intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Visual Studio 2008 ASP.NET: Phần 1

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:314

314
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo trình Visual Studio 2008 ASP.NET phần 1" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình Web & ASP.NET, tìm hiểu và sử dụng các Server Controls, Master Page – Web Navigation, quản lý trạng thái,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Visual Studio 2008 ASP.NET: Phần 1

MỤC LỤC<br /> Chƣơng 1. Lập trình Web & ASP.NET ................................................................................ 1<br /> 1.1. Giới thiệu về ứng dụng Web ........................................................................................ 1<br /> 1.2. Giới thiệu về ASP và ASP.NET ................................................................................... 4<br /> 1.3. Web Server IIS ........................................................................................................... 10<br /> 1.4. Tạo ứng dụng Web với ASP.NET .............................................................................. 13<br /> 1.5. Khảo sát giao diện Visual Studio .NET 2008 ............................................................ 16<br /> 1.6. Bài thực hành chương 1.............................................................................................. 19<br /> Chƣơng 2. Tìm hiểu và sử dụng các Server Controls ........................................................ 21<br /> 2.1. Cấu trúc trang ASP.NET ............................................................................................ 21<br /> 2.2. Biến cố trang ASP.NET … ........................................................................................ 26<br /> 2.3. Giới thiệu ASP.NET Server Controls ........................................................................ 28<br /> 2.4. HTML Server Controls .............................................................................................. 29<br /> 2.5. ASP.NET Server Controls .......................................................................................... 52<br /> 2.6. Sự kiện PageLoad và thuộc tính IsPostBack .............................................................. 79<br /> 2.7. Thuộc tính AutoPostBack của một số Web Server Controls ..................................... 83<br /> 2.8. Bài thực hành chương 2.............................................................................................. 88<br /> Chƣơng 3. Master Page – Web Navigation ......................................................................... 94<br /> 3.1. Master Page ................................................................................................................ 94<br /> 3.2. Web Navigation ........................................................................................................ 104<br /> 3.3. Web User Control ..................................................................................................... 113<br /> 3.4. Đối tượng Request, Response và Server .................................................................. 122<br /> 3.5. Bài thực hành chương 3............................................................................................ 131<br /> Chƣơng 4. Quản lý trạng thái ............................................................................................ 137<br /> 4.1. Vấn đề trạng thái ...................................................................................................... 137<br /> 4.2. Xem trạng thái (View State) ..................................................................................... 138<br /> 4.3. Chuyển thông tin giữa các trang............................................................................... 140<br /> 4.4. Đối tượng Cookies ................................................................................................... 145<br /> 4.5. Đối tượng Session .................................................................................................... 148<br /> 4.6. Đối tượng Application .............................................................................................. 150<br /> 4.7. Tập tin Global.asax................................................................................................... 153<br /> 4.8. Tập tin Web.config ................................................................................................... 154<br /> 4.9. Bài tập chương 4 ...................................................................................................... 157<br /> Chƣơng 5. Sử dụng các Validation Controls .................................................................... 160<br /> 5.1. RequiredFieldValidator ............................................................................................ 161<br /> 5.2. Điều khiển RangeValidator ...................................................................................... 164<br /> 5.3. Điều khiển CompareValidator.................................................................................. 166<br /> 5.4. Điều khiển RegularExpressionValidator .................................................................. 