intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập, đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2020 có đáp án Hà Nội dưới đây để tích lũy kinh nghiệm giải toán trước kì thi nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Hà Nội

  1. so crAo D TAO xi rm rUYEN sINH LoP to rHPT NAU Hec zozo - zozt Kh6a ngiry 171712020 oAp Ax-THANG DIEM M6n thi: TOAN Bni v Dfp 6n Di6m T{nh gid tr! cfto bi6u thrbc A khi r - 4. 0'5 1) 3 Thay r- 4 (thoa mdn DKXD) vdo bitiu thric A, tinhdugc: .4 4 Ch*ngminh B -+ Jr +t lr0 3 3 (c + )-( J-" +s 1 B- J" -t (l; .6+r) 1 2) ,(l; - r) - (c-r)(.6+r) GI BNi I 2,0 didm 0t 2 r- Vr+1 Tim ttit crt gid tr! crta r it| bi\u thtbc P - 2A.B +J " dqt gid tr! nhd nhdt. 0'5 P-2A.B+J;:#r+J; 3) Tac6: P -2 -++J; -2- +> 0 voimoi r > 0. Jr +z Jr +2- Suy ra P > 2. Dingthric xtty rakhi vd chi khi r- 0 KL: r- 0 thi bi6u thric P dqt gi6 tri nhO nh6t. , Tinh vQn tbc iti b? crta An. l15 Gqi v0n di b0 cua An lir r (dcrn vi: km/h, u > 0). VAn t6c di xe dpp cira An la r* I (km/h). 3 Thdi gian An di b9 ttr nhe An dtin nhd Binh l'a - (gio). Bii II 1) 3 2,0 diam Thcri gian An di xe d4p tir nha Binh v0 nhaAnh Gio). r+g LAp lupn d6n d6n phucrng trinh 3 33 r r*9 4 r-3 ... + r' +9r - 36: o
  2. Bei Y D6p 6n Di6rr hqrp di kiQn lopi r 12 , thu 14i r- 3 thoa mdn y6u u bii to6n. KL t6c di ctra An la 3 km/h. Tinh diQn tich bi mfit cfia qud bdng bdn. 0,5 2) DiQn tfch bc mdt cira qui b6ng ban do li: S - 4trR2 x 4x 3,14 x22 - 50,24(.-'). 2r* y 3 :b Gidi hQ phwong trinh -l Ir0 4r- y 1 :3 -l DKXD: U =L. r) 1 2r * 3b - 5 DAt y-I -b, tac6hq 4r - b : 3 - Giai he 2r * 3b :5
  3. Bii f Ddp 6n Di6m A 3,0 diam H Chtmg minh dugc BHE - 900 vir E BKE : 900. F Suy ra BHE + BKE - 1800. Lap luan d6n Aen fr giAc BHEK la ffi ,.i ^, trep. grac nQl K Chftng minh BH.BA: BK.BC. lr0 Ap dgng he thftc lugng cho L,AEB vu6ng tqi E, dulng cao EH c6: 2) BH,BA _ BE2. Chtmg minh tuong tg c6: BK.BC : BE2. Y$Y BH,BA : BK,BC, Ch*ng minh ba 'm H ,I,K ld ba th hdng. lr0 -^ chtmg minh dusc BHK - BEK (l). ( BHBK le tf gitrc nQi ti6p) - Chimg minh dugc BEK : BCE (2). (Cung phU voi EBC ) 3) Chimg minh dusc frE - ffi (3). ( BCEF la tri gitcnQi ti6p) ,( 2 ^ ^ 3 chimg minh dusc HFE - FHI (4). (tam giitc FHI c6n tai /. ) , / a o Ttr ( l),(2),(3), (4) suy ra ffiK -frt. Do A.ABCnhqn, hai di6m I vd K v nim ctrng phia AOi vOi duong thing HF n6n I/, I, K li ba ili6m thing hing. Gidiphwongtrinh J" +,h. 1- 12 *! 0r5 2 DKXD: r ) -. -3 Bni v Ji+ 3r -2 - 12 +L 0,5 diam + zJr +z 3r -2 -2r2 *2 , . .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2