intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều trị u nguyên sống vùng cùng cụt - Ca lâm sàng và quan điểm của Y Văn

Chia sẻ: Caygaolon Caygaolon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

21
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị tối ưu của hợp âm là một phương pháp kết hợp của phẫu thuật cắt bỏ, sau đó là xạ trị cho bệnh dư. Các mục tiêu của phẫu thuật là đạt được sự cắt bỏ toàn bộ hoặc tối đa, và hình dạng của bất kỳ bệnh dư nào để thuận lợi cho việc xạ trị. Với những vị trí khó khăn và kích thước lớn của những khối u này, khả năng mắc bệnh từ những ca phẫu thuật này rất cao. Chordomas đáp ứng tốt nhất với liều phóng xạ cao, nhưng cấu trúc thần kinh gần đó giới hạn liều có thể được cung cấp. Dữ liệu về hiệu quả và sự an toàn của các phương pháp điều trị cho hợp âm bị hạn chế do sự hiếm của bệnh. Báo cáo hiện tại trong tài liệu là báo cáo trường hợp độc quyền, nâng cao kiến thức trong thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị u nguyên sống vùng cùng cụt - Ca lâm sàng và quan điểm của Y Văn

®iÒu trÞ u nguyªn sèng vïng cïng côt.<br /> ca l©m sµng vµ quan ®iÓm cña y v¨n<br /> <br /> Ph¹m Träng Thoan*<br /> NguyÔn Ngäc Quyªn*<br /> Phan Träng HËu*<br /> NguyÔn ViÖt TiÕn*<br /> Tãm t¾t<br /> Quan ®iÓm ®iÒu trÞ u nguyªn sèng vïng cïng côt lµ phÉu thuËt c¾t réng khèi u kÕt hîp víi x¹<br /> trÞ. Trong ®ã môc ®Ých cña phÉu thuËt lµ c¾t toµn bé hoÆc gÇn toµn bé khèi u, t¹o thuËn lîi cho x¹<br /> trÞ kÕt hîp. Do triÖu chøng l©m sµng rÊt m¬ hå, chÈn ®o¸n th-êng chËm trÔ nªn viÖc ®iÒu trÞ phÉu<br /> thuËt lu«n gÆp nhiÒu khã kh¨n do khèi u ph¸t triÓn qu¸ lín, x©m lÊn nhiÒu phÇn mÒm xung quanh.<br /> Bªn c¹nh ®ã, mÆc dï khèi u rÊt nh¹y c¶m víi x¹ trÞ, nh-ng b¶n th©n kü thuËt nµy cã nguy c¬ cao,<br /> lµm th-¬ng tæn thø ph¸t cÊu tróc thÇn kinh bao quanh vïng cïng côt, ®ã lµ mét trë ng¹i lín trong<br /> thùc hµnh ®iÒu trÞ u nguyªn sèng. C¸c d÷ liÖu trong y v¨n vÒ hiÖu qu¶ vµ an toµn trong ®iÒu trÞ u<br /> nguyªn sèng cßn rÊt giíi h¹n. Trong b¸o c¸o nµy, xin giíi thiÖu mét ca l©m sµng vµ tham kh¶o<br /> kiÕn thøc y v¨n trong ®iÒu trÞ u nguyªn sèng vïng cïng côt, gãp phÇn t×m hiÓu s©u thªm vÒ lo¹i tæn<br /> th-¬ng nµy.<br /> Tõ khãa: U nguyªn sèng vïng cïng côt; Quan ®iÓm y v¨n.<br /> <br /> <br /> treatment of sacral chordoma.