Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ

Chia sẻ: Nguyễn Kim Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
5
download

Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính của sở công thương, Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đăng ký bổ sung nghiệp vụ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......, ngày.... tháng.... năm..... Đ Ơ N ĐĂ N G KÝ B Ổ S UN G/S Ử A Đ Ổ I D Ấ U N GHI Ệ P V Ụ Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................................... ............................................................................................................................................ Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..................................................... ............................................................................................................................................ Tên thương nhân viết tắt (nếu có):.................................................................................... [Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số:……...……............. Do:........................................................................Cấp ngày:........../........../........................ Vốn điều lệ:......................................................................................................................... Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................... ............................................................................................................................................. Mã số đăng ký dấu nghiệp vụ:…………………………………………………………… Đề nghị đăng ký bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo. Đại diện theo pháp luật của thương nhân Kèm theo đơn: (Ký tên và đóng dấu) - ................; - ................; - ................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản