intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019-2020 môn Tiếng Nhật có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

Chia sẻ: Lan Yuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019-2020 môn Tiếng Nhật có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi được biên soạn bởi Sở GD&ĐT Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Tiếng Anh của các em học sinh khối 9 chuẩn bị thi vào lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để giúp học sinh nâng cao kiến thức và giúp giáo viên đánh giá, phân loại năng lực học sinh từ đó có những phương pháp giảng dạy phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019-2020 môn Tiếng Nhật có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

  1. so crAo DUC vA DAO T4O KV rHri'UYEN sINH vAo LOP lo rHPT ne rEr vA csU rY NArt{ rrgc 2019-2020 - CBCT l: ................... HA NOI Bdi thi Ngo4i ngir m6n: TITNG NHAT Dt CHINH TIilTC Ngiy thi: 03 th6ng 6 ndm 2019 . CBCT 2 (DA thi cd 01 trang) Thdi gian ltmbdi: 60 phtit, kh6ng kd thdi gian phdt di Di6m phAn tr; luin Ch& kf vh hg t6n Chir ki vir h9 t6n Ma da thi 001 CB chAm thi I CB chAm thi 2 Bdng s6 Biing chii s6 PHACH SO PHACH (do Ban phdch ghi) Lru f: . 1. De thi c6 02 phdn: - PhAn tric nghiQm khdch quan gtim 32 cdu (tir C6u sii 1 d6n C6u s6 lz;: thi xV rsr ruvtr stxH sinh ldm bdi tr6n Phi6u tre ldi trac nghiQm; vAo LOP !o rHPT - PhAn tr; lufn giim 08 cAu (tu Cdu sti 33 d6n CAu s6 +0;: Thi sinh ldm bdi vdo td NAM Hec 20 19-2020 dC ney bang brit mgc theo quy clinh; 2. Thi slnh kh6ng. a < /a'Sr,.. s0 BAo DANH (fht sinh ghi di 6 sii A.L B,L C.[' D.( vdo cdc 6 dttoi) CAu7. l. i
  2. caue.btLt* 16 ( ) tr*f. loE+ A. t B. :"6 C. c6u 15. *aof ii. b. ,l( ( ) ( /d3 v.. A. trztilrr,,\f B. btLNlc ( /rt,. c. bt(}lr.l,r D. b?tilr < ( ciu16.-+-h'*t/-. bt- L ( ) 6 1t1,r1'-i-/r. A. H*f B. Ht C.,H5 D. H< 4 9> C6u17.8a2a 7=)lt ( ). dr A. *i6 L6L\(f B. *i6 L6L\TL/c ,,^a c. *"'6 L4(ttfl,->ttTf D. *jL L6 < /tI,'Tf CAut8.*iL &l,.lJ 1*7*tl-krt,6. fdful.b ( ), \ - A. bt,.*rt/y('L/c B. bl/\*f C. bt,.*, L/c D. blr.*it, Chgn phuong dn drtng (bng vdi A ho(c B, C, D) di hodn thdnh cdc cdu sau. ciule.( )r\ f*(f" A.+atr7A B.r^y7Y C.ts*t>l'' D.)*ltv Ciu2o.t.Z( ll ( ) ("f/'" A. L\< 6 B. /37"5trt C. L\
  3. Cir23.7!z: tc/vDx )UNIJ ( ) tfi'. i7: 6E6E-ef. A. Ea B. utrr c. /..trt D. LE chgn phnong dn iting (img vti A ho(c B, C, \ phn hqp vhi i, nghfa cia c6u itrqc ggch chan duhi iIAy. Ciu 24. I LT E/rEE& /rBv.E f" A.::-e iL.r\A E,*f. ::(' B. &^rEf. C. ::-C 75r1rr{r/) L*f. D.::( -r1"8 r i L*f. cau 2s. IlLlt A-it)Off" A. :trtJ 7 rr-_ TIiE 15:00-17:00 . v -a< 1i.E 6T FY * id D ri4. =-7 EXiE 14:00-15:30 3 t.E 6T F> Ci,u27. Da =._xii rrr-: L@ )fi,A,,|t 2@ b0 *-f t1," A.7=7 a*7 B. l"-9r\A a-7 C. D'g i &" i 3-7 D. t v)t- 3-x ca'u28. Ea =-zii 7E**/'6 9E#*(('fi.. A. aty)t- a*7 B. 7=7 a*7 C. tiv) t\}t =*z D. D@ i t' i a-7 Trang3/4 - Me dA 001
  4. Dg, iloqn vdn sau vd chgn phrong dn iling (tng vdi A, B, C ho(c D) di diin vdo chd triing, tir cdu 29 dAn cdu 32. 3ai, L6/db t L/-Du9((r)'.- 7T**Lt. )tct'c> z\xT ZB (29) 11.>\. rrL+t. a0*.Lk-" LrD@, & L/jtrl L-s L/-t (32). Lr ( D& L* L/c. L(6 t:-DLh">tcTt" (r)VtuDa(:PhOShinjuku Ciu29. A. t'b B.b c. ( D. *(' CAu 30. [. r.r B.r c. t* D. l. Cflu31. A. H ( /f v. B. Hl,. C. H< /1fi,->tz D. Hi..o/: Ciu 32. A. t 6 B. &.:( c. L->k- D. &6/tL' rr. PHAN TULUAN (2 ili6m). Sip *b ctic tir cho s1n dniri itiy thdnh cdu hodn chinh. C6u33. D i B.>,/b,/a,/tt>,/t:AL\,\,/t6,/l*,/ff ,/: L,/" ,/ c6u 34. 6 l: /rV. r,,/*; L t L,/ ^,/ tl 3 *'l-,/ R,: /- L ),/ +ff.,/ L,/ lJ',/,,/ ",/ Ciu 35. il, /'ft * *.t /-,/ t,/ F-lt,/ v. -> l- t lz,/ 3 ( 6 *.: 9,/.,/ ciu 36. tirz r5 \,/ brt\v,*:t',/ +ff,/ fi\,/ ",/ Ciu 37. rt,,/ rt, \> < ./ t 8,/ :."-f / lq / v\ b lt /.,/ +,/ n\,/ a,/
  5. SO GIAO DU.C V.A DAO TAO KV THI TUYEN SINH LdP TO TIIPT IIA NOI NAM IrQC 2ot9 -2020 BNi thi: TIE.\G NHAT DAP AN DI IIIIC \g()m Ul lrdngl s0 orAo oqc I. I'hin 0 IJ 0,25 tli6m = 8,0 tli6m II. I'hin tu' lui II UI 0,25 di6m = 2,0 tti6m Ciiu Trim tit nQi dung Sip xdp cdc ti'cho sfrn du'6'i tl?ty thinh cfiu hoin chinh: iil i lE ti-\LLab 6/./.rL\r. +fi.'- f-ts*i-. L\rLllr 3(b*.'t9t F-t fi8 *rtri'. 3( er*.'cD b 1.,\,rLJ[a F,l 7r* * ttl"i." Y&t:I,,< riu.5( il t"ril,'.*f" Di*:->o> ttrt f5: Llt /:oLr,'tf. i.6 ( o +-C' {EIil t,'btJl"f 3('fr'. Iltil'tim mfi l6i sui trong nii cAu ttu'i'i ttirl'vit stitt lgi cho tling 0 n vi6t I CA Coll blttttl: {>? hLt:a D,o8} i A D,4LUL L* L/:i.. (A) (B) (c) (D) -)c)a iJ^3/"tt l a/./ltA., L@ < ldl,'ri bq *t/.) t- Ea ) d- \r tto (A) (B) (c) (D) r D_ .. ), Lr;_ =!)-* {.).* & 3. /i F'i )/ l:zt Vtt9. *iturl < A gu./:9 L*f. (A) (B) (c) (D) .) A ) L\*/fl3 'l'6ng di6nr torin bii (l'hin tric nghiQm + Phin tU'lu{n): l0 tli6nr Her-------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2