<br /> case report and review literature<br /> Pham Trong Thoan<br /> Nguyen Ngoc Quyen<br /> Phan Trong Hau<br /> Nguyen Viet Tien<br /> Summary<br /> Optimal therapy of chordoma is a combined approach of surgical resection followed by radiation<br /> for residual disease. The goals of surgery are obtain total or maximal resection, and “shape” any<br /> residual disease so that it is favorable for radiation. Given the difficult locations and large sizes of<br /> these tumors, potential morbidity from these surgeries is high. Chordomas respond best to high<br /> doses of radiation, but nearby neurologic structures limit doses that can be delivered. The data on<br /> efficacy and safety of treatments for chordoma is limited because of the rarity of disease. Current<br /> reports in the literature are exclusively case report, improve knowledge in the practice .<br /> * Key words: Sacral chordoma; Review literature.<br /> <br /> * BÖnh viÖn twq® 108<br /> Ph¶n biÖn khoa häc: GS. TS. Vò Hïng Liªn<br /> §Æt vÊn ®Ò<br /> U nguyªn sèng lµ mét lo¹i ung th- cã ®é ¸c tÝnh thÊp, khèi u ph¸t triÓn tõ phÇn tån d-<br /> cña mµo sèng. PhÇn lín u nguyªn sèng th-êng ë vïng cïng côt vµ vïng nÒn sä, Ýt thÊy ë<br /> vïng th©n ®èt kh¸c. U nguyªn sèng cã ®é ¸c tÝnh thÊp, Ýt di c¨n vµ chñ yÕu ph¸t triÓn x©m<br /> lÊn t¹i chç nh-ng do triÖu chøng l©m sµng th-êng rÊt m¬ hå vµ dÔ nhÇm lÉn víi c¸c bÖnh<br /> lý kh¸c, tû lÖ m¾c bÖnh thÊp nªn chÈn ®o¸n th-êng muén, ®iÒu trÞ vÉn gÆp nhiÒu khã kh¨n [1,<br /> 2, 6]. Chóng t«i giíi thiÖu ca l©m sµng:<br /> BÖnh nh©n (BN) n÷, 38 tuæi bÞ bÖnh tõ th¸ng 6 - 2007, biÓu hiÖn ®au ©m Ø, liªn tôc vïng<br /> cét sèng th¾t l-ng vµ vïng cïng côt, n»m nghØ ®ì ®au Ýt. Tõ th¸ng 2 - 2008, ®au lan xuèng<br /> hai ch©n vµ m«ng, xuÊt hiÖn tiÓu tiÖn khã, ®i l¹i khã kh¨n. Th¨m kh¸m trùc trµng thÊy khèi<br /> u vÞ trÝ vïng tr-íc x-¬ng cïng, ranh giíi râ, bÒ mÆt gå ghÒ, kÝch th-íc x¸c ®Þnh kh«ng râ.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh ¶nh tæn th-¬ng trªn X quang vµ CT (®¸nh dÊu).<br /> Trªn h×nh ¶nh MRI, khèi u ph¸t triÓn tõ ngang ®Üa ®Öm S1 - S2, cã tÝn hiÖu kh«ng ®ång<br /> nhÊt trªn T2W, gi¶m tÝn hiÖu ®ång nhÊt trªn T1W, ranh giíi râ, chiÕm phÇn mÒm sau m«ng,<br /> kÝch th-íc khèi u 6,6 x 3,7 x 6,6 cm.<br /> Sè chuyªn ®Ò chÊn th-¬ng chØnh h×nh chµo mõng 60 n¨m ngµy truyÒn thèng häc viÖn qu©n y<br /> <br /> <br /> Tr-íc phÉu thuËt BN ®-îc sinh thiÕt vµ chôp m¹ch nót m¹ch. Nót hoµn toµn nh¸nh cÊp<br /> m¸u cho khèi u, nh¸nh tõ c¸c nh¸nh bªn cña ®éng m¹ch chËu trong tr¸i, phÉu thuËt c¾t toµn<br /> bé khèi u. R¹ch da theo h×nh ch÷ U, lËt v¹t da lªn trªn. Béc lé cÊu tróc phÝa sau, u ph¸ huû<br /> ®Õn tËn khíp cïng chËu bªn ph¶i.<br /> Luån tay bãc t¸ch trùc trµng tr-íc x-¬ng cïng. C¾t cung sau S1 thÊy khèi u lan lªn tËn bê<br /> sau th©n ®èt S1, ranh giíi kh¸ râ. LÊy bá toµn bé khèi x-¬ng cïng vµ khèi u. Sau khi c¾t, ®Ó<br /> l¹i kho¶ng trèng lín phÝa sau trùc trµng. Kh©u ®ãng phÇn mµng cøng bÞ c¾t bá. Më réng<br /> ®-êng mæ, bãc t¸ch lÊy v¹t c¬ m«ng lín cuèng liÒn hai bªn. Xoay hai v¹t c¬ tr¸m ®Çy tæn<br /> khuyÕt. Kh¸m sau mæ BN ®i l¹i ®-îc b×nh th-êng, tª bê ngoµi bµn ch©n hai bªn, tiÓu khã<br /> nh-ng tù chñ. BN ®-îc x¹ trÞ theo ph¸c ®å. Sau 4 th¸ng, kiÓm tra thÊy BN ®i l¹i b×nh th-êng,<br /> kh«ng rèi lo¹n c¬ vßng.<br /> <br /> bµn luËn<br /> TriÖu chøng l©m sµng u nguyªn sèng vïng cïng côt th-êng nghÌo nµn vµ kh«ng ®Æc<br /> hiÖu. §au lµ triÖu chøng th-êng gÆp, khu tró ë vïng cïng côt, cã thÓ ®au theo rÔ thÇn kinh<br /> nh-ng rÊt m¬ hå, hay bÞ nhÇm víi c¸c bÖnh lý kh¸c. Tõ khi khëi ph¸t ®Õn khi chÈn ®o¸n x¸c<br /> ®Þnh bÖnh kÐo dµi kho¶ng 1 n¨m [1, 2, 6].<br /> C¸c t¸c gi¶ ®Òu thùc hiÖn sinh thiÕt khèi u b»ng kim nhá d-íi h-íng dÉn cña CT, lµm gi¶i<br /> phÉu bÖnh lý tr-íc khi phÉu thuËt c¾t trän khèi u. Theo Shunzo Osaka: sinh thiÕt khèi u b»ng<br /> kü thuËt mæ më th«ng th-êng, cÇn xem xÐt kü l-ìng kÕt qu¶ chôp MRI cã ®èi quang tõ cho<br /> BN sau phÉu thuËt, sinh thiÕt thÊy khèi u trµn theo ®-êng mæ ra tæ chøc da. Nh- vËy, kh«ng<br /> thùc hiÖn phÉu thuËt c¾t réng, lÊy trän vÑn khèi u vµ nguy c¬ t¸i ph¸t t¹i chç t¨ng cao [10].<br /> NhiÒu t¸c gi¶ thùc hiÖn c¾t bá toµn bé khèi u qua ®-êng mæ lèi sau khi tæn th-¬ng ngang<br /> møc S3 vµ d-íi tæn th-¬ng ®ã. §èi víi tæn th-¬ng trªn møc S3, th-êng kÕt hîp hai ®-êng<br /> tr-íc vµ sau. Lèi vµo tr-íc béc lé râ rµng c¸c cÊu tróc cã nguy c¬ tæn th-¬ng vµ cã thÓ<br /> khèng chÕ ®éng m¹ch chËu trong, kh¾c phôc nh-îc ®iÓm cña lèi vµo sau ®¬n thuÇn. §©y lµ<br /> mét phÉu thuËt lín, thêi gian mæ kÐo dµi, mÊt nhiÒu m¸u, hËu phÉu gÆp nhiÒu khã kh¨n [1,<br /> 2].<br /> Sau khi c¾t toµn bé khèi u, cã hay kh«ng nªn ®Æt dông cô cè ®Þnh ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng<br /> cña cÊu tróc khung chËu. Gunterberg vµ CS khi nghiªn cøu vÒ c¬ sinh häc vïng khung chËu<br /> trªn 15 x¸c thÊy: sau khi c¾t bá x-¬ng cïng côt ngang ®Üa S1-S2 lµm gi¶m 30% tÝnh bÒn<br /> v÷ng cña cÊu tróc khung chËu vµ gi¶m 50% sau c¾t bá x-¬ng ngang th©n S1. Khi cÊu tróc bÞ<br /> suy gi¶m > 50%, khung chËu bÞ mÊt v÷ng vµ cÇn ph¶i cè ®Þnh dông cô t¨ng c-êng.<br /> Mét vÊn ®Ò sau c¾t bá toµn bé khèi u lµ khuyÕt hæng lín cÊu tróc x-¬ng ë phÝa sau khung<br /> chËu. Nh÷ng biÕn chøng cã thÓ x¶y ra nh- nhiÔm khuÈn, viªm rß, rèi lo¹n chøc n¨ng bµng<br /> quang nÕu kh«ng phÉu thuËt phôc håi tæn khuyÕt nµy. Stenner vµ Gunterberg gÆp 4 BN bÞ<br /> nhiÔm khuÈn nÆng khi kh«ng thùc hiÖn phÉu thuËt phôc håi tæn khuyÕt. V¹t da c¬ m«ng to<br /> cuèng liÒn ®-îc nhiÒu t¸c gi¶ trªn thÕ giíi sö dông ®Ó tr¸m ®én khuyÕt hæng sau c¾t bá trän<br /> vÑn khèi u nguyªn sèng vïng cïng côt, kÕt qu¶ rÊt tèt. Nh-ng do c¬ m«ng to lµ c¬ ®ãng vai<br /> trß quan träng nhÊt trong vËn ®éng duçi cña khíp h¸ng, nªn sau khi t¹o h×nh phñ b»ng v¹t<br /> cuèng liÒn h×nh ®¶o chøc n¨ng khíp h¸ng cã thÓ bÞ ¶nh h-ëng, leo cÇu thang khã kh¨n, khã<br /> ®øng th¼ng ng-êi lªn tõ t- thÕ ®ang cói. C¸c biÕn chøng nµy kh«ng gÆp khi ®i l¹i trªn ®-êng<br /> ph¼ng vµ sÏ ®-îc bï trõ b»ng sù ph× ®¹i cña c¬ khoeo vµ c¬ khÐp lín [4, 7]. X¹ trÞ kÕt hîp<br /> sau c¾t toµn bé khèi u ®-îc kh¸ nhiÒu t¸c gi¶ ñng hé, tuy nhiªn kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ vµ<br /> kh«ng cã b»ng chøng râ rµng.<br /> Tãm l¹i, u nguyªn sèng vïng cïng côt lµ mét lo¹i ung th- Ýt gÆp, tèc ®é tiÕn triÓn chËm.<br /> PhÉu thuËt c¾t réng r·i lÊy trän vÑn khèi u ®ãng vai trß quan träng trong t¨ng kh¶ n¨ng sèng<br /> vµ gi¶m thiÓu nguy c¬ t¸i ph¸t t¹i chç.<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> <br /> <br /> <br /> 76 T¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 2-2009<br /> Sè chuyªn ®Ò chÊn th-¬ng chØnh h×nh chµo mõng 60 n¨m ngµy truyÒn thèng häc viÖn qu©n y<br /> <br /> <br /> 1. Bruno Fuchs. Operative management of sacral chordoma. J Bone Joint Surg (Am) 2005, 87,<br /> pp.2211-2216.<br /> 2. Christopher A. Hulen. Oncologic and functional outcome following sacrectomy for sacral<br /> chordoma. J Bone Joint Surg (Am). 2006; 88, pp.1532-1539.<br /> 3. Gary L. Gallia, MD. Spinal pelvic reconstruction after total sacrectomy for en bloc resection of a<br /> giant sacral chordoma. J Neurosurg Spine 3. 2005, 3, pp.501-506.<br /> 4. Hiroshi Furukawa, MD. Gluteus maximus adipomuscular turnover or sliding flap in the surgical<br /> treatment of extensive sacral chordomas. Plast Recontr Surg. 2000, 105, p.1013.<br /> 5. Minoru Doita, MD. Total sacrectomy and reconstruction sacral tumors. Spine. 2003, 28, pp.296-<br /> 301.<br /> 6. Narayan Sundaresan, MD. Chordomas. Clin Orthop Relat Res.1986, 204, pp.135-142.<br /> 7. Poh-Koon Koh, MBBS, MRCS. The gluteus maximus muscle flap for reconstruction sacral<br /> chordoma defect. Ann Plast Surg. 2004, 53, p.1.<br /> 8. Saad Khairi, Md. Chordoma. Current treatment options in neurol. 2002, 4, pp.167-173.<br /> 9. S. A. Hanna MRCS. Sacral chordoma. Clin Orthop Relat Res. 2008, pp.237-242.<br /> 10. Shunzo Osaka. Clinical significance of a wide excision policy for sacrococcygeal chordoma. J<br /> Cancer Res Clin Oncol. 2006, 132, pp. 213 - 218.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> T¹p chÝ y - d-îc häc qu©n sù sè 2-2009 77<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2