intTypePromotion=1

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: Tiếng Trung Quốc. Mã đề 657

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
8
download

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: Tiếng Trung Quốc. Mã đề 657

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2008 môn thi: tiếng trung quốc. mã đề 657', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: Tiếng Trung Quốc. Mã đề 657

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC, khối D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút. (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 657 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 学生们都喜欢放假,可我却怕放假。 A. 动词 B. 助词 C. 连词 D. 副词 Câu 2: 在这个基础上他又创立了一门新的学科。 A. 副词 B. 代词 C. 量词 D. 名词 Câu 3: 父 母一再告 诉 我,来北京后一定要 认 真 学 习 。 A. 连词 B. 副词 C. 动词 D. 形容词 Câu 4: 卓别林是世界闻名的幽默大师。 A. 名词 B. 副词 C. 形容词 D. 代词 Câu 5: 他们正在图书馆上网呢。 A . 介词 B . 连词 C . 副词 D . 动词 Từ 4 vị trí A, B, C, D cho trước trong các câu sau, chọn vị trí đúng cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 6: 听 说 你 们 A 班 B 英 语 C 老 师 去美国 D 留学 过 。( 的 ) Câu 7: A 她 在医学上所 B 取 得的成就 C 同 事们 D 公 认为是最好的。 ( 被) Câu 8: 我 A 已经 B 决定 C 骑 自行车去上班 D 。 ( 从明天起 ) Câu 9: 为 了学习汉语,了解中国,我们 A 已经 B 来 C 北京 D 了。( 三年 ) Câu 10: 几 乎 A 每 个人 B 希 望拥有自己 C 想 象中的 D 完 美生活。 ( 都 ) Câu 11: 在 学 习 上 A 不 懂装 B 懂 ,有 问题 C 要 勇于向他 D 人 请 教。( 别 ) Câu 12: A 今天的天气 B 可能会 C 冷 D 。( 有点儿 ) Câu 13: A 随着生活水平的 B 提高, C 人们 D 重 视生活质量了。( 越来越 ) Câu 14: 我A 也B 你C 这么一个朋友,D 我怎么会害你呢? (就) Câu 15: A 没有公共汽车, B 也没有地铁,我们 C 该 D 去 那个地方呢?(怎么) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 16 đến câu 25. (16)______走 路 , 是 我 多 年 养 成 的 习 惯 。 记 得 我 在 学 校 上 学 时 , 学 校 组 织 (17)______参 观 或 游 览 , 几 乎 都 是 走 着 去 走 着 回 来 。 随 后 又 是 几 年 的 农 村 生 活 , (18)______我 练 出 了 一 套 走 路 的 功 夫 。 现 在 虽 然 年 纪 大 了 , 家 庭 收 入 也 有 (19)______ 很 大 的 提 高 , 但 我 这 个 爱 走 路 的 习 惯 仍 未 改 变 。 每 次 出 门 , (20)______自 己 能 承 受 的 路 程 , 就 都 坚 持 步 行 。 我 这 样 做 并 不 是 为 了 省 几 个 钱 , 而 (21)______是 为 了 锻 炼 自 己 的 身 体 。 去 年 , 我 们 全 家 到 香 山 去 游 玩 , 恰 巧 碰 到 一 (22)______老 同 学 。 当 他 看 到 我 那 股 登 山 的 劲 头 时 , 特 别 (23)______我 的 体 质 , 并 问 我 是 如 何 保 养 的 。 我 把 方法告诉他后,他深有感触地说,这些年有了点儿钱,出门经常坐出租汽车,结果 Trang 1/5 - Mã đề thi 657
