intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức dự toán xây dựng công trình part 4

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

930
lượt xem
608
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'định mức dự toán xây dựng công trình part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức dự toán xây dựng công trình part 4

 1. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng VËt liÖu AC.344 Khoan vµo ®¸ c¸i 0,20 0,241 0,28 0,19 0,22 0,26 Choßng nãn xoay d­íi lo¹i K n­íc, m 0,064 0,073 0,084 0,061 0,070 0,079 CÇn khoan D114 ®¸ cÊp c¸i 0,014 0,017 0,019 0,012 0,016 0,018 §Çu nèi III % 5 5 5 5 5 5 VËt liÖu kh¸c AC.344 Khoan c«ng 13,85 18,42 23,00 13,15 17,48 21,85 Nh©n c«ng 4,5/7 vµo ®¸ d­íi M¸y thi c«ng n­íc, ca 0,80 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22 M¸y khoan T2W ®¸ cÊp 300CV (hoÆc t­¬ng IV tù) ca 0,24 0,32 0,39 0,22 0,29 0,37 CÇn cÈu 25T ca 0,8 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22 Xµ lan (®Æt m¸y) 200T ca 0,8 1,05 1,31 0,74 0,98 1,22 Xµ lan (chøa vËt liÖu) ca 0,24 0,32 0,39 0,22 0,29 0,37 200T % 5 5 5 5 5 5 Tµu kÐo 75CV M¸y kh¸c 31 32 33 41 42 43 AC.34500 L¾p ®Æt èng v¸ch cäc khoan nhåi Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, gia c«ng, l¾p ®Æt, th¸o dì hÖ thèng dÉn h­íng èng v¸ch, vËn chuyÓn cÊu kiÖn, l¾p ®Æt, th¸o dì thiÕt bÞ rung h¹, ®Þnh vÞ l¾p dùng èng v¸ch b»ng cÇn cÈu, hµn nèi èng v¸ch, ®ãng, rung h¹ èng v¸ch ®Õn ®é s©u qui ®Þnh (ch­a cã hao phÝ èng v¸ch). http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 177
 2. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Trªn mÆt n­íc §¬n vÞ tÝnh: 1m §­êng kÝnh cäc (mm) C«ng t¸c Thµnh phÇn M· hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ £800 £1000 £1300 £1500 £2000 VËt liÖu AC.3451 L¾p ®Æt èng v¸ch kg 3,97 4,36 4,57 4,79 5,26 ThÐp h×nh cäc khoan kg 1,2 1,32 1,45 1,59 2,10 Que hµn nhåi trªn % 10 10 10 10 10 VËt liÖu kh¸c mÆt n­íc c«ng 4,05 4,77 6,20 7,38 15,28 Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng ca 0,075 0,078 0,081 0,086 0,16 CÇn cÈu 10T ca 0,075 0,078 0,081 0,086 0,16 CÈu næi 30T ca 0,690 0,72 0,76 0,800 0,84 M¸y hµn 23Kw ca 0,075 0,078 0,081 0,086 0,16 Bóa rung BP 170 ca 0,075 0,078 0,081 0,086 0,16 Xµ lan 400T % 2 2 2 2 2 M¸y kh¸c 1 2 3 4 5 Trªn c¹n §¬n vÞ tÝnh: 1m §­êng kÝnh cäc (mm) C«ng t¸c Thµnh phÇn M· hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ £800 £1000 £1300 £1500 £2000 VËt liÖu AC.3452 L¾p ®Æt èng v¸ch kg 1,2 1,5 1,7 2,0 2,5 ThÐp h×nh cäc khoan kg 1,2 1,32 1,45 1,59 2,10 Que hµn nhåi trªn % 10 10 10 10 10 VËt liÖu kh¸c c¹n c«ng 3,24 3,82 4,96 5,91 12,22 Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng ca 0,064 0,066 0,07 0,075 0,085 CÇn cÈu 25T ca 0,064 0,066 0,07 0,075 0,085 Bóa rung BP 170 % 5 5 5 5 5 M¸y kh¸c 1 2 3 4 5 AC.34600 l¾p ®Æt, th¸o dì m¸y khoan QJ 250 hoÆc t­¬ng tù Thµnh phÇn c«ng viÖc: - ChuÈn bÞ, gia c«ng chÕ t¹o sµn ®ç m¸y, l¾p ®Æt cè ®Þnh hÖ thèng m¸y khoan, th¸o dì hÖ thèng m¸y khoan ®Ó thi c«ng mè hoÆc trô kh¸c theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. - VËn chuyÓn vËt liÖu, thiÕt bÞ trong ph¹m vi 100m. §¬n vÞ tÝnh: 1 lÇn l¾p ®Æt, th¸o dì http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 178
 3. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng C«ng t¸c Thµnh phÇn M· hiÖu §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc x©y l¾p hao phÝ L¾p ®Æt, th¸o dì AC.346 m¸y khoan QJ250 VËt liÖu kg 4,8 4,8 Que hµn kg 60,0 60,0 T«n 8 ly chai 1,0 1,0 ¤ xy kg 4,5 4,5 §Êt ®Ìn % 2 2 VËt liÖu kh¸c c«ng 131 151 Nh©n c«ng 4,0/7 M¸y thi c«ng CÇn cÈu 50T ca 2,48 2,85 Xµ lan 400T ca - 2,85 Xµ lan 200T ca - 2,85 Tµu kÐo 150CV ca - 1,42 M¸y hµn 23KW ca 1,92 2,21 M¸y kh¸c % 2,0 2,0 10 20 AC.35100 ®µo t¹o lç cäc, t­êng barrette Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ r·nh ®µo, ®µo ®Êt b»ng cÇn cÈu b¸nh xÝch g¾n gÇu ®µo, ®µo ®Êt theo kÝch th­íc t­êng ch¾n, kiÓm tra, hoµn thiÖn r·nh ®µo ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt (§Þnh møc ch­a bao gåm gio¨ng c¶n n­íc, c«ng t¸c lµm t­êng dÉn h­íng trªn miÖng hè ®µo) §¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 179
 4. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng KÝch th­íc ®µo C«ng t¸c Thµnh phÇn M· hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ 0,5x1,2 0,6x1,2 0,6x1,8 0,8x1,8 AC.351 §µo t¹o lç Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 0,92 1,13 1,17 1,34 cäc, t­êng bª t«ng cèt M¸y thi c«ng thÐp CÈu b¸nh xÝch 50T ca 0,051 0,061 0,064 0,074 GÇu ®µo 125CV ca 0,051 0,061 0,064 0,074 M¸y kh¸c % 2 2 2 2 10 20 30 40 §¬n vÞ tÝnh: 1m chiÒu s©u KÝch th­íc ®µo C«ng t¸c Thµnh phÇn M· hiÖu §¬n vÞ x©y l¾p hao phÝ 0,8x2,8 1,0x2,8 1,2x2,8 1,5x2,8 Nh©n c«ng 4,0/7 AC.351 §µo r·nh c«ng 1,98 2,44 3,19 4,00 M¸y thi c«ng CÈu b¸nh xÝch 50T ca 0,11 0,133 0,174 0,220 GÇu ®µo 125CV ca 0,11 0,133 0,174 0,220 M¸y kh¸c % 2 2 2 2 50 60 70 80 Ghi chó : §µo t¹o lç lµm cäc, t­êng bª t«ng cèt thÐp thi c«ng theo c«ng nghÖ barret ®­îc ®Þnh møc cho 1m chiÒu s©u øng víi c¸c lo¹i gÇu ®µo ë ®é s©u ≤ 30m. Tr­êng hîp ®é s©u cäc, t­êng >30m th× cø 10 s©u thªm hao phÝ nh©n c«ng, hao phÝ m¸y thi c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,15 so víi ®Þnh møc t­¬ng øng. AC.36100 Khoan ®Æt èng nhùa HDPE b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng, ®­êng kÝnh 150-200mm Thµnh phÇn c«ng viÖc : - ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé STS vµo m¸y khoan. - X¸c ®Þnh h­íng tuyÕn, v¹ch h­íng tuyÕn trªn thùc ®Þa. - TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®­êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 180
 5. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng - Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®­êng khoan ®Õn ®­êng kÝnh 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®­êng khoan. - §Æt èng nhùa HDPE lªn bµn x¶, g¾n ®Çu chôp èng, g¾n ®Çu ph¸, g¾n èng nhùa HDPE vµo ®Çu pha ®Ó kÐo vÒ. KÐo èng nhùa HDPE vÒ. - Ra èng t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng tr­êng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng. §¬n vÞ tÝnh: 100m C«ng t¸c Khoan ngÇm Khoan ngÇm M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ x©y l¾p trªn c¹n b¨ng s«ng AC.361 Khoan ®Æt VËt liÖu èng nhùa kg 437,5 787,5 Bét Bentonite HDPE trªn c¹n kg 2,8 2,8 Bét Ejectomer c¸i 0,69 0,77 èng khoan (cÇn khoan) c¸i 0,01 0,01 Mòi khoan Khoan ®Æt c¸i 0,07 0,08 L­ìi khoan èng nhùa c¸i 0,01 - Bé ph¸t sãng 86B11 HDPE qua bé 0,01 - s«ng Bé ®Þnh vÞ c¸i 0,01 0,01 §Çu ph¸ 250mm c¸i 0,01 0,01 D©y xÝch truyÒn ®éng % 6 6 VËt liÖu kh¸c c«ng 26,5 33,5 Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng M¸y khoan ngÇm cã ca 2,89 3,24 ®Þnh h­íng ca - 1,39 HÖ thèng STS 10 20 Ghi chó: - Trong ®Þnh møc ch­a tÝnh èng nhùa. - C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®­êng kÝnh < 150mm trªn c¹n ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm trªn c¹n. - C«ng t¸c khoan ®Æt 01 èng HDPE cã ®­êng kÝnh < 150mm qua s«ng ¸p dông theo ®Þnh møc khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm qua s«ng. AC.36200 Khoan ®Æt c¸p ®iÖn ngÇm b»ng mµy khoan ngÇm cã ®Þnh h­íng AC.36211 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n AC.36212 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan trªn c¹n AC.36221 Khoan ®Æt 01 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng AC.36222 Khoan ®Æt 02 sîi c¸p ngÇm, khoan b¨ng qua s«ng Thµnh phÇn c«ng viÖc : - ChuÈn bÞ m¸y mãc, thiÕt bÞ: khoan neo, l¾p ®Æt dµn ®Õ, ®Þnh vÞ m¸y khoan, l¾p ®Æt dµn tiÕp ®Þa, dµn phô trî, l¾p ®Æt ®Çu dß, kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn tö, l¾p ®Æt mòi khoan, pha trén ho¸ chÊt, nèi èng ¸p lùc tõ m¸y b¬m vµo m¸y khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng l¾p thªm bé http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 181
 6. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng STS vµo m¸y khoan. - X¸c ®Þnh h­íng tuyÕn, v¹ch h­íng tuyÕn trªn thùc ®Þa. - TiÕn hµnh khoan. Dß vµ cËp nhËt sè liÖu ®­êng khoan. §èi víi khoan b¨ng qua s«ng nèi c¸p truyÒn tÝn hiÖu vµo èng khoan, dß vµ cËp nhËt sè liÖu trªn STS. - Th¸o mòi khoan, l¾p ®Çu ph¸ kÐo èng khoan måi vÒ ph¸ réng ®­êng khoan ®Õn ®­êng kÝnh 150mm hoÆc 250mm. TiÕn hµnh kÐo èng måi vÌ ®Ó ph¸ réng ®­êng khoan. - §Æt b¸nh c¸p ngÇm lªn bµn x¶ c¸p, g¾n rä chôp c¸p ngÇm, g¾n ®Çu ph¸, g¾n c¸p ngÇm vµo ®Çu ph¸ ®Ó kÐo vÒ, kÐo c¸p ngÇm vÒ. - Ra c¸p t¹i bµn x¶. Thu dän c«ng tr­êng, th¸o rä, th¸o m¸y, th¸o tiÕp ®Þa, th¸o dµn neo m¸y. VÖ sinh c«ng tr­êng. §¬n vÞ tÝnh: 100m Khoan ngÇm Khoan ngÇm trªn c¹n b¨ng s«ng C«ng t¸c §¬n M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ Sè l­îng c¸p ngÇm vÞ x©y l¾p 01 sîi 02 sîi 01 sîi 02 sîi AC.362 Khoan ®Æt 01 VËt liÖu sîi c¸p trªn kg 250 437,5 450 787,5 Bét Bentonite c¹n kg 1,6 2,8 1,6 2,8 Bét Ejectomer m 0,61 0,69 0,69 0,77 èng khoan (cÇn khoan) c¸i 0,01 0,01 0,01 0,01 Khoan ®Æt 02 Mòi khoan AC.362 sîi c¸p trªn c¸i 0,06 0,07 0,07 0,08 L­ìi khoan c¹n c¸i 0,01 0,01 - - Bé ph¸t sãng 86B11 bé 0,01 0,01 - - Bé ®Þnh vÞ c¸i 0,01 - 0,01 - §Çu ph¸ 150mm Khoan ®Æt 01 c¸i - 0,01 - 0,01 §Çu ph¸ 250mm AC.362 sîi c¸p b¨ng c¸i 0,01 0,01 0,01 0,01 D©y xÝch truyÒn ®éng s«ng % 6 6 6 6 VËt liÖu kh¸c c«ng 24,0 32,0 29,0 39,0 Nh©n c«ng 4,5/7 M¸y thi c«ng Khoan ®Æt 02 AC.362 sîi c¸p b¨ng M¸y khoan ngÇm cã ca 2,54 2,9 2,89 3,25 s«ng ®Þnh h­íng ca - - 1,39 1,39 HÖ thèng STS 11 12 21 22 Ch­¬ng IV C«ng t¸c lµm ®­êng c«ng t¸c lµm mÆt ®­êng bé AD.11000 Lµm mãng ®­êng http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 182
 7. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Thµnh phÇn c«ng viÖc : - R¶i ®¸, chÌn vµ lu lÌn, hoµn thiÖn líp mãng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. AD.11100 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc §¬n vÞ tÝnh : 1m3 ChiÒu dµy líp mãng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ hiÖu hao phÝ £ 20 > 20 VËt liÖu AD.111 Lµm mãng ®¸ ba, ®¸ héc m3 §¸ 1,2 1,2 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 0,64 0,56 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 0,01 0,009 10 20 AD.11200 Lµm mãng cÊp phèi ®¸ d¨m Thµnh phÇn c«ng viÖc : - ChuÈn bÞ, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng. San r¶i ®¸ cÊp phèi thµnh tõng líp, xö lý c¸c tr­êng hîp ph©n tÇng, gîn sãng (nÕu cã), t­íi n­íc, lu lÌn theo quy tr×nh ®¹t ®é chÆt K ³ 95. KiÓm tra, hoµn thiÖn theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. - VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. AD11210 lµm mãng líp d­íi §¬n vÞ tÝnh : 100m3 M· hiÖu C«ng t¸c Thµnh phÇn hao phÝ §¬n §­êng më §­êng lµm x©y l¾p vÞ réng míi http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 183
 8. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AD.112 Lµm mãng VËt liÖu líp d­íi m3 CÊp phèi ®¸ d¨m 0,075-50mm 142 142 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,2 3,9 M¸y thi c«ng M¸y ñi 110CV ca 0,5 0,42 M¸y san 110CV ca 0,105 0,08 M¸y lu rung 25T ca 0,25 0,21 M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,37 0,34 M¸y lu 10T ca 0,25 0,21 « t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,25 0,21 M¸y kh¸c % 0,5 0,5 11 12 AD.11220 lµm mãng líp trªn §¬n vÞ tÝnh : 100m3 C«ng t¸c §¬n §­êng §­êng M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ x©y l¾p vÞ më réng lµm míi AD.112 Lµm mãng VËt liÖu líp trªn m3 CÊp phèi ®¸ d¨m 0,075-50mm 142 142 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 4,6 4,4 M¸y thi c«ng M¸y r¶i 50-60m3/h ca 0,25 0,21 M¸y lu rung 25T ca 0,25 0,21 M¸y lu b¸nh lèp 16T ca 0,5 0,42 M¸y lu 10T ca 0,25 0,21 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 184
 9. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng « t« t­íi n­íc5m3 ca 0,25 0,21 M¸y kh¸c % 0,5 0,5 21 22 AD.12000 lµm líp mãng c¸t, gia cè xi m¨ng Thµnh phÇn c«ng viÖc: C©n ®ong vËt liÖu, trén cÊp phèi, ®Þnh vÞ khu«n ®­êng, san, ®Çm t¹o mÆt ph¼ng, ®Çm lÌn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. Hoµn chØnh b¶o d­ìng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. AD.12100 lµm líp mãng c¸t vµng gia cè xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh : 100m3 Tr¹m trén Tr¹m trén Tr¹m trén 20-25m3/h 30m3/h 50m3/h M· Thµnh phÇn §¬n Tû lÖ xi m¨ng (%) hiÖu hao phÝ vÞ 6 8 6 8 6 8 AD.121 VËt liÖu Xi m¨ng PC30 kg 9902 13202 9902 13202 9902 13202 m3 C¸t vµng 111,28 109,1 111,28 109,1 111,28 109,1 VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0 29,0 30,0 29,0 30,0 M¸y thi c«ng Tr¹m trén ca 1,02 1,02 0,85 0,85 0,51 0,51 M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T ca 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 M¸y san 110CV ca 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 M¸y kh¸c % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11 12 21 22 31 32 AD.12200 lµm líp mãng c¸t mÞn gia cè xi m¨ng §¬n vÞ tÝnh : 100m3 Tr¹m trén Tr¹m trén Tr¹m trén 20-25m3/h 30m3/h 50m3/h M· Thµnh phÇn Tû lÖ xi m¨ng (%) §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 6 8 6 8 6 8 AD.122 VËt liÖu Xi m¨ng PC30 kg 8487 11316 8487 11316 8487 11316 m3 C¸t mÞn 112,32 110,33 112,32 110,33 112,32 110,33 VËt liÖu kh¸c % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 29,0 30,0 29,0 30,0 29,0 30,0 M¸y thi c«ng http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 185
