intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT27

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
11
lượt xem
1
download

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT27 giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về chương trình tạo một danh sách liên kết đơn, khai báo cấu trúc nút của danh sách liên kết đơn trên, hàm nhập thông tin cho n nút của danh sách,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: LTMT - LT27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: Lập trình máy tính<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: LTMT - LT27<br /> Hình thức thi: Tự luận<br /> Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)<br /> ĐỀ BÀI<br /> Câu 1: Phần Cơ sở dữ liệu ( 2.5 điểm)<br /> Cho CSDL quản lý học viên sau:<br />  KHOAHOC(MAKH, TENKH, BD, KT). Mô tả: Mỗi khóa học có một mã<br /> số(MAKH), duy nhất phân biệt với các khóa học khác, có tên khóa học<br /> (TENKH), ngày bắt đầu (BD), ngày kết thúc (KT)<br />  HOCVIEN(MAHV, HO, TEN, NTNS, DCHI,NNGHIEP). Mô tả: Mỗi học<br /> viên có một mã số (MAHV) duy nhất để phân biệt với các học viên khác, có họ<br /> (HO), tên (TEN), ngày tháng năm sinh (NTNS), địa chỉ (DCHI), nghề nghiệp<br /> (NNGHIEP)<br />  GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, NTNS, DC). Mô tả: mỗi giáo viên có một mã<br /> số (MAGV) duy nhất để phân biệt với các giáo viên khác, có họ tên (HOTEN),<br /> ngày tháng năm sinh (NTNS), địa chỉ (DC)<br />  LOPHOC(MALOP, TENLOP, MAKH, MAGV, SISODK, LTRG,<br /> PHHOC). Mô tả: mỗi lớp học có một mã số (MALOP) duy nhất để phân biệt<br /> với các lớp khác, có tên lớp (TENLOP). Mỗig lớp thuộc về một khóa học duy<br /> nhất (MAKH), và do một giáo viên (MAGV) phụ trách, có một lớp trưởng<br /> (LTRG), vào đầu khóa học người ta có một sĩ số dự kiến cho mỗi lớp<br /> (SISODK), và một phòng học (PHHOC) sử dụng trong suốt khóa học.<br />  BIENLAI( MAKH, MALOP, MAHV, SOBL, DIEM, KQUA, XEPLOAI,<br /> TIENNOP). Mô tả: Mỗ học viên ghi danh vào một lớp (MALOP), trong khóa<br /> (MAKH) sẽ có một số biên lai duy nhất (SOBL) trong đó ghi nhận số tiền học<br /> viên phải nộp. Nếu học viên được miễn học phí thì số tiền = 0. Cuối mỗi khóa<br /> học, mỗ học viên sẽ có một đánh giá kết quả bao gồm: điểm kiểm tra (DIEM),<br /> xếp loại (XEPLOAI), và kết quả đỗ hay trượt (KQUA)<br /> Yêu cầu: Viết các câu truy vấn sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL:<br /> 1. Cho biết họ tên giáo viên và số lượng lớp mà giáo viên đó dạy<br /> <br /> Trang…/ Tổng số trang<br /> <br /> 2. Cho biết các học viên có họ là “Nguyễn”<br /> 3. Cho biết họ tên, và kết quả học tập ( điểm, xếp loại, kết quả) của những học<br /> viên được miễn học phí<br /> <br /> Câu 2: Phần Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (2.5 điểm)<br /> 1. Trình bày giải thuật sắp xếp đổi chỗ trực tiếp (Interchange sort) trên dãy<br /> số nguyên n phần tử<br /> 2. Viết chương trình tạo một danh sách liên kết đơn, thông tin mỗi nút là một<br /> sản phẩm gồm các thông tin: tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán, số<br /> lượng, thành tiền (thành tiền = đơn giá * số lượng)<br /> a)<br /> b)<br /> c)<br /> d)<br /> <br /> Khai báo cấu trúc nút của danh sách liên kết đơn trên<br /> Viết hàm nhập thông tin cho n nút của danh sách<br /> Viết hàm sắp xếp danh sách giảm dần theo thành tiền<br /> Viết hàm cho biết thành tiền nhỏ nhất nhất là bao nhiêu<br /> <br /> Câu 3: Lập trình hướng đối tượng C++(2.0 điểm)<br /> Khai báo cấu trúc khuôn hình hàm. Xây dựng khuôn hình hàm min để tìm giá trị<br /> nhỏ nhất của 2 tham số có kiểu dữ liệu là số. Dùng khuôn hình hàm đó tìm min<br /> của 2 số nguyên, min của 2 số thực<br /> …………………………..Hết………………………<br /> ..............,<br /> Ngày.............Tháng..............Năm...............<br /> DUYỆT<br /> <br /> HỘI ĐỒNG THI TÔT<br /> NGHIỆP<br /> <br /> Trang…/ Tổng số trang<br /> <br /> TIỂU BAN RA ĐỀ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản