đồ án chuyển động cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
122
lượt xem
34
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công suất trên trục dẫn của băng tải:Ptd =3,3 kw Với:Hiệu suất của một cặp bánh răng trong hộp giảm tốc:br=0,97 Hiệu suât của bộ truyền đai:đ=0,96 Hiệu suất của một cặp ổ lăn: ol=0,99 Hiệụ suất của khớp nối :k=0,99 =0,972.0,96.0,994.0,99=0,859 Theo phương pháp bôi trơn ta chọn uh = 10 Theo tiêu chuẩn chọn ud = 2,5 - ut = ud uh = 25 Số vòng quay sơ bộ trên trục dẫn của động cơ: nsb = 25.26,5= 662,5 (vòng/phút)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 1

  1. Chương 1 CHOÏN PHÖÔNG AÙN VAØ TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN
  2. I) CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN Soá voøng quay cuûa baêng taûi : nlv =26,5 voøng /phuùt Ptd  Pct   Coâng suaát treân truïc daãn cuûa baêng taûi:Ptd =3,3 kw Vôùi:Hieäu suaát cuûa moät caëp baùnh raêng trong hoäp giaûm toác:br=0,97 Hieäu suaât cuûa boä truyeàn ñai:ñ=0,96 Hieäu suaát cuûa moät caëp oå laên: ol=0,99 Hieäuï suaát cuûa khôùp noái : k=0,99  =0,972.0,96.0,994.0,99=0,859 3 ,3  Pct = = 3,84 kW 0 , 59 Theo phöông phaùp boâi trôn ta choïn uh = 10 Theo tieâu chuaån choïn ud = 2,5  ut = ud uh = 25  Soá voøng quay sô boä treân truïc daãn cuûa ñoäng cô: nsb = 25.26,5= 662,5 (voøng/phuùt)
  3. Pct  3,84 KW   n sb  662,5vong / phut  Ta choïn ñoäng cô coù soá voøng ñoàng boä nñb = 750 voøng/phuùt Coâng suaát cuûa ñoäng cô:4KW(4A132S8Y3) Soà voøng quay cuûa ñoäng cô nñc =720 voøng /phuùt II ) PHAÂN PHOÁI TÆ SOÁ TRUYEÀN ndc 720 ut =   27,16 nt 26,5 Choïn uñ = 2,5 uh=10,87 choïn u1 =3,83 u2 =2,84 Ta coù soá voøng quay cuûa caùc truïc: ndc 720 n1 =   288 voøng/phuùt nd 2,5 n1 288 n2 =   75,2 voøng/phuùt u1 3,83 n2 75,2 n3 =   26,5 voøng/phuùt u 2 2,84 Coâng suaát treân caùc truïc: Ptd 3,3 P3 =   3,367 KW  ol nk 0.99.0,99 P3 3,367 P2 =   3,506 KW  ol nbr 0.99.0,97 P2 3,506 P1 =   3,651KW  ol nbr 0.99.0,97 Moâmen xoaén treân caùc truïc:
  4. P1 3,651 T1 = 9,55.10 6  9,55.10 6  121066,2 Nmm n1 288 P2 3,506 T2 = 9,55.10 6  9,55.10 6  445243,4 Nmm n2 75,2 P3 3,367 T3 = 9,55.10 6  9,55.10 6  1213390,6 Nmm n3 26,5 Pdc 4 Tñc = 9,55.10 6  9,55.10 6  53055,6 Nmm ndc 720 Truïc 1 2 3 Ñoäng cô Thoâng soá Tæ soá 2,5 3,83 truyeàn 2,84 Coâng 4 3,651 3,506 3,367 suaát(KW) Soá voøng quay 720 288 75,2 26,5 n Moâmen T 530055,6 121066,2 445243,4 1213390,6
Đồng bộ tài khoản