intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Vũ Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
464
lượt xem
127
download

Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 8 hệ thống lại những kiến thức về thì hiện tại đơn, thì tương lai gần, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ phản thân, thì quá khứ đơn, câu nói trực tiếp gián tiếp, danh động từ, thì hiện tại hoàn thành, so sánh bằng, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh hơn và nhất, quá khứ và hiện tại phân từ,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 8

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂNANH LÔÙP 8 HOÏC KÌ II – NAÊM HOÏC 2008 – 2009    1. Present Simple tense.( Thì hieän taïi ñôn) - Use : Ñeådieãntaûcaùcsöï vieäcmoätcaùchtoångquaùt , khoângnhaátthieátchænghóñeánhieäntaïi . Ta duøngthì naøyñeånoùi ñeánmoatsöï vieäcnaøoñoùxaûyra lieântuïc ,laëpñi laëplaïi nhieàulaàn, hay moâtñieàugì ñoùluoânluoânñuùng,duøcho söï vieäcñoùcoùxaûyra ngaytaïi luùc noùi haykhoânglaø ñieàukhoângquantroïng. - Form: (+ ) S + sV/V / es + ……………………. Ex -The earth goes around the sun. ( - ) S + don’t/doesn’t + V+ ……………….. -We don’t have classes on Sunday. ( ? ) Do/Does + S + V + ………………….? - Does Lan speak French? 2. (not ) adjective  +  enough  +  infinitive ( khoâng) ñuû ……………….. ñeå Ex: The wateris hotenoughfor meto drink. Sheisn’t old enoughto bein my class 3. Near Future: Be going to ( thì töông lai gaàn ) - Form: S +is / am/are+goingto +Vinf - Use : Duøngkhi noùi veàmoätvieäcmaøai ñoùquyeátñònhseõlaømhaydöï ñònhseõlaømtrongtöông lai. Ex : Thereis a goodfilm on TV tonight.I’m goingto stayhometo watchTV . - Note: Be goingto coønduøngñeådöï ñoaùnmoättìnhhuoángcoùtheåxaûyra Ex: I feel tired. I thinkI’m goingto besick. 4. Adverb of place ( Traïng töø chæ nôi choán ): out side, inside, there, here, upstairs, downstairs ,next to ,under ,………….. Ex: The money was finally found under the boards.  5. Reflexive pronouns.( Ñaïi töø phaûn thaân)   : myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves,yourselves,themselves. - Dieãntaûhaønhñoängtrôûlaïi vôùi chínhngöôøi thöïc hieän. +Noù coùtheålaømtuùctöø (Object) Ex: Be careful.. You’ll cut yourself. +Noù ñöùngngaysautöø maønoùlaømmaïnhnghóa.Ex : An sentthis letteritself. ­ Ñaïi töø phaûnthaânlaømmaïnhnghóacho chuûtöø. Noù ñöùngngaysauchuûtöø, hoaëcñöùngôû cuoái meänhñeà/caâu.Ex: Mary herself cleanedthefloor. 6. Modal verbs  - Form: + S +modalverb +V +………. Ex : I cansingverywell. - S +modalverb +not +V +……… Ex : Hoa maynotcometo thepartytomorrow. ? Modal verb + S +V +………….? Ex : May I comein ? - Modal verb: must,oughtto, haveto,should * MUST : laø khieámtrôï ñoängtöø ( a modal) dieãntaûsöï baétbuoächaysöï caànthieátcoùtínhchuû quan-do caûmnghócuûangöôøi noùi. (Ex: He must do this exerciseagain.),haydieãntaûtínhqui taéchay leàluaät. (Ex: We must driveon theright.) * HAVE TO : dieãntaûsöï baétbuoächaysöï caànthieátcoùtínhkhaùchquan– do yeáutoábeânngoaøi. Ex: Your eyesareweak.You have to wearglasses. * OUGHT TO + V(baseform)(neân):dieãntaûlôøi khuyeân.Ex: We ought to obeyour parents. * SHOULD:  dieãntaûlôøi khuyeân Ex: You shouldhelptheneededchildren. Trang 1
