Điều trị suy tim mất bù cấp

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
612
lượt xem
189
download

Điều trị suy tim mất bù cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu lọc – một biện pháp điều trị mới cho bệnh nhân suy tim mất bù. Những rối loạn về huyết động và thần kinh-thể dịch khi suy tim sẽ dẫn tới tình trạng ứ dịch và gây ra các triệu chứng suy tim ứ huyết. Kể từ đầu thập kỷ 60, các thuốc lợi tiểu tác dụng lên quai Henle (lợi tiểu quai như furosemide…), sau khi ra đời, đã trở thành và hiện vẫn là những công cụ quen thuộc nhưng rất hữu hiệu trong việc điều trị tình trạng ứ trệ dịch ở những bệnh nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị suy tim mất bù cấp

 1. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP (Management of acute decompensated heart failure) PGS.TS Phaïm Nguyeãn Vinh Vieän Tim TP Hoà Chí Minh BV Tim Taâm Ñöùc
 2. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Taàm quan troïng cuûa suy tim maát buø caáp • Suy tim coù trieäu chöùng cô naêng: Myõ 2% daân soá; 6 – 10%/ ngöôøi treân 65 tuoåi; > 10% daân soá > 80 tuoåi • Suy tim maát buø caáp (STMBC): nguyeân nhaân nhaäp vieän cao nhaát > 65 tuoåi (80%) • Nghieân cöùu Acute Decompensated Heart Failure Registry (ADHERE): tuoåi trung bình 27 000 b/n nhaäp vieän laø 75 TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl 2 Cardiol 2007; 32: 319 - 366
 3. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Töû vong do suy tim ngaøy caøng taêng (thoáng keâ ôû Myõ) CHF : Suy tim CHD : Beänh ÑMV TL: Adams KF. Am J Med 2001; 110 (suppl 7A): 6S – 13S 3
 4. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Suy tim ôû ngöôøi cao tuoåi (> 65) • Töû vong trong BV cao nhaát, töông ñöông NMCT caáp • Ñaëc ñieåm: * Phaàn lôùn do THA, taùi caáu truùc thaát traùi sau NMCT, giaûm teá baøo cô tim theo tuoåi (5%/naêm/ > 65) * 40 – 50%: suy tim taâm tröông * suy tim taâm thu hoaëc taâm tröông: nguy cô töông ñöông TL: - Fonarow GC/ the ADHERE committee. Rev Cardiovasc Med 2003; 4 (suppl 7): S21 – 30 - Smith GL et al. J Am Coll Cardiol 2003; 41: 1510 - 1518 4
 5. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Yeáu toá beänh sinh STMBC • Haàu heát (> 70%) nhaäp vieän do suy tim maïn naëng hôn. • > 60% b/n nhaäp vieän vì STMBC coù beänh söû: * BÑMV (53 – 70%) * THA (> 30%) * rung nhó maïn hay rung nhó côn (> 45%) * ÑTÑ (> 20%) * roái loaïn chöùc naêng thaän (> 20%) • Uoáng röôïu nhieàu, cocaine, amphetamine • Cöôøng giaùp, suy giaùp • Thieáu maùu caáp hoaëc maïn • Thuoác: öùc cheá calci theá heä 1, cheïn beâta, choáng loaïn nhòp, khaùng vieâm khoâng steroid 5
 6. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Caùc nguyeân nhaân ñieàu trò ñöôïc cuûa STMBC 6 TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl Cardiol 2007; 32: 319 - 366
 7. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Sinh lyù beänh STMBC • Nhieàu yeáu toá • Sung huyeát phoåi vaø/hoaëc sung huyeát tónh maïch (quaù taûi theå tích) * khoâng kieâng cöû * khoâng duøng thuoác * thaát traùi roái loaïn hôn * roái loaïn chöùc naêng thaän * HA kieåm soaùt keùm; rung nhó môùi xuaát vieän; TMCB cô tim • Hoäi chöùng tim thaän: * AGII -> ↑ endothelin -1, vasopressin -> öù nöôùc vaø muoái, ↑ söùc caêng thaønh tim, giaûm töôùi maùu thaän * Giaûm töôùi maùu thaän -> ↑ AG II 7
 8. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Sinh beänh hoïc veà toån thöông cô tim trong kyø STMBC Toån thöông cô tim: yeáu toá quan troïng trong STMBC TL: Maylin M et al. Am J Cardiol 2005; 8 96 (suppl): 29G
 9. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Bieåu hieän laâm saøng • Trieäu chöùng cô naêng: nhaäy nhaát trong chaån ñoaùn STMBC • Khoù thôû phaûi ngoài, côn khoù thôû kòch phaùt veà ñeâm: ñaëc hieäu nhaát (ñoä nhaäy 23 – 66%; ñoä ñaëc hieäu 52 – 81%) • Ran phoåi: - khoâng gaëp ôû 80% suy tim maïn (do gia taêng löu thoâng baïch huyeát ôû phoåi) - thöôøng xuaát hieän khi STMBC • Phuø ngoaïi vi: 25% ôû < 70t suy tim maïn; xuaát hieän khi STMBC • Phaûn hoài gan TM coå: hieän roõ khi STMBC (do ↑ aùp löïc ñoå ñaày) • Phaân bieät STTThu vôùi STTTr: sieâu aâm tim • BNP, NT – pro BNP: giuùp chaån ñoaùn vaø löôïng ñònh tieân löôïng TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl Cardiol 9 2007; 32: 319 - 366
 10. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Hai chaát chæ ñieåm (biomarkers) giuùp chaån ñoaùn vaø löôïng ñònh tieân löôïng • BNP hoaëc NT – pro BNP • Troponin I hoaëc Troponin T 10
 11. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Chæ ñònh nhaäp vieän tröôùc trieäu chöùng STMBC - Chöùng côù suy tim maát buø naëng : * Haï HA * Chöùc naêng thaän ↓ * Tri giaùc ↓ - Khoù thôû khi nghæ * Thôû nhanh/nghæ * SatO2 < 90% - Loaïn nhòp laøm roái loaïn huyeát ñoäng - Thieáu maùu cuïc boä cô tim caáp TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl Cardiol 2007; 32: 319 - 366 11
 12. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Yeáu toá tieân löôïng/ suy tim maïn • Noàng ñoä nor – epinephrine huyeát töông • BNP • PXTM • Ñænh cao thu nhaän oxy/ TNGS • Tuoåi cao • Beänh söû loaïn nhòp coù trieäu chöùng cô naêng hoaëc ñoät töû TL: Eichhorn EJ. Am J Med 2001; 110 (7A): 14S – 35S 12
 13. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Yeáu toá tieân löôïng/ STMBC 13 TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl Cardiol 2007; 32: 319 - 366
 14. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Taàn suaát töû vong hoaëc taùi nhaäp vieän/ noàng ñoä BNP luùc xuaát vieän 14 TL: Logeart D et al. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 635 - 641
 15. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP BNP vaø Troponins: biomarkers cuûa tieân löôïng • 30 – 70% b/n STMBC: ↑ Troponin I hoaëc Troponin T* • ↑ BNP keøm ↑ Troponin: ↑ 12 laàn nguy cô töû vong/ STMBC** TL: * Gheorghiade M et al. Circulation 2005; 112: 3958 – 3968 15 ** Horwich TB et al. Circulation 2003; 108: 833 - 838
 16. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Roái loaïn chöùc naêng thaän: yeáu toá tieân löôïng quan troïng/ STMBC • 25% b/n nhaäp vieän/ suy tim: giaûm chöùc naêng thaän duø ñieàu trò noäi ñuùng • ↑ 0.1 – 0.5mg/dL creatinine maùu: ↑ töû vong, ↑ thôøi gian naèm vieän • ↑ 0.5mg/dL creatinine maùu/ lieàu cao lôïi tieåu: taêng töû vong vaø naèm vieän TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl 16 Cardiol 2007; 32: 319 - 366
 17. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Ba yeáu toá tieân löôïng xaáu theo nghieân cöùu ADHERE Registry • BUN > 43 mg/dL • Creatinine > 2.75 mg/dL • Huyeát aùp taâm thu < 115 mmHg 17 TL: Fonarow GC et al. JAMA 2005; 293: 572 - 580
 18. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Muïc tieâu ñieàu trò • Suy tim maïn: * giaûm trieäu chöùng, giaûm nhaäp vieän * gia taêng soáng coøn • STMBC: * töông töï suy tim maïn * tuy nhieân, caàn nhaát: giaûm nhanh trieäu chöùng cô naêng • Mills R & Narula J: giaûm nhanh trieäu chöùng vaø caûi thieän huyeát ñoäng nhöng khoâng laøm naëng roái loaïn thaàn kinh theå dòch (RAAS…) TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl 18 Cardiol 2007; 32: 319 - 366
 19. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Khaûo saùt vaø theo doõi huyeát ñoäng: sô ñoà 2x2 cuûa Nohria Warm & Wet : phuø phoåi, huyeát aùp coøn toát Cold & Wet : phuø phoåi, HA tuït Cold & dry : HA tuït 19 TL: Nohria A et al. JAMA 2002; 287: 628 - 640
 20. ÑIEÀU TRÒ SUY TIM MAÁT BUØ CAÁP Nguyeân nhaân vaø xöû trí/ huyeát ñoäng • “Warm and dry” (aám vaø khoâ): laøm naëng suy tim (khoù thôû, meät) do thuyeân taéc phoåi, beänh phoåi taéc ngheõn, nhieãm truøng • “Warm and wet” (aám vaø öôùt): 50 – 60% STMBC. Taêng taûi theå tích. Ñieàu trò: giaûm trieäu chöùng sung huyeát (↑ lôïi tieåu, duy trì UCMC) • “Cold and dry” (laïnh vaø khoâ): < 5%. Giaûm cung löôïng tim nhöng khoâng taêng ñöôïc tieàn taûi. Ñieàu trò: truyeàn dòch, taêng co cô tim khi ñaõ ñuû dòch (dobutamine) • “Cold and wet” (laïnh vaø öôùt): 20%, ñe doïa soác tim. Nguyeân do: môùi bò NMCT, roái loaïn nhòp, beänh van naëng hôn, khoâng tuaân thuû ñieàu trò TL: Dec G.W. Management of Acute Decompensated Heart Failure. Curr Probl 20 Cardiol 2007; 32: 319 - 366
Đồng bộ tài khoản