169<br /> 5.5. Điều khiển Custom Validator ................................................................................... 172<br /> 5.6. Điều khiển ValidationSummary ............................................................................... 174<br /> 5.7. Bài thực hành chương 5............................................................................................ 179<br /> Chƣơng 6. Các đối tƣơng dữ liệu (Rich Controls – Login .............................................. 183<br /> 6.1. Điều khiển hiển thị các trang khác nhau MultiView. .............................................. 183<br /> 6.2. Điểu khiển Wizard.................................................................................................... 190<br /> 6.3. Nhóm Điều khiển Login ........................................................................................... 197<br /> 6.4. Bài tập chương 6 ...................................................................................................... 203<br /> Chƣơng 7. Giới thiệu ADO.NET ........................................................................................ 216<br /> 7.1. Kiến trúc ADO.NET................................................................................................. 216<br /> <br /> 7.2. Tìm hiểu trình cung cấp dữ liệu của ADO.NET ...................................................... 217<br /> 7.3. Các namespace của ADO.NET ................................................................................ 219<br /> 7.4. Tìm hiểu cơ chế kết nối của ADO.NET qua Connected Layer ................................ 223<br /> 7.6. Disconnected Layer .................................................................................................. 247<br /> 7.7. Đối tượng dữ liệu SqlDataSource ............................................................................ 256<br /> 7.8. Bài tập chương 7 ...................................................................................................... 264<br /> Chƣơng 8. Tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding ................................................... 268<br /> 8.1. Các dạng Data Binding. ............................................................................................ 268<br /> 8.2. Bài tập chương 8 ...................................................................................................... 274<br /> Chƣơng 9. Các đối tƣơng dữ liệu (Data Controls) ........................................................... 279<br /> 9.1. Đối tượng dữ liệu GridView. ................................................................................... 279<br /> 9.2. Đối tượng dữ liệu DetailsView ................................................................................ 299<br /> 9.3. Đối tượng dữ liệu FormView ................................................................................... 302<br /> 9.4. Đối tượng dữ liệu DataList....................................................................................... 304<br /> 9.5. Đối tượng dữ liệu Repeater ...................................................................................... 308<br /> 9.6. Bài thực hành chương 9............................................................................................ 310<br /> Chƣơng 10. Bảo mật các ứng dụng Web ........................................................................... 312<br /> 10.1. Giới Thiệu về Bảo Mật Trong ASP.Net. ................................................................. 312<br /> 10.2. Thí dụ minh họa ...................................................................................................... 313<br /> Chƣơng 11. Giới thiệu AJAX ............................................................................................ 319<br /> 11.1. Giới thiệu Ajax...................................................................................................... 319<br /> 11.2. Ajax làm việc như thế nào?................................................................................... 319<br /> 11.3. ASP.Net Ajax Server Control ............................................................................... 328<br /> 11.4. Giới thiệu Ajax Toolkit 3.5 ................................................................................... 331<br /> 11.5. Tìm hiểu một số điều khiển trong Ajax Toolkit 3.5.............................................. 336<br /> 11.6. Bài thực hành chương 11 ...................................................................................... 382<br /> Chƣơng 12. Lập trinh LINQ .............................................................................................. 396<br /> 12.1. Giới Thiệu LINQ. ................................................................................................. 396<br /> 12.2. Các Khái Niệm Cơ Bản ........................................................................................ 398<br /> 12.3. LINQ to Objects .................................................................................................... 404<br /> 12.4. LINQ to DataSet ................................................................................................... 405<br /> 12.5. LINQ to SQL ........................................................................................................ 408<br /> Chƣơng 13. Lập trình Web Services ................................................................................ 415<br /> 13.1. Giới thiệu Web services. ....................................................................................... 415<br /> 13.2. Kiến trúc và các thành phần Web services ........................................................... 416<br /> 13.3. Xây Dựng Ứng Dụng Web Service ...................................................................... 420<br /> Chƣơng 14. Xây dựng Website bán hàng ......................................................................... 427<br /> Chƣơng 15. Thiết kế Website bán hàng –Mức dữ liệu .................................................... 436<br /> Chƣơng 16. Thiết kế Website bán hàng –Mức xử lý........................................................ 451<br /> Chƣơng 17. Thiết kế Website bán hàng –Mức trình diễn ............................................... 474<br /> <br /> Chƣơng 1:<br /> <br /> Lập Trình Web & ASP.Net<br /> <br /> Kết thúc chƣơng này các bạn có thể :<br />  Trình bày được khái niệm ứng dụng thương mại điện tử<br />  Mô tả được các khái niệm cơ bản về Web,kiến trúc Client-Server 2 lớp và 3 lớp.<br />  Mô tả được các ngôn ngữ lập trình Web: HTML, DHTML, VBScript,JavaScript.<br />  Trình bày và cài đặt được Web Server IIS.<br />  Trình bày được các đặc điểm của ASP và ASP.Net<br />  Sử dụng được Visual Studio .Net 2008 để tạo ứng dụng Web<br /> 1.1 Giới Thiệu về Ứng Dụng Web<br /> Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển hệ thống<br /> mạng intranet, internet... Trong các lĩnh vực ngày nay như : thương mại, y tế, giáo dục..., nhu<br /> cầu trao đổi thông tin thực sự là cần thiết, giúp cho công việc được triển khai nhanh , chính<br /> xác, dễ dàng và tiết kiệm chi phí, thông tin được cập nhật kịp thời. Do đó vấn đề đặt ra là<br /> chúng ta cần phải có một ứng dụng cho phép trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi, dễ sử dụng,…<br /> thông qua mạng. Ứng dụng Web đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và sau đây là các lý do tại<br /> sao chúng ta phải sử dụng Web :<br /> <br /> <br /> Dễ dàng trao đổi và chia sẽ thông tin thông tin qua mạng .<br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng giao diện đồ họa giúp cho người dùng dễ sử dụng .<br /> <br /> <br /> <br /> Hỗ trợ về multimedia như : hình ảnh , âm thanh, phim ảnh,…<br /> <br /> <br /> <br /> Hỗ trợ nhiều chương trình(web-browser) để truy cập Web.<br /> <br /> <br /> <br /> Hỗ trợ truy cập web trên các thiết bị đi động: PocketPC, SmartPhone,…<br /> <br /> <br /> <br /> Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để phát triển Web: ASP, ASP.NET, JSP, PHP…<br /> <br />  Web client (Browser)<br /> Máy khách(Client) sẽ sử dụng chương trình để truy cập đến các trang web gọi là trình<br /> duyệt web hay browser. Hiện rất nay có nhiều trình duyệt web như : Internet Explorer ,<br /> Nescape, Mozila FireFox,..<br />  Web server<br /> Các máy chủ(Server) chứa các ứng dụng Web, sẳn sàng truy xuất các trang web hay các<br /> tài liệu và gửi về cho client khi nhận được yêu cầu từ phía Client. Hiện nay có rất nhiều<br /> Web server và chạy trên nhiều hệ thống như : Apache, Microsoft,Sun,…<br />  Giao thức HTTP<br /> Quá trình giao tiếp giữa client và server được thực hiện thông qua giao thức chuẩn<br /> HTTP(HyperText Transfer Protocol).Hình minh họa sau mô tả việc truy cập ứng dụng<br /> Web.<br /> <br /> Lưu hành nội bộ<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Hình 1.1: Minh họa truy cập ứng dụng Web<br /> <br /> <br /> Web được phát triển trên mô hình client-server<br /> <br /> <br /> <br /> Giao thức HTTP: Quá trình giao tiếp giữa client và server được thực hiện thông qua<br /> giao thức chuẩn HTTP(HyperText Transfer Protocol).<br /> <br /> <br /> <br /> Mô hình gồm hai thành phần chính là: máy khách(client) và máy phục vụ(server). Máy<br /> phục vụ(server) sẽ chứa các ứng dụng Web và các ứng dụng Web này sẽ được quản lý<br /> tập trung bởi trình quản lý gọi là Web Server (IIS,…). Các máy khách(client) truy cập<br /> đến ứng dụng web sử dụng trình duyệt web(browser).<br /> <br /> <br /> <br /> Client sử dụng giao thức HTTP Request để gửi yêu cầu(trang web) lên Server, Server<br /> xử lý và sử dụng giao thức HTTP Response để gửi kết quả về cho Client.<br /> <br />  Ngôn ngữ HTML<br />  Ngôn ngữ chuẩn để tạo một trang Web. HTML cho phép người viết có thể phân chia và<br /> trình bày thông tin trên một trang tin. HTML đơn giản, dễ học. HTML đơn giản là tập<br /> tin có phần mở rộng .htm(.html), sử dụng các thẻ(tag): kiểu văn bản, danh sách, các<br /> liên kết(hyperlinks)… Chúng ta có thể dùng FrontPage, DreamWeaver… để thiết kế<br /> các trang HTML,…<br />  Ngôn ngữ đánh dấu HTML sử dụng các ký hiệu quy định sẵn (được gọi là tag)<br /> trình bày nội dung văn bản.<br /> <br /> để<br /> <br /> Hình 1.2 Trang siêu văn bản HTML<br /> Lưu hành nội bộ<br /> <br /> Trang 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=314

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2