intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Ứng dụng máy tính trong tính toán thiết kế ô tô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
125
lượt xem
21
download

Đề cương bài giảng Ứng dụng máy tính trong tính toán thiết kế ô tô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Ứng dụng máy tính trong tính toán thiết kế ô tô được biên soạn nhằm giúp các bạn là sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật nắm được cơ sở của phần mềm trợ giúp tính toán Matlap, qua đó dùng Matlap để giải quyết các bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Ứng dụng máy tính trong tính toán thiết kế ô tô - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH<br /> TOÁN THIẾT KẾ Ô TÔ<br /> SỐ TÍN CHỈ: 02<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên - 2015<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu :<br /> ‚M«n øng dông Matlap trong kü thuËt « t«’’ ®-îc biªn so¹n nh»m gióp c¸c b¹n<br /> lµ sinh viªn c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt n¾m ®ùoc c¬ së cña phÇn mÒm trî gióp<br /> tÝnh to¸n Matlap ,qua ®ã dïng Matlap ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi tËp lín ,®å ¸n ,luËn v¨n<br /> tèt nghiÖp .Matlap thùc sù lµ mét phÇn mÒm rÊt m¹nh ,võa cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh<br /> nh- nhiÒu ng«n ng÷ kh¸c ,võa lµ mét m«i tr-êng tÝnh to¸n thùc dông cã thÓ dïng<br /> ngay hµng tr¨m hµm vµ ch-¬ng tr×nh con ®· ®-îc lËp tr×nh s½n ®Ó gi¶i quyÕt bµi<br /> to¸n vÒ ma trËn ,®¹i sè tuyÕn tÝnh ,gi¶i tÝch sè ,ph-¬ng tr×nh vi ph©n ,quy ho¹ch<br /> tuyÕn tÝnh tèi -u ho¸ còng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh vÒ ®å ho¹ .HiÖn nay Matlap ®·<br /> x©m nhËp vµo hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc ,tõ kü thuËt c¬ së ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh<br /> chuyªn m«n rÊt cao .<br /> Mét -u ®iÓm cña Matlap lµ häc lµ häc tËp phÇn mÒm nµy rÊt ®¬n gi¶n ,chØ cÇn<br /> vµi buæi häc lµ häc viªn cã thÓ n¾m ®-îc phÇn c¬ b¶n cña ch-¬ng tr×nh ®Ó råi qua<br /> ®ã t×m hiÓu thªm c¸c tµi liÖu rÊt phong phó cña Matlap trªn m¹ng internet .§èi víi<br /> c¸c b¹n ®· thµnh th¹o mét ng«n ng÷ truyÒn thèng nµo ®ã ,viÖc tham kh¶o phÇn<br /> mÒm Matlap sÏ gióp cho b¹n c¬ héi tham kh¶o rÊt nhiÒu ch-¬ng tr×nh tÝnh to¸n tinh<br /> vi cña Matlap qua c¸c tËp tin nguån cã s½n ,dùa vµo ®©y b¹n cã thÓ viÕt l¹i ng«n<br /> ng÷ mµ b¹n -a thÝch .<br /> ThiÕt kÕ bµi gi¶ng :<br /> Thac sÜ : Lª Anh Vò<br /> Th¹c sü : §ång Minh TuÊn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ch-¬ngI: giỚi thiÖu chung vÒ Matlap, ph¹m vi øng dông<br /> 1.1.Giíi thiÖu chung vÒ matlap<br /> Matlap võa lµ ng«n ng÷ lËp tr×nh võa lµ mét phÇn mÒm øng dông tÝnh to¸n rÊt<br /> hiÖu qu¶ .Matlap lµ tõ viÕt t¾t cña ‚Matrix Laboratory‛ ®­îc ph¸t triÓn bëi tËp ®oµn<br /> The Math Works,Ins .of Natick,Massachusetts – Hoa kú tõ nh÷ng n¨m 1970.Lóc<br /> ®Çu Matlap ®-îc dïng chñ yÕu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ matr©n ,®¹i sè tuyÕn<br /> tÝnh ,gi¶i tÝch sè, hiÖn nay kh¶ n¨ng tÝnh to¸n cña Matlap rÊt lín ,bao trïm nhiÒu<br /> lÜnh vùc kh¸c nhau .<br /> Matlap 6.0 ®-îc ph¸t hµnh vµo mïa thu n¨m 2000 vµ ch¹y trªn nhiÒu hÖ ®iÒu<br /> hµnh kh¸c nhau tiÕp ®ã lµ phiªn b¶n 6.5 råi 7.0 vµ hiªn nay lµ 7.5 .Tr-¬ng tr×nh<br /> Matlap bao gåm phÇn lâi (core) vµ c¸c Modul phÇn mÒm ®-îc gäi lµ c¸c toolbox<br /> (hép c«ng cô) . Mçi toolbox phôc vô nh÷ng tÝnh to¸n riªng biÖt nµo ®ã ,VÝ dô<br /> toolbox optimization th× chuyªn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n tèi -u .vµ vv…<br /> 1.1.1.c¸ch cµi ®Æt Matlap<br /> ë ®©y chóng t«i giíi thiÖu cho c¸c b¹n c¸ch cµi ®Æt Matlap 7.5. ®Çu tiªn c¸c b¹n<br /> cã thÓ chän mua ®Üa Matlap phiªn b¶n 7.5 t¹i c¸c cöa hiÖu m¸y tÝnh .Sau ®ã cho ®Üa<br /> vµo æ CD rom .Sau ®ã më dÜa CD vµo setup mµn h×nh hien ra nhu sau:<br /> <br /> Chän install,sau ®ã bÊm next mét mµn h×nh sau hiÖn ra :<br /> <br /> 2<br /> <br /> NhËp m· sè vµo password vµ bÊm next<br /> <br /> Mét mµn h×nh míi hiÖn ra:<br /> <br /> Chän yes vµ bÊm next mµn h×nh sau sÏ hiÖn ra:<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chän Typical vµ tiÕp tôc bÊm next<br /> <br /> Chän æ C lµm n¬i cµi ch-¬ng tr×nh Matlap bÊm next .Nh- vËy Matlap sÏ tù ®éng<br /> cµi ch-¬ng tr×nh vµo m¸y cña b¹n<br /> 1.2. Giao diÖn ®å ho¹, c¸c phÝm chøc n¨ng<br /> 1.2.1. C¸c kiÓu biÕn trong Matlap<br /> Trong Matlap sö dông c¸c biÕn c¬ b¶n sau:<br /> a.BiÕn toµn côc<br /> Muèn truy xuÊt ®-îc c¸c biÕn dïng chung cho ch-¬ng tr×nh chÝnh vµ c¸c tËp<br /> tin hµm (®ãng vai trß nh- c¸c ch-¬ng tr×nh con ) th× ph¶i khai b¸o biÕn nµy lµ biÕn<br /> toµn côc b»ng dßng lÖnh<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2