 10. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Tr¹m trén ca 1,02 1,02 0,85 0,85 0,51 0,51 M¸y ñi 110CV ca 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 M¸y lu 8,5T ca 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 M¸y ®Çm b¸nh lèp 25T ca 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 M¸y san 110CV ca 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 M¸y kh¸c % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11 12 21 22 31 32 lµm mÆt ®­êng AD.21100 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m Thµnh phÇn c«ng viÖc: R¶i ®¸, san ®¸, t­íi n­íc, bï ®¸, lu lÌn, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng mét th¸ng. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi trong 30m. §¬n vÞ tÝnh : 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 8 10 12 14 15 Lµm mÆt VËt liÖu http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 186
 11. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng m3 AD.2111 ®­êng ®¸ §¸ 4x6 10,56 13,19 15,83 18,47 19,79 m3 d¨m n­íc §¸ 2x4 0,28 0,36 0,43 0,50 0,53 m3 líp trªn §¸ 1x2 0,29 0,37 0,44 0,52 0,55 m3 §¸ 0,5x1 0,39 0,49 0,59 0,69 0,74 m3 C¸t 2,96 3,20 3,14 3,68 3,80 Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 11,20 12,00 12,57 13,11 13,43 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,19 1,47 1,76 2,05 2,19 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,054 0,065 0,075 0,080 AD.2112 Lµm mÆt VËt liÖu ®­êng ®¸ m3 §¸ 4x6 10,56 13,19 15,83 18,47 19,79 d¨m n­íc Nh©n c«ng 2,7 /7 c«ng 5,47 6,13 6,56 7,00 7,22 líp d­íi M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,00 1,20 1,57 1,74 1,86 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,054 0,065 0,075 0,080 1 2 3 4 5 Ghi chó: Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc líp d­íi ®Ó néi suy. AD.21200 lµm mÆt ®­êng cÊp phèi Thµnh phÇn c«ng viÖc : R¶i cÊp phèi, t­íi n­íc, san ®Çm chÆt, hoµn thiÖn mÆt ®­êng, lµm líp trªn ®· tÝnh r¶i líp c¸t b¶o vÖ mÆt ®­êng dµy 2cm, b¶o d­ìng mÆt ®­êng 7 ngµy. §¬n vÞ tÝnh : 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 6 8 10 12 VËt liÖu m3 AD.2121 Lµm mÆt §Êt cÊp phèi tù nhiªn 8,57 11,42 14,28 17,14 m3 ®­êng cÊp §Êt dÝnh 0,40 0,40 0,40 0,40 phèi líp trªn m3 C¸t s¹n 1,02 1,02 1,02 1,02 Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 3,35 3,56 3,78 4,00 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 0,71 0,98 1,20 1,46 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,026 0,037 0,044 0,054 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 187
 12. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng VËt liÖu Lµm mÆt AD.2122 m3 §Êt cÊp phèi tù nhiªn 8,57 11,42 14,28 17,14 ®­êng cÊp Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 1,98 2,20 2,42 2,64 phèi líp d­íi M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 0,51 0,70 0,85 1,04 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,018 0,026 0,031 0,038 1 2 3 4 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 14 16 18 20 VËt liÖu m3 AD.2121 Lµm mÆt §Êt cÊp phèi tù nhiªn 19,99 22,85 25,70 28,56 ®­êng cÊp m3 §Êt dÝnh 0,40 0,40 0,40 0,40 m3 phèi líp trªn C¸t s¹n 1,02 1,02 1,02 1,02 Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 4,22 4,44 4,65 4,87 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,70 1,91 2,17 2,41 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,062 0,069 0,079 0,088 VËt liÖu m3 AD.2122 Lµm mÆt §Êt cÊp phèi tù nhiªn 19,99 22,85 25,70 28,56 ®­êng cÊp Nh©n c«ng 2,5 /7 c«ng 2,86 3,07 3,29 3,51 phèi líp d­íi M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,21 1,36 1,55 1,78 ¤t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,044 0,049 0,056 0,065 5 6 7 8 Ghi chó: Khi chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× sö dông ®Þnh møc lµm líp d­íi ®Ó néi suy. AD.21300 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m nhùa nhò t­¬ng gèc axÝt §¬n vÞ tÝnh : 100m2 ChiÒu dµy ChiÒu dµy ChiÒu dµy ChiÒu dµy §¬n M· hiÖu Thµnh phÇn hao phÝ mÆt ®­êng mÆt ®­êng mÆt ®­êng mÆt ®­êng vÞ 3cm 8cm 10cm 12cm VËt liÖu AD.213 m3 §¸ 4x6 - 10,56 13,19 16,58 m3 §¸ 2x4 - 0,28 0,36 0,43 m3 §¸ 1x2 1,40 2,29 2,37 2,44 m3 §¸ 0,5x1 1,80 2,2 2,2 2,2 Nhò t­¬ng gèc AxÝt 60% kg 512,5 512,5 512,5 513,5 Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 10,76 13,29 18,03 19,02 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 188
 13. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,20 1,43 1,62 2,06 11 12 13 14 AD.21400 lµm mÆt ®­êng ®¸ d¨m kÑp ®Êt Thµnh phÇn c«ng viÖc : R¶i ®¸ vµ ®Êt trén ®¸ m¹t, lu lÌn. T­íi n­íc, bï chÌn ®¸, ®Êt, r¶i líp b¶o vÖ. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. B¶o d­ìng mÆt ®­êng 1 th¸ng. §¬n vÞ tÝnh : 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 10 12 14 16 18 20 AD.214 VËt liÖu m3 §¸ 4x6 13,19 15,83 18,47 20,58 23,15 25,73 m3 §¸ 0,5x1 1,24 1,96 3,27 3,48 3,92 4,35 m3 §Êt ®á 5,36 6,07 6,79 7,59 8,54 9,49 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 10,00 10,40 10,73 11,05 11,40 11,70 M¸y thi c«ng M¸y lu 8,5T ca 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,0 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 189
 14. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y kh¸c % 5 5 5 5 5 5 11 12 13 14 15 16 AD.22000 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn Qui ®Þnh ¸p dông: §Þnh møc tÝnh cho chiÒu dÇy líp trªn cïng, nÕu chiÒu dµy mÆt ®­êng kh¸c víi chiÒu dµy trong ®Þnh møc th× ®­îc tÝnh néi suy nh­ng kh«ng ®­îc tÝnh líp hao mßn (b»ng ®¸ 0,5x1, ®¸ 0,15 ¸ 0,5, ®Êt cÊp phèi tù nhiªn). AD.22100 lµm mÆt ®­êng ®¸ 4x6 chÌn ®¸ d¨m §¬n vÞ tÝnh:100m2 ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n M· hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 10 14 16 18 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 190
 15. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng VËt liÖu AD.221 Lµm mÆt m3 ®­êng ®¸ 13,19 18,46 21,10 23,70 §¸ 4x6 m3 4x6 chÌn 0,33 0,46 0,53 0,59 §¸ 2x4 m3 ®¸ d¨m 0,33 0,46 0,53 0,59 §¸ 1x2 m3 0,44 0,44 0,44 0,44 §¸ 0,5x1 m3 0,77 0,77 0,77 0,77 §¸ 0,15 ¸ 0,5 c«ng 6,67 8,40 9,60 10,80 Nh©n c«ng 3,0/7 M¸y thi c«ng ca 0,33 0,44 0,51 0,57 M¸y lu 10T ¤ t« t­íi n­íc 5m3 ca 0,17 0,20 0,24 0,28 % 7 7 7 7 M¸y kh¸c 11 12 13 14 AD.22200 lµm mÆt ®­ßng ®¸ 4x6 chÌn ®Êt cÊp phèi tù nhiªn §¬n vÞ tÝnh: 100m2 ChiÒu dµy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp 10cm M· C«ng t¸c §¬n MÆt ®­êng ®¸ MÆt ®­êng Thµnh phÇn hao phÝ hiÖu x©y l¾p vÞ 4x6 chÌn ®Êt cÊp ®¸ cÊp phèi phèi tù nhiªn Dmax4cm http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 191
 16. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng VËt liÖu AD.222 Lµm mÆt m3 ®­êng ®¸ 13,19 - §¸ 4x6 m3 4x6 chÌn - 13,19 §¸ cÊp phèi Dmax4cm m3 ®Êt cÊp 2,20 - §Êt cÊp phèi tù nhiªn phèi tù nhiªn c«ng 6,67 3,50 Nh©n c«ng 3,0/7 M¸y thi c«ng M¸y lu 10T AD.223 Lµm mÆt ca 0,333 0,135 ¤ t« t­íi n­íc 5m3 ®­êng ®¸ ca 0,167 0,068 M¸y san 108CV cÊp phèi ca 0,167 0,068 M¸y kh¸c Dmax4m % 2 2 m 11 11 AD.23000 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ mÆt b»ng, lµm vÖ sinh, r¶i vËt liÖu b»ng m¸y r¶i, lu lÌn mÆt ®­êng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. AD.23100 r¶i th¶m mÆt ®­êng ®¸ d¨m ®en §¬n vÞ tÝnh: 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6 7 8 AD.231 VËt liÖu §¸ d¨m ®en tÊn 6,97 9,30 11,62 13,94 16,26 18,59 Nh©n c«ng 4/7 c«ng 0,86 1,14 1,43 1,71 2,01 2,29 M¸y thi c«ng M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0199 0,0265 0,0332 0,0398 0,0464 0,0531 M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,11 0,18 0,18 0,18 M¸y ®Çm b¸nh lèp ca 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 16T M¸y kh¸c % 2 2 2 2 2 2 11 12 13 14 15 16 AD.23210 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t th« §¬n vÞ tÝnh: 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6 7 VËt liÖu Bª t«ng nhùa tÊn 6,97 9,30 11,62 13,94 16,26 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 192
 17. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AD.2321 Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,07 1,43 1,78 2,14 2,50 M¸y thi c«ng M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0251 0,0335 0,0419 0,0503 0,0587 M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 M¸y ®Çm b¸nh lèp ca 0,058 0,058 0,064 0,064 0,064 16T M¸y kh¸c % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 AD.23220 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t trung §¬n vÞ tÝnh: 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6 7 VËt liÖu AD.2322 Bª t«ng nhùa tÊn 7,03 9,49 11,87 14,24 16,62 Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,09 1,45 1,82 2,18 2,55 M¸y thi c«ng M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0257 0,0347 0,0434 0,0504 0,0608 M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 M¸y ®Çm b¸nh lèp ca 0,058 0,058 0,064 0,064 0,064 16T M¸y kh¸c % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 AD.23230 r¶i th¶m mÆt ®­êng bª t«ng nhùa h¹t mÞn §¬n vÞ tÝnh: 100m2 ChiÒu dÇy mÆt ®­êng ®· lÌn Ðp (cm) M· Thµnh phÇn §¬n hiÖu hao phÝ vÞ 3 4 5 6 7 VËt liÖu AD.2323 Bª t«ng nhùa tÊn 7,272 9,696 12,12 14,54 16,97 Nh©n c«ng 4,0 /7 c«ng 1,11 1,48 1,85 2,22 2,59 M¸y thi c«ng http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 193
 18. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng M¸y r¶i 130-140CV ca 0,0270 0,0360 0,0450 0,0521 0,0630 M¸y lu 10T ca 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 M¸y ®Çm b¸nh lèp ca 0,058 0,058 0,064 0,064 0,064 16T M¸y kh¸c % 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 Ghi chó: M¸y r¶i nhùa ®­êng 130-140CV ®­îc ®Þnh møc cho c¸c lo¹i m¸y TiTan 225; DEMAS 135; DynapsaF 141C; VUNGAN 1800 hoÆc c¸c m¸y t­¬ng tù AD.24100 lµm mÆt ®­êng l¸ng nhùa §¬n vÞ tÝnh: 100m2 L¸ng L¸ng L¸ng L¸ng nhùa 1 nhùa 2 nhùa 3 nhùa 3 líp dµy líp dµy líp dµy líp dµy M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n 1,5cm 2,5cm 3,5cm 4,5cm hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ tiªu tiªu tiªu tiªu chuÈn chuÈn chuÈn chuÈn nhùa nhùa nhùa nhùa 1,8kg/m 3,0kg/m 4,5kg/m 5,5kg/m2 2 2 2 VËt liÖu AD.241 L¸ng mÆt ®­êng kg 193 321 481 588 Nhùa m3 - - 2,99 3,84 §¸ 05¸2 m3 2,52 2,56 1,58 1,58 §¸ 0,5¸1,6 m3 - 1,27 1,05 1,05 §¸ 0,5¸1,0 c«ng 3,6 4,2 7,2 8,4 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 0,32 0,37 0,43 0,45 M¸y lu 8,5T ca 0,15 0,18 0,21 0,25 M¸y t­íi nhùa ca 0,15 0,18 0,21 0,25 ThiÕt bÞ nÊu nhùa 11 21 31 41 Ad.24200 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, lµm vÖ sinh, pha chÕ nhùa, t­íi líp dÝnh b¸m theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Ac.24210 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhùa pha dÇu §¬n vÞ tÝnh: 100m2 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n L­îng nhùa (kg/m2) hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 194
 19. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng 0,5 0,8 1,0 1,5 VËt liÖu AD.242 T­íi líp dÝnh b¸m kg 32,322 62,916 78,65 110,97 Nhùa bitum mÆt ®­êng kg 16,05 25,68 32,10 48,15 DÇu ho¶ b»ng nhùa pha dÇu c«ng 0,314 0,314 0,314 0,314 Nh©n c«ng 3,5/7 M¸y thi c«ng ca 0,049 0,049 0,049 0,049 ThiÕt bÞ nÊu nhùa ca 0,098 0,098 0,098 0,098 ¤t« t­íi nhùa 7T ca 0,049 0,049 0,049 0,049 M¸y nÐn khÝ 14 11 12 13 Ac.24220 t­íi líp dÝnh b¸m mÆt ®­êng b»ng nhò t­¬ng gèc AxÝt §¬n vÞ tÝnh: 100m2 L­îng nhò t­¬ng (kg/m2) M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ 0,5 0,8 1,0 1,5 VËt liÖu AD.242 T­íi líp dÝnh b¸m Nhò t­¬ng gèc AxÝt 153,75 mÆt ®­êng kg 51,25 82,0 102,5 lo¹i 60% b»ng nhò 0,270 t­¬ng gèc c«ng 0,270 0,270 0,270 Nh©n c«ng 3,5/7 AxÝt M¸y thi c«ng 0,068 ca 0,068 0,068 0,068 M¸y t­íi nhùa 7T 0,034 ca 0,034 0,034 0,034 M¸y nÐn khÝ 600m3/h 5 % 5 5 5 M¸y kh¸c 24 21 22 23 AD.25100 cµy xíi mÆt ®­êng cò, Lu lÌn mÆt ®­êng cò sau cµy ph¸ Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®µo, cµy ph¸, san ph¼ng mÆt ®­êng, dän dÑp, lu lÌn l¹i mÆt ®­êng cò sau khi cµy ph¸, vËn chuyÓn phÕ th¶i ®æ ®i trong ph¹m vi 30m. §¬n vÞ tÝnh: 100m2 M· C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n Cµy xíi mÆt ®­êng cò http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 195
 20. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ Lu lÌn l¹i MÆt mÆt ®­êng ®­êng MÆt ®­êng cò ®· ®¸ d¨m bª t«ng cµy ph¸ hoÆc l¸ng nhùa nhùa Nh©n c«ng 3,5/7 AD.251 Cµy xíi c«ng 0,15 0,286 1,20 mÆt ®­êng M¸y thi c«ng cò ¤ t« t­íi n­íc 5m3 ca - - 0,15 M¸y ®Çm 25T AD.251 Lu lÌn l¹i ca - - 0,30 M¸y san 108CV mÆt ®­êng ca 0,03 0,036 0,15 M¸y ñi 140CV cò ®· cµy ca 0,03 0,036 - M¸y kh¸c ph¸ % 2 2 2 11 12 21 AD.25200 Lµm r·nh x­¬ng c¸ Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, xÕp ®¸ vµo r·nh, lÊp ®¸ con. VËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 30m. §¬n vÞ tÝnh : 1m3 ChiÒu dµi r·nh (m) M· Thµnh phÇn §¬n C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu hao phÝ vÞ £2 >2 VËt liÖu AD.252 Lµm r·nh x­¬ng c¸ m3 §¸ 60-80mm 0,804 0,804 m3 §¸ 5-15mm 0,466 0,466 Nh©n c«ng 3,0/7 c«ng 1,86 1,41 11 21 AD.26000 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa Thµnh phÇn c«ng viÖc : ChuÈn bÞ, ®un dÇu Diezen lµm nãng dÇu b¶o «n ®Õn 140-1600C, b¬m dÇu lªn m¸y nhùa, m¸y dÇu mazót, phun dÇu mazót vµo buång ®èt, sÊy vËt liÖu, trén cÊp phèi theo thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en vµ bª t«ng nhùa trªn d©y chuyÒn tr¹m trén theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËn chuyÓn vËt liÖu trong ph¹m vi 50m. Hao phÝ vËt liÖu ®¸, c¸t, bét ®¸, nhùa c¨n cø vµo thiÕt kÕ vµ phô lôc ®Þnh møc cÊp phèi vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh. AD.26100 s¶n xuÊt ®¸ d¨m ®en, bª t«ng nhùa b»ng tr¹m trén £ 25 T/h §¬n vÞ tÝnh: 100tÊn http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 196
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2