intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài công tác cứu sinh trên biển

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

118
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi chuyến hàng hải trên biển có thể coi là những chuyến phiêu trình vì rất dễ xảy ra tai nạn, những hiểm họa trên biển mà ta không biết được. Nguyên nhân là do những sơ sót của bản thân đội ngũ thuyền viên, những hư hỏng bất thường của những trang thiết bị hàng hải hay do những chuyến biến xấu của điều kiện thời tiết tác động :....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài công tác cứu sinh trên biển

 1. ĐỀ TÀI “CÔNG TÁC CỨU SINH TRÊN BIỂN” TP.HCM ngày ... tháng ... năm
 2. L I NÓI U L ch s phát tri n c a ngành Hàng h i ã có t r t lâu i . n nay , do s phát tri n c a khoa h c k thu t . Ngành Hàng h i th gi i ngày càng ư c hi n i hóa hơn nh m áp ng y nhu c u v n chuy n b ng ư ng bi n . Và m c ích là khai thác kinh t có hi u qu và an toàn . M i chuy n h i hành trên bi n có th coi là nh ng chuy n phiêu trình vì r t d x y ra nh ng tai n n , nh ng hi m h a trên bi n mà ta không th bi t ư c . Nguyên nhân là do nh ng sơ sót c a b n thân i ngũ thuy n viên , nh ng hư h ng b t thư ng c a nh ng trang thi t b hàng h i hay do nh ng chuy n bi n x u c a i u ki n th i ti t , khí tư ng , th y văn , m t tàu thuy n ông úc … Khi r i ro có tai n n x y ra thì r t khó h n ch hay kh c ph c h u qu do khó có th có s tr giúp t bên ngoài trong th i gian kh n c p c n thi t , nên công vi c c u sinh r t quan tr ng trong vi c b o v sinh m ng con ngư i trên bi n . An toàn sinh m ng con ngư i là yêu c u b t bu c và ư c t lên hàng u trong ngành v n t i bi n . Vì v y , bên c nh vi c trang b các nghi p v chuyên môn ta còn ph i trang b cho thuy n viên các ki n th c v CÔNG TÁC C U SINH TRÊN BI N , ây là ki n th c quan tr ng b t bu c b t c thuy n viên nào cũng ph i n m v ng nh m gi m thi u m i tai n n x y ra trên bi n . Nhưng chương trình v n còn thi u sót r t nhi u ; thêm n a , hàng năm các t ch c qu c t thư ng xuyên s a i , b sung thêm nh ng qui nh , i u lu t có tính ch t b t bu c trên ph m vi c ng ng các qu c gia có tàu thuy n , có ngành Hàng h i dù phát tri n hay không phát tri n . Sau ây , em xin trình bày h th ng c u sinh qua các bư c ti p nh n , kh o sát , nghiên c u nh ng nguyên t c , nh ng cơ s lý thuy t , các h th ng t c u t o , b trí cho n v n hành s d ng khi g p s c trên tàu VP FORTUNE . Tp H Chí Minh , ngày 30 tháng 5 năm 2011
 3. GIÁO VIÊN HƯ NG D N TH C HI N LU N VĂN T T NGHI P Giáo viên hư ng d n: ………………………………………………………… N i dung hư ng d n : ………………………………………………………… N i dung và các yêu c u c n ph i gi i quy t trong nhi m v th c hi n lu n văn t t nghi p (v lý lu n, th c ti n, ti n trình c n tính toán và hình v ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. Các s li u c n thi t t h c hi n: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………
 4. Nhiêm v th c hi n lu n văn t t nghi p ư c giao ngày ……..tháng …….năm 2011 Hoàn thành xong trư c ngày ………tháng ………năm 2011 Sinh viên th c hi n lu n văn t t nghi p Giáo viên hư ng d n TP. H Chí Minh, ngày ……tháng ……năm 2011
 5. PH N NH N XÉT TÓM T T C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N 1. Tinh th n, thái , s c g ng trong quá trình th c hi n lu n văn t t nghi p c a sinh viên. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 2. ánh giá v ch t lư ng c a công trình lu n văn t t nghi p (so v i n i dung yêu c u ã ra trên các m t : lý lu n, th c ti n, tính toán giá tr s d ng, ch t lư ng các b n v …) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3. Cho i m c a giáo viên hư ng d n: ( i m ghi s và ch ) TP. H Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2011 Giáo viên hư ng d n (H tên và ch ký)
 6. PH N NH N XÉT TÓM T T C A GIÁO VIÊN PH N BI N 1. Tinh th n, thái , s c g ng trong quá trình th c hi n lu n văn t t nghi p c a sinh viên. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 2. ánh giá v ch t lư ng c a công trình lu n văn t t nghi p (so v i n i dung yêu c u ã ra trên các m t : lý lu n, th c ti n, tính toán giá tr s d ng, ch t lư ng các b n v …) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3. Cho i m c a giáo viên ph n bi n: ( i m ghi s và ch ) TP. H Chí Minh, ngày…..tháng…..năm 2011 Giáo viên ph n bi n (H tên và ch ký)
 7. M CL C PH N 1 : TRANG THI T B C U SINH TRÊN TÀU VP FORTUNE .................... 1 I. Qui nh SOLAS i v i tàu hàng .................................................................. 1 1. Phương ti n c u sinh và xu ng c p c u ...................................................... 1 2. Trang b c u sinh cá nhân............................................................................ 1 3. Thông tin liên l c .......................................................................................... 2 4. Các tr m h .................................................................................................. 3 5. C t gi các phương ti n c u sinh ................................................................ 3 6. C t gi xu ng c p c u .................................................................................. 4 II. B lu t LSA Code i v i trang thi t b c u sinh ....................................... 4 1. Phao tròn ....................................................................................................... 4 2. Phao áo .......................................................................................................... 5 3. B qu n áo b o v kín .................................................................................. 6 4. D ng c ch ng m t nhi t.............................................................................. 7 5. Pháo hi u dù ................................................................................................. 8 6. u c c m tay................................................................................................. 8 7. Tín hi u khói n i ........................................................................................... 9 8. Bè c u sinh .................................................................................................... 9 9. Bè c u sinh bơm hơi ................................................................................... 12 10. Xu ng c u sinh ........................................................................................... 14 11. Xu ng c u sinh có mái che toàn ph n ....................................................... 19 13. Xu ng c u sinh ch u l a ............................................................................. 21 14. Xu ng c p c u ............................................................................................ 22 15. Thi t b phóng dây ...................................................................................... 23 16. H th ng báo ng s c chung và h th ng truy n thanh công c ng ..... 24 III. Các trang thi t b c u sinh trên tàu VP Fortune ...................................... 24 1. B trí............................................................................................................ 24 2. Danh m c thi t b có th thay th - List of Replaceable Parts.................. 28 3. Trang thi t b c u sinh trong kho .............................................................. 28 4. Gi y ch ng nh n v trang thi t b ............................................................. 28
 8. PH N 2 : CÔNG TÁC KI M TRA B O DƯ NG TRANG B C U SINH TRÊN TÀU VP FORTUNE.................................................................................................. 36 I. Qui nh c a SOLAS v ki m tra , b o dư ng ............................................. 36 1. S n sàng ho t ng ..................................................................................... 36 2. B o dư ng ................................................................................................... 36 3. B o dư ng các dây h ................................................................................. 37 4. Ph tùng d tr và thi t b s a ch a ......................................................... 37 5. Ki m tra hàng tu n..................................................................................... 37 6. Ki m tra hàng tháng................................................................................... 37 7. B o dư ng các phao bè bơm hơi , các phao áo bơm hơi , các h th ng sơ tán hàng h i và các xu ng c p c u ã bơm hơi ............................................... 37 8. B o dư ng chu kỳ các b nhã th y tĩnh .................................................... 38 9. ánh d u các v trí c t gi ......................................................................... 38 10. B o dư ng nh kỳ các thi t b h và cơ c u nh có t i ............................ 39 II. Danh m c ki m tra trang thi t b c u sinh ............................................... 39 1. Ki m tra hàng tu n..................................................................................... 39 2. Ki m tra hàng tháng................................................................................... 40 III. Danh m c b o dư ng trang thi t b c u sinh ............................................ 43 1. Hàng tu n.................................................................................................... 43 2. Hàng tháng.................................................................................................. 45 3. Hàng quý ..................................................................................................... 49 4. Hàng năm .................................................................................................... 51 IV. Nh t ký b o dư ng – Danh sách các nhà cung c p – Các i m bôi trơn . 52 1. Nh t ký b o dư ng ..................................................................................... 52 Khi ki m tra hàng tu n, tháng, quý, năm… ph i ghi lai trong ph n này . ................... 52 2. Danh sách các nhà cung c p....................................................................... 53 3. Sơ các i m c n bôi trơn ....................................................................... 53 V. Ki m tra th c t trên tàu ............................................................................... 54 1. H ng m c phát hi n sai .............................................................................. 54 2. Yêu c u c p v t tư thay th ........................................................................ 55 PH N 3 : CÔNG TÁC HU N LUY N TRÊN TÀU VP FORTUNE ....................... 56
 9. I. Qui nh c a SOLAS v : Hu n luy n và th c t p s c ............................. 56 1. Hu n luy n và hư ng d n trên tàu ............................................................ 58 2. Ghi nh t ký ................................................................................................. 58 II. Hu n luy n và th c t p trên tàu VP FORTUNE ...................................... 58 1. Th c t p và hu n luy n .............................................................................. 58 2. N i dung th c t p : ..................................................................................... 59 3. K ho ch hu n luy n / Th c t p s c kh n c p trên tàu ........................ 60 4. L ch di n t p ............................................................................................... 60 5. Biên b n th c t p , hu n luy n .................................................................. 61 I. B ng phân công nhi m v :. .......................................................................... 62 1. B ng phân công nhi m v trong tình hu ng kh n c p : ........................... 62 2. B ng phân công nhi m v trên tàu VP FORTUNE .................................. 62 II. Tín hi u báo ng trên tàu VP FORTUNE ............................................... 65 V. S d ng trang thi t b c u sinh ..................................................................... 65 1. Trang thi t b c u sinh cá nhân ................................................................. 65 2. Trang thi t b c u sinh t p th ................................................................... 67 3. S d ng trang thi t b bên trong xu ng c u sinh...................................... 68 4. S d ng trang thi t b trong bè c u sinh ................................................... 72 5. Thi t b b n dây .......................................................................................... 73 6. Trang thi t b vô tuy n ............................................................................... 74 VI. Th c t p h bè c u sinh , xu ng c u sinh ................................................. 76 1. Th c t p h xu ng c u sinh ....................................................................... 76 2. Th c t p h phao bè ................................................................................... 77 3. Th c t p h xu ng c p c u ........................................................................ 78 4. ánh giá th c t p ....................................................................................... 79 IV. Qui trình th c t p h xu ng c u sinh........................................................ 79 VII. Tín hi u liên l c trong quá trình trôi d t ................................................... 89 1. Các tín hi u c p c u do ngư i b n n phát i : ......................................... 89 2. Tín hi u tr l i t các tr m c p c u : ........................................................ 89 PH N 4 : ÁNH GIÁ VÀ M R NG ..................................................................... 91 I. N i dung ăng ki m thư ng ki m tra ........................................................... 91
 10. 1. Lifeboats- Xu ng c u sinh và các trang b trên xu ng. ............................ 91 2. Life raft- Phao bè ........................................................................................ 91 3. Lifebuoys- Phao tròn .................................................................................. 91 4. Lifejackets- Phao áo cá nhân ..................................................................... 91 5. Immersion suits- Áo ch ng th m ............................................................... 92 6. Rocket Parachute flares- Pháo hi u c p c u ............................................. 92 7. Line Thowing Appliance- Súng b n dây ................................................... 92 8. Two-way radio- Thi t b thông tin liên l c xách tay 2 chi u ..................... 92 9. Radar Transponder- Thi t b phát áp ra-da ........................................... 92 10. EPIRB- Thi t b báo v trí tàu kh n c p.................................................... 92 11. Communication & Navgation equipments-H th ng thông tin, liên l c và máy móc hàng h i ............................................................................................. 92 II. N i dung PSC thư ng ki m tra .................................................................. 93 III. B câu h i Vetting tàu khi vào c ng nh n hàng ........................................ 93 1. Th c t p, hu n luy n và làm quen .............................................................. 94 2. Trang thi t b c u sinh ............................................................................... 95 IV. Danh m c ánh giá n i b trên tàu ........................................................... 97 V. Văn b n ăng ki m VR và OCIMF áp d ng cho tàu .................................. 98 1. Văn b n 007KT_2006 v Thu và b o dư ng EPIRB ................................ 98 2. Thông báo k thu t dành cho h xu ng c u sinh ..................................... 98 3. Qui nh m i c a SOLAS 74 , B lu t LSA áp d ng t 1/7/2008 ........... 100 4. Văn b n 028KT_2009 v vi c ki m tra b trí h xu ng c u sinh ........... 101 5. Văn b n 035KT_2009 v b o dư ng phao bè t bơm hơi ...................... 101 6. VP Fortune theo Sire – OCIMF : ............................................................ 101 VI. Lưu ý v i tàu VP Fortune ........................................................................ 102 1. Các l i trang thi t b c u sinh trên tàu có th m c ph i ......................... 102 2. Gi y ch ng nh n s p h t h n , d ng c c n thay th ............................. 104 3. Nh n xét công tác b o dư ng , hu n luy n c a tàu ................................ 105 L I K T ................................................................................................................. 106
 11. t ki tàu : 30/08/2007 M n nư c mùa hè : 6,588 M Ngày Ngày h th y : 03/08/2008 Tr ng t i mùa hè : 7130,3 MT Chi u dài toàn b : 118 M Lư ng chi m nư c : 9943,7 MT Chi u dài hai tr : 100 M Light ship / light draft : 2813,4 T/2,14 M Chi u r ng : 17,6 M Ballast condition draft : 3,8 M / 5,5 M Chi u chìm lý thuy t : 9,0 M FWA : 197 MM Dung tích ăng ki m : 2272 MT TPC : 17,5 T T i tr ng : 5036 MT ch y bi n : 11,5 Knts Tc M n khô mùa hè : 2,412 M
 12. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM PH N 1 : TRANG THI T B C U SINH TRÊN TÀU VP FORTUNE I. Qui nh SOLAS i v i tàu hàng 1. Phương ti n c u sinh và xu ng c p c u a. Phương ti n c u sinh Các tàu hàng ph i trang b : M t ho c nhi u xu ng c u sinh có mái che toàn ph n có t ng s c ch c m i m n tàu ch toàn b s ngư i trên tàu ; ng th i , m t ho c nhi u bè c u sinh bơm hơi ho c bè c ng th a mãn các yêu c u sao cho t ng s c ch s n có m i m n ph i ch toàn b s ngư i trên tàu (ho c ư c di chuy n t m n này sang m n khác ) . i. Ph i có kh năng h ư c v i y s ngư i và trang thi t b trong kho ng 10 phút tính t th i i m phát l nh r i tàu . ii. Các tàu ch hóa ch t và ch khí , ch các lo i hàng t a ra hơi ho c khí c thì ph i trang b m t h th ng cung c p không khí riêng trong xu ng th a mãn các yêu c u. iii. Các tàu d u , tàu ch hóa ch t và tàu ch khí ch các hàng có i m b t cháy không quá 600C ( th c c kín ) ph i trang b các xu ng c u sinh ch u l a th a mãn . b. Xu ng c p c u Các tàu hàng ph i có ít nh t m t xu ng c p c u th a mãn . M t xu ng c u sinh có th ư c ch p nh n là m t xu ng c p c u v i i u ki n là nó cũng th a mãn các yêu c u i v i m t xu ng c p c u . 2. Trang b c u sinh cá nhân a. Phao tròn Các tàu hàng ph i trang b s lư ng phao tròn th a mãn các yêu c u và không ít hơn s lư ng nêu b ng dư i ây : Chi u dài tàu ( mét ) S lư ng t i thi u các phao tròn Dư i 100 m 08 100 n dư i 150 m 10 150 n dư i 200 m 12 T 200 m tr lên 14 èn t sáng c a phao tròn trang b cho các tàu d u ph i là ki u pin i n . Không dư i ½ s phao ph i có èn , không dư i 2 chi c ph i có thi t b t o khói . Ph i có ít nh t 1 phao tròn có dây an toàn m i m n ( dây dài t i thi u 30 m ). Các phao tròn th a mãn b lu t LSA ph i : i. T i thi u ph i b trí 1 chi c g n uôi tàu ; SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 1
 13. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM ii. ư c c t gi sao cho có th l y ra ư c nhanh chóng và không ư c c nh thư ng xuyên b ng b t kỳ cách nào ; M i phao tròn ph i ư c k tên tàu và c ng ăng ký c a tàu b ng ch La-tinh in hoa . b. Phao áo c u sinh M i ngư i trên tàu ph i ư c trang b 1 phao áo c u sinh th a mãn yêu c u c a B lu t LSA , ng th i : Tàu ph i có phao áo c u sinh cho nh ng ngư i tr c ca ( ư c c t gi t i bu ng lái , bu ng i u khi n máy và b t kỳ tr m nào có ngư i tr c ca) và s d ng các tr m b trí phương ti n c u sinh xa . Các phao áo ư c b trí t i nh ng v trí d dàng t i g n ư c và v trí c t gi chúng ph i ư c ch rõ ràng . Phao áo c u sinh s d ng cho các xu ng c u sinh có mái che toàn ph n , ph i không làm c n tr vi c vào xu ng ho c ch ng i , k c vi c s d ng các th t lưng an toàn trong xu ng c u sinh . c. B qu n áo bơi và d ng c ch ng m t nhi t Các tàu hàng ph i trang b cho m i xu ng c u sinh c a tàu t i thi u 3 b qu n áo bơi th a mãn ; Ph i trang b b sung các d ng c ch ng m t nhi t th a mãn cho nh ng ngư i trên tàu mà chưa ư c trang b b qu n áo bơi . Các b qu n áo bơi và d ng c ch ng m t nhi t này không c n thi t ph i trang b n u tàu : i. Có các xu ng c u sinh có mái che toàn ph n m i m n tàu có t ng s c ch ch toàn b s ngư i trên tàu ; ii. Thư ng xuyên th c hi n các chuy n i trong các vùng khí h u m nơi mà theo quan i m c a Chính quy n hành chính các b qu n áo bơi là không c n thi t . Các tàu hàng th a mãn các yêu c u ph i trang b các b qu n áo bơi th a mãn yêu c u cho m i ngư i trên tàu , tr khi tàu : i. Có các bè c u sinh ư c h b ng c n ho c tương ương có kh năng s d ng ư c c 2 m n tàu và không yêu c u ngư i ph i xu ng nư c lên bè . ii. D nh thư ng xuyên th c hi n nh ng chuy n i trong các vùng khí h u m , nơi mà theo quan i m c a Chính quy n hành chính các b qu n áo bơi là không c n thi t . 3. Thông tin liên l c a. Thông tin liên l c : thi t b vô tuy n i n c u sinh áp d ng cho t t c các tàu hàng có t ng dung tích t 300 tr lên . b. Thi t b vô tuy n i n c u sinh Thi t b vô tuy n i n tho i 2 chi u VHF : Ít nh t ph i trang b 3 thi t b vô tuy n i n tho i 2 chi u cho t t c các tàu hàng t 500 tr lên . Thi t b phát báo radar : T i thi u ph i trang b 1 thi t b phát báo radar m i m n trên t t c tàu hàng có t ng dung tích t 500 tr lên . Có tiêu chu n k thu t SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 2
 14. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM không th p hơn các tiêu chu n ã ư c T ch c thông qua “Ngh quy t A.802(19) , cũng như các s a i có th ” Pháo hi u c p c u : Ph i trang b và c t gi t i bu ng lái ho c g n ó không ít hơn 12 pháo hi u dù . Các h th ng thông tin liên l c và báo ng trên tàu i. Ph i trang b 1 phương ti n thông tin s c g m thi t b c nh ho c xách tay ho c c 2 liên l c 2 chi u gi a các tr m ki m soát s c , các tr m t p trung và ưa ngư i lên phương ti n c u sinh và các v trí ch huy trên tàu . ii. Ph i trang b 1 h th ng báo ng s c chung tri u t p thuy n viên n các tr m t p trung và ti n hành các công vi c qui nh trong b ng phân công trách nhi m . H th ng này ư c b sung m t h th ng truy n thanh công c ng ho c phương ti n thông tin liên l c phù h p khác . Các h th ng âm thanh gi i trí ph i t ng ng t khi h th ng báo ng s c chung ho t ng . iii. Trên các tàu có trang b 1 h th ng sơ tán hàng h i , vi c thông tin liên l c gi a các tr m ưa ngư i lên phương ti n c u sinh và sàn c a h th ng sơ tán hàng h i ho c phương ti n c u sinh ph i m b o . 4. Các tr m h Các tr m h ph i ư c b trí các v trí sao cho m b o h an toàn , phương ti n c u sinh có th h xu ng nư c vùng m n th ng c a tàu . 5. C t gi các phương ti n c u sinh M i phương ti n c u sinh ph i ư c c t gi : i. Sao cho phương ti n c u sinh cũng như các thi t b c t gi nó không làm nh hư ng n ho t ng c a b t kỳ m t phương ti n c u sinh khác ho c xu ng c p c u t i tr m h phương ti n c u sinh b t kỳ khác ; ii. Càng g n m t nư c n m c còn m b o an toàn và có th th c hi n và trong trư ng h p phương ti n c u sinh không ph i là bè c u sinh d nh h theo phương pháp quăng qua m n tàu thì ph i v trí sao cho khi phương ti n c u sinh ang v trí cho ngư i lên thì kho ng cách t i m t nư c không ư c nh hơn 2 m khi i u ki n b t l i , chúi n 100 và nghiêng n 200 v b t tàu tr ng thái toàn t i và kỳ phía nào ho c n m t góc mà mép boong th i ti t b t u ng p nư c , l y giá tr góc nh hơn ; iii. tr ng thái luôn s n sàng sao cho 2 thuy n viên có th th c hi n các công vi c chu n b ưa ngư i lên và h phương ti n trong vòng không quá 5 phút ; iv. Theo m c th c t có th th c hi n ư c c t , ph i m t v trí an toàn và có che ch n và ư c b o v tránh hư h ng do cháy và n . c bi t phương ti n c u sinh SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 3
 15. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM trên các tàu d u không ph i là các bè ph i ư c c t gi trên ho c phía trên m t két hàng , két l ng ho c các két có ch a hàng d n ho c nguy hi m khác . Các xu ng c u sinh ư c h m n tàu ph i ư c c t gi càng xa v phía trư c chân v t theo m c th c t có th th c hi n ư c . các tàu hàng có chi u dài 80 m n nh hơn 120 m , m i xu ng c u sinh ph i ư c c t gi sao cho kho ng cách ngang t i m mút uôi xu ng n chân v t tàu không nh hơn chi u dài c a xu ng ó . N u có th , tàu ph i ư c thi t k sao cho các xu ng c u sinh t i các v trí c t gi ư c b o v ch ng hư h ng do sóng l n . Các xu ng c u sinh ph i ư c c t gi tr ng thái g n vào các thi t b h ; Bè c u sinh : i. Các bè c u sinh ph i ư c c t gi v i dây gi c a nó ư c g n thư ng xuyên vào tàu ; ii. M i bè c u sinh ho c t ng nhóm bè c u sinh ph i ư c c t gi v i m t h th ng n i sao cho m i bè ư c n i t do và n u là lo i bơm hơi thì ph i t ng bơm hơi khi tàu chìm ; iii. Các bè c u sinh ph i ư c c t gi sao cho có th gi i phóng ư c b ng tay riêng t ng bè ho c v ch a kh i các cơ c u gi chúng ; Các bè c u sinh ư c h b ng phương pháp quăng qua m n ph i ư c c t gi sao cho có th di chuy n ư c d dàng t i c hai m n tàu h . 6. C t gi xu ng c p c u Các xu ng c p c u ph i ư c c t gi : i. tr ng thái luôn s n sàng h xu ng nư c trong không quá 5 phút ; ii. v trí thích h p h và thu h i ; iii. sao cho xu ng cũng như các thi t b c t gi xu ng không làm c n tr ho t ng c a b t kỳ phương ti n c u sinh t i tr m h xu ng b t kỳ khác ; II. B lu t LSA Code i v i trang thi t b c u sinh 1. Phao tròn a. c tính k thu t c a phao tròn T t c các phao tròn ph i : i. Có ư ng kính ngoài không l n hơn 800 mm và ư ng kính trong không nh hơn 400 mm ; ii. ư c ch t o b ng v t li u s n có tính n i , nó không ph i là s n ph m t h t x p ho c các d ng túi khí b t kỳ ph i bơm hơi có tính n i ; iii. Ph i có kh năng ư c t i thi u 14,5 kg s t trong nư c ng t liên t c trong 24 gi ; iv. Có kh i lư ng không nh hơn 2,5 kg ; SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 4
 16. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM v. Không cháy ho c ti p t c nhão ch y sau khi b l a bao trùm hoàn toàn trong 2 giây ; vi. ư c k t c u sao cho ch u ư c th rơi xu ng nư c t cao ư c c t gi bên trên ư ng nư c tr ng thái t i nh nh t ho c 30 m , l y giá tr nào l n hơn , mà không nh hư ng t i tính năng s d ng c a nó ho c c a các thành ph n g n v i nó ; vii. ư c g n m t dây bám có ư ng kính không nh hơn 9,5 mm và có chi u dài không nh hơn b n l n ư ng kính ngoài c a thân phao . Dây n m ph i ư c g n c nh t i b n i m cách u nhau xung quanh chu vi c a phao t o thành b n vòng ai u nhau ; b. èn t sáng c a phao tròn Các èn t sáng yêu c u b i qui nh III/7.1.3 ph i : i. Là ki u sao cho không b nư c d p t t ; ii. Là màu tr ng và có kh năng sáng liên t c v i cư ng sáng không nh hơn 2 cd theo t t c các hư ng bán c u trên ho c ch p ( phóng ch p ) t c không nh hơn 50 l n ch p và không l n hơn 70 l n ch p trong 1 phút v i t i thi u cư ng sáng hi u d ng tương ương ; iii. ư c trang b 1 ngu n năng lư ng cung c p trong kho ng th i gian ít nh t 2 gi ; c. Tín hi u khói t ho t ng c a phao tròn Tín hi u khói t ho t ng yêu c u b i qui nh III/7.1.3 ph i : i. T a ra khói có màu d nh n bi t v i t c u trong kho ng th i gian t i thi u là 15 phút khi n i trên m t nư c l ng ; ii. Không phát n ho c phát ra ng n l a trong su t th i gian t a khói tín hi u ; iii. Không b ng p chìm trong nư c bi n ; iv. Ti p t c t a khói khi b ng p hoàn toàn trong nư c trong kho ng ít nh t là 10 giây ; d. Dây c u sinh n i Các dây c u sinh n i yêu c u b i qui nh III/7.1.2 ph i : i. Không b xo n ; ii. ư ng kính không nh hơn 8 mm ; iii. S c b n t không nh hơn 5 kN ; 2. Phao áo a. Yêu c u chung i v i phao áo Phao áo không ư c cháy ho c ti p t c nhão ch y sau khi b ng n l a bao trùm hoàn toàn trong 2 giây . Phao áo ph i có k t c u sao cho : SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 5
 17. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM i. T i thi u 75 % s ngư i , hoàn toàn chưa ư c làm quen v i phao áo , có th m c nó úng cách trong vòng 1 phút mà không c n s giúp , hư ng d n ho c làm m u trư c ; ii. Ch rõ ràng là ch có th ư c m c theo úng m t cách duy nh t , ho c theo th c t thì không th m c sai cách ư c ; iii. M c ti n l i ; iv. Cho phép ngư i m c áo phao nh y t cao ít nh t là 4,5 m xu ng nư c mà không b t n thương và cũng không b tu t ra ho c hư h ng phao áo . Phao áo ngư i l n ph i có s c n i và tính n nh trong nư c ng t l ng : i. Nâng mi ng c a ngư i ã ki t s c ho c b t t nh lên cách m t nư c t i thi u là 120 mm , còn thân ngư i ó ng v phía sau m t góc không nh hơn 200 so v i phương th ng ng ; ii. L t thân ngư i ã b t t nh trong nư c t tư th b t kỳ v tư th mà mi ng ngư i ó cao hơn m t nư c , trong không quá 5 giây ; iii. Phao áo ngư i l n ph i cho phép ngư i m c bơi ư c m t kho ng ng n và lên ư c phương ti n c u sinh . iv. S c n i c a phao áo ph i không b gi m quá 5% sau 24 gi ngâm trong nư c ng t . v. M i phao áo ph i có m t chi c còi ư c bu c ch c v i phao b ng m t s i dây . b. èn c a phao áo M i èn c a phao áo ph i : i. Có cư ng sáng không nh hơn 0,75 cd theo m i hư ng bán c u trên ; ii. Có m t ngu n năng lư ng cung c p trong ít nh t 8 gi ; iii. Nhìn th y ư c trên m t ph n càng l n càng t t bán c u trên khi nó ư c g n vào phao áo ; iv. Là màu tr ng ; N u là èn ch p , thì ph i yêu c u b sung : i. ư c trang b m t công tác ho t ng b ng tay ; ii. Ch p v i t c không nh hơn 50 l n ch p và không l n hơn 70 l n ch p trong 1 phút v i cư ng sáng hi u d ng t i thi u 0,75 cd . 3. B qu n áo b o v kín a. Yêu c u chung i v i b qu n áo b o v kín B qu n áo b o v kín ph i ư c ch t o b ng nh ng v t li u không th m nư c sao cho nó : i. S n có tính n i t i thi u 70 N ; ii. ư c làm b ng v t li u làm gi m nguy cơ ng su t nhi t trong th i gian ho t ng c p c u và sơ tán ; SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 6
