intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi chứng chỉ B môn Tin học năm 2014 - Trường ĐH công nghệ Đồng Nai

Chia sẻ: Lê Thị Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

472
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chứng chỉ B môn Tin học năm 2014 - Trường ĐH công nghệ Đồng Nai (Mã đề B01) gồm có cấu trúc hai phần: Microsoft Excel, Microsoft Word. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung cấu trúc đề thi. Hi vọng tài liệu sẽ bổ ích cho các bạn đang học học phần này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi chứng chỉ B môn Tin học năm 2014 - Trường ĐH công nghệ Đồng Nai

TR<br /> NG Đ I H C<br /> C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIỆT NAM<br /> CÔNG NGH Đ NG NAI<br /> Đ c lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> Đồng Nai, ngày ...... tháng …… năm 2014<br /> Đ THI CH NG CHỈ B<br /> MÔN THI: TIN H C<br /> Thời gian làm bài: 90 phút (không kể th i gian phát đề)<br /> (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> <br /> Mư đề: B01<br /> <br /> Yêu cầu chung:<br />  Thí sinh t o một th mục để l u bài làm trong ổ đĩa D:\ v i tên là sbd_hotenthisinh (Ví<br /> dụ: Thí sinh có SBD là 001, tên là Trần Thành Công, thì t o th mục có tên là<br /> 001_TranThanhCong), toàn bộ bài thi sẽ l u vào th mục này.<br />  Thí sinh không đ ợc dùng bất kỳ các thiết b sao chép dữ li u nào.<br />  Yêu cầu thí sinh cứ 10 phút phải l u bài l i một lần để tránh sự c b mất bài.<br />  M i yêu cầu khác thí sinh phải làm theo chỉ dẫn của giám th coi thi.<br /> <br />  Đ thi gồm có 2 phần:<br /> <br /> Phần 1: Microsoft Excel ............................................................................................ (5.5 đ)<br /> Thí sinh đ nh d ng bảng tính và thực hi n các yêu cầu nh bên d i, l u l i v i tên<br /> sbd_hoten_baithiExcel.xlsx:<br /> BẢNG T(EO DÕ) C() T)ẾT BÁN (ÀNG VẬT L)ỆU XÂY DỰNG<br /> STT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> <br /> Mã<br /> hàng<br /> NF050<br /> SC100<br /> SX200<br /> SF020<br /> NC050<br /> NA030<br /> SX050<br /> NF100<br /> SA150<br /> <br /> Mã<br /> hàng<br /> F<br /> A<br /> C<br /> X<br /> <br /> Tên<br /> hàng<br /> <br /> Ngày bán<br /> <br /> Số lượng<br /> (kg)<br /> <br /> Đơn<br /> giá<br /> <br /> Tiền<br /> giảm<br /> <br /> Thành<br /> tiền<br /> <br /> 15/08/2014<br /> 10/08/2014<br /> 20/02/2014<br /> 24/01/2014<br /> 20/06/2014<br /> 10/05/2014<br /> 17/09/2014<br /> 11/02/2014<br /> 13/04/2014<br /> Bảng dò<br /> Đơn giá đồng/ kg<br /> Tên<br /> hàng<br /> Loại<br /> Loại<br /> Sắt<br /> 5000<br /> 5500<br /> Nhôm<br /> 7000<br /> 8000<br /> Đồng<br /> 9000<br /> 9500<br /> Xi măng<br /> 8000<br /> 8500<br /> <br /> 1) Tạo Header cho tập tin với tên: Mã số sinh viên – họ tên sinh viên – lớp học, yêu cầu nhập<br /> chính xác thông tin sinh viên, ví dụ: Nếu mã sinh viên là 12345678, họ tên là Trần Thành Công,<br /> lớp 13DOT1 thì Header sẽ là 12345678 - Trần Thành Công - 13DOT1.<br /> 2) Tên hàng dựa vào ký tự thứ trong mã hàng và tra trong bảng dò.<br /> 3) Số lượng dựa vào<br /> <br /> ký tự cuối của mã hàng và chuyển thành kiểu số.<br /> Trang 1/3<br /> <br /> Mư đề: B01<br /> <br /> 4) Đơn giá dựa vào Tên hàng và bảng dò, nếu ký tự đầu tiên của mã hàng là S thì lấy đơn giá loại<br /> , ngược lại lấy đơn giá loại<br /> <br /> 5) Tiền giảm: giảm<br /> <br /> % cho tất cả các mặt hàng Nhôm và có số lượng bán lớn hơn<br /> <br /> kg.<br /> <br /> .<br /> <br /> 6) Dùng Advanced Filter lọc ra danh sách các mặt hàng được bán trong tháng 2.<br /> <br /> 7) Thành tiền = Số lượng * Đơn giá - Tiền giảm.<br /> <br /> 8) Sắp xếp bảng tính theo số lượng tăng dần, nếu số lượng bằng nhau thì sắp xếp bảng tính theo<br /> đơn giá giảm dần.<br /> <br /> 9) Thực hiện thống kê dưới đây:<br /> Tên hàng<br /> <br /> Sắt<br /> <br /> Nhôm<br /> <br /> Đồng<br /> <br /> Xi măng<br /> <br /> 10) Vẽ biểu đồ cho câu 9.<br /> Tổng ti n<br /> <br /> Phần 2: Microsoft Word............................................................................................ (4.5 đ)<br /> Trình bày các mẫu văn bản dưới đây trong cùng một tập tin và lưu lại với tên<br /> sbd_hoten_baithiword.docx.<br /> <br /> chí và nghị lực giúp<br /> con người ta vượt qua<br /> mọi trở ngại của cuộc<br /> sống. Ý chí và nghị lực<br /> không phải tự mà có hay<br /> <br /> Ý<br /> <br /> do di truyền, mà phải do rèn luyện mà có, phải kiên định<br /> đeo đuổi mục tiêu và đứng dậy từ những chỗ vấp ngã, khó<br /> khăn của cuộc sống, không nản lòng mà vẫn luôn nhìn về<br /> phía trước mà bước tiếp. Những gian truân của cuộc sống<br /> chỉ là sự thử sức mình.<br /> <br /> Lửa thử vàng, gian nan thử sức .<br /> <br /> Không quan trọng ta đang ở đâu mà quan trọng là ý chí và<br /> nghị lực của ta đang hướng về đâu. Chúng ta có thành công<br /> có đạt tới đỉnh cao của cuộc sống hay không là do ý chí nghị<br /> lực và niềm tin ở trong chính chúng ta.<br /> <br />  Với ý chí, nghị lực con người mới có thể đạt được những điều tưởng chừng không thể.<br /> � � =<br /> <br /> Trang 2/3<br /> <br /> +<br /> <br /> ±<br /> <br /> ∞<br /> <br /> �+1<br /> <br /> −�<br /> <br /> +<br /> <br /> �<br /> <br /> �=<br /> <br /> �<br /> �<br /> <br /> Mư đề: B01<br /> <br /> �<br /> <br /> Mẫu sổ ti n gửi<br /> <br /> Phiếu mở tài khoản<br /> <br /> Nơi mở tài khoản: .........................................................................................................<br /> Số TK: ............................................ Ch TK: ...............................................................<br /> Loại ti n: .......................................................................................................................<br /> Ngày tháng<br /> ghi sổ<br /> <br /> Chứng từ<br /> S hi u<br /> <br /> Người ghi sổ<br /> (Chữ ký, h tên)<br /> <br /> Di n giải<br /> <br /> Ngày<br /> tháng<br /> <br /> Ph trách k toán<br /> (Chữ ký, h tên)<br /> <br /> T n<br /> Gửi<br /> vào<br /> <br /> Rút ra<br /> <br /> Còn<br /> l i<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br /> Lập, ngày … tháng … năm …<br /> Th trưởng đơn v<br /> (Chữ ký, h tên, đóng dấu)<br /> <br /> -------------------------------------------------------------(Đề thi này đư đ ợc xét duy t)<br /> Ch t ch H i đồng thi Khoa<br /> GV ra đ thi<br /> <br /> Trang 3/3<br /> <br /> Mư đề: B01<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2