  2. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 * MAY / CAN / COULD : ñöôïc duøngñeådieãntaûlôøi yeâucaàuhayñeànghò - Yeâucaàusöï giuùpñôõ:  Can / Could  +  you  +  V  +  O / A,please ?(Ex: Can you helpme,please.) - Ñeànghògiuùpai: May  +  I  +  V  +  O/A ?; Let  +  me  +  V  +  O/A. ; Do you need any help? Shall  +   I   +   V  +   O / A ?   Ex: May I helpyou? * WILL: duøngñeådieãntaûlôøi yeâucaàu, ñeànghòhoaëclôøi höùa ­ Will +  you  +  V   +  O  +  A / M  , please?  Dieãntaûlôøi yeâucaàu. Ex: Will you turnof thefan, please? I’m cold. - I  +  will  +  V   +  O  +  A / M  ?  dieãntaûlôøi ñeànghòlaømñieàugì cho ai . Ex: The phoneis ringing. I’ll answerfor you. - S  +  will  +  V   +  O  +  A / M  ?  dieãntaûlôøi höùa. Ex: I’m sory. This won’t happenagain. * Would / Do you  +  mind  + . . .  + ?  dieãntaûlôøi yeâucaàulòch söï . ­ Would  you  mind  + V­ing ( gerund) ? Ex:Wouldyou mindtelling metheresultof theexam. - Would / Do you  mind if  + I + V . . .?  dieãntaûyeâucaàuñöôïc laømñieàugì Ex: Would you mind if I opened thewindow?   Do you mind if I open thewindow?  7. Questions with “WHY”  : Duøngñeåhoûi veànguyeânnhaânhaylyù do Why  +  do /  aux. V  +  S  +  VIB  +  O . . . ? Ex: Why do theycover theelectricsockets? Ñeåtraûlôøi cho caâuhoûi vôùi WHY ta coùtheåduøng: - Meänhñeàvôùi “because”.Ex: Why do you getup early?– BecauseI wantto do exercise. - Cuïm ñoängtöø nguyeânmaãu. Ex: Why do you do exercise?– To keephealthy. 8. Past Simple Tense (Thì quaù khöù ñôn) - Use : Dieãntaûhaønhñoängxaûyra vaøkeátthuùctaïi moätthôøi ñieåmxaùcñònhôû quaùkhöù - Form: + S +-ed(regular) V / V2 ( column irregular) + ………… Ex : - He arrived here yesterday. - S + didn’t + V + …………………. - She didn’t go to school yesterday. ? Did + S + V + …………………… ? - Did you clean this table? - Note:Thì quaùkhöùñônthöôøngñöôïc duøngvôùi caùccumtöø chæthôøi gianxaùc ñònhôû quaùkhöù: last week/ month/ year. . ., a week/ 3 days/ 5 months. . . , yesterday,yesterday morning/ evening,In+naêm,from 2000to2005 - Caùchñoïc caùcñoângtöø ôû quaùkhöùñônvôùi “ ED”: +“ ED”: ñöôïc ñoïc laø /t/ khi nhöõngñoängtöø nguyeânmaãucoùaâmtaäncuønglaø Ex : laughed, asked, helped, watch, pushed, dressed, …………… +“ ED”: ñöôcï ñoïc laø /id/ khi nhöõngñoängtöø nguyeânmaãucoùaâmtaäncuønglaø t , d. Ex : needed, wanted, waited, …….. +“ ED”: ñöôcï ñoïc laø /d/ khi nhöõngñoängtöø nguyeânmaãucoù aâmtaäncuønglaø caùcaâmcoønlaïi Ex : enjoyed, saved, filled ,………. 9. Preposition of time  ( Giôùi töø chæ thôøi gian ) :  at, in ,on, from. . . to, for, by - AT :  +moätñieåmthôøi giancuï theå Ex : We haveclassat oneo’clock. +night Ex : I sleepat night. ­ IN :   +thaùng/naêm cuï theå Ex : I wasborn1994 +themorning/afternoon/ evening Ex : We haveclassin themorning. ­ ON:  +ngaøytrongtuaàn Ex : We haveclasson Monday. +ngaøythaùngnaêm Ex: I wasbornon April 6, 2006 ­ FROM +moätñieåmthôøi gian+TO +moätñieåmthôøi gian Ex: We haveclassfrom7.00to 10.15 -  FOR: +moätkhoaûngthôøi gian: ñeånoùi raèngmoätcaùi gì ñoùdieãnra baolaâuroài Ex : We walkedfor 2 hoursto reachthewaterfall. Trang 2
  3. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 10. Used to + V(bare form) : dieãntaûmoätthoùi quentrongquaùkhöùnaykhoângcoøn Ex: He usedto playtennis. * Note: Söï töôngphaûn: USED TO +V(bareform)(Ñaõ töøng) BE / GET +USED TO +NOUN PHRASE / GERUND ( Quen) Ex: Ba wasbornin a famerfamily. He’s usedto workingin thesun. 11. Adverb of Manner( Traïng töø chæ theå caùch ): thöôøngtheosautaânngöõneáucoù ñasoátraïngtöø chætheåcaùchñöôïc caáutaïo töø tínhtöø theâmhaäutoáLY : adjective+ly =adverb Ex: This mandrivescarefully. 12. Commands, requests and advice in reported speech * Commands in reported speech: Caâumeänhleänhôû lôøi noùi giaùntieáp ( Don’t ) +   V   +   O / A   S  +  told / ordered . . .  +   O  +  ( not )  +  infinitive   +   O / A Ex: “Turn off thelightbeforegoingtopbed,”my mothersaidto me. My mothertold meto turnof thelightbeforegoingtopbed. Ex: “Don’t playwith matches,”themothersaid. The motherwarned herchild notto playwith matches. * Requests in reported speech: Caâuyeâucaàuôû lôøi noùi giaùntieáp Please  +  (don’t )  +   V  +   O / A  hoaëc ( Don’t )  +   V  +   O / A , please   S  +   asked / begged . . .  +   O  +  ( not )  +  infinitive   +   O / A Ex: Pleaseturn on thelight. He askedmeto turn on thelight. Ex: Pleasedon’t makea noisehere. Theyaskedus notto makea noisethere. * Advice in reported speech: Lôøi khuyeânô lôøi noùi giaùntieáp. Lôøi khuyeâncoùcaáutruùc: ­ S  +   should / ought to / had better  +   V  +  O / A. ­ Why don’t   +   you  +  V  +   O / A  ? ­ If I were    +    O , I’d (not )   +   V    +   O / A .   S   +   advised    +    O   +  ( not ) infinitive   +    O/A. Ex: “ You’d better work hardfor exam,”Tom saidto his brother. Tom advised his brotherto study hardfor theexam. “If I wereyou,I’d notdo sucha thing,”Mai saidto Lan. Mai advised Lan not to do sucha thing. 13. Gerund (danh ñoäng töø ) : laø daïng ñoäng töø taän cuøng baèng “ – ING” vaø coù chöùc naêng cuûa moät danh töø. Noù coù theå laøm : - Chuûngöõ: Ex: Smoking is harmful to health. - Taânngöõ Ex : We’rethinkingabout raising our class’sfund. Ex: We practise speaking Englishin class. - Laømboåtöø cho chuûtöø Ex: My interestis collecting stamps. - Töø ñoàngvò Ex: He hasonedesire, taking care of his old parents. - Theosaumoätsoáñoängtöø : Ex: I’d like reading books. 14.  Present perfect tense( Thì hieän taïi hoaøn thaønh ) - Use :- Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängxaûyra trongquaùkhöùnhöngkeátquaûcoønlöu ñeán hieäntaïi - Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängvöøamôùi xaûyra ( ta duøngvôùi JUST) - Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängñöôïc hoaøntaátsôùmhônsöï mongñôïi (ta duøngvôùi ALREADY) Ex: I havealreadyfinishedthis work. - Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängtöø tröôùcñeángiôø chöaheàhoaëckhoângheàxaûyra ( ta duøngvôùi EVER –NEVER) . Ex: Haveyou everbeento Hue?I havenevergone.  ­ Duøngñeåmieâutaûmoäthaønhñoängñaõxaûyratrongquaùkhöùtínhñeánnayñaõxaûyra ñöôïc baolaâu(FOR) hoaëcñaõxaûyra töø luùc naøo(Since) Trang 3
