intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH06

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
76
lượt xem
12
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH06

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH06 sau đây. Tài liệu hữu ích cho sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: ĐA KTDN-TH06

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 – 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: ĐA KTDN ­ TH  06 Yêu cầu Nội dung Điểm Lập chứng từ ở: 1 ­ Nghiệp vụ 2, 3   1 ­ Ghi vào sổ chi tiết thanh toán khách hàng 2 ­ Sổ chi tiết thanh toán với người bán 3 1 3 ­ Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán 4 Vào sổ NKC 3 5 ­ Vào sổ cái TK 131, 331, 152, 133 2 Cộng  10 1
 2. 0.2 điểm Ho¸ ®¬n MÉu sè 01: GTKT – 3LL GTGT DG/2009B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 32 Ngµy 3 th¸ng 3 n¨m N §¬n vÞ b¸n hµng: Doanh nghiệp B1 §Þa chØ: 150 Phan Đăng Lưu ­ TP. Hải Phòng Sè tµi kho¶n: 01000999123 Sè ®iÖn tho¹i:………………………………………..MST: 0 2 0 0 6 7 3 6 2 7 Hä tªn ngêi mua hµng: …………………….................................................................... Tªn ®¬n vÞ: : Doanh nghiệp X §Þa chØ: Số 50 ­ Ngô Quyền ­ TP Hải Phòng Sè tµi kho¶n:. 714345413421 H×nh thøc th¸nh to¸n:..............................................MST: 0202796010 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 1 Vật liệu kg 4.000 72 288.000 Céng tiÒn 288.000 hµng: ThuÕ suÊt ....10...% TiÒn thuÕ: 28.800 Tæng tiÒn 316.800 thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Ba trăm mười sáu nghìn, tám trăm đồng./.)  …………………………………………………………………………………………………….. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,®ãng dÊu ghi râ hä tªn) 2
 3. 0.2 điểm §¬n vÞ: Bé phËn: PhiÕu xuÊt kho Ngµy.....5...th¸ng…3..... N¨m.....N...... Nî: 632 Sè:................50................................ Cã: 155 Hä vµ tªn ngêi nhËn hµng:.........................................§Þa chØ (bé phËn):................................... Lý do xuÊt kho: XuÊt thµnh phÈm b¸n cho K3 XuÊt t¹i kho (ng¨n l«):................................................. §Þa ®iÓm:........................................... Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt M· §¬n vÞ Sè lîng §¬n STT Thµnh tiÒn Thùc vËt t, DC, s¶n phÈm, hµng ho¸ Sè tÝnh Yªu cÇu xuÊt gi¸ A B C D 1 2 3 4 Thµnh phÈm chiÕc 50 50 4.000 200.000 Céng 0 0 200.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷):Hai tr¨m triÖu ®ång ch½n Sè chøng tõ gèc kÌm theo:..................................................................................................... Ngµy..5... Th¸ng....3..n¨m...... Ngêi lËp phiÕu ngêi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä (hoÆc bé phËn cã nhu cÇu tªn) nhËp) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) 3
 4. §¬n vÞ: Bé phËn: 0.2®iÓm PhiÕu nhËp kho Ngµy..3..th¸ng..3... N¨m N Nî:....152........ Sè:.................80........................... Cã:......331..... Hä vµ tªn ngêi giao: Nguyễn Văn A Theo: Hãa ®¬n Sè:.32 .ngµy…3.......th¸ng:.....3.....n¨m:..N.. Cña:...................... NhËp t¹i kho:................................................... ®Þa ®iÓm:................................. Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt M· §¬n vÞ Sè lîng §¬n ST Theo Thùc Thµnh tiÒn T vËt t, DC, s¶n phÈm, hµng ho¸ Sè tÝnh C.tõ nhËp gi¸ A B C D 1 2 3 4 VËt liÖu B1 kg 4.000 4.000 72 288.000 Céng 4.000 4.000 288.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m t¸m mươi t¸m triÖu ®ång ch½n Sè chøng tõ gèc kÌm theo: 01 Ngµy..3... Th¸ng..3.....n¨m....N..... Thñ Ngêi lËp phiÕu ngêi giao kho KÕ to¸n trëng 4
 5. (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (hoÆc bé phËn cã nhu cÇu nhËp) (ký, hä tªn) 0.2 điểm Quyển số :  Đơn vị : PHIẾU CHI Mẫu số 02­TT Địa chỉ : Số:  (QĐ số 15/2006/QĐ­BTC) Ngày  2   tháng   3   năm   N Nợ : Có:  Họ và tên người nhận tiền :Nguyễn Văn A Địa chỉ :Phòng vật tư Lý do chi : Chi vận chuyển vật liệu Số tiền: 3.024.000 đồng Bằng chữ : Ba triệu không trăm hai mươi tư ngàn đồng chẵn Kèm theo : 01 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba triệu không trăm hai mươi tư ngàn đồng chẵn Ngày  2   tháng   3   năm   N Kế toán  Thủ trưởng đơn vị trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký tên, đóng  (Ký tên, đóng dấu) dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 5
 6. 0.2 điểm Ho¸ ®¬n MÉu sè 01: GTKT – 3LL GTGT DG/2009B Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 200 Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m N §¬n vÞ b¸n hµng: ……………………………… §Þa chØ: Sè tµi kho¶n…………………………………………………………………………….. Sè ®iÖn tho¹i:………………………………………..MST: Hä tªn ngêi mua hµng: …………………….................................................................... Tªn ®¬n vÞ: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n:................................................................................................................. .. H×nh thøc th¸nh to¸n:..............................................MST: STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 1 Thành phẩm SP 50 5.000 250.000 6
 7. Céng tiÒn 250.000 hµng: ThuÕ suÊt ....10...% TiÒn thuÕ: 25.000 Tæng tiÒn 275.000 thanh to¸n Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Hai tr ăm b ảy n ăm ngh ìn đ ồng./.)  …………………………………………………………………………………………………….. Ngêi mua hµng Ngêi b¸n hµng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,®ãng dÊu ghi râ hä tªn) 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng¦êi mua Tµi kho¶n: 131 §èi tîng: Kh¸ch hµng K1 Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d NTG DiÔn gi¶i TK §¦ S SH NT Thêi h¹n ®îc CK Nî Cã Nî Cã 100000 D ®Çu th¸ng 0 2/3 90 2/3 K1 thanh to¸n nî = chuyÓn kho¶n 112 200000 20/ 20/2 85 2 K1 thanh to¸n nî = chuyÓn kho¶n 112 50000 27/ 27/3 26 3 K1 thanh to¸n =1 thiÕt bÞ s¶n xuÊt 211 500000 133 50000 7
 8. Céng ph¸t sinh 0 800000 D cuèi th¸ng 200000 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng¦êi mua Tµi kho¶n: 131 §èi tîng: Kh¸ch hµng K2 NTG Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d DiÔn gi¶i TK §¦ S SH NT Thêi h¹n ®îc CK Nî Cã Nî Cã D ®Çu th¸ng 200000 15/ 20000 15/3 202 3 K2 chÊp nhËn HGB 511 0 333(1) 20000 26/ 26/3 345 3 K2 thanh to¸n nî sau khi trõ CK 112 215600 635 4400 22000 Céng ph¸t sinh 0 220000 D cuèi th¸ng 200000 8
 9. 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng¦êi mua Tµi kho¶n: 131 §èi tîng: Kh¸ch hµng K3 NTG Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d DiÔn gi¶i TK §¦ S SH NT Thêi h¹n ®îc CK Nî Cã Nî Cã 50000 D ®Çu th¸ng 0 25000 5/3 200 5/3 B¸n hµng cho K3 trõ vµo øng trc 511 0 333(1) 25000 27500 Céng ph¸t sinh 0 0 22500 D cuèi th¸ng 0 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n Tµi kho¶n: 331 §èi tîng: Ngêi b¸n B1 NTG Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d DiÔn gi¶i TK §¦ S SH NT Thêi h¹n ®îc CK Nî Cã Nî Cã D ®Çu th¸ng 300000 3/3 32 3/3 Mua VL trõ vµo tiÒn øng tríc 152 288000 133 28800 22/3 18 22/ B1 gi¶m gi¸ VL cho DN 152 14400 9
 10. 3 Céng ph¸t sinh 15840 316800 D cuèi th¸ng 960 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n Tµi kho¶n: 331 §èi tîng: Ngêi b¸n B2 NTG Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d DiÔn gi¶i TK §¦ S SH NT Thêi h¹n ®îc CK Nî Cã Nî Cã D ®Çu th¸ng 200000 12/ 146000 12/3 99 3 Mua VL cña B3 152 0 133 146000 12/ 80300 12/3 112 3 Thanh to¸n 50% b»ng TM 111 0 ChiÕt khÊu 5% 515 16060 22/ 10000 22/3 85 3 Tr¶ nî B2 b»ng chuyÓn kho¶n 112 0 91906 160600 Céng ph¸t sinh 0 0 48694 D cuèi th¸ng 0 0.5 điểm Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n Tµi kho¶n: 331 §èi tîng: Ngêi b¸n B3 NTG Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Thêi h¹n ®îc CK Sè ph¸t sinh Sè d 10
 11. S SH NT Nî Cã Nî Cã 80000 D ®Çu th¸ng 0 14/ 40000 14/3 20 3 Vay ng¾n h¹n tr¶ nî B3 311 0 24/ 12000 24/3 203 3 Tr¶ nî B3 b»ng 1 sè thµnh phÈm 511 0 333(1) 12000 25/ 25/3 108 3 Mua VL cha thanh to¸n 152 375000 133 37500 25/ 25/3 45 3 CP vc 152 5095 53200 Céng ph¸t sinh 0 417595 68559 D cuèi th¸ng 5 0.5 điểm B¶ng tæng hîp thanh to¸n víi kh¸ch hµng Th¸ng 3/N D ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D cuèi kú STT Tªn kh¸ch hµng Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 K1 1000000 800000 200000 2 K2 200000 220000 220000 200000 3 K3 500000 275000 225000 Céng 1200000 500000 495000 1020000 400000 225000 0.5 điểm 11
 12. B¶ng tæng hîp thanh to¸n víi ngêi b¸n Th¸ng 3/N D ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D cuèi kú STT Tªn ngêi b¸n Nî Cã Nî Cã Nî Cã 1 B1 300000 15840 316800 960 2 B2 200000 919060 1606000 486940 3 B3 800000 532000 412500 685595 Céng 500000 800000 1466900 2335300 0 1173495 3 điểm 12
 13. §¬n vÞ Sè nhËt ký chung N¨m Trang sè: 01 S. hiÖu NT Chøng tõ §· ghi STT TK Sè tiÒn DiÔn gi¶i dßn GS SH NT sæ c¸i g ®èi øng Nî Cã A B C D E G H 1 2 90 2/3 K1 thanh to¸n nî 112 200,000 131 200,000 32 3/3 Mua B1 nhËp kho 152 288,000 133 28,800 331 316,800 110 3/3 Chi phÝ vËn chuyÓn VL 152 2,880 133 144 111 3,024 XuÊt kho thµnh phÈm b¸n 50 5/3 trùc tiÕp 632 200,000 155 200,000 200 5/3 Doanh thu 131 275,000 511 250,000 333 13
 14. 25,000 7/3 Thanh lý TSCĐ 214 40,000 811 10,000 211 50,000 201 7/3 Thu thanh lý 112 11,000 711 10,000 333 1,000 111 7/3 Chi thanh lý 811 2,000 111 2,000 XuÊt kho VL sö dông c¸c bé 25 10/3 phËn 621 367,500 627 73,500 641 73,500 642 36,750 152 551,250 99 12/3 Mua vËt liÖu cña B2 152 1,460,000 133 146,000 331 1,606,000 111 12/3 Thanh to¸n 50% tiÒn mua VL 331 803,000 111 14
 15. 803,000 ChiÕt khÊu thanh to¸n ®îc h- 12/3 ëng 331 16,060 515 16,060 20 14/3 Vay ng¾n h¹n tr¶ nî B3 331 400,000 311 400,000 202 15/3 K2 chÊp nhËn HGB 632 150,000 157 150,000 202 15/3 Doanh thu HGB 131 220,000 511 200,000 333 20,000 26 17/3 XuÊt kho vËt liÖu SXSP 621 735,000 152 735,000 XuÊt VL gãp vèn 222 150,000 152 147,000 711 3,000 85 22/3 K1 thanh to¸n nî 112 50,000 131 50,000 85 22/3 Tr¶ nî B2 331 100,000 112 15
 16. 100,000 B1 gi¶m gi¸ VL kÐm phÈm 18 22/3 chÊt 331 15,840 152 14,400 133 1,440 51 24/3 XuÊt thµnh phÈm tr¶ nî B3 632 100,000 155 100,000 203 24/3 XuÊt thµnh phÈm tr¶ nî B3 331 132,000 511 120,000 333(1) 12,000 108 25/4 Mua VL cña B3 152 371,250 138 3,750 133 37,500 331 412,500 45 25/3 CP vËn chuyÓn VL 152 5,095 331 5,095 K2 thanh to¸n sau khi trõ 345 26/3 CKTT 112 215,600 635 4,400 131 220,000 26 27/3 K1 tr¶ nî b»ng thiÕt bÞ s¶n 211 16
 17. xuÊt 500,000 133 50,000 131 550,000 Céng 7,274,569 7,274,569 0.5 điểm Sæ c¸i Th¸ng 2/N Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu kh¸ch hµng Sè hiÖu: 131 Ngµy Chøng tõ Trang Tµi Sè tiÒn th¸ng DiÔn gi¶i Sæ NK Kho¶n ghi sæ Nî Cã Sè Ngµy chung ®èi øng D ®Çu kú 1200000 500000 90 2/3 K1 thanh to¸n nî 112 200000 200 5/3 B¸n thµnh phÈm 511 250000 cho K3 333 25000 202 15/3 K2 chÊp nhËn 511 200000 HGB 333 20000 85 22/3 K1 thanh to¸n nî 112 50000 17
 18. 345 26/3 K2 thanh to¸n 112 215600 sau khi trõ CKTT 635 4400 26 26/3 K1 tr¶ nî =TBSX 211 500000 133 50000 Céng ph¸t sinh 495000 1020000 D cuèi kú 400000 225000 0.5 điểm Sæ c¸i Th¸ng 3/N Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n Sè hiÖu: 331 Ngµy Chøng tõ Trang Tµi Sè tiÒn th¸ng DiÔn gi¶i Sæ NK Kho¶n ghi sæ Nî Cã Sè Ngµy chung ®èi øng D ®Çu kú 500000 800000 32 3/3 Mua VL cña B1 152 288000 133 28800 99 12/3 Mua VL cña B2 152 1460000 133 146000 111 12/3 Thanh to¸n 50% 111 803000 tiÒn mua VL 12/3 12/3 CK tt ®îc hëng 515 16060 trõ ph¶i tr¶ 18
 19. 14/3 20 14/3 Vay NH tr¶ nî B3 311 400000 85 22/3 Tr¶ nî B2 112 100000 22/3 18 22/3 B1 gi¶m gi¸ 152 14400 vËtliÖu 133 1440 24/3 203 24/3 Tr¶ nî B3 b»ng 511 120000 TP 333 12000 25/3 25/3 Mua VL cña B3 152 371250 1831 3750 133 37500 25/3 45 25/3 Chi phÝ vËn 331 5095 chuyÓn Céng ph¸t sinh 1466900 2340395 D cuèi kú 1173495 19
 20. 0.5 điểm Sæ c¸i Th¸ng 3/N Tªn tµi kho¶n: Nguyªn vËt liÖu Sè hiÖu:152 Ngµy th¸ng Chøng tõ Trang Tµi Sè tiÒn ghi sæ DiÔn gi¶i Sæ NK Kho¶n Nî Cã Sè Ngµy chung ®èi øng D ®Çu kú 750.000 32 3/3 Mua B1 nhËp kho 331 288.000 110 3/3 Chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu 111 2.880 25 10/3 XuÊt vËt liÖu sö dông ë c¸c BP 621 367.500 627 73.500 641 73.500 642 36.750 99 12/3 Mua vËt liÖu B2 nhËp kho 331 1.460.000 26 17/3 XuÊt vËt liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm 621 735.000 XuÊt vËt liÖu gãp vèn 222 147.000 18 22/3 VËt liÖu B1 gi¶m gi¸ do kÐm CL 331 14.400 108 25/3 Mua vËt liÖu B3 331 371.250 45 25/3 Chi phÝ vËn chuyÓn vËt liÖu 331 5.095 Céng ph¸t sinh 2.127.225 1.447.650 D cuèi kú 1.429.575 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản