GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 13

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
133
lượt xem
65
download

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 13

  1. Func Hi($name) $greeting = "Hello, "& $name& ". Have a nice day!" MsgBox(0,"Hi", $greeting) EndFunc - Cách thứ hai là “truyền bằng tham chiếu”, tức là dùng tham biến để thao tác trực tiếp trên đối số được truyền vào. Mọi thay đổi trên tham biến đều ảnh hưởng đến đối số. Để làm được đều này ta sử dụng từ khóa ByRef BYREF Như đã nói ở trên, khi muốn tham biến liên kết với đối số truyền vào, ta đặt ByRef vào trước tham biến lúc khai báo. Ví dụ, đoạn mã này thực hiện việc tráo đổi giá trị giữa hai biến $var1 và $var2 : $var1 = 100 $var2 = 50 MsgBox(0,"Orginal", "Orginal value : $var1 = " & $var1 & ", $var2 = " & $var2) _Swap($var1, $var2) MsgBox(0,"Modified", "Modified value : $var1 = " & $var1 & ", $var2 = " & $var2) Func _Swap(ByRef $a, ByRef $b) $temp = $a $a = $b $b = $temp EndFunc Ban đầu ta truyền vào hàm _Swap hai đối số là $var1 và $var2. Do hai tham số $a, $b có sử dụng ByRef nên khi ta tráo đổi giá trị giữa $a và $b thì cũng làm cho giá trị của $var1 và $var2 tráo đổi theo. CONST
  2. Bạn từng biết rằng, Const là từ khóa dùng để khai báo hằng số. Thì khi sử dụng trong hàm cũng vậy, việc đặt Const phía trước tham biến, sẽ làm cho giá trị của tham biến không thể thay đổi trong suốt quá trình thực thi hàm. Giá trị này được truyền chỉ một lần từ phía đối số. DEFAULT Từ khóa này không được dùng trong các biểu thức tính toán. Nó được dùng như một cờ thông báo rằng sẽ sử dụng giá trị mặc định của tham biến đó bên trong hàm. Các tham số sử dụng giá trị mặc định và các tham số sử dụng giá trị bắt buộc có thể được khai báo xen kẽ nhau, không cần phải theo trật tự. (xem thêm chú ý số 3 bên dưới) Ví dụ : WinMove("[active]","",default, default, 200,300) ; just resize the active window (no move) MyFunc2(Default,Default) Func MyFunc2($Param1 = Default, $Param2 = 'Two', $Param3 = Default) If $Param1 = Default Then $Param1 = 'One' If $Param3 = Default Then $Param3 = 'Three' MsgBox(0, 'Params', '1 = ' & $Param1 & @LF & _ '2 = ' & $Param2 & @LF & _ '3 = ' & $Param3) EndFunc CÁC CHÚ Ý Việc sử dụng cách truyền bằng trị, bằng tham chiếu hay tất cả những gì được nêu trong phần này thì tùy vào trường hợp mà ta dùng. Không nhất thiết là phải viết hết khi định nghĩa một hàm
  3. Để truyền một mảng vào hàm, thì ta chỉ cần nêu ra tên của mảng đó, không cần dùng cặp dấu ngoặc vuông. Khi xử lý, nếu bạn xác định chiều dài của mảng được truyền vào, ta cần gọi hàm UBound. Lúc khai báo tham biến, bạn có thể gán cho tham biến những giá trị mặc định. Trong quá trình gọi hàm, nếu người dùng không truyền dữ kiện cho tham biến đó thì giá trị mặc định sẽ được dùng. Có một lưu ý quan trọng là các tham biến có dùng giá trị mặc định, thì tất cả phải được đặt ở phía sau các tham biến không dùng giá trị mặc định. Ngoài ra còn có cách dùng từ khóa Default như đã nêu ở trên. CÁC THƯ VIỆN TRONG AUTOIT v3 Include Description Array.au3 Functions that assist with array management AVIConstants.au3 AVI Constants ButtonConstants.au3 Button Constants Color.au3 Functions that assist with color management ComboConstants.au3 ComboBox Constants Constants.au3 Various AutoIt Constants Date.au3 Functions that assist with dates and times DateTimeConstants.au3 DateTime Control Constants EditConstants.au3 Edit Constants File.au3 Functions that assist with files and directories GuiCombo.au3 Functions that assist with ComboBox GUIConstants.au3 Includes all GUI related constants GUIConstantsEx.au3 Constants to be used in GUI applications GUIDefaultConstants.au3 GUI default control styles
  4. GuiEdit.au3 Functions that assist with Edit control GuiIPAddress.au3 Used to create a GUI IP Address Control GuiList.au3 Functions that assist with Listbox GuiListView.au3 Functions that assist with ListView GuiMonthCal.au3 Functions that assist with MonthCal GuiSlider.au3 Functions that assist with Slider Control “Trackbar” GuiStatusBar.au3 Functions that assist with the Statusbar control GuiTab.au3 Functions that assist with the Tab Control GuiTreeView.au3 Functions that assist with TreeView Internet Explorer Automation UDF Library for IE.au3 AutoIt3 Inet.au3 Functions that assist with the Internet ListBoxConstants.au3 ListBox Constants ListViewConstants.au3 ListView Constants Math.au3 Functions that assist with mathematical calculations Memory.au3 Memory management routines Misc.au3 Functions that assist with Common Dialogs Process.au3 Functions that assist with process management ProgressConstants.au3 Progress Constants SliderConstants.au3 Slider Constants Sound.au3 Functions that assist with Sound files SQLite.au3 Functions that assist access to an SQLite database SQLite.dll.au3 Inline SQLite3.dll StaticConstants.au3 Static Constants StatusBarConstants.au3 StatusBar Constants
  5. String.au3 Functions that assist with String manipulation TabConstants.au3 Tab Constants TreeViewConstants.au3 TreeView Constants UpDownConstants.au3 UpDown Constants Visa.au3 VISA (GPIB & TCP) library WindowsConstants.au3 Windows Constants CÁC HÀM MÔI TRƯỜNG THÔNG DỤNG Do số lượng các hàm trong AutoIt hiện nay rất lớn (trên 2200 hàm), nên phần này không trình bày tất cả các hàm mà chỉ nói sơ bộ chức năng của một số hàm thông dụng liên quan đến môi trường Windows. Còn các hàm liên quan đến chuỗi, toán học, chuyển đổi,...thì các bạn tra cứu trong file help của AutoIt. Các chủ đề ở đây bao gồm : Quản lý môi trường Quản lý thư mục Quản lý tập tin Quản lý ổ đĩa. 1. ClipGet( ) 2. ClipPut(“”) 3. MemGetStats( ) 4. DirCopy( “nguồn”, “đích” [, flag]) 5. DirMove( “nguồn”, “đích” [,flag]) 6. DirCreate( “path”) 7. DirRemove( “path” [, DelAll]) 8. DirGetSize( “path” [,flag]) 9. FileCopy( “nguồn”, “đích” [,flag])
Đồng bộ tài khoản