  4. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 * For :  Chæthôøi giankeùodaøi baolaâu. Ex: You havestudiedEnglishfor 4 years. * Since:  thôøi gianbaétñaàutöø luùc naøo Ex: ShehasstudiedEnglishsince2003. 15. Comparison of adjectives and adverbs 1.  So saùnh baèng - Daïngkhaúngñònh: S  +  V  +  as  +  adj  / adv +  as + Noun Ex: Mai is astall asLan . - Daïngphuûñònh: S  +  V + not  +  as / so + adj  / adv +  as + Noun  Ex: Mai isn’t as/sotall asLan 2.   Similarity ( Söï töông ñoàng)   : Ñeådieãntaûsöï töôngñoàng,ta coùtheåduøng: ­ LIKE ( gioáng,nhö) Ex: He ‘s like his father. -  THE SAME AS ( gioángnhö) Ex: Your shirt is thesameasBa’s. -  DIFFERENT FROM  ( khaùcvôùi ) Ex: He’s differentfromhis mother. * Note:  “THE SAME  + noun + AS”cuõngñöôïc duøngñeådieãntaûsöï töôngñoànghaybaèngnhau. Ex : He is thesameageasmy brother. He’s asold as my brother. 16­ Present progressive Tense ( Thì hieän taïi tieáp dieãn ) - Use : Dieãntaûmoäthaønhñoäng xaûyra vaøoñuùngthôøi ñieåmnoùi. -Form : + S + is / am/ are -ing + + V…………… Ex : I’m learning English now. - S + is / am/ are + not + V-ing + …… He isn’t learning English now. ? Is / Am / Are + S + V-ing + ………? Is he reading books now? - Note: Thì hieän taïi tieáp dieãn thöôøng duøng keøm vôùi caùc traïng töø : now, right now,at present , at the moment ñeå nhaán maïnh tính chaát ñang dieãn tieán cuûa haønh ñoäng ôû ngay luùc noùi . 17­ Comparative and superlative adjectives ( So saùnh hôn vaø nhaát ) 2.  So saùnh hôn  - Tính töø coù moätaâmtieát: Adjective –er  + than  Ex: I’m strongerthanyou. - Tính töø coù hai aâmtieáttrôûleân:More +  adj  +than Ex: My sisteris morebeautiful thanme. 3 So saùnh hôn nhaát -Tính töø coù moätaâmtieát: The + Adj –est Ex: This toweris thetallest. - Tính töø coù hai aâmtieáttrôûleân:The + most +  adj   Ex:Hoais themostbeautiful in my class Note : Moät soá tính töø baát qui taéc Good - better - the best fas - farther - the farthest Bad - worse - the worst further - the furthest 18. Adjectives followed by an infinitive or a clause. (Tính töø ñöôïc theosaubôûi moätñoängtöø nguyeânmaãuhaymoätmeänhñeà.) 1.Tínhtöø chæcaûmgiaùcthöôøngñöôïc theosaubôûi moätcuïmñoängtöø nguyeânmaãu(infinitive phrase). S + be + adjective + (not) infinitive phrase.     Ex .: I’m gladto meetyou again. He wassurprisedto getmeletter. Moät soátínhtöø khaùcnhö: sure,certain,right,careful, lucky, wrong,… ñöôïc theosaubôûi moätcuïm ñoängtöø nguyeânmaãu.Ex . : He’s certainto win thegame. Be careful notto dirty thepicture. 2.Moätsoátínhtöø coù theåñöôïc theosaubôûi moätmeänhñeàdanhtöø (a nounclause). Ex: I’m glad( that) you canmakeit. 19. In order to – so as to + V( baseform): ñöôïc duøngñeådieãntaûmuïcñích Ex: He’s savingmoneyin order to / so as to go on holidaynextsummer. 20. Future simple Tense ( Thì töông lai ñôn) - Use : Dieãn taû moät haønh ñoäng seõ xaûy ra taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong töông lai. - Form : + S + will / shall + V + …………… Ex: He will finish his homework tomorrow . Trang 4
  5. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 - S+ won’t / shan’t + V + ……………….. Lan won’t go to the zoo next week. ? Will / Shall + S + V + …………………. ? Will you do this exercise ? 21 . The passive form (voice) Form: BE +3 V/V-ed (past participle) Ex: They sell jeans all over the world. => Jeans are sold all over the world. Note: - Khi chuû ngöõ caâu chuû ñoäng laø: THEY, PEOPLE, SOMEONE, NO ONE, ANYONE thì khi ñoåi sang caâu bò ñoäng khoâng coù By agent . Nhöng khi danh töø laøm chuû ngöõ baét buoäc phaûi coù agent - Vôùi ñoäng töø ñaëc bieät (modal verbs): CAN, MUST, MAY, MIGHT, SHOULD, WILL,. . . ta phaûi theâm BE tröôùc khi chuyeån ñoäng töø chính sang daïng PAST PARTICIPLE. Modal verb S + modal verb + be + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Simple present S + am/is/are + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Simple past S + was/were + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Near future S + am/is/are + going to be + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Simple future S + will/shall be + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Present perfect tense S + have been + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Present progressive S + am/is/are + being + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Past progressive S + was/were + being + V­ed / V3  (past participle) + (by agent) Ex : You mustdo this exercisecarefully. =>This exercisemustbedonecarefully. 22.  ­ed and ­ing participle( Quaù khöù vaø hieän taïi phaân töø ) ­ Hieân taïi phaân töø “­ ING” coøngoïi laø phaântöø taùcñoäng.Duøngtrongcaâuchuûñoäng,ñöôïc thaønhlaäpbaèngcaùchtheâm–ing sauñoängtöø. Ex: His job is boring. ­ Quaù khöù phaân töø  “ – ED”  coøngoïi laø phaântöø bò taùcñoäng.Duøngtrongcaâuchuûñoäng, ñöôïc thaønhlaäpbaèngcaùchtheâm–ed ( regular)hoaëccoät3 baátqui taéc(irregular). Ex: This clock is broken. * Quaù khöù vaø hieän taïi phaân töø :  Ñöùngtröôùcdanhtöø, hoaëcsauñoängtöø lieânkeát. Ex: A tired workeris sleepingon thechair. The storyis interesting * Quaù khöù vaø hieän taïi phaân töø: ñöôïc duøngñeåruùtgoïn meänhñeàtínhtöø : Hieäntaïi hoaëc quaùkhöù phaântöø ( cuïmhieäntaïi phaântöø hoaëccuïmquaùkhöùquantöø ñöùngsaudanhtöø hoaëc cuïmdanhtöø boåsungyù nghóacho danhtöø hoaëccuïmdanhtöø ñoù. Ex: The boy is in my class. He’s readinga book. The boy reading a book is in my class. Therearemanybooks.Theyarewrittenin English. Therearemanybookswritten in English. 23. Past progressive ( Thì quaù khöù tieáp dieãn ) - Form: WAS / WERE + Present pasticiple ( V-ing ) - Use: - dieãntaûsöï kieänxaûyra ôû moätthôøi ñieåmcuï theå( giôø ) trongquaùkhöù Ex: Whatwere you doing at 2 p.m.yesterday? - dieãntaûmoätsöï kieänñangdieãntieánbaátchôït moätsöï kieänkhaùcxaûyñeánôû quaùkhöù. Ex: Last nightwhenI was doing homework,theelectricitywentout. - dieãntaûhai haynhieàusöï kieänxaûyra cuøngmoätluùc songsongôû quaùkhöù Ex: Last Fridayas I was swimming at thepool, my fatherwas visiting theCity Museum. * Note:Thì ù khöùtieápdieãnthöôøngduøngvôùi WHEN,WHILE hayAS ñeåchæsöï kieänñangdieãn tieán. * ALWAYS with the past progressive: always duøngvôùi thì tieápdieãnñeådieãntaûsöï kieänthöôøng xuyeânxaûyra vôùi söï khoânghaøi loønghaythanphieàn(Ex: He wasalwayscomingto work late.) 24.Compound nouns ( danh töø keùp) Trang 5
  6. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 ­  Noun  +  Gerund : danhtöø laømtuùctöø cho danhñoängtöø. Ex: fire – making, rice – cooking,… - Gerund + Noun  : danhñoängtöø phaânloaïi danhtöø , chæloaïi vaømuïc ñích cho danhtöø. Ex: Washing-machine;working- condition;waiting– room; . . . 25. Reported speech ( lôøi noùi traàn thuaät)  laø caâuthuaätlaïi moätcaùchgiaùntieáplôøi noùi cuûangöôøi khaùc.Ñeåchuyeåntöø tröïc tieápsangcaâugiaùntieápchuùngta phaûi: * Moät soá thay ñoåi veà thì (Tense change) :- Neáuñoängtöø thöôøngthuaät(reportingverb)cuûa caâuôû thì quaùkhöùthì phaûiluøi ñoängtöø chínhveàquaùkhöùmoätbaäckhi chuyeåntöø lôøi noùi tröïc tieáp(directspeech)sanglôøi noùi giaùntieáp(indirect/ reportedspeech)theoquytaécsau: Speaker’s words Reported statement Speaker’s words Reported statement will / shall would / shouldpresentsimple pastsimple am/ is / aregoingto was/ weregoingto presentcontinuous pastcontinuous pastcontinuous pastperfectcontinuous must hadto presentperfect pastperfect pastsimple pastperfect can could may might Ex: Directspeech:“I’ll talk to Hoa.”saidhe. Reportedspeech:He saidhewould talk to Hoa mainverb reportingverb - Neáuñoängtöø töôøngthuaätôû thì hieäntaïi thì thì cuûañoängtöø chínhñöôïc giöõ nguyeânkhi chuyeån lôøi noùi tröïc tieápsanggiaùntieáp.Traïngtöø chænôi choán,thôøigianvaøñaïi töø chæñònhñöôïc giöõ nguyeân. Ex: Directspeech: “I’m arrivingat about6.00.”saysBrenda. Reportedspeech: Brendasaysshe’s arrivingat about6.00. Note: - Coù theåduønghoaëc khoângduøng“that”sauñoängtöø töôøngthuaät. Ví duï : He said(that)hewasn’tgoing. - says / say to + O   tells / tell = O said to + O   told + O Exï : He told (saidto) Helen(that)hedidn’t like coffee. - Moät soáñoängtöø khoângthayñoåi khi chuyeånsanglôøi noùi giaùntieáp. Would   would, could   could, might   might, should   should, ought to   ought to * Moät soá chuyeån ñoåi khaùc (Some other changes) : Khi chuyeåntöø lôøi noùi tröïc tieápsang giaùntieápmaøñoängtöø töôøngthuaätôû thì quaùkhöùthì caùctraïngtöø chæthôøi gianvaønôi choán vaøñaïi töø chæñònhñöôïc chuyeånñoåi theoquy taécsau:  Speaker’s words statement      Reported  today/ tonight thatday/ thatnight tomorrow thenextday/ thefollowingday yesterday thedaybefore/thepreviousday ago / now before / then next/on Monday thenext/followingMonday lastMonday thepreviousMonday/ theMondaybefore thedayaftertomorrow in two days’ time/ two dayslater this / these that/ those here there Ex: Directspeech: “ I’m leaving heretomorrow,”saidMary Reportedspeech: Mary said(that)shewas leaving therethenextday. 26.Reported questions (caâu hoûi traàn thuaät)khoângcoùcuøngtraättöï töø(trôï ñoäng töø tröôùcchuûngöõ)nhöcaâuhoûi tröïc tieáp.Trôï ñoängtöø “do,does,did”vaødaáuhoûi khoâng xuaáthieäntrongcaâu. - Yes – No questions: thöôøngñöôïc môûñaàubaèngcaùcñoängtöø nhö“ ask,inquire,wonder,….” Vaø ta duøng“if” hay“whether”tronglôøi noùi traànthuaätvaøtheosaucaùcñoängtöø môûñaàu. Ex: “ Do you seenewfriend?”hesaid He askedif you sawnewfriends. Trang 6
  7. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 NH : 2014 ­  2015 - Wh –questions: Thöôøngñöôïc baétñaàubaèngcaùcñoängtöø “ask,wonder,wantto know. . .”vaøtheo saulaø caùcnghi vaántöø : who,which,whom,what,.. . Ex: “ Who is going for a walk?” he asked them.         He asked them who was going for a walk. Trang 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản