Mét lý do kh¸c ®Õn 171,83 ng/g (trung b×nh 56,68 ng/g). Râ<br /> xuÊt ph¸t tõ viÖc c¸c mÉu ®­îc lÊy ®Õn ®é s©u rµng, tån d­ cña DDT tæng trong ®Êt t¹i Hµ Néi<br /> 5cm bÒ mÆt. T¹i ®é s©u nµy, ho¹t ®éng cña vi cã xu h­íng gi¶m theo thêi gian tõ n¨m 1992<br /> sinh vËt chñ yÕu lµ tõ vi sinh vËt hiÕu khÝ. ®Õn n¨m 2006. ViÖc gi¶m hµm l­îng cña DDT<br /> Nghiªn cøu cña Ramesh vµ c¸c céng sù t¹i vïng trong ®Êt lµ phï hîp víi kÕt luËn Ýt cã nguån th¶i<br /> khÝ hËu nhiÖt ®íi cña Ên §é còng cã kÕt qu¶ bæ sung trong thêi gian gÇn ®©y, thu ®­îc tõ<br /> t­¬ng tù. viÖc ®¸nh gi¸ thµnh phÇn phÇn tr¨m cña DDT vµ<br /> Trong c¸c th­¬ng phÈm cña DDT kh«ng cã c¸c chÊt biÕn ®æi (DDE vµ DDD) ë trªn.<br /> Nồng độ trung bình của DDT (ng/g)<br /> DDE. MÆt kh¸c, phÇn tr¨m cña p,p’-DDT n»m<br /> trong kho¶ng tõ 65 ®Õn 80% vµ phÇn tr¨m cña 300 268.27<br /> <br /> p,p’-DDD lín nhÊt lµ 4%, tuú theo n¬i s¶n xuÊt<br /> 182.56<br /> DDT. V× vËy, viÖc phÇn tr¨m trung b×nh cña<br /> 200<br /> DDE vµ DDD lín h¬n so víi DDT trong c¸c<br /> 120.36 103.23<br /> mÉu ®Êt ®· ph¶n ¸nh sù ph©n huû ®¸ng kÓ cña<br /> DDT theo thêi gian. 100 56.68<br /> <br /> Theo nghiªn cøu cña Jiang vµ c¸c céng sù,<br /> khi tû sè hµm l­îng (p,p’-DDE + p,p’-<br /> 0<br /> DDD)/DDT tæng t¹i ®Þa ®iÓm nghiªn cøu lín 1992 1995 1998 2001 2006<br /> <br /> h¬n 0,5 th× sù biÕn ®æi cña DDT d­íi t¸c ®éng Năm lấy mẫu<br /> <br /> <br /> cña m«i tr­êng ®· diÔn ra ®¸ng kÓ vµ Ýt cã H×nh 2. Xu h­íng biÕn ®æi cña hµm l­îng DDT tæng<br /> trong ®Êt ë Hµ Néi<br /> nguån th¶i míi cña DDT t¹i thêi ®iÓm kh¶o s¸t.<br /> Tû sè hµm l­îng (p,p’-DDE + p,p’-DDD)/DDT<br /> <br /> 15<br /> KÕt luËn Nh­ vËy, sù biÕn ®æi cña DDT trong ®Êt t¹i<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n¨m 2006 cña chóng Hµ Néi ®ang diÔn ra theo chiÒu h­íng cã lîi cho<br /> t«i ®· cho thÊy cã sù tån l­u ë ph¹m vi réng cña m«i tr­êng. Tuy nhiªn, tån d­ cña DDT trong<br /> DDT vµ c¸c chÊt biÕn ®æi tõ DDT (DDE vµ ®Êt vÉn ë møc ®é ®¸ng kÓ vµ viÖc t×m thÊy chÊt<br /> DDD) trong ®Êt t¹i Hµ Néi. Bªn c¹nh ®ã, kÕt nghiªn cøu trong phÇn lín c¸c mÉu ®Êt lµ rÊt<br /> qu¶ x¸c ®Þnh tû lÖ c¸c chÊt trªn trong c¸c mÉu ®¸ng chó ý. Theo ý kiÕn cña chóng t«i, nªn cã<br /> ®Êt biÓu thÞ sù ph©n hñy cña DDT ®· diÔn ra tõ c¸c ph©n tÝch x¸c ®Þnh tån d­ cña chóng trong<br /> l©u vµ hµm l­îng cña DDT trong ®Êt cã xu c¸c n¨m tiÕp theo, ®ång thêi tiÕp tôc thùc hiÖn<br /> h­íng gi¶m trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1992 c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m ng¨n ngõa c¸c<br /> ®Õn n¨m 2006. nguån « nhiÔm DDT bæ sung vµo m«i tr­êng.<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> 1. Trung t©m c«ng nghÖ xö lý m«i tr­êng, Bé T­ lÖnh Hãa häc (2005), “Dù ¸n xö lý, tiªu huû<br /> l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt tån ®äng, qu¸ h¹n sö dông vµ cÊm l­u hµnh ë ViÖt Nam”, Hµ Néi<br /> 2. Aydin, M.E., Tor, A., Ozcan, S., (2006), “Determination of selected polychlorinated<br /> biphenyls in soil by miniaturised ultrasonic solvent extraction and gas chromatography-mass-<br /> selective detection”, Anal Chim Acta 577, pp. 232-237.<br /> 3. Gaw, S.K, Wilkins, A.L., Kim, N.D., Palmer, G.T., Robinson, P., (2006), “Trace element<br /> and DDT concentrations in horticultural soils from the Tasman, Waikato and Auckland regions of<br /> New Zealand”, Science of The Total Environment 355, pp. 31–47.<br /> 4. Hung, D.Q., Thiemann, W., (2002), “Contamination by selected chlorinated pesticides in<br /> surface waters in Hanoi, Vietnam”, Chemosphere 47, pp. 357-367.<br /> 5. International Organization for Standardization (ISO), (2005), Soil quality -- Sampling -- Part<br /> 5: Guidance on the procedure for the investigation of urban and industrial sites with regard to soil<br /> contamination (ISO 10381-5:2005).<br /> 6. Jiang. G. –b., Yang, R. –q., Lv. A. –h., Shi. J. –b., (2005), “The levels and distribution of<br /> organochlorine pesticides (OCPs) in sediments from the Haihe River, China”, Chemosphere 61, pp.<br /> 347-354.<br /> 7. Kannan, K., Battula, S., Loganathan, B.G., Hong, C.-S., Lam, W.H., Villeneuve, D.L.,<br /> Sajwan, K., Giesy, J.P., Aldous, K.M., (2003), “Trace organic contaminants, including toxaphene<br /> and trifluralin, in cotton field soils from Georgia and South Carolina, USA”, Archives of<br /> Environmental Contamination and Toxicology 45, pp. 30–36.<br /> 8. Kishimba, M.A., Henry, L., Mwevura, H., Mmochi, A.J., Mihale, M., Hellar, H., (2004),<br /> “The status of pesticide pollution in Tanzania”, Talanta 64, pp. 48–53.<br /> 9. Minh, N.H, Someya, M., Minh, T.B., Kunisue, T., Iwata, H., Watanabe, M., Tanabe, S., Viet,<br /> P.H., Tuyen, B.C., (2004), “Persistent organochlorine residues in human breast milk from Hanoi<br /> and Ho Chi Minh City, Vietnam: contamination, accumulation kinetics and risk assessment for<br /> infants”, Environmental Pollution 129, pp. 431-441.<br /> 10. Nakata, H., Hirakawa, Y., Kawazoe, M., Nakabo, T., Arizono, K., Abe, S.I., Kitano, T.,<br /> Shimada, H., Watanabe, I., Li, W., Ding, X., (2005), “Concentrations and compositions of<br /> organochlorine contaminants in sediments, soils, crustaceans, fishes and birds collected from Lake<br /> Tai, Hangzhou Bay and Shanghai city region, China”, Environmental Pollution 133, pp. 415–429.<br /> 11. Nhan, D.D, Carvalho, F.P., Am, N.M., Tuan, N.Q., Yen, N.T.H., Villeuneve, J.-P., Cattini,<br /> C., (2001), “Chlorinated pesticides and PCBs in sediments and molluscs from freshwater canals in<br /> the Hanoi region”, Environmental Pollution 112, pp. 311–320.<br /> <br /> <br /> 16<br /> 12. Ramesh, A., Tanabe, S., Murase, H., Subramanian, A. N., Tatsukawa, R., (1991),<br /> “Distribution and behaviour of persistent organochlorine insecticides in paddy soil and sediments in<br /> the tropical environment: A case study in South India”, Environmental Pollution 74, pp. 293-307.<br /> 13. Rissato, S.R., Galhiane, M.S., Ximenes, V.F., Rita M.B. de Andrade, Talamoni, J.L.B.,<br /> Libanio, M., Marcos V. de Almeida, Apon, B.M., Cavalari, A.A., (2006), “Organochlorine<br /> pesticides and polychlorinated biphenyls in soil and water samples in the North-eastern part of Sao<br /> Paulo State, Brazil”, Chemosphere 65, pp. 1949-1958.<br /> 14. Thao, V.D., Toan, V.D., (2005), “Time trend variation of Persistent Organochlorine residues<br /> in soils from Vietnam”, Regional Symposiums on Chemical Engineering, November Hanoi,<br /> Vietnam, pp. 351-360.<br /> 15. Zhang, H., Lu, Y., Dawson, R.W., Shi, Y., Wang, T., (2005), “Classification and ordination<br /> of DDT and HCH in soil samples from the Guanting Reservoir, China”, Chemosphere 60, pp. 762–<br /> 769.<br /> 16. Zhu, Y., Liu, H., Xi, Z., Cheng, H., Xu, X., (2005), “Organochlorine pesticides (DDTs and<br /> HCHs) in soils from the outskirts of Beijing, China”, Chemosphere 60, pp. 770-778.<br /> <br /> Abstract<br /> Contamination and temporal trend by DDT residue<br /> in surface soils in Ha Noi<br /> <br /> Selected persistent organic pollutants residues (DDT, DDE, DDD) were analysed in the surface<br /> soils of Ha Noi, Viet Nam. The sampling locations were chosen at random with an attempt to get<br /> them evenly distributed over selected region. Results show that ΣDDT concentrations ranged from<br /> not detected (ND) to 171,83 ng/g. Investigation of the ratio of DDT and its metabolites in the soil<br /> samples indicates that there is little recent input of DDT in the study area. The decreasing trends of<br /> ΣDDT levels during the period from 1992 to 2006 are observed.<br /> Keywords: Contamination, DDT, soil, temporal trend.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 17<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2