intTypePromotion=1

Đề tài: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
101
lượt xem
16
download

Đề tài: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới . Tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại ở nước ta trong những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp và đang là một trong những trở ngại lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước . Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để ngăn chặn, phòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

 1. Đề tài: “Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i lu«n lµ mèi quan t©m cña nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi . TÖ n¹n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng trë ng¹i lín cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc . ChÝnh v× vËy, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hÕt søc coi träng lÜnh vùc ®Êu tranh phßng, chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i vµ ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ®Ó ng¨n chÆn, phßng ngõa tÖ n¹n nµy. Thñ ®« Hµ Néi lµ mét trung t©m lín vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n hãa cña c¶ n­íc. Hµng n¨m, víi khèi l­îng hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vµ l­u l­îng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lín, cã kim ng¹ch ®Çu t­ n­íc ngoµi ®øng thø hai trong c¶ n­íc. Tuy kh«ng cã cöa khÈu trùc tiÕp víi biÓn, biªn giíi, nh­ng Hµ Néi cã hÖ thèng giao th«ng táa ®i kh¾p c¸c miÒn trong c¶ n­íc vµ s©n bay quèc tÕ Néi Bµi lµ cöa khÈu lín ®ãn nhËn l­u l­îng hµng hãa rÊt lín ®Õn Hµ Néi qua ®­êng hµng kh«ng. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trªn ®Þa bµn Hµ Néi diÔn ra rÊt s«i ®éng, ®a d¹ng vµ phøc t¹p víi ®ñ lo¹i h×nh cña trªn hµng ngh×n doanh nghiÖp, c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc. Nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, l­u th«ng hµng hãa còng ph¸t sinh kh«ng Ýt nh÷ng ho¹t ®éng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan. Tr­íc nh÷ng tiªu cùc ®ã, Côc H¶i quan TP Hµ Néi nãi chung vµ §éi KiÓm so¸t H¶i quan Hµ Néi nãi riªng ®· tõng b­íc kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng s¬ hë thiÕu sãt trong c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý t¨ng c­êng c«ng t¸c thuÕ, thanh kiÓm tra ®Æc biÖt ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu. Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng trong ngoµi Ngµnh ®Ó tæ chøc ®iÒu tra, x¸c minh nh÷ng vô viÖc träng ®iÓm, ph¸t hiÖn ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n míi cña gian th­¬ng, ®Ó ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi, gãp phÇn b¶o vÖ an ninh quèc gia, an toµn x· héi. §­îc sù ph©n c«ng cña nhµ tr­êng, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c ®ång chÝ c¸n bé c«ng t¸c t¹i §éi KiÓm so¸t H¶i quan- Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi, víi kiÕn thøc ®· häc t¹i tr­êng, em xin viÕt chuyªn ®Ò: H¶i quan Hµ Néi víi c«ng t¸c chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Do thêi gian thùc tËp ng¾n, hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp còng nh­ söa ch÷a cña quý thÇy c«. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn thø nhÊt Kh¸i qu¸t chung vÒ Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi H¶i quan ViÖt Nam cã nhiÖm vô thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t hµng ho¸, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i; phßng, chèng bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi; tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; kiÕn nghÞ chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p qu¶n lý nhµ n­íc vÒ h¶i quan ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh vµ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. H¶i quan ViÖt Nam ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tËp trung, thèng nhÊt . Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc H¶i quan, thuéc Bé Tµi chÝnh, cã chøc n¨ng tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vÒ H¶i quan vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh hµng ho¸, trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi bao gåm thµnh phè Hµ néi vµ mét sè tØnh l©n cËn nh­ Phó Thä, VÜnh Phóc, B¾c Ninh, Hµ T©y, Hoµ B×nh. I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt H¶i quan, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ nh­ sau: 1. Tæ chøc, chØ ®¹o, h­íng dÉn vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ thñ tôc h¶i quan. Côc h¶i quan thµnh phè Hµ néi cã nhiÖm vô tæ chøc, chØ ®¹o, h­íng dÉn, triÓn khai thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ thñ tôc h¶i quan trªn ®Þa bµn qu¶n lý cña Côc, bao gåm: a. Thùc hiÖn thñ tôc h¶i quan, kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, chuyÓn cöa khÈu, qu¸ c¶nh vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô cÇn thiÕt ®Ó chñ ®éng phßng,chèng bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi trong ph¹m vi 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Þa bµn ho¹t ®éng. Phèi hîp thùc hiÖn nhiÖm vô phßng, chèng bu«n lËu, vËn chyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi ngoµi ph¹m vi ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Côc H¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Tæng côc H¶i quan. c. Thùc hiÖn Ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ thu kh¸c ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ vµ kÞp thêi vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. d. Thùc hiÖn kiÓm tra sau th«ng quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt e. Thùc hiÖn thèng kª Nhµ n­íc vÒ h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Côc H¶i quan theo quy ®Þnh cña Tæng côc. 2. Thanh tra, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thuéc Côc H¶i quan trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ H¶i quan theo quy chÕ ho¹t ®éng cña Thanh tra H¶i quan. 3. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc khëi tè ®èi víi c¸c vô bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp qua biªn giíi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Côc; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. KiÕn nghÞ víi Tæng côc tr­ëng Tæng côc H¶i quan nh÷ng vÊn ®Ò cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh, chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; c¸c quy ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ x©y dùng lùc l­îng; kÞp thêi b¸o c¸o víi Tæng côc tr­ëng nh÷ng v­íng m¾c ph¸t sinh, nh÷ng vÊn ®Ò v­ît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Côc H¶i quan. 5. Tæ chøc nghiªn cøu, tiÕp nhËn vµ triÓn khai øng dông tiÕn bé khoa häc , c«ng nghÖ vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý h¶i quan hiÖn ®¹i vµo c¸c ho¹t ®éng cña Côc H¶i quan. 6. Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc h÷u quan, ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Tæ chøc tuyªn truyÒn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ h¶i quan trªn ®Þa bµn. 8. Thùc hiÖn nhiÖm vô hîp t¸c quèc tÕ vÒ h¶i quan theo ph©n cÊp hoÆc uû quyÒn cña Tæng côc tr­ëng vµ Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh. 9. Tæng kÕt, thèng kª, ®¸nh gi¸ tæng hîp t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c¸c mÆt c«ng t¸c cña Côc H¶i quan; thùc hiÖn b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Tæng côc. 10. Ban hµnh c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o, h­íng dÉn, gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Côc H¶i quan theo quy ®Þnh cña Tæng Côc tr­ëng. 11. §µo t¹o, båi d­ìng, sö dông vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cña Côc H¶i quan theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ theo ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé. 12. Qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ c¬ së vËt chÊt, ph­¬ng tiÖn, trang bÞ kü thuËt vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Côc H¶i quan theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. 13. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc giao. II . C¬ cÊu tæ chøc Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi cã c¸c phßng, ban tham m­u gióp viÖc Côc tr­ëng; c¸c Chi côc H¶i quan cöa khÈu, §éi KiÓm so¸t h¶i quan vµ ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng trùc thuéc Côc H¶i quan. Cô thÓ: - Khèi phßng ban tham m­u gåm 9 phßng, ban: V¨n phßng, Phßng Tæ chøc c¸n bé-®µo t¹o, Thanh tra, Trung t©m d÷ liÖu vµ xö lý th«ng tin, Phßng NghiÖp vô, Phßng KiÓm tra sau th«ng quan, Phßng TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ, Phßng tham m­u chèng bu«n lËu vµ xö lý, §éi KiÓm so¸t h¶i quan. - 12 Chi côc H¶i quan cöa khÈu vµ t­¬ng ®­¬ng cã chøc n¨ng trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh, tæ chøc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ thu kh¸c ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; phßng,chèng gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi trong ph¹m vi ho¹t ®éng H¶i quan. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi lµ Côc H¶i quan liªn tØnh ngoµi c¸c Chi côc ®ãng trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi nh­: Chi côc H¶i quan B­u ®iÖn Hµ Néi, Chi côc H¶i quan B¾c Hµ Néi, Chi côc H¶i quan khu c«ng nghiÖp B¾c Th¨ng Long, Chi côc H¶i quan ga ®­êng s¾t liªn vËn quèc tÕ Yªn Viªn, Chi côc H¶i quan cöa khÈu s©n bay quèc tÕ Néi Bµi, Chi côc H¶i quan ICD Gia Thuþ, Chi côc H¶i quan qu¶n lý hµng ®Çu t­ gia c«ng, Chi côc H¶i quan Gia L©m, cßn cã 4 Chi côc ®ãng trªn ®Þa bµn cña mét sè tØnh l©n cËn nh­ : Chi côc H¶i quan Hµ T©y, Chi côc H¶i quan B¾c Ninh, Chi côc H¶i quan Phó Thä, Chi côc H¶i quan VÜnh Phóc. Chi côc H¶i quan cöa khÈu vµ t­¬ng ®­¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt H¶i quan, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ, trong ®ã cã nh÷ng nhiÖm vô liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, cô thÓ: - TiÕn hµnh thñ tôc h¶i quan, thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, chuyÓn cöa khÈu, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - TiÕn hµnh kiÓm so¸t h¶i quan ®Ó phßng, chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi trong ph¹m vi ®Þa bµn ho¹t ®éng cña Chi côc H¶i quan. - Thùc hiÖn viÖc lËp biªn b¶n, ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ hµng ho¸, tang vËt, ph­¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ h¶i quan vµ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ H¶i quan; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh hµnh chÝnh, hµnh vi hµnh chÝnh vµ gi¶i quyÕt tè c¸o theo thÈm quyÒn Chi côc H¶i quan ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. §Þa bµn ho¹t ®éng cña H¶i quan thµnh phè Hµ Néi réng, ph©n t¸n. Ngoµi H¶i quan cöa khÈu s©n bay quèc tÕ Néi Bµi lµ cöa khÈu xuÊt nhËp trùc tiÕp, cßn l¹i phÇn lín c¸c ®¬n vÞ lµ c¸c ®Þa ®iÓm th«ng quan n»m s©u trong néi ®Þa.§a sè hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lµm thñ tôc xuÊt nhËp d­íi d¹ng chuyÓn cöa khÈu theo c¸c tuyÕn ®­êng: hµng kh«ng, ®­êng bé, ®­êng biÓn, ®­êng s¾t. HiÖn nay, cã trªn 10000 doanh nghiÖp, tæ chøc xuÊt nhËp khÈu ®¨ng ký lµm thñ tôc t¹i Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi. Nh÷ng yÕu tè trªn ®ßi hái lùc 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. l­îng kiÓm tra, kiÓm so¸t cña H¶i quan thµnh phè Hµ Néi ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o tèt yªu cÇu qu¶n lý vµ phôc vô cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. III. Vai trß cña H¶i quan trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i Chøc n¨ng vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ H¶i quan thÓ hiÖn ë hai mÆt: qu¶n lý b»ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ b»ng ho¹t ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh qua biªn giíi trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam, ®iÒu ­íc quèc tÕ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng H¶i quan mµ ViÖt Nam ký kÕt vµ c«ng nhËn. H¶i quan ViÖt Nam, khi tiÕn hµnh kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm so¸t, cã nhiÖm vô tæ chøc ®Êu tranh chèng bu«n lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸, ngo¹i hèi, tiÒn ViÖt Nam qua biªn giíi; ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn, ®iÒu tra, xö lý c¸c vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. XuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n ë ph¹m vi quèc tÕ. V× vËy, c¸c n­íc ®Òu ph¶i cã luËt ph¸p vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng ng¨n ngõa, phßng chèng c¸c tÖ n¹n trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i. ViÖc t¨ng c­êng giao l­u ®Ó hîp t¸c, trao ®æi lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Trong mèi quan hÖ ®a ph­¬ng ®ã, sù x©m nhËp cña c¸c yÕu tè tiªu cùc cã tÝnh quèc tÕ lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái ®­îc, vµ mét khi cã sù gian lËn trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, gian lËn th­¬ng m¹i th× t×nh tr¹ng tham nhòng, tiªu cùc vÉn cßn x¶y ra vµ ph¸t triÓn. C«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i lµ mét nhiÖm vô quan träng cña ngµnh H¶i quan, ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô, thùc hiÖn ®óng theo chÝnh s¸ch ph¸p luËt võa t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, xuÊt nhËp c¶nh, ®ång thêi ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ , chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i . IV.Tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ lùc l­îng ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i cña Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi Trong c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i, nh×n chung, mäi ®¬n vÞ, mäi bé phËn, mäi c¸n bé c«ng chøc cña ngµnh H¶i quan ®Òu cã ®ãng gãp søc m×nh c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Trong ph¹m vi b¸o c¸o nµy, chØ xin tãm t¾t mét sè nÐt chÝnh vÒ lùc l­îng cã chøc n¨ng chÝnh vÒ 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®iÒu tra chèng bu«n lËu trong ho¹t ®éng cña H¶i quan. VÒ c¬ cÊu tæ chøc, ë Tæng côc H¶i quan cã Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu, ë Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè cã §éi KiÓm so¸t h¶i quan. 1. VÒ c¬ cÊu tæ chøc §éi KiÓm so¸t h¶i quan Hµ Néi lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi cã chøc n¨ng trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm so¸t h¶i quan ®Ó phßng, chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña h¶i quan do Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi qu¶n lý. * VÒ c¬ cÊu tæ chøc: §éi KiÓm so¸t gåm 3 tæ c«ng t¸c nghiÖp vô, 1 §éi tr­ëng vµ 1 Phã ®éi tr­ëng. §éi KiÓm so¸t cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®­îc giao theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. Mèi quan hÖ c«ng t¸c cña §éi KiÓm so¸t: - ChÞu sù chØ ®¹o, qu¶n lý trùc tiÕp vµ toµn diÖn cña Côc tr­ëng Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi. - ChÞu sù chØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra trùc tiÕp vÒ nghiÖp vô kiÓm so¸t h¶i quan cña Côc tr­ëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu; vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt vÒ nghiÖp vô kiÓm so¸t h¶i quan ®èi víi Côc tr­ëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu theo quy ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi lµ quan hÖ phèi hîp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao. 2. NhiÖm vô cña §éi KiÓm so¸t h¶i quan thµnh phè Hµ néi §éi KiÓm so¸t thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt H¶i quan, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Ph¸p luËt cã liªn quan vµ nh÷ng nhiÖm vô quyÒn h¹n, cô thÓ sau: 2.1. Trong ph¹m vi ®Þa bµn ho¹t ®éng cña H¶i quan do Côc H¶i quan thµnh phè Hµ néi qu¶n lý, §éi KiÓm so¸t thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô c¬ b¶n, tæ chøc n¾m t×nh h×nh, x©y dùng tr×nh Côc tr­ëng ph­¬ng ¸n, kÕ ho¹ch träng t©m, träng ®iÓm ®Ó 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phßng ngõa vµ ®Êu tranh chèng bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i , vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi, c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt h¶i quan, chèng mãc nèi víi néi bé H¶i quan vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc phª duyÖt. - Thu thËp th«ng tin vÒ bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó Côc tr­ëng chØ ®¹o c¸c Chi côc H¶i quan cöa khÈu thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan vµ kiÓm so¸t phßng, chèng bu«n lËu, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua cö¨ khÈu. - TiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p tuÇn tra, ®iÒu tra hoÆc biÖn ph¸p nghiÖp vô kh¸c nh»m ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn, b¾t gi÷ c¸c vô bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi theo kÕ ho¹ch ph­¬ng ¸n ®­îc Côc tr­ëng phª duyÖt. - Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng chèng bu«n lËu trªn ®Þa bµn ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chèng bu«n lËu, chèng gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi theo chØ ®¹o cña Côc tr­ëng vµ yªu cÇu cña Côc tr­ëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu Tæng côc H¶i quan. 2.2. Ngoµi ®Þa bµn ho¹t ®éng H¶i quan, §éi KiÓm so¸t H¶i quan Hµ Néi phèi hîp víi c¸c lùc l­îng chøc n¨ng kh¸c trªn ®Þa bµn ®Ó ng¨n ngõa, ph¸t hiÖn, ®iÒu tra, b¾t gi÷ c¸c hµnh vi bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i, vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi, bao gåm: - Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ H¶i quan theo thÈm quyÒn ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt theo quy ®Þnh cña ngµnh vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c phßng, chèng bu«n lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ qua biªn giíi. - Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n, trang thiÕt bÞ cña §éi theo ph©n cÊp. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®­îc cÊp trªn giao. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn thø hai Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i t¹i Côc H¶i quan thµnh phè Hµ Néi I. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu. 1. Kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i Gian lËn th­¬ng m¹i lµ hµnh vi dèi tr¸, m¸nh khãe, lõa läc trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i th«ng qua ho¹t ®éng mua, b¸n, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô nh»m môc ®Ých thu lîi bÊt chÝnh. Môc ®Ých cña hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i lµ nh»m thu lîi bÊt chÝnh do thùc hiÖn trãt lät hµnh vi lõa ®¶o, dèi tr¸. Chñ thÓ tham gia hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i bao gåm: ng­êi mua, ng­êi b¸n, hoÆc c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n th«ng qua ®èi t­îng lµ hµng hãa. Gian lËn th­¬ng m¹i lµ mét hiÖn t­îng mang tÝnh lÞch sö, chØ khi cã s¶n xuÊt hµng hãa, c¸c s¶n phÈm ®­îc mang ra trao ®æi trªn thÞ tr­êng, cã ng­êi mua, ng­êi b¸n nh»m thùc hiÖn phÇn gi¸ trÞ ®­îc kÕt tinh trong hµng hãa th× gian lËn th­¬ng m¹i còng míi xuÊt hiÖn. S¶n xuÊt hµng hãa ngµy cµng ph¸t triÓn, thÞ tr­êng ngµy cµng më réng, c¸c s¶n phÈm ®­a ra trao ®æi, bu«n b¸n trªn thÞ tr­êng ngµy cµng nhiÒu, tiªu chuÈn vµ chñng lo¹i hµng hãa ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó th× gian lËn th­¬ng m¹i còng ngµy cµng phøc t¹p vµ tinh vi h¬n. Ngµy nay, mÆc dï ng­êi ta khã cã thÓ tiÕn hµnh x· héi hãa toµn cÇu nh­ng toµn cÇu hãa vÒ kinh tÕ l¹i lµ mét qu¸ tr×nh tÊt yÕu kh¸ch quan dÉn ®Õn gian lËn th­¬ng m¹i mang tÝnh toµn cÇu trªn c¬ së sù kh¸c biÖt c¸c Nhµ n­íc, quèc gia ®éc lËp. Gian lËn th­¬ng m¹i ë ViÖt nam kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò míi, tõ xa x­a, «ng cha ta ®· ®óc kÕt hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i thµnh c©u:" Bu«n gian, b¸n lËn" ®Ó chØ nh÷ng mÆt tr¸i cña viÖc bu«n b¸n, ®Ó mäi ng­êi c¶nh gi¸c víi thñ ®o¹n,m¸nh khãe,lõa dèi kh¸ch hµng cña c¸c gian th­¬ng. HiÖn nay chóng ta ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr­êng tÊt yÕu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n vµ ®éng c¬ cuèi cïng cña c¹nh tranh lµ lîi nhuËn. Trong c¹nh tranh ch¾c ch¾n sÏ xuÊt hiÖn h×nh thøc vµ thñ ®o¹n gian lËn th­¬ng m¹i phøc t¹p vµ tinh vi thÓ 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hiÖn ë c¸c hµnh vi trèn thuÕ, lÈn tr¸nh sù kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc, bu«n lËu, lõa ®¶o, hèi lé, lÊy c¾p bÝ mËt s¶n xuÊt, c¹nh tranh tiªu cùc phi kinh tÕ... nh­ vËy, cã thÓ thÊy môc ®Ých hµnh vi gian lËn trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i nh»m thu ®­îc lîi nhuËn kh«ng chÝnh ®¸ng. ¥ n­íc ta hiÖn nay ch­a cã mét v¨n b¶n ph¸p luËt nµo ®Ò cËp mét c¸ch ®Çy ®ñ kh¸i niÖm vÒ gian lËn th­¬ng m¹i còng nh­ gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan. MÆc dï vËy, thuËt ng÷ gian lËn th­¬ng m¹i ®­îc sö dông mét c¸ch réng r·i ë c¸c Bé, ngµnh, c¸c tæ chøc kh¸c nhau. Sau ®©y, chóng ta xem xÐt quan ®iÓm cña tæ chøc H¶i quan ThÕ giíi ®Þnh nghÜa vÒ gian lËn th­¬ng m¹i . 1.1. Gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan Kh¸c víi gian lËn th­¬ng m¹i nãi chung, gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan lµ nh÷ng hµnh vi gian lËn nh»m trèn tr¸nh viÖc kiÓm so¸t cña c¬ quan H¶i quan ®Ó trèn thuÕ xuÊt nhËp khÈu. ViÖc x¸c ®Þnh kh¸i niÖm gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan ®· ®­îc Héi ®ång hîp t¸c H¶i quan quèc tÕ (nay lµ tæ chøc H¶i quan thÕ giíi World Customs Organization-WCO) th¶o luËn nhiÒu lÇn. Ngµy 9/6/1977, c¸c n­íc thµnh viªn häp t¹i Nairobi (CH Kenya) ®· ®­a ra ®Þnh nghÜa: "gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan, lõa dèi H¶i quan ®Ó lÈn tr¸nh mét phÇn hoÆc toµn bé viÖc nép thuÕ xuÊt nhËp khÈu, vi ph¹m c¸c biÖn ph¸p cÊm hoÆc h¹n chÕ do luËt ph¸p H¶i quan quy ®Þnh, ®Ó thu ®­îc mét kho¶n lîi nµo ®ã qua viÖc vi ph¹m ph¸p luËt nµy”. HiÖn nay trong xu thÕ toµn cÇu hãa, th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng phøc t¹p vµ tinh vi h¬n. V× vËy, t¹i héi nghÞ quèc tÕ lÇn thø 5 vÒ chèng gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan do WCO triÖu tËp t¹i Brussels, BØ ngµy 9/10/1995 ®· thèng nhÊt ®­a ra mét ®Þnh nghÜa míi nh­ sau: "gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan lµ hµnh vi vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n ph¸p qui hoÆc ph¸p luËt H¶i quan nh»m trèn tr¸nh hoÆc cè ý trèn tr¸nh nép thuÕ H¶i quan, phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ®èi víi viÖc di chuyÓn hµng hãa th­¬ng m¹i hoÆc nhËn vµ cã ý ®Þnh nhËn viÖc hoµn tr¶ trî cÊp hoÆc phô cÊp cho hµng hãa kh«ng thuéc ®èi t­îng ®ã hoÆc ®¹t ®­îc hoÆc cè ý ®¹t ®­îc lîi thÕ th­¬ng m¹i bÊt hîp ph¸p g©y h¹i cho c¸c nguyªn t¾c vµ 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tËp tôc c¹nh tranh th­¬ng m¹i ch©n chÝnh". Héi nghÞ còng ®· ph©n tÝch, tæng hîp, ®óc kÕt vµ liÖt kª 16 lo¹i hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i chñ yÕu. Trªn c¬ së ®ã víi thùc tiÔn ë ViÖt Nam, kh¸i niÖm gian lËn th­¬ng m¹i ®­îc biÕt ®Õn nh­ sau: "gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan lµ hµnh vi gian lËn c¸c luång s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu b»ng c¸ch lîi dông s¬ hë cña luËt ph¸p, chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®Ó lÈn tr¸nh viÖc kiÓm tra kiÓm so¸t cña H¶i quan nh»m trèn tr¸nh nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc vµ thu lîi bÊt chÝnh cho riªng m×nh". 1.2. Sù kh¸c nhau gi÷a bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i C¨n cø vµo ®iÒu 153 Bé luËt h×nh sù cã thÓ, rót ra kh¸i niÖm bu«n lËu "Bu«n lËu lµ hµnh vi bu«n b¸n tr¸i phÐp qua biªn giíi hµng hãa, tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc vËt phÈm thuéc di tÝch lÞch sö v¨n hãa". Theo tæ chøc H¶i quan ThÕ giíi WCO: "gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt H¶i quan, lõa dèi H¶i quan ®Ó lÈn tr¸nh mét phÇn hoÆc toµn bé viÖc nép thuÕ xuÊt, nhËp khÈu, vi ph¹m c¸c biÖn ph¸p cÊm hoÆc h¹n chÕ do luËt ph¸p H¶i quan quy ®Þnh, ®Ó thu ®­îc kho¶n lîi nµo ®ã trong viÖc vi ph¹m nµy". So s¸nh kh¸i niÖm gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan víi kh¸i niÖm bu«n lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng hãa, tiÒn tÖ qua biªn giíi cã thÓ thÊy cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau sau: - Gian lËn th­¬ng m¹i thùc chÊt ®ã lµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã phÐp t¾c, c«ng khai ®Õn c¬ quan H¶i quan ®Ó lµm thñ tôc (khai b¸o, kiÓm tra, nép thuÕ) vµ c«ng khai, hîp ph¸p ®­a hµng hãa qua cöa khÈu. nh­ng lîi dông nh÷ng kÏ hë ®Ó khai b¸o gian dèi nh­ vÒ mÉu m·,vÒ sè l­îng, vÒ chÊt l­îng...nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cuèi cïng lµ gian lËn vÒ møc thuÕ ph¶i nép. Hµnh vi nµy cã khi chØ lµ thñ ®o¹n riªng cña chñ hµng khi cã sù tiÕp tay cña mét sè nh©n viªn H¶i quan biÕn chÊt. - Bu«n lËu lµ hµnh vi lÐn lót ®­a hµng hãa xuÊt nhËp khÈu qua biªn giíi trèn tr¸nh hoÆc chèng l¹i sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña H¶i quan b»ng c¸ch kh«ng ®i qua cöa khÈu, hoÆc tuy cã ®i qua cöa khÈu nh­ng dïng thñ ®o¹n bÝ mËt bÊt hîp ph¸p nh­ trµ trén hµng lËu trong c¸c hµng hãa kh¸c 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. cã lµm thñ tôc, cÊu t¹o chç bÝ mËt ®Ó giÊu hµng lËu...®Ó che dÊu hµng hãa, trèn tr¸nh, chèng l¹i sù kiÓm tra cña H¶i quan, nh»m ®¹t ®­îc lîi Ých cuèi cïng lµ thu ®­îc lîi nhuËn thÆng d­ siªu ng¹ch. Hµnh vi bu«n lËu cã khi chØ cã gi¸ trÞ nhá, nh­ng hÇu hÕt ph¶i do nh÷ng tæ chøc bÊt hîp ph¸p cã ®­êng d©y bÊt hîp ph¸p qua biªn giíi, cã khi xuyªn quèc gia thùc hiÖn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ë ViÖt Nam còng nh­ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, hai kh¸i niÖm nµy ch­a ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng. NhiÒu n­íc coi bu«n lËu còng lµ hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i. Tæ chøc H¶i quan ThÕ giíi t¹i héi nghÞ lÇn thø 5 vÒ chèng gian lËn th­¬ng m¹i ®· xÕp bu«n lËu vµo mét trong nh÷ng h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i nh­ng coi ®ã lµ lo¹i h×nh gian lËn th­¬ng m¹i ®Æc biÖt nguy hiÓm. ¥ ViÖt Nam hiÖn nay, bu«n lËu ®­îc coi lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng ®ång nhÊt víi gian lËn th­¬ng m¹i. Theo Bé LuËt h×nh sù 2000 quy ®Þnh t¹i ®iÒu 153 vµ ®iÒu 154, bu«n lËu vµ vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng hãa, tiÒn tÖ qua biªn giíi, lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt h×nh sù vµ bÞ coi lµ ph¹m téi. Hai téi danh nµy t­¬ng øng víi hai khung h×nh ph¹t kh¸c nhau. Téi bu«n lËu (§iÒu 153) h×nh ph¹t thÊp nhÊt lµ ph¹t tiÒn 10 triÖu ®ång hoÆc ph¹t tï tõ 6 th¸ng, cao nhÊt lµ tö h×nh. Téi vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng hãa, tiÒn tÖ qua biªn giíi (§iÒu 154) h×nh ph¹t thÊp nhÊt lµ ph¹t tiÒn tõ 5 triÖu ®ång, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ 2 n¨m hoÆc vµo tï 3 th¸ng, h×nh ph¹t cao nhÊt lµ ph¹t tï 10 n¨m. Trong Bé luËt h×nh sù 2000, hµnh vi GLTM kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn, nh­ vËy cã thÓ nãi gian lËn th­¬ng m¹i cã sù t¸ch biÖt víi téi danh bu«n lËu. XÐt vÒ gãc ®é ¸p dông luËt ph¸p cã thÓ khëi tè h×nh sù tÊt c¶ c¸c chñ thÓ cã hµnh vi tháa m·n dÊu hiÖu cÊu thµnh téi "vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng hãa, tiÒn tÖ qua biªn giíi" (§iÒu 154 Bé luËt h×nh sù). §iÒu nµy cho phÐp x¸c ®Þnh ranh giíi gi÷a bu«n lËu, vËn chuyÓn hµng ho¸ tr¸i phÐp qua biªn giíi víi hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn, ®èi víi tr­êng hîp chñ hµng giÊu diÕm hµng hãa hoÆc kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ khi xuÊt nhËp khÈu hoÆc khai b¸o gian dèi khi qua biªn giíi, th× còng cã thÓ coi lµ vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng ho¸ ®Ó khëi tè theo §iÒu 153 Bé luËt h×nh sù hoÆc xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 12, 13 NghÞ ®Þnh 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 138/2004/N§-CP vÒ xö ph¹t hµnh vi trong lÜnh vùc h¶i quan. ë ®©y, mét vÊn ®Ò næi cém lµ cïng mét hµnh vi vi ph¹m nh­ kh«ng khai b¸o hoÆc khai b¸o kh«ng ®óng khi v©n chuyÓn hµng ho¸ qua biªn giíi ...viÖc xö lý cã thÓ ¸p dông ®iÒu 153 Bé luËt h×nh sù ghÐp vµo téi danh "téi bu«n lËu", nh­ng còng hµnh vi ®ã còng cã thÓ ¸p dông ®iÒu 12 NghÞ ®Þnh 130/2004/N§- CP vÒ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ H¶i quan. Do ®ã, viÖc ph©n ®Þnh râ rµng ranh giíi ®Ó x¸c ®Þnh téi danh bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc cÇn ®­îc nghiªn c­ó gi¶i quyÕt. Theo ph¸p luËt ViÖt Nam, gian lËn th­¬ng m¹i kh«ng ph¶i lµ mét téi danh trong Bé luËt h×nh sù, nh­ng c¸c biÓu hiÖn ®Æc tr­ng cña nã l¹i trïng hîp víi téi bu«n lËu, mét bé phËn cña gian lËn th­¬ng m¹i lµ bu«n lËu vµ bu«n lËu bao gåm c¶ gian lËn th­¬ng m¹i. Hai kh¸i niÖm nµy th­êng ®i ®«i, g¾n liÒn víi nhau trong tiÒm thøc x· héi, chóng cã phÇn giao thoa víi nhau nh­ng kh«ng bao hµm tÊt c¶. §Æc biÖt lµ gian lËn th­¬ng m¹i, ngoµi bu«n lËu, gian lËn th­¬ng m¹i cßn bao gåm nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­: bu«n b¸n hµng gi¶, ¨n c¾p mÉu m·, khai b¸o sai vÒ sè l­îng, chÊt l­îng hµng hãa... Sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a gian lËn th­¬ng m¹i vµ bu«n lËu lµ bu«n lËu tr­íc hÕt lµ: - Hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i nh­ng ë møc cao h¬n, tÝnh chÊt phøc t¹p vµ nghiªm träng h¬n. Nã lµ tr­êng hîp ®Æc biÖt cña gian lËn th­¬ng m¹i. - VÒ b¶n chÊt cña nh÷ng kÎ bu«n lËu lµ m¹o hiÓm, sö dông "c¬ b¾p" vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®­a hµng qua biªn giíi. - B¶n chÊt cña gian lËn th­¬ng m¹i lµ "c¬ m­u, trÝ n·o" lîi dông sù s¬ hë, kh«ng râ rµng, kh«ng chÝnh x¸c khoa häc vµ ®Çy ®ñ cña luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña c¸c c¬ quan qu¶n lý chøc n¨ng ®Ó thùc hiÖn hµnh vi gian dèi, lõa g¹t qua cöa khÈu mét c¸ch c«ng khai nh»m thu lîi bÊt chÝnh. Ph¹m vi cña kh¸i niÖm gian lËn th­¬ng m¹i réng h¬n kh¸i niÖm bu«n lËu. - NÕu xÐp ë møc ®é nguy hiÓm ®èi víi nÒn kinh tÕ th× hµnh vi bu«n lËu mang ¶nh h­ëng nghiªm träng h¬n nhiÒu. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - NÕu xÐt ë khÝa c¹nh xö lý th× xö lý gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan khã kh¨n h¬n vµ khung h×nh ph¹t nhÑ h¬n. - NÕu xÐt ë gãc ®é nhËn biÕt th× bu«n lËu dÔ nhËn thÊy h¬n cßn gian lËn th­¬ng m¹i th«ng th­êng nóp d­íi nh÷ng vá bäc hîp ph¸p. Cã thÓ nãi, bu«n lËu tr­íc hÕt lµ hµnh vi gian lËn th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc H¶i quan cã møc ®é nguy hiÓm cho x· héi ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ hµnh vi kh¸ch quan vµ hµng hãa gian lËn th­¬ng m¹i ph¶i ë møc bÞ coi lµ nguy hiÓm ®¸ng kÓ, ph¶i xö lý h×nh sù (vÒ téi bu«n lËu hoÆc vËn chuyÓn tr¸i phÐp hµng hãa, tiÒn tÖ qua biªn giíi). D­íi møc ®ã th× bÞ coi lµ gian lËn th­¬ng m¹i nguy hiÓm ch­a ®¸ng kÓ vµ chØ bÞ xö lý hµnh chÝnh. 2. C¸c h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i Trong nhiÒu n¨m, hiÖn t­îng gian lËn th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng quèc tÕ ®· trë nªn phæ biÕn trªn toµn thÕ giíi vµ trë thµnh mèi ®e däa thùc sù ®èi víi sù ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi vµ an ninh chÝnh trÞ cña c¸c quèc gia. Nh÷ng hËu qu¶ xÊu cña nã cã t¸c ®éng râ rÖt vµ nghiªm träng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých cña Nhµ n­íc, lµm tæn h¹i ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi d©n, ph¸ ho¹i m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, ®ång thêi g©y tèn kÐm kh«ng nhá cho ng©n s¸ch c¸c quèc gia trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng gian lËn th­¬ng m¹i. V× nh÷ng t¸c h¹i nghiªm träng cña tÖ n¹n nµy, tæ chøc cña H¶i quan ThÕ giíi ®· triÖu tËp Héi nghÞ chèng gian lËn th­¬ng m¹i víi sù tham gia cña ®¹i diÖn H¶i quan tõ h¬n 50 n­íc vµ tæ chøc quèc tÕ. Héi nghÞ ®· x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc gian lËn th­¬ng m¹i vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ phßng chèng tÖ n¹n nµy. Theo tµi liÖu sè 36 623 ngµy 28/5/1995 cña Héi nghÞ Quèc tÕ lÇn thø V vÒ chèng gian lËn th­¬ng m¹i do WCO häp t¹i Brussels ( BØ ) ®· kh¼ng ®Þnh gian lËn th­¬ng m¹i tån t¹i d­íi 16 h×nh thøc sau: 1- Bu«n lËu hµng hãa qua biªn giíi hoÆc ra khái kho H¶i quan 2- Khai b¸o sao 3- Khai t¨ng, gi¶m gi¸ trÞ hµng hãa 4- Lîi dông chÕ ®é ­u ®·i xuÊt xø (kÓ c¶ chÕ ®é h¹n ng¹ch thuÕ ) 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5- Lîi dông chÕ ®é ­u ®·i hµng gia c«ng 6- Lîi dông chÕ ®é t¹m nhËp t¸i xuÊt 7- Lîi dông yªu cÇu vÒ giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu ( qua tháa thuËn lîi dông giÊy phÐp nhËp hµng dÖt cho trang bÞ qu©n ®éi ®Ó nhËp hµng dÖt nãi chung) 8- Lîi dông chÕ ®é qu¸ c¶nh (mang hµng hãa qu¸ c¶nh ®Ó tiªu dïng ë n­íc hµng ®i qua ) 9- Khai sai vÒ sè l­îng, träng l­îng, chÊt l­îng hµng hãa 10- Lîi dông chÕ ®é môc ®Ých sö dông, kÓ c¶ bu«n b¸n tr¸i phÐp hµng ®­îc ­u ®·i thuÕ (Lîi dông sù ­u ®·i cña ChÝnh phñ vÒ thuÕ xuÊt khÈu dµnh cho nh÷ng ®èi t­îng sö dông nhÊt ®Þnh ) 11- Vi ph¹m ®¹o luËt vÒ diÔn gi¶i th­¬ng m¹i hoÆc quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng 12- S¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng gi¶, hµng ¨n c¾p mÉu m· 13- Hµng giao dÞch bu«n b¸n kh«ng cã sæ s¸ch 14- Yªu cÇu gi¶, khèng viÖc hoµn hoÆc truy hoµn thuÕ H¶i quan (kÓ c¶ lµm chøng tõ gi¶ vÒ hµng ®· xuÊt khÈu) 15- Kinh doanh "ma", ®¨ng ký kinh doanh lËu liÔm nh»m h­ëng tÝn dông tr¸i phÐp 16- Thanh lý cã chñ ®Ých (nghÜa lµ thµnh lËp C«ng ty kinh doanh mét thêi gian ng¾n, ®Ó nî thuÕ, khi sè tiÒn nî thuÕ lªn cao th× tuyªn bè thanh lý ®Ó tr¸nh nép thuÕ, gi¸m ®èc C«ng ty ®ã thµnh lËp C«ng ty míi ngay sau ®ã víi cïng ý ®Þnh. Lo¹i gian lËn nµy cßn ®­îc gäi lµ " Héi chøng ph­îng hoµng") Ngoµi ra, gian lËn th­¬ng m¹i cßn biÓu hiÖn trong viÖc chuyÓn t¶i hµng hãa. §ã lµ viÖc th«ng qua mét n­íc thø 3 ®Ó che dÊu nguån gèc thùc sù cña hµng hãa nh»m che m¾t H¶i quan n­íc nhËp khÈu. Trong tr­êng hîp nµy, n­íc thø 3 lµ n­íc cung cÊp tµi liÖu gi¶ hoÆc dïng c¸c thñ ®o¹n thay ®æi nguån gèc hµng tõ n­íc xuÊt khÈu sang n­íc qu¸ c¶nh. §Õn khi hµng ®­îc nhËp vµo n­íc nhËp khÈu sÏ tr¸nh ®­îc c¸c quy ®Þnh h¹n chÕ mÆt hµng cña n­íc nhËp khÈu nh­: h¹n ng¹ch, chÕ ®é ­u ®·i, b¶n quyÒn s¶n xuÊt... 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¸ch ph©n lo¹i trªn thÓ hiÖn c¸i nh×n khoa häc vµ lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò thùc tiÔn trong nhiÒu n¨m cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Nã mang nh÷ng nÐt chung cu¶ t×nh h×nh gian lËn th­¬ng m¹i ThÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. T×nh h×nh thùc tÕ ë n­íc ta thêi gian qua còng cho thÊy c¸c thñ ®o¹n gian lËn th­¬ng m¹i trong ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ còng chÝnh lµ c¸c h×nh thøc mµ tæ chøc H¶i quan ThÕ giíi ®· x¸c ®Þnh nh­ ®· nªu trªn. II. Thùc tr¹ng bu«n lËu vµ Gian lËn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam thêi gian qua Ho¹t ®éng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trong c¶ n­íc diÔn biÕn hÕt søc phøc t¹p vµ s«i ®éng ®Æc biÖt ë khu vùc c¸c cöa khÈu víi nhiÒu thñ ®o¹n tinh vi x¶o quyÖt ®Ó qua mÆt H¶i quan. Bän gian th­¬ng lîi dông lîi thÕ vÒ ®Þa h×nh vµ nh÷ng khã kh¨n cña H¶i quan vïng biªn ®Ó tuån hµng lËu vµ trèn thuÕ. Thùc tr¹ng gian lËn th­¬ng m¹i trªn c¸c tuyÕn ®­êng, c¸c kªnh tiªu thô ë ViÖt Nam biÕn ®éng tïy thuéc vµo møc ®é kiÓm tra vµ kiÓm so¸t trªn c¸c tuyÕn ®­êng, t¹i mçi cöa khÈu, tuy nhiªn dßng vËn ®éng cña hµng hãa gian lËn ®­îc dÞch chuyÓn tíi n¬i nµo ®ã nã ®­îc båi hoµn tèt nhÊt. Dßng hµng hãa gian lËn lÈn tr¸nh c¸c khu vùc cöa khÈu ngÆt nghÌo vµ t×m ®Õn n¬i nµo cho phÐp chóng thÞnh v­îng l©u h¬n. C¸c con sè thèng kª cã thÓ lµ rÊt x¸c thùc, song còng chØ mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi bëi v× chóng chØ ®­îc nh×n nhËn trªn nh÷ng con sè thu ®­îc, cßn phÇn kh«ng n¾m b¾t ®­îc l¹i mu«n h×nh, mu«n vÎ. H¬n n÷a, ngay b¶n th©n c¸c con sè thu ®­îc còng ®· qua mét qu¸ tr×nh xö lý vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®iÒu chØnh mµ ng­êi ta cho r»ng phï hîp víi thùc tÕ h¬n. Cïng víi sù thiÕt lËp cña hµng rµo thuÕ quan, hÇu hÕt c¸c cöa khÈu trong c¶ n­íc ®Òu diÔn ra hiÖn t­îng vµ gian lËn th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn ë nh÷ng vïng gi¸p ranh víi c¸c n­íc kh¸c nhau th× nh÷ng mÆt hµng, thñ ®o¹n vµ c¸ch thøc gian lËn cã dÊu hiÖu ®Æc thï riªng. T×nh h×nh gian lËn th­¬ng m¹i trªn tõng tuyÕn nh­ sau: 1. TuyÕn ®­êng bé. N­íc ta cã 24 tØnh biªn giíi tiÕp gi¸p víi 3 n­íc Trung quèc, Lµo, C¨mpuchia. Trong ®ã, c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c vµ miÒn Trung lµ c¸c tØnh 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. miÒn nói. §Æc ®iÓm chung c¸c tØnh biªn giíi lµ ngoµi cöa khÈu quèc tÕ cßn cã c¸c cöa khÈu quèc gia vµ c¸c cöa khÈu ®Þa ph­¬ng. §¸ng chó ý däc tuyÕn biªn giíi cßn cã nhiÒu ®­êng mßn, chî biªn giíi do d©n c­ hai n­íc th­êng qua l¹i mua b¸n, trao ®æi hµng hãa. Biªn giíi T©y- Nam ®Þa h×nh tuy b»ng ph¼ng nh­ng tr¶i dµi, qua l¹i dÔ dµng. Nh×n chung, ®Þa h×nh biªn giíi ®­êng bé n­íc ta ®a d¹ng vµ phøc t¹p, ®©y lµ m¶nh ®Êt mµu mì cho gian th­¬ng lîi dông trong bu«n b¸n. - Trªn tuyÕn biªn giíi ViÖt-Trung, träng ®iÓm cña bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lµ Qu¶ng Ninh vµ L¹ng S¬n. Hµng hãa th­êng ®­îc "cöu v¹n" vËn chuyÓn b»ng ph­¬ng thøc xÐ lÎ, thu gom nhiÒu lÇn, sau ®ã dïng hoÊ ®¬n bu«n chuyÕn, hãa ®¬n mua hµng ®Ó l­u th«ng hµng hãa nh»m trèn thuÕ xuÊt nhËp khÈu.Trong nh÷ng n¨m qua, ®· ph¸t hiÖn hµng tr¨m vô víi tæng trÞ gi¸ hµng lËu lµ hµng chôc tû ®ång. T¹i hang D¬i-L¹ng S¬n, mçi ngµy l­îng hµng lËu nhËp vµo néi ®Þa lªn ®Õn hµng tû ®ång. Vô ¸n ®­êng d©y bu«n lËu t¹i hang D¬i ®­îc xÐt xö th¸ng 9 n¨m 2002 lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. ChØ tÝnh riªng trong th¸ng 9 n¨m 2002, trªn toµn quèc ®· cã tíi 576 vô bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i x¶y ra. MÆt hµng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i chñ yÕu lµ nh÷ng mÆt hµng thuéc diÖn Nhµ n­íc qu¶n lý d¸n tem hoÆc nh÷ng hµng hãa cã thuÕ suÊt cao nh­ ®å ®iÖn cao cÊp, ®iÖn d©n dông, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng tiªu dïng, hµng ®iÖn tö, vËt liÖu x©y dùng, hµng t¹p hãa ... - Trªn tuyÕn biªn giíi ViÖt-Lµo, t×nh h×nh næi lªn lµ bu«n lËu thuèc phiÖn, heroin tõ Lµo qua biªn giíi vµo ViÖt Nam, nhËp lËu thuèc l¸ ngo¹i chñ yÕu diÔn ra ë cöa khÈu Lao B¶o, Qu¶ng TrÞ, ®ång thêi xuÊt g¹o, ph¸o næ, x¨ng dÇu, kim lo¹i mÇu.. Trªn tuyÕn nµy, h×nh thµnh c¸c tæ chøc bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i xuyªn quèc gia, gian th­¬ng ng­êi Lµo tËp kÕt hµng tõ Th¸i lan vÒ B¶n §en, chî Kr«n cña Lµo råi dïng nhiÒu thuyÒn m¸y chë hµng hãa däc s«ng Sep«n , khi thÊy v¾ng lùc l­îng kiÓm tra, chóng lao thuyÒn sang phÝa bê s«ng ViÖt Nam. Mét l­îng hµng lËu lín còng tuån vµo ViÖt Nam theo c¸c lèi mßn biªn giíi ë 2 bªn c¸nh gµ cöa khÈu Lao B¶o. Ngoµi ra, hiÖn t­îng lîi dông tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña NghÞ ®Þnh 66/2002/N§- CP vÉn cßn phæ biÕn. Mét sè ng­êi bu«n b¸n chuyªn nghiÖp ®· lîi dông mua l¹i chÕ ®é cña l¸i xe vµ c«ng nh©n nhËp c¶nh ®Ó bu«n 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b¸n kiÕm lêi. §Æc biÖt cã mét sè t­ th­¬ng nóp bãng doanh nghiÖp Nhµ n­íc lµm hé chiÕu sang Lµo c«ng t¸c, khi vÒ mang hµng hãa theo tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ vµ dïng tiªu chuÈn ®ã ®Ó vËn chuyÓn nhiÒu chuyÕn hµng cïng lo¹i ®­îc nhËp lËu tõ Lµo vÒ s©u trong néi ®Þa. - TuyÕn biªn giíi T©y-Nam Trªn tuyÕn biªn giíi T©y nam, gian th­¬ng ®· bu«n b¸n tr¸i phÐp qua biªn giíi xe m¸y, gç, thuèc l¸ ngo¹i, r­îu ngo¹i, hµng ®iÖn tö, ®å xa xØ phÈm... §Þa bµn chñ yÕu lµ c¸c tØnh Long An, T©y Ninh, An Giang, B×nh Ph­íc .. §¸ng l­u ý, t×nh h×nh bu«n lËu vµ GLTM qua biªn giíi x¶y ra cùc kú nghiªm träng ë huyÖn Hµ Tiªn, tØnh Kiªn Giang, ®Æc biÖt ë x· Mü §øc, cã gÇn 7000 nh©n khÈu, nh­ng cã tíi 60% d©n sèng b»ng nghÒ bu«n lËu, nh­ng vÉn cßn rÊt nghÌo. Cã nh÷ng vô bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lín trÞ gi¸ hµng chôc, hµng tr¨m tû ®ång bÞ ph¸t hiÖn t¹i tuyÕn biªn giíi nµy. VÝ dô: Vô ¸n bu«n lËu qua biªn giíi trÞ gi¸ hµng tr¨m tû ®ång bÞ ph¸t hiÖn vµ xÐt xö trong n¨m 1998 t¹i Long An.. 2. TuyÕn biÓn T×nh h×nh bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn c¸c vïng ven biÓn n­íc ta cã nguy h¹i kh«ng kÐm g× c¸c tuyÕn kh¸c, nã diÔn ra liªn tôc, ngµy cµng cã tæ chøc chÆt chÏ víi c¸c thñ ®o¹n tinh vi vµ hoµn h¶o h¬n. MÆt hµng xuÊt lËu chñ yÕu vÉn lµ kim lo¹i, quÆng kim lo¹i vµ gç. MÆt hµng nhËp lËu chñ yÕu vÉn lµ c¸c mÆt hµng cÊm nhËp khÈu, nh÷ng mÆt hµng t¹m ng­ng nhËp khÈu vµ nh÷ng mÆt hµng Nhµ n­íc ®iÒu tiÕt nhËp khÈu b»ng thuÕ suÊt cao. C¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch ®· ph¸t hiÖn ra mét sè ®­êng d©y bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i lín liªn kÕt trong n­íc víi n­íc ngoµi, ®­îc tæ chøc rÊt chÆt chÏ, cã sù chØ huy thèng nhÊt tõ trung t©m, ®­îc trang bÞ vµ lîi dông c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cña Nhµ n­íc ®Ó th«ng tin liªn l¹c bÝ mËt, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c. T×nh h×nh bu«n lËu trªn tõng vïng biÓn cña n­íc ta diÔn ra víi quy m«, tÝnh chÊt phøc t¹p kh¸c nhau. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T¹i vïng biÓn tiÕp gi¸p Trung Quèc, bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i ngµy cµng t¨ng vÒ sè l­îng vµ quy m« ho¹t ®éng. Gian th­¬ng th­êng sö dông c¸c lo¹i tÇu nhá cã søc chë tõ 50 tÊn ®Õn 400 tÊn víi tèc ®é cao ®Ó ho¹t ®éng. Víi ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn th«ng tin liªn l¹c tiªn tiÕn, khi cã sù cè, bän ®Çu nËu cã thÓ huy ®éng ®«ng ®¶o cöu v¹n ®Õn øng cøu nh»m giµnh l¹i hµng hoÆc tÈu t¸n khi bÞ c¬ quan chøc n¨ng thu gi÷. T¹i 4 tØnh Thanh Hãa, NghÖ An, Hµ TÜnh,Qu¶ng B×nh víi chiÒu dµi bê biÓn 430 km, t×nh h×nh bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i trªn tuyÕn biÓn diÔn ra rÊt phøc t¹p. Tõ c¶ng Cöa Lß, NghÖ An hµng lËu nh­: hµng ®iÖn tö, xe ®¹p, qu¹t ®iÖn, nåi c¬m ®iÖn cña NhËt (chñ yÕu lµ ®å cò), vËt liÖu x©y dùng cña Trung quèc ®­îc nhËp lËu b¸n t¹i ®Þa ph­¬ng hoÆc chuyÓn tiÕp ®i c¸c tØnh kh¸c. Khu vùc bê biÓn tõ Qu¶ng Ng·i, Phó Yªn cho ®Õn c¶ng Sµi Gßn,t×nh tr¹ng bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i còng diÔn ra s«i ®éng, ®Æc biÖt lµ vïng biÓn Quy Nh¬n, B×nh §Þnh n¬i mµ hµng lËu th­êng ®­îc thuyÒn viªn c¸c tÇu viÔn d­¬ng giÊu diÕm ®­a vµo. Thñ ®o¹n bu«n lËu vµ gian lËn th­¬ng m¹i th­êng ®­îc lîi dông lµ ph­¬ng thøc vËn chuyÓn hµng b»ng container, hµng chuyÓn c¶ng, chuyÓn khÈu.. Bän gian th­¬ng ®· xÕp hµng cò vµo hµng míi, hµng tèt vµo hµng xÊu, hµng cÊm hoÆc hµng cã gi¸ trÞ vµ thuÕ suÊt cao vµo hµng cã gi¸ trÞ vµ thuÕ xuÊt thÊp, hµng cÊm hoÆc hµng qu¶n lý b»ng h¹n ng¹ch, chÊt l­îng, xuÊt xø ®Ó trèn thuÕ.. Hµng nguyªn chiÕc th¸o rêi khai lµ hµng gia c«ng l¾p r¸p ®Ó h­ëng thuÕ suÊt thÊp, hµng gia c«ng l¾p r¸p th­êng lÉn lén gi÷a SKD, CKD vµ IKD khai b¸o lÊp löng, chung chung hoÆc tù ý tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh lÊy kÕt qu¶ lÊp löng. Lîi dông ph­¬ng thøc chuyÓn khÈu, t¹m nhËp t¸i xuÊt, ®Çu t­ liªn doanh, gia c«ng ®Ó bu«n lËu vµ GLTM hoÆc lµm hå s¬ gi¶, kinh doanh sai môc ®Ých. Lîi dông mét giÊy phÐp ®Ó ®i nhiÒu chuyÕn hµng, hoÆc lµm thñ tôc xin cho chuyÓn tiÕp hµng hãa vÒ tØnh lµm thñ tôc H¶i quan, nh­ng trªn ®­êng ®i lîi dông s¬ hë hoÆt mãc ngoÆc, hèi lé nh©n viªn ¸p t¶i ®Ó tÈu t¸n hµng lËu ngay ë ®Þa ph­¬ng cã cöa khÈu nh­ ë Thõa Thiªn HuÕ, CÇn Th¬ trong vô T©n Tr­êng Sanh. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2