Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hướng dẫn AccuMark 8.1

Chia sẻ: HOÀNG ANH VĂN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

607
lượt xem
177
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình hướng dẫn AccuMark 8.1 trình bày các nội dung về tính năng ưu việt của AccuMark 8.1, cách tạo miền lưu giữ mã hàng, thiết lập các fie quy định cho hệ thống, quy tắc nhảy cỡ,... Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn AccuMark 8.1

 1. Giáo trình Hướng dẫn AccuMark 8.1
 2. $FFX0DUN +ËWKÕQJQK±SP¯XQK§\FåJLiFVkÿ×$FFX0DUN 0éF/éF  ,*LßLWKLËX$FFX0DUN««««««««««««««««««««««7UDQJ 7tQKQQJmXYLËWFëD$FFX0DUN««««««««««««««««7UDQJ /jPFiFKQjRÿÇNKãLÿÝQJ$FFX0DUN"««««««««««««««7UDQJ ,,7¥RPLÅQOmXJLóFKRPmKjQJ««««««««««««««««««««7UDQJ 0LÅQOmXJLó 6725$*($5($
 3. OjJu"««««««««««««««7UDQJ &iFKW¥RPLÅQOmXJLó6725$*($5($«««««««««««««7UDQJ ,,,7KLÃWO±SFiF)LOHTX\ÿÏQKFKRKËWKÕQJ«««««««««««««««7UDQJ 0{LWUmáQJVñGéQJ 86(5(19,521
 4. OjJu"7KLÃWO±SQKmWKÃQjR"«««7UDQJ %§QJTX\ÿÏQKG©XE©P±127&+«««««««««««««««««7UDQJ /±SE§QJTX\ÿÏQKFiFWKDPVÕYÁFKLWLÃW 33,(&(3/27
 5. «««««««7UDQJ /±SE§QJTX\ÿÏQKFiFWKDPVÕYÁVkÿ× 30$5.(53/27
 6. «««««7UDQJ /±SE§QJTX\ÿÏQKJKLFK~NKLYÁP¯XYjVkÿ×$1127$7,21««««7UDQJ /±SE§QJTX\ÿÏQKWQJP¯XKD\NKR§QJÿËP±%/2&.%8))(5««««7UDQJ /±SE§QJTX\ÿÏQKJLiFVkÿ×/D\/LPLW«««««««««««««««7UDQJ ,9/±SE§QJTX\W³FQK§\Få««««««««««««««««««««««7UDQJ 96ÕKyD««««««««««««««««««««««««««««««7UDQJ TX\ÿÏQKPLÅQOmXJLóFKRPmKjQJF«QQK±S«««««««««««««7UDQJ 6ÕKRi««««««««««««««««««««««««««««7UDQJ %jQVÕKyD«««««««««««««««««««««««««7UDQJ %§QJWKõFÿkQ 0HQXVÕKRi
 7. «««««««««««««««««7UDQJ &RQWUÓVÕKRi &KXÝW
 8. ««««««««««««««««««««7UDQJ 1JK­DFëDFiFQ~WWUrQFRQWUÓVÕKyD«««««««««««««7UDQJ 4X\ÿÏQKÿLÇPWKXÝFWtQKEµQJFRQWUÓVÕKyD««««««««««7UDQJ &KÑQFiFOËQKWURQJ0HQXVÕKyD««««««««««««««««7UDQJ 4X\ÿÏQKÿLÇPWKXÝFWtQKEµQJ0HQXVÕKyD««««««««««««7UDQJ &KX­QEÏFiFFKLWLÃWÿÇVÕKyD«««««««««««««««««7UDQJ ÏQKYÏP¯XWUrQEjQVÕKyD««««««««««««««««««7UDQJ &iFWK{QJWLQP{W§FKLWLÃW«««««««««««««««««««7UDQJ 1KóQJWK{QJWLQF«QWKLÃWFKRPÛLFKLWLÃW«««««««««««««7UDQJ *KLFK~WUrQÿmáQJFKXYL«««««««««««««««««««7UDQJ &iFÿmáQJQÝLYLWURQJFKLWLÃW«««««««««««««««««7UDQJ .KLQjRWKuGQJQKmQQÝLYL««««««««««««««««««7UDQJ &iFEmßFVÕKyDPÝWFKLWLÃWFkE§Q«««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFiFVÕÿLÇPÿ»FELËW««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDP¯XO×QJFiFFå««««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFKLWLÃWÿÕL[íQJ««««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDPÝWFKLWLÃWVDR &RS\3LHFH
 9. «««««««««««««««7UDQJ 6ÕKyDG©XE©PQJKLrQJ««««««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDG©XE©PQJKLrQJGQJE§QJTX\W³FQK§\Få«««««««7UDQJ &iFKVÕKyDG©XE©PQJKLrQJNKLQK±SP¯XO×QJ««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFiFÿmáQJQÝLYLWURQJFKLWLÃW««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDQKLÅXÿmáQJFDQKVçL«««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFKLWLÃWOßQ«««««««««««««««««««««7UDQJ &KX­QEÏFKLWLÃWOßQÿÇVÕKyD«««««««««««««««««7UDQJ &iFEmßFVÕKyDPÝWFKLWLÃWOßQ««««««««««««««««7UDQJ  7UDQJ
 10. &iFKVÕKyDFiFJyFÿÝ«««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFKLWLÃWGiQ««««««««««««««««««««7UDQJ &iFKVÕKyDFKLWLÃWQÕLWLÃS«««««««««««««««««««7UDQJ 9,1K§\Få««««««««««««««««««««««««««««7UDQJ 1K§\Få 1ÃXVÕKyDP¯XPÝWFå
 11. «««««««««««««««7UDQJ &iFEmßFWLÃQKjQKÿÇQK§\FåEµQJE§QJTX\W³FQK§\Få«««««««7UDQJ 9t'éNLÇXQK§\Få««««««««««««««««««««««7UDQJ 9,,.LÇPWUDFKLWLÃW««««««««««««««««««««««««7UDQJ 9,,,9ÁFKLWLÃW 9ÁP¯X
 12. «««««««««««««««««««««««7UDQJ &iFKYÁP¯XYjFiFOõDFKÑQ««««««««««««««««««7UDQJ /±SE§QJWXäFKÑQWÕFÿÝYÁFKRPi\YÁ««««««««««««««7UDQJ ;yDE§QJWKLÃWO±SWÕFÿÝFëDPi\YÁ«««««««««««««««7UDQJ ,;/±SE§QJWKÕQJNrFKLWLÃW PRGHO
 13. «««««««««««««««««7UDQJ /±SE§QJWKÕQJNrFiFFKLWLÃWFëDPmKjQJ 02'(/
 14. ««««««««7UDQJ &iFKW¥RPÝW0RGHO««««««««««««««««««««««7UDQJ ;/±SWiFQJKLËSVkÿ× 2UGHU
 15. YjVñOêWiFQJKLËS«««««««««««««7UDQJ /±SWiFQJKLËSJLiFVkÿ× 25'(5
 16. «««««««««««««««7UDQJ ÇW¥RPÝW2UGHU««««««««««««««««««««««««7UDQJ ;ñOêVkÿ×JñLUDJLiF«««««««««««««««««««««7UDQJ ;,*LiFVkÿ׫««««««««««««««««««««««««««7UDQJ 0ãVkÿ×ÿÇJLiFYjJLßLWKLËXYQJOjPYLËFÿÇJLiFVkÿ׫«««««7UDQJ *LiFFiFFKLWLÃWYjRWURQJVkÿ׫««««««««««««««««7UDQJ &KíFQQJFëDWKDQKF{QJFé7RROER[«««««««««««««7UDQJ &iFSKtPKÛWUçJLiFVkÿ׫««««««««««««««««««7UDQJ /mXVkÿ×YjÿyQJFñDVÙJLiFVkÿ׫««««««««««««««7UDQJ *LiFVkÿ×WõÿÝQJ«««««««««««««««««««««««7UDQJ ;,,9ÁVkÿ׫««««««««««««««««««««««««««7UDQJ 9ÁVkÿ×WUõFWLÃSWïFñDVÙJLiFVkÿ׫«««««««««««««7UDQJ 9ÁPÝWKD\QKLÅXVkÿ×WïFñDVÙ$FFX0DUN([SORUHU«««««««««7UDQJ &iFW\ELÃQWURQJE§QJYÁ0DUN3ORW0HWULF«««««««««««7UDQJ *ÑLFiFVkÿ×ÿÇYÁWïE§QJYÁ0DUN3ORW0HWULF««««««««7UDQJ 9ÁVkÿ×WKHRêPXÕQ WKD\ÿÙLE§QJWKDPVÕYÁ
 17. «««««««««7UDQJ 7KD\ÿÙLTX\ÿÏQKJKLFK~FKRVkÿ׫««««««««««««7UDQJ ;,,,7¥PGïQJPi\YÁKR»FKë\FiFW±SWLQÿDQJYÁ««««««««««««7UDQJ ;,9&iFKQK±S[X©WYj[yDFiFGóOLËXFëD$FFX0DUN«««««««««««7UDQJ 1K±SFiF)LOH1pQ =LS
 18. YjRKËWKÕQJ$FFX0DUN«««««««««««7UDQJ 1K±SFiF)LOH1pQ =LS
 19. WURQJP{LWUmáQJ$FFX0DUN««««7UDQJ 1K±SFiF)LOH1pQ =LS
 20. WURQJP{LWUmáQJ:LQGRZV««««««««7UDQJ &iFKQK±SQKDQK)LOH1pQ =LS
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2