  2. 只顾舒服方便,可体质却大大不如以前了。听完老同学的话,我想,在经济收入提 高 后 , 千 万 不 能 只 顾 享 受 而 (24)______锻 炼 自 己 的 机 会 。 (25)______健康,请多走点儿 路吧。 Câu 16: A . 喜 欢 B. 希望 C. 高兴 D. 兴趣 Câu 17: A . 外 出 B. 外边 C. 外地 D. 外围 Câu 18: A . 使 B. 被 C. 给 D. 把 Câu 19: A . 所 B. 着 C. 了 D. 过 Câu 20: A . 因 为 B. 只有 C. 无论 D. 凡是 Câu 21: A . 全 面 B. 完全 C. 全部 D. 完整 Câu 22: A . 些 B. 名 C. 人 D. 位 Câu 23: A . 羡 慕 B. 爱好 C. 想要 D. 热爱 Câu 24: A . 忘 记 B. 减少 C. 不要 D. 减轻 Câu 25: A . 如 果 B. 为了 C. 关于 D. 对于 Chọn thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 26: Phiên âm đúng của từ 木 材 là: ______ . A. mùcái B. mùcăi C. mùcāi D. mùcài Câu 27: Phiên âm đúng của từ 真 正 là: ______ . A. zhēnzhèng B. zhènzhèng C. zhènzhēng D. zhēnzhēng Câu 28: Phiên âm đúng của từ 认识 là: ______ . A. rènshì B. rènshi C. rēnshi D. rénshí Câu 29: Phiên âm đúng của từ 信 息 là: ______ . A. xìnxī B. xīnxī C. xīnxì D. xìnxì Chọn vận mẫu và thanh điệu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 30: Phiên âm đúng của từ 创 造 là: ch ______ zào. A. uān B. oāng C. uàn D. uàng Câu 31: Phiên âm đúng của từ 惭 愧 là: cánk ______ . A. uì B. uĭ C. èi D . u èi Câu 32: Phiên âm đúng của từ 方 便 là: fāngb ______ . A. ièn B. èn C. iēn D. iàn Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 33: 我牙疼,吃不了这么硬的东西。 A. 不想吃 B. 吃不下 C. 不能吃 D. 吃不完 Câu 34: 妈妈答应明天陪我去同春市场买衣服。 A. 同意 B. 否认 C. 支持 D. 坚持 Câu 35: 以前,得这种病的十之八九是老年人。 A. 年龄很大 B. 大部分 C. 很少 D. 时间很长 Câu 36: 我相信,只要我们共同努力,未来一定是非常美好的。 A. 过去 B. 求职 C. 将来 D. 现在 Câu 37: 家庭与健康之间存在着密切而不可分割的关系。 A. 向 B. 和 C. 给 D. 把 Trang 2/5 - Mã đề thi 657
  3. Câu 38: 昨天的汉语晚会你为什么迟到? A. 来晚了 B. 睡过了 C. 报名 D. 没来 Câu 39: 买 东西时不能只看价格,俗话说“一分钱一分货 ”。 A. 价格更重要 B . 价格与质量有关系 C . 质量更重要 D. 先付钱再拿货 Câu 40: 原 来是小王呀,我还想 是张老师呢。 A. 以为 B . 想念 C . 相信 D . 作为 Câu 41: 这个人看着面熟,可是一时又想不起来在哪儿见过。 A. 有时 B. 一下子 C. 一个小时 D. 这个小时 Câu 42: 我朋友学了三年汉语,不过听北京人说话还有困难。 A. 只有 B. 虽然 C. 不会 D. 但是 Câu 43: 她说来说去,说不出多少道理来。 A. 来回走着说 B. 反复说 C. 边走边说 D. 不想说 Câu 44: 他们争论了很长时间,可是谁也说服不了谁。 A. 双方合作得不错 B. 双方都不坚持自己的意见 C. 双方要使用法律 D. 双方都坚持自己的意见 Câu 45: 写着一手好字的父亲经常告诉我字只有多写多练才能写好。 A. 祖父 B. 爸爸 C. 亲戚 D. 妈妈 Câu 46: 我 可 不 相 信 你 刚 才 说 的 话 。 A. 表示反问 B. 表示强调 C. 表示转折 D. 表示疑问 Câu 47: 时间久了,我渐渐地发现文文在疏远我。 A. 推动 B. 介绍 C. 逐渐 D. 很快 Chọn thanh mẫu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong mỗi câu sau. Câu 48: Phiên âm đúng của từ 速度 là: ______ ùdù . A. c B. ch C. sh D. s Câu 49: Phiên âm đúng của từ 附近 là: ______ ùjìn. A. m B. p C. f D. b Câu 50: Phiên âm đúng của từ 足够 là: zú______òu. A. c B. k C. g D. h Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 51: 这笔钱 ______ 不多, ______ 对他们来说却是一个不小的数目。 A. 如果 …… 那么 …… B. 虽然 …… 但是 …… C. 因为 …… 所以 …… D. 不但 …… 而且 …… Câu 52: 是青青吗?才两年多没见,我 ______ 认不出你来了。 A. 马上 B. 忽然 C. 简直 D. 如何 Câu 53: 我们谁也不想失去这次 ______ ,都想通过表演来提高自己的汉语水平。 A. 时间 B. 时候 C. 情况 D. 机会 Câu 54: ______ 吧,别再为这件事浪费时间和精力了。 A. 什么样 B. 不这么样 C. 怎么样 D. 就这么样 Câu 55: 我到越南来过很多次了,我觉得越南是世界上最安全的国家 ______。 A. 一个 B. 的 C. 其中 D. 之一 Trang 3/5 - Mã đề thi 657
  4. Câu 56: 他可是我们同学中的能人,______ 他想办的,______ 没有办不到的。 A. 即使 …… 也 …… B. 只要 …… 就 …… C. 既然 …… 就 …… D. 只有 …… 才…… Câu 57: 银河艺术团的小演员们 ______ 观众演唱了四五首歌曲。 A. 为 B. 在 C. 为了 D. 对 Câu 58: ______ 公司的规定,招聘考试是口试笔试都有。 A. 对于 B. 为了 C. 根据 D. 自从 Câu 59: 我喜欢中国菜, ______ 是川菜。 A. 而且 B. 更 C. 尤其 D. 还 Câu 60: 他几十年如一日,每天都坚持锻炼, ______ 节假日 ______ 不例外。 A. 即使 …… 也 …… B. 虽然 …… 却 …… C. 无论 …… 都 …… D. 只要 …… 就 …… Câu 61: 这时候,他们正在上课呢,恐怕你们还 ______ 。 A. 进不教室去 B. 不能进去教室 C. 不进教室去 D. 不能进教室去 Câu 62: 她花十块钱买了三 ______ 鱼。 A. 条 B. 个 C. 支 D. 件 Câu 63: ______ 什么人,都有交朋友的需要,都有与人沟通的需要。 A. 除了 B. 无论 C. 因为 D. 不但 Câu 64: 我 们都知道,日韩同学学习汉语特别是汉字比欧美同学______。 A. 很多容易 B . 非常容易 C . 容易得多 D . 一点容易 Câu 65: 这里人均居住面积已达到 8 平方米 ______。 A. 上 B. 上面 C. 以外 D. 以上 Câu 66: 他 已经学过四______ 语言了,真了不起! A. 本 B. 句 C. 种 D. 节 Câu 67: 我已经学了三个月书法了,你看这毛笔字我 ______ ? A. 写不好看写得好看 B. 写得好看和不好看 C. 写得好看写得不好看 D. 写得好看不好看 Câu 68: 我一点也不认为他是正确的,你 ______ ? A. 了 B. 吗 C. 呢 D. 嘛 Câu 69: 我没去过他住的 ______ ,你陪我去一次吧。 A. 地区 B. 地址 C. 地方 D. 家庭 Câu 70: 我们已经 ______ 他身上学到了许许多多的东西。 A. 向 B. 使 C. 从 D. 把 Câu 71: 他的生日快到了,______ 我很忙,还是特意去商店给他买了礼物。 A. 哪怕 B. 尽管 C. 因为 D. 如果 Câu 72: 参加武术节的有 ______ 27 个国家和地区的48 个代表团。 A. 来从 B. 由来 C. 从来 D. 来自 Câu 73: 王老师身体并不好,教学任务也很繁重,______ 他很关心学生们。 A. 但 B. 却 C. 反而 D. 倒 Câu 74: 素友 ______ 诗写得好,______ 人品更好。 A. 因为 …… 所以 …… B. 既 …… 又 …… C. 只要 …… 就 …… D. 不但 …… 而且 …… Câu 75: 我对北京的生活 ______ 了。 A. 合适 B. 习惯 C. 适合 D. 适用 Trang 4/5 - Mã đề thi 657
  5. Câu 76: ______ 大家都同意的话,那我们明天 ______ 出发。 A. 假如 …… 就 …… B. 假如 …… 不 …… C. 与其 …… 不如 …… D. 不仅 …… 而且 …… Câu 77: ______ 老师经常来帮助,从而使他克服了学习上的困难,取得了好成绩。 A. 如果 B. 由于 C. 不仅 D. 因此 Câu 78: 我爸爸只喝茶 ______ 不喝咖啡。 A. 而 B. 或者 C. 或 D. 然而 Câu 79: 他一听到音乐,就可以 ______ 一切烦恼。 A. 记得 B. 拿掉 C. 忘掉 D. 失掉 Câu 80: 不管你 ______ 讲,总之我不同意这种办法。 A. 这么 B. 什么 C. 那么 D. 怎么 ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 657
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2