 18. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM iii. Bao b c toàn b cơ th tr u và hai tay ( c chân ) ; ph i trang b các găng tay và m t mũ chùm u theo cách sao cho s n sàng s d ng cùng v i các b qu n áo b o v kín ; iv. Có th c i ra và m c vào không c n s tr giúp trong 2 phút ; v. Không b cháy ho c ti p t c nhão ch y sau khi b l a bao trùm hoàn toàn trong 2 giây ; vi. Có túi ng ư c m t thi t b vô tuy n i n tho i VHF c m tay ; vii. Có th trư ng quan sát m t bên ít nh t 1200 ; B qu n áo b o v kín n u cũng th a mãn các yêu c u ph n phao áo cũng có th xem là m t phao áo . B qu n áo b o v kín ph i cho phép ngư i m c nó : i. Leo lên và t t xu ng thang dây th ng ng có chi u dài ít nh t 5 m ; ii. Nh y t cao t i thi u 4,5 m xu ng nư c mà không làm hư h ng ho c làm tu t b qu n áo ho c b t n thương ; iii. Bơi trong nư c ư c ít nh t là 25 m và trèo lên m t phương ti n c u sinh iv. M c phao áo không c n s tr giúp ; v. Th c hi n ư c t t c nh ng nhi m v liên quan t i vi c r i tàu , tr giúp nh ng ngư i khác và v n hành xu ng c p c u . B qu n áo b o v kín ph i ư c g n m t èn và m t còi th a mãn yêu c u c a phao áo i v i còi và èn . b. Yêu c u v nhi t tính c a b qu n áo b o v kín B qu n áo b o v kín ph i : i. N u ư c làm b ng v t li u không cách nhi t , ph i ư c ghi rõ nh ng ch d n r ng nó ph i ư c m c cùng v i qu n áo m ; ii. B qu n áo ti p t c m b o gi nhi t sau khi ngư i m c nó nh y xu ng nư c mà b ng p hoàn toàn và ph i m b o khi m c nó trong nư c l nh luân chuy n nhi t 50C , thân nhi t c a ngư i m c không gi m quá 1,50C/gi , sau n a gi u tiên . c. Yêu c u v tính n nh Ngư i m c b qu n áo b o v kín th a mãn các yêu c u c a ph n này , trong nư c ng t ph i có th l t t tư th úp m t sang tư th ng a m t trong th i gian không 5 giây và ph i n nh tư th ng a m t . B qu n áo ph i không có xu hư ng l t x p ngư i m c i u ki n bi n trung bình . 4. D ng c ch ng m t nhi t D ng c ch ng m t nhi t ph i ư c ch t o b ng v t li u không th m nư c có nhi t d n không l n hơn 7800 W/m2K và ph i k t c u sao cho khi s d ng bao kín ngư i , nó gi m ư c s m t nhi t c a cơ th ngư i m c do trao i nhi t và m t nhi t D ng c ch ng m t nhi t ph i : SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 7
 19. LU N VĂN T T NGHI P GVHD:T.Tr ThS NG THANH NAM i. Bao b c toàn b cơ th ngư i v i m i c khi m c phao áo , tr m t . Hai tay cũng ph i ư c bao b c , tr khi có các găng tay g n c nh ; ii. Có kh năng c i ra và m c vào d dàng không c n s tr giúp trong m t phương ti n c u sinh ho c xu ng c p c u ; iii. Cho phép ngư i m c c i nó ra trong nư c không quá hai phút n u nó c n tr n kh năng bơi c a ngư i m c . D ng c ch ng m t nhi t ph i m b o t t ch c năng trong toàn b d i nhi t t -30 C n +200C . 0 5. Pháo hi u dù Pháo hi u dù ph i : i. ư c c t gi trong m t v kín nư c ; ii. Có ch d n ng n g n ho c hình v minh h a rõ ràng cách s d ng pháo hi u dù ư c in trên v ; iii. Có s n phương ti n m i n ; iv. ư c thi t k sao cho không gây tr ng i cho ngư i c m v khi s d ng nó theo các ch d n thao tác c a nhà ch t o . Khi b n th ng ng lên tr i , pháo hi u ph i t ư c cao không nh hơn 300 m . T i nh ho c g n nh quĩ o c a nó , pháo hi u ph i phát ra m t tín hi u có dù , tín hi u này ph i : i. Cháy sáng màu tươi ; ii. Cháy u v i cư ng chi u sáng trung bình không nh hơn 30.000 cd ; iii. Có th i gian cháy không nh hơn 40 giây ; iv. Có t c rơi không l n hơn 5 m/s ; v. Không làm hư h ng dù ho c các thành ph n kèm theo trong quá trình cháy . 6. u c c m tay u c c m tay ph i : i. ư c c t trong m t v kín nư c ; ii. Có nh ng ch d n ng n g n ho c hình v minh h a rõ ràng cách s d ng u c c m tay ư c in trên v ; iii. Có s n phương ti n m i cháy ; iv. ư c thi t k sao cho không gây tr ng i cho ngư i c m v và không gây nguy hi m cho phương ti n c u sinh do tàn còn ang cháy ho c r c h ng khi s d ng u c c m tay ph i : i. Cháy sáng v i màu tươi ; ii. Cháy u v i cư ng chi u sáng trung bình không nh hơn 15.000 cd ; iii. Có th i gian cháy không nh hơn 1 phút ; SVTH: Vũ Thành Trung Trang : 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2