Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập20

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

107
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập20', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập20

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -376- Håi kÕt Nguyªn Hung Thä MÖnh n hËp V©n ®¹i s­ nghe vËy th× chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - §Ö tö ThiÕu L©m ®Òu lµ ng­êi xuÊt gia qui phËt th× sao cã thÓ lµm chuyÖn « nhôc s­ m«n nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn lªn tiÕng: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, phong th­ nµy quyÕt kh«ng thÓ tù bay ®Õn tr­íc phËt ®­êng ë b¶o ®iÖn, nÕu ®Ö tö cña quÝ tù kh«ng ph¸t hiÖn mét kÎ nµo ®ét nhËp th× tÊt nhiªn phong th­ nµy lµ do hßa th­îng trong quÝ tù ®Æt vµo ®ã råi! NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay nãi: - Qu¶ thËt lµ bÇn t¨ng kh«ng d¸m tin... T©n B¸ C«ng l¹nh lïng hõ mét tiÕng råi nãi: - Kh«ng tin th× cã Ých g× vµo lóc nÇy? ChuyÖn ®∙ ph¬i bµy râ rµng tr­íc m¾t mµ cã thÓ lµ gi¶ sao? Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - Ch­ëng m«n ®¹i s­, chuyÖn nµy kh«ng thÓ ngåi ®©y nãi tin hay kh«ng tin, tèt nhÊt lµ nªn ®iÒu tra xem thö... NhËp V©n ®¹i s­ do dù mét l¸t råi nãi: - ViÖc nµy...bÇn t¨ng xin tu©n mÖnh! Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh truyÒn lÖnh triÖu tËp ®Ö tö toµn tù ®Ó tra vÊn th× chît nghe Tèng Phï lín tiÕng nãi: - C¨n b¶n kh«ng cÇn ®iÒu tra, chê sau khi tham gia ®¹i héi vâ l©m xong th× kh«ng ®iÒu tra còng râ! NhËp V©n ®¹i s­ vèn kh«ng cã chó ý nªn sau khi nghe Tèng Phï nãi th× l∙o chÊp tay, nãi: - NÕu l∙o thÝ chñ cho r»ng lµm nh­ thÕ lµ tèt h¬n th× l∙o n¹p ®µnh cung kÝnh bÊt nh­ tu©n mÖnh vËy! T©n B¸ C«ng tiÕp lêi: - TÊt nhiªn lµ lµm nh­ vËy råi! NÕu kh«ng th× e r»ng cßn phÝ thªm mÊy m¹ng ng­êi n÷a! Lêi võa døt th× chît thÊy tri kh¸ch ®¹i s­ lµ Ph¸p Nh©n véi vµng ch¹y vµo, h¾n cung th©n hµnh lÔ råi nãi víi NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n, cã mét vÞ thÝ chñ tù x­ng lµ ch­ëng m«n cña Ng«n Gia m«n ë ThÇn Ch©u xin cÇu kiÕn! NhËp V©n ®¹i s­ chau mµy nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -377- - Ch­ëng m«n cña Ng«n Gia m«n ®Õn ®©y lµm g×? Ng­¬i kh«ng ®­îc cho vÞ thÝ chñ ®ã vµo tÞnh thÊt, h∙y mêi vµo kh¸ch ®­êng chê b¶n to¹ ! Ph¸p Nh©n tri kh¸ch liÒn nãi: - Ng«n ch­ëng m«n nãi r»ng muèn t×m gÆp Ph­¬ng thÝ chñ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Kh«ng sai, Ng«n ch­ëng m«n lµ chç cè giao víi v∙n bèi, mong ch­ëng m«n ®¹i s­ cho ng­êi nµy vµo tÞnh thÊt mét l¸t! NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - §∙ lµ chç cè giao cña tiÓu thÝ chñ th× Ph¸p Nh©n mau ra mêi vµo! Ph¸p Nh©n tri kh¸ch nãi tu©n mÖnh mét tiÕng råi quay ng­êi ch¹y ra ngoµi. Mét l¸t sau ®∙ thÊy Ng«n Phông Khanh thÇn s¾c ®Çy vÎ phong trÇn, b­íc vµo tÞnh thÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi víi b­íc ra cöa nghªnh ®ãn, chµng nãi: - Ng«n thóc thóc cßn nhí tiÓu ®iÖt kh«ng? Ng«n Phông Khanh quÐt ®«i môc quang nh­ ®iÖn nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi tõ ch©n ®Õn ®Çu, mét l¸t sau bçng nhiªn h¾n ph¸ lªn c­êi mét trµng sang s¶ng vµ nãi: - Kh«ng ngê Ph­¬ng c«ng tö ®∙ cao to thÕ nÇy, nÕu gÆp gi÷a ®­êng th× e r»ng vi thóc kh«ng d¸m nhËn... Ph­¬ng TuyÕt Nghi chØ mØm c­êi råi giíi thiÖu quÇn hµo t¹i ®­¬ng tr­êng víi Ng«n Phông Khanh. Ng«n Phông Khanh niªn kû kh«ng lín l¾m nªn ®­¬ng nhiªn kh«ng quen biÕt c¸c vÞ l∙o tiÒn bèi, nh­ng sau khi nghe TuyÕt Nghi giíi thiÖu th× h¾n v« cïng kinh ng¹c. H¾n võa vung thñ hµnh lÔ víi tung ng­êi ®ång thêi lu«n miÖng nãi c©u "Tam sinh h÷u h¹nh!" Chê Ng«n Phông Khanh hµnh lÔ xong vµ ®Õn ngåi c¹nh m×nh th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÊt tiÕng hái: -Ng«n thóc thóc ®∙ nhËn ®­îc thiÕp mêi vÒ chuyÖn ®¹i héi vâ l©m ë Trung Nh¹c miÕu ch­a? Ng«n Phông Khanh nãi: - §∙ tiÕp nhËn råi! T¹i h¹ ®Õn ®©y chÝnh lµ muèn cïng ch­ vÞ phã héi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - ThÕ th× tèt råi! TiÓu ®iÖt vµ ch­ vÞ tiÒn bèi còng ®ang th­¬ng nghÞ vÒ chuyÖn ®ã! Chµng võa ng­ng l¹i th× bçng nhiªn nhí ®Õn chuyÖn vâ c«ng cña Ng«n Gia M«n thÊt truyÒn nªn véi hái: - Ng«n thóc thóc ®∙ ®i H¾c Long §µm ch­a? Cã t×m ®­îc vâ c«ng thÊt truyÒn kh«ng? Ng«n Phông Khanh bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - §∙ ®i råi...nh­ng ch­a cã kÕt qu¶, xem ra kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m l¹i ®­îc råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -378- - Ng«n thóc thóc, sau ®¹i héi vâ l©m th× tiÓu ®iÖt sÏ ®i t×m cïng thóc thóc nhÐ? Lóc nÇy T©n B¸ C«ng quan s¸t Ng«n Phông Khanh mét l¸t råi lín tiÕng hái: - Ng­êi ®∙ häc ®­îc bao nhiªu tinh tóy cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia ch­ëng ph¸p? Ng«n Phông Khanh ®∙ nghe danh Vâ l©m NhÊt Qu¸i nªn véi ®¸p: - Ng«n Gia M«n ngé biÕn ®∙ mÊy m­¬i n¨m qua vµ suy vi cho ®Õn ngµy nay lµ v× toµn bé tinh tuý vâ c«ng ®∙ bÞ thÊt truyÒn, v∙n bèi tuy tiÕp qu¶n chøc vÞ ch­ëng m«n nh­ng chØ lµ h÷u danh v« kú thùc... T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - L∙o phu biÕt råi! Ng­êi võa nh¾c ®Õn H¾c Long §µm nh­ng kh«ng biÕt ®ã lµ Th¸i S¬n -H¾c Long §µm hay lµ V©n Nam - H¾c Long §µm? Ng«n Phông Khanh nãi: - Th¸i S¬n - H¾c Long §µm! T©n B¸ C«ng hái tiÕp: - Vâ c«ng cña quý m«n thÊt l¹c ë ®ã µ? Ng«n Phông Khanh chËm r¶i nãi: - Sau nhiÒu n¨m truy t×m th× v∙n bèi t×m ®­îc chót manh mèi lµ h×nh nh­ toµn bé tinh hoa vâ c«ng cña tÖ m«n ®∙ thÊt l¹c quanh H¾c Long §µm! T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu nãi c©u nµy ng­êi ®õng tr¸ch nhÐ! NÕu tinh hoa vâ c«ng cña quý m«n kh«ng thÊt l¹c vµ sau khi ng­êi häc ®­îc toµn bé nh÷ng tinh hoa ®ã th× cã ®ñ so s¸nh víi h¹ng cao thñ ®Ö nhÊt trong vâ l©m kh«ng? Ng«n Phông Khanh kh«ng biÕt dông ý cña T©n B¸ C«ng nªn h¾n suy nghÜ mét lóc råi nãi: - ChuyÖn nµy...cã lÏ lµ cßn kÐm mét bËc... T©n B¸ C«ng nãi: - NÕu vËy th× dï t×m ®­îc vâ c«ng thÊt truyÒn th× ng­¬i vÉn kh«ng ®ñ ®Ó trë thµnh kú tµi trong vâ l©m, thÕ th× t¹i sao kh«ng tù t×m mét con ®­êng kh¸c mµ ®i? Ng«n Phông Khanh chau mµy, nãi: - Vâ c«ng cña b¶n m«n ®∙ t­