intTypePromotion=1

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật lí - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Chia sẻ: Từ Lương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
6
lượt xem
0
download

Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật lí - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với Đề minh họa thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Vật lí - Bộ GD&ĐT (Lần 2) được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2020 môn Vật lí - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lần 2)

  1. KY THI TOT NGHI:tP TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 Ao Bai thi: KHOA HQC Tl/ NHIEN ~ Mon thi thanh phin: V ~T Li Thai gian lam bai: 50 phut, khong kd thai gian phat iJJ ···························································· Can 1: D~t hi~u di~n th~ Uvao hai dftu mc)t do~n m~ch di~n thi cuong de) dong di~n khong d6i ch~y qua do~n m~ch la J. Cong suftt tieu th\! di~n nang cua do~n m~ch la A. 'PJ>=U1 2 • B. 'PJ>=UI. C. 'PJ> =U 2 1. D. 'PJ>=U 2 1 2 • Can 2: Mc)t m~ch kin phing co di~n tich S d~t trong tir tnrong d€u. Bi~t vectCY phap tuy€n ~ cua m~t phing cht'ra m~ch hqp vcri vectCY cam ung tir B m
  2. Cau 13: Ml;lch dao d(mg li tuang gbm t\l di~n c6 di~n dung C va cu()n cam thufrn cod◊ tµ cam L. Trong ml;lch dang c6 dao d()ng di~n tir tµ do v6i chu ki T. Gia tri cua T la ✓ LC 1 1 A. 2,r LC. B. 2 tr✓ LC. C. 21rLC. D. 2 1rLc · Cau 14: Trong chan khong, s6ng di~n tir c6 bu6c s6ng nao sau day la song nglin vo tuy€n? A. 20000 m. B. 6000 m. C. 5000 m. D. 60 m. Cau 15: Cfru v6ng bay slic xuftt hi~n sau con mua duqc giai thich dµa vao hi~n tuqng A. ph6ng Xl;l. B. quang di~n trong. C. quang di~n ngoai. D. tan slic anh sang. Cau 16: TiaXv6i tia nao sau day c6 cung ban chftt la s6ng di~n tir? A. Tia h6ng ngol;li. B. Tia p+. C. Tia /T. D. Tia anpha. Cau 17: Theo thuy€t Iuqng tu anh sang, anh sang duqc tl;lo thanh boi cac hl;lt nao sau day? A. Proton. B. Natron. C. Photon. D. Electron. Cau 18: Xet nguyen ru hidro theo miu nguyen ru Bo. Bi€t ro la ban kinh Bo. Ban kinh quy dl;lo dung K c6 gia tri la A. 4ro. B. ro. C. 9ro. D. 16ro. Cau 19: S6 nuclon c6 trong hl;lt nhan ~~K la A. 40. B. 19. C. 59. D. 21. Cau 20: Tia/T la dong cac A. electron. B. proton. C. natron. D. pozitron. Cau 21: M()t di~n tich di~m q = 5. 10- C duqc d~t tl;li di~m M trong di~n trucmg thi chju tac d\lng cua 6 h,rc di~n c6 d9 16n F = 4.10-3 N. Cuang d9 di~n trucmg tl;li M c6 d9 Ian la A. 9000 V/m. B. 20000 V/m. C. 800 V/m. D. 1250 V/m. Cau 22: M()t con Ilic don c6 chiSu dai 0,5 m dao d()ng di Su hoa tl;li nai c6 g = 9, 8 m/s 2 • Con Ilic dao d
  3. Cao 31: Tac d\mg vao h~ dao d < > 't' • I , ••ONO ~ O cua cu(m day bing ' ' ' I I I . ' I I I • I I I > < < • ' I A. 0,1 H. B. 0,01 H. 300 600 C. 0,2 H. D. 0,04 H. Cau 37: M
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2