intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi thử Đại học môn Hoá 2011 khối A, B - Trường THPT Thuận Thành II (Mã đề 175)

Chia sẻ: Ankkoh NaK | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

486
lượt xem
186
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi: Đề thi thử Đại học môn Hóa khối A, B năm 2011 của trường THPT Thuận Thành II. Đề thi cung cấp những câu hỏi trắc nghiệm và đáp án giúp bạn tham khảo dễ dàng hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Hoá 2011 khối A, B - Trường THPT Thuận Thành II (Mã đề 175)

  1. S GD&ðT B c Ninh KỲ THI KSCL THI ð I H C NĂM 2011 L N TH 1 Trư ng : THPT Thu n Thành II ð THI MÔN: HOÁ H C- KH I A,B Th i gian làm bài: 90 phút, không k th i gian giao ñ . (ð thi g m: 06 trang) Mã ñ 175 H , tên thí sinh:.......................................................................... S báo danh:............................................................................... Cho bi t nguyên t kh i (theo ñvC) c a các nguyên t : H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N=14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba=137; Pb = 207. I. PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 ñ n câu 40) 01. Cho 11,36gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i HNO3 loãng dư thu ñư c V lít NO (s n ph m kh duy nh t ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c 38,72 gam mu i khan. Giá tr V là A. 1,68 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,344 lit 02. Ti n hành ph n ng ñ ng trùng h p gi a stiren và buta - 1,3 - ñien (butañien), thu ñư c polime X. C 2,834 gam X ph n ng v a h t v i 1,731 gam Br2. T l s m t xích (butañien : stiren) trong lo i polime trên là A. 2 : 3 B. 1 : 3 C. 1 : 1 D. 1 : 2 03. Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam h n h p X g m Cu và Al vào dd HNO3 ñ c, nóng thu ñư c 1,344 lít khí NO2 (duy nh t, ñktc) và dd Y. S c t t khí NH3 (dư) vào dd Y, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c m gam k t t a. Ph n trăm v kh i lư ng c a Cu trong h n h p X và giá tr c a m l n lư t là A. 78,05% và 0,78 B. 78,05% và 2,25 C. 21,95% và 2,25 D. 21,95% và 0,78 04. Hoà tan h n h p Mg, Cu b ng 200ml dung d ch HCl thu ñư c 3,36 lít khí (ñktc) và còn l i m gam kim lo i không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim lo i ñó thu ñư c (1,25m + a) gam oxit, trong ñó a > 0. N ng ñ mol c a HCl là: A. 1,50M B. 2,75M C. 2,50M D. 2,00M 05. Nt R có công th c oxit cao nh t là RO3. Trong h p ch t khí v i hiñro, R chi m 97,531 % kh i lư ng. Trong hiñroxit tương ng v i oxit cao nh t c a R, R chi m x% kh i lư ng. Giá tr c a x là A. 65,91 B. 31,63 C. 32,65 D. 54,48 06. H n h p A g m C2H2 và H2 có dA/H2 = 5,8. D n A (ñktc) qua b t Ni nung nóng cho ñ n khi các ph n ng x y ra hoàn toàn ta ñư c h n h p B. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p A và dB/H2 là A. 60% H2; 40% C2H2 ; 14,5 B. 40% H2; 60% C2H2; 29 C. 60% H2; 40% C2H2 ; 29 D. 40% H2; 60% C2H2 ; 14,5 07. Hòa tan 4,5 gam tinh th MSO4.5H2O vào nư c ñư c dung d ch X. ði n phân dung d ch X v i ñi n c c trơ và cư ng ñ dòng ñi n 1,93A. N u th i gian ñi n phân là t (s) thì thu ñư c kim lo i M catot và 156,8 ml khí t i anot. N u th i gian ñi n phân là 2t (s) thì thu ñư c 537,6 ml khí . Bi t th tích các khí ño ñktc. Kim lo i M và th i gian t l n lư t là: A. Cu và 1400 s B. Cu và 2800 s C. Ni và 2800 s D. Ni và 1400 s 08. H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH dư thì thu ñư c 2,5V lít khí. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng Na trong X là(các khí ño cùng ñi u ki n) A. 39,87% B. 29,87% C. 49,87% D. 22,12% 09. Ph n ng t ng h p glucozơ trong cây xanh c n ñư c cung c p năng lư ng as, clorofin 6CO2 + 6H2O    → C6H12O6 + 6O2  ∆H = 2813kJ. Trang 1 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  2. Trong m t phút, m i cm2 lá xanh nh n ñư c kho ng năng lư ng 2,09 J năng lư ng M t tr i, nhưng ch 10% ñư c s d ng vào ph n ng t ng h p glucozơ. V i m t ngày n ng (t 6 gi ñ n 17 gi ), di n tích lá xanh là 1m2 thì kh i lư ng glucozơ t ng h p ñư c là: A. 78,78g B. 88,27g C. 93,20g D. 80,70g 10. Cho các kim lo i Cu, Ag, Al, Fe, Au. Dãy g m các kim lo i ñư c x p theo chi u (t trái sang ph i) gi m d n tính d n ñi n là A. Cu, Ag, Au, Al, Fe B. Cu, Ag, Al, Fe, Au C. Ag, Al, Fe, Au ,Cu D. Ag ,Cu, Au , Al, Fe 11. Cho 100g h p kim g m có Fe, Cr và Al tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu ñư c 4,98 lít khí. L y bã r n không tan cho tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch HCl (không có không khí) thu ñư c 38,8 lít khí. Các khí ño ñktc. Thành ph n ph n trăm c a Fe, Cr và Al trong h p kim l n lư t là A. 83%, 13%, 4% B. 84%, 4,05%, 11,95% C. 80%, 15%, 5% D. 12%, 84%, 4% 12. H n h p Y g m m t axit h u cơ ñơn ch c và m t este ñơn ch c. L y 5,075 gam h n h p Y tác d ng h t v i xút c n 100 ml dung d ch NaOH 0.875 M t o ra ancol B và 6,3 gam h n h p c a 2 mu i axit h u cơ. ðun B có H2SO4 ñ c thu ñư c B1, bi t dB1/B = 0,609. V y axit và este là A. HCOOH, CH3COOC2H5 B. CH3COOH, C2H5COOC3H7 C. CH3COOH, C2H3COOC3H7 D. HCOOH, C2H5COOC2H5 13. Cho 7,84 lit (ñktc) h n h p khí oxi và clo tác d ng v a ñ v i h n h p chúa 0,1 mol Mg và 0,3 mol Al thu ñư c m (gam) h n h p mu i clorua và oxit . Giá tr c a m b ng A. 35,35 gam B. 21,7gam < m < 35,35 gam C. 21,7 gam D. 27,55 gam 14. Hoà tan 10,71 gam h n h p nhôm, k m, s t trong 4 lít HNO3 x mol/lit v a ñ thu ñư c dung d ch A và 1,792 lít h n h p khí g m N2 và N2O có t l mol 1:1(không có các s n ph m kh khác). Cô c n dung d ch A thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a x và m tương ng là: A. 0,11 M và 27,67 gam B. 0,22 M và 55,35 gam C. 0,11 M và 25,7 gam D. 0,22 M và 5,35gam 15. Cho H2S t i dư vào 500ml dung d ch h n h p ZnCl21M và CuCl2 2 M sau ph n ng kh i lư ng k t t a thu ñư c A. 193 g B. 144,5 g C. 48,5 g D. 96g 16. ð c ñi m chung c a các phân t h p ch t h u cơ là 1. thành ph n nguyên t ch y u là C và H. 2. có th ch a nguyên t khác như Cl, N, P, O. 3. liên k t hóa h c ch y u là liên k t c ng hoá tr . 4. liên k t hoá h c ch y u là liên k t ion. 5. d bay hơi, khó cháy. 6. ph n ng hoá h c x y ra nhanh. Nhóm các ý ñúng là: A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 5 C. 2, 4, 6 D. 4, 5, 6 17. A,B,C là 3 h p ch t thơm có công th c phân t C7H8O. ðem th tính ch t hóa h c c a chúng th y r ng - Ch có A tác d ng ñư c v i NaOH, khi tác d ng v i dung d ch nư c brôm cho k t t a C7H5Br3O. - A và B tác d ng v i Na gi i phóng H2 - C không có các tính ch t trên Tên g i A,B,C l n lư t là A. m-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete B. p-crezol, ancol benzylic, metyl phenyl ete C. p-crezol, m-crezol, metyl phenyl ete D. m-crezol, p-crezol, metyl phenyl ete 18. Cho mieáng Fe naëng m(g) vaøo dung d ch HNO3, sau phaûn öùng thaáy coù 13,44 lít khí NO2 ( saûn phaåm khöû duy nhaát ôû ñktc) vaø coøn laïi 4,8g chaát raén khoâng tan.Giaù trò cuûa m laø: A. 10,8g B. 21,6g C. 23,8g D. 16g 19. S c t t khí CO2 vào 100 ml dung d ch ch a ñ ng th i NaOH 1M, Ba(OH)2 0,5M và BaCl2 0,7M. Tính th tích khí CO2 c n s c vào (ñktc) ñ k t t a thu ñư c là l n nh t. A. 2,688 lít B. 2,24 lít C. 2,8 lít D. 3,136 lít Trang 2 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  3. 20. H n h p X g m 2 kim lo i X1, X2 có hoá tr không ñ i, không tác d ng v i nư c và ñ ng trư c Cu. Cho X tan h t trong dung d ch CuSO4 dư, thu ñư c Cu. ðem Cu cho tan h t trong dung d ch HNO3 loãng dư, ñư c 1,12 lít NO duy nh t (ñktc). N u cho X tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng, dư thì th tích N2 (ñktc) là: A. 0,242 lít B. 0,336 lít C. 3,63 lít D. 0,224 lít 21. Chia 7,8 gam h n h p X g m Mg và Al thành 2 ph n b ng nhau Ph n I: Hoà tan vào 250ml dung d ch HCl aM, sau khi ph n ng k t thúc cô c n dung d ch thu ñư c 12,775 gam ch t r n khan Ph n II: Hoà tan vào 500ml dung d ch HCl aM, sau khi ph n ng k t thúc cô c n dung d ch thu ñư c 18,1 gam ch t r n khan. Giá tr c a a là: A. 0,5 B. 1,0 C. 0,4 D. 0,8 22. Cho các nguyên t Li(Z = 3), Na(Z = 11), F(Z = 9), Cl(Z= 17). Bán kính ion c a chúng tăng d n theo th t A. Li+, F-, Cl-, Na+ B. Li+, Na+, F-, Cl- - + + - D. Li+, F-, Na+ , Cl- C. F , Li , Na , Cl 23. H n h p X g m m t ancol no, ñơn ch c và m t ancol không no ñơn ch c có m t liên k t ñôi (c 2 ñ u m ch h ). Cho 2,54 gam X tác d ng Na v a ñ làm bay hơi còn l i 3,64 gam ch t r n. ð t cháy h t h n h p X trên thu ñư c 2,7 gam H2O. Hai ancol ñó là A. CH3OH và C3H5OH B. C3H7OH và C4H7OH C. C2H5OH và C3H5OH D. C2H5OH và C4H7OH 24. Cho các ch t CH3COOC2H5, C2H2, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, (CH3CO)2O CH3COONa, CH3OH s ch t b ng m t ph n ng tr c ti p ñi u ch ñư c CH3COOH là A. 7 B. 6 C. 5 D. 8 25. Cho h n h p ch a x mol Mg, y mol Fe vào dung d ch ch a z mol CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng thu ñư c ch t r n g m 2 kim lo i. Mu n tho mãn ñi u ki n ñó thì A. z ≥ x B. z = x + y C. x ≤ z < x +y D. x < z ≤ y 26. ði u ch nh a phenol-fomanñehit (1), các ch t ñ u và ch t trung gian trong quá trình ñi u ch là: metan (2), benzen (3), anñehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Ch n các ch t thích h p cho sơ ñ ñó là A. (1), (2), (8), (9), (3), (5), (10) B. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) C. (1), (3), (5), (7), (9), (6), (2), (4) D. (1), (2), (8), (4), (3), (10), (7), (5) 27. Cho công th c hoá h c c a mu i cacnalít là xKCl.yMgCl2.zH2O. Bi t khi nung nóng 11,1g cacnalít thì kh i lư ng gi m 4,32g. M t khác khi cho 5,55g cacnalít tác d ng v i dung d ch KOH dư, l c l y k t t a ñem nung ñ n kh i lư ng không ñ i thì ñư c ch t r n có kh i lư ng gi m 0,36g so v i trư c khi nung. Công th c hoá h c c a cacnalit là A. KCl.MgCl2.6H2O B. 2KCl.2MgCl2.6H2O C. KCl.2MgCl2.6H2O D. 2KCl.MgCl2.6H2O 28. H p ch t X m ch h có công th c phân t là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X ph n ng v a ñ v i dung d ch NaOH sinh ra m t ch t khí Y và dung d ch Z. Khí Y n ng hơn không khí, làm gi y quỳ tím m chuy n màu xanh. Dung d ch Z có kh năng làm m t màu nư c brom. Cô c n dung d ch Z thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 8,2 B. 9,4 C. 9,6 D. 10,8 29. M t h n h p X g m 2 este. N u ñun nóng 15,7g h n h p X v i dung d ch NaOH dư thì thu ñư c m t mu i c a axit h u cơ ñơn ch c và 7,6 gam h n h p hai ancol no ñơn ch c b c 1 k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. M t khác n u ñ t cháy hoàn toàn 15,7 gam h n h p Y c n dùng v a ñ 21,84 lit O2 (ñktc) và thu ñư c 17,92 lít CO2 (ñktc). Xác ñ nh công th c c a 2 este: A. C2H3COOC2H5 và C2H3COOC3H7 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 30. Lên men m gam glucozơ v i hi u su t 90%, lư ng khí CO2 sinh ra h p th h t vào dung d ch nư c vôi trong, thu ñư c 10 gam k t t a. Kh i lư ng dung d ch sau ph n ng gi m 3,4 gam so v i kh i lư ng dung d ch nư c vôi trong ban ñ u. Giá tr c a m là: Trang 3 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  4. A. 30,0 B. 13,5 C. 15,0 D. 20,0 31. Tr n 3 dung d ch H2SO40,1M, HNO3 0,2M, HCl 0,3M v i nh ng th tích b ng nhau ñư c dung d ch X. L y 300ml dung d ch X tác d ng v i V lít dung d ch Y g m: NaOH 0.2M và KOH 0,29M thì ñư c dung d ch C có PH = 2. Gíá tr V là A. 0,414 B. 0,134 C. 0,240 D. 0,350 32. Cho 11,6 gam FeCO3 tác d ng v a ñ v i dung d ch HNO3 thu ñư c h n h p khí (CO2,NO) và dung d ch X. Khi thêm dung dich HCl dư vào X thì hòa tan t i ña ñư c bao nhiêu gam b t Cu ( bi t có khí NO bay ra) A. 32 B. 28,8 C. 48 D. 16 33. Tr n 100ml dd ch a KHCO3 1M và K2CO3 1M v i 100ml dung d ch ch a NaHCO3 1M và Na2CO3 1M ñư c 200ml dung d ch X. Nh t t 100ml dung d ch Y ch a H2SO4 1M và HCl 1M vào dung d ch X ñư c V lít CO2 (ñktc) và dung d ch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì thu ñư c m gam k t t a. Giá tr c a V và m là: A. 1,12 và 82,4 B. 2,24 và 82,4 C. 2,24 và 59,1 D. 1,12 và 59,1 34. H n h p M g m 3 ch t h u cơ ñơn ch c X,Y,Z ( ch a C,H,O) là trong ñó X,Y ñ ng phân c a nhau, Z ñ ng ñ ng liên ti p v i Y( MZ > MY). ð t cháy 4,62 gam M thu ñư c 3,06 gam H2O . M t khác khi cho 5,544 gam M tác d ng NaHCO3 dư thu ñư c 1,344lit CO2(ñktc). Các ch t X,Y,Z l n lư t là A. HCOOCH3, CH3COOH, C2H5COOH B. C2H5COOH, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 C. CH3COOH, HCOOCH3, HCOOC2H5 D. CH3COOCH3, C2H5COOH,C3H7COOH 35. Ch có gi y màu m, l a, và gi y t m dd mu i X ngư i ta có th phân bi t 4 l ch a khí riêng bi t O2, N2, H2S và Cl2 do có hi n tư ng: khí (1) làm tàn l a cháy bùng lên; khí (2) làm m t màu c a gi y; khí (3) làm gi y có t m dd mu i X hoá ñen. K t lu n sai là A. khí (1) là O2; X là mu i CuSO4 B. khí (1) là O2; khí còn l i là N2 C. X là mu i Pb(NO3)2; khí (2) là Cl2 D. X là mu i CuSO4; khí (3) là Cl2 36. Dung d ch thu c th duy nh t có th nh n bi t ñư c t t c các m u kim lo i: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là: A. H2SO4 loãng B. NaOH C. FeCl3 D. HCl 37. Các ch t sau ñây ñư c s p x p theo chi u gi m d n hàm lư ng Fe là A. FeS, FeS2, Fe2O3, Fe3O4 , FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO B. FeO, Fe3O4 , Fe2O3 ,FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3 C. Fe3O4 , FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3 D. FeS, FeS2, FeSO4, Fe 2(SO4)3, FeO, Fe2O3, Fe3O4 38. Hòa tan hoàn toàn y gam m t oxit s t b ng H2SO4 ñ c, nóng th y thoát ra khí SO2 duy nh t. Trong thí nghi m khác, sau khi kh hoàn toàn cũng y gam oxit ñó b ng CO nhi t ñ cao r i hòa tan lư ng s t t o thành b ng H2SO4 ñ c ,nóng thì thu ñư c lư ng khí SO2 nhi u g p 9 l n lư ng khí SO2 thí nghi m trên. Công th c c a oxit s t là A. FeCO3 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO 39. Ph©n tö MX3 cã tæng sè h¹t p, n, e l b»ng 196 trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn l 60. Sè h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö M Ýt h¬n sè h¹t mang ®iÖn trong nguyªn tö X l 8. X¸c ®Þnh hîp chÊt MX3 A. CrCl3 B. AlBr3 C. AlCl3 D. FeCl3 40. Khi ñ t cháy 0,1 mol h p ch t thơm X(C,H,O,không tác d ng NaOH) thì thu ñư c dư i 17,92 lit CO2(ñktc), còn th c hi n ph n ng gương 0,1 mol X gi i phóng 21,6 gam Ag. M t khác 1 mol X tác d ng h t Na thoát ra 1 gam H2. S ñ ng phân c u t o X phù h p là A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 II. PH N RIÊNG [10 câu] Thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 ñ n câu 50) 41. Không nên i (là) quá nóng qu n áo b ng nilon; len; tơ t m, vì: A. Len, tơ t m, tơ nilon m m m i B. Len, tơ t m, tơ nilon d cháy Trang 4 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  5. C. Len, tơ t m, tơ nilon kém b n v i nhi t D. Len, tơ t m, tơ nilon có các nhóm (- CO - NH -) trong phân t kém b n v i nhi t 42. Ph n ng không x y ra ñi u ki n thư ng A. NO + O2 → NO2 B. H2 + O2 → H2O C. Hg + S → HgS D. Li + N2 → Li3N 43. ð t cháy 4,4 gam h n hơp CH4,C2H4,C3H6,C4H10 c n a mol O2 thu ñư c b mol CO2 và 7,2 gam H2O. Giá tr a, b l n lư t là A. 0,5 và 0,3 B. 0,6 và 0,3 C. 0,5 và 0,8 D. 0,5 và 0,4 44. Nung 6,58 g Cu(NO3)2 trong bình kín, sau m t th i gian thu ñư c 4,96 gam ch t r n và h n h p khí X. H p th hoàn toàn h n h p X vào nư c ñư c 300 ml dung d ch Y. pH c a dung d ch Y là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 45. Cho các hidrocacbon CH4, C2H2, C6H6, C2H4 khi ñ t cháy b ng oxi ch t cho ng n l a sáng nh t A. CH4 B. C2H4 C. C6H6 D. C2H2 46. Cho caùc chaát khí sau: SO2, NO2, Cl2, CO2.Caùc chaát khí khi taùc duïng vôùi dung dòch natri hiñroxit ( ôû nhieät ñoä thöôøng) luoân taïo ra 2 muoái laø: A. NO2, SO2 B. Cl2, NO2 C. CO2, Cl2 D. SO2, CO2 47. Trong các c p kim lo i sau: (1) Mg, Fe (2) Fe, Cu (3) Fe, Ag; c p kim lo i khi tác d ng v i dung d ch HNO3 có th t o ra dung d ch ch a t i ña 3 mu i (không k trư ng h p t o NH4NO3) là: A. (1) và (2) và (3) B. (2) và (3) C. (1) D. (1) và (2) 48. Cho 9,7 gam h n h p X g m Cu và Zn vào 0,5 lít dung d ch FeCl3 0,5M. Ph n ng k t thúc thu ñư c dung d ch Y và 1,6 gam ch t r n Z. Cho Z vào dung d ch H2SO4 loãng không th y khí bay ra. Dung d ch Y ph n ng v a ñ v i 200 ml dung d ch KMnO4 aM trong H2SO4. Giá tr c a a là: A. 0,25 B. 0,2 C. 1,25 D. 0,125 49. Trong phßng thÝ nghiÖm ngưêi ta thưêng ®iÒu chÕ clo b»ng c¸ch: A. §iÖn ph©n dd NaCl, cã m ng ng¨n B. Cho F2 ®Èy Cl2 ra khái dd NaCl C. Cho dd HCl ®Æc TD víi MnO2, ®un nãng D. §iÖn ph©n nãng ch¶y NaCl 50. Este hóa h t các nhóm hydroxyl có trong 8,1 gam xenlulozơ c n v a ñ x mol HNO3( có H2SO4 ñ c xúc tác hi u su t 100%). Giá tr x là A. 0,25 B. 0,1 C. 0,2 D. 0,15 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 ñ n câu 60) 51. Cho bi t h ng s cân b ng Kc c a ph n ng este hoá gi a axit CH3COOH và ancol C2H5OH là 4. N u cho 1 mol axit CH3COOH tác d ng v i 1,6 mol ancol C2H5OH thì khi h ñ t tr ng thái cân b ng hi u su t ph n ng là A. 80% B. 82,5% C. 85% D. 66,7% 52. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4 trong dung d ch HNO3 v a ñ , thu ñư c 4,48 lít h n h p khí g m NO2 và NO (ñktc) và 96,8 gam mu i Fe(NO3)3. S mol HNO3 ñã ph n ng là: A. 1,3 mol B. 1,2 mol C. 1,4 mol D. 1,1 mol 53. Ba ch t h u cơ X,Y,Z (C,H,O) có cùng phân t kh i là 46(u). Trong ñó X tác d ng ñư c Na và NaOH, Y tác d ng ñư c Na. Nhi t ñ sôi c a chúng tăng theo th t l n lư t là A. Z, Y,X B. X, Z, Y C. Z, X, Y D. Y, Z, X 54. Cho các ch t : (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-ñihiñroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các ch t thu c lo i phenol là: A. (1), (2), (4), (5) B. (1), (4), (5), (6) C. (1), (3), (5), (6) D. (1), (2), (4), (6) + O ,t o +H O + +HCN 2 3 CH2 = CH2 €€ € € D  E →B → → PdCl2 ,CuCl2 55. Cho sơ ñ : . Bi t B, D, E là các ch t h u cơ. Ch t E có tên g i là A. axít axetic B. axit propanoic C. axit 2-hiñroxipropanoic D. axit acrylic 56. Ch t không có liên k t hiñro gi a các phân t c a chúng A. ancol etylic B. axit flohidric C. metylamin D. trimetyl amin Trang 5 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  6. 57. Hoaø tan m(g) Al vaøo löôïng dö dung d ch hh NaOH vaø NaNO3 thaáy xuaát hieän 26,88 lít (ñktc) hh khí NH3 vaø H2 vôùi soá mol baèng nhau. Giaù trò cuûa m laø: A. 6,75 B. 89,6 C. 54 D. 30,24 58. Cho các ph n ng: t0 3) MnO2 + HClñ c  → 1) O3 + dd KI → 2) F2 + H2O → 0 t 6) CuO + NH3  → 4) Cl2 + dd H2S → 5) H2O2 + Ag2O → t0 t0 7) KMnO4  → 8) H2S + SO2  → S ph n ng t o ra ñơn ch t là: A. 5 B. 8 C. 6 D. 7 59. Cho sơ ñ : C6H6 → X → Y → Z → m-HO-C6H4-NH2 X, Y, Z tương ng là: A. C6H5NO2, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 B. C6H5NO2, C6H5NH2, m-HO-C6H4-NO2 C. C6H5Cl, m-Cl-C6H4-NO2, m-HO-C6H4-NO2 D. C6H5Cl, C6H5OH, m-HO-C6H4-NO2 60. Khi ti n hành craking 22,4 lít khí C4H10 (ñktc) thu ñư c h n h p A g m CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. ð t cháy hoàn toàn A thu ñư c x gam CO2 và y gam H2O. Giá tr c a x và y tương ng là: A. 176 và 180 B. 44 và 18 C. 44 và 72 D. 176 và 90 ----------- H T ---------- Trang 6 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
  7. ðÁP ÁN Mà ð 175 – THI TH ðH MÔN HÓA Mã ñ 175 Câu ð/A Câu ð/A 1 D 31 B 2 D 32 A 3 A 33 B 4 A 34 A 5 D 35 D 6 A 36 A 7 A 37 B 8 D 38 C 9 B 39 C 10 D 40 A 11 A 41 D 12 A 42 B 13 D 43 A 14 B 44 C 15 D 45 D 16 A 46 B 17 A 47 D 18 B 48 A 19 B 49 C 20 B 50 D 21 B 51 A 22 B 52 C 23 C 53 A 24 B 54 B 25 C 55 C 26 D 56 D 27 A 57 C 28 B 58 C 29 A 59 A 30 B 60 D Trang 7 / 6 – Mã ñ thi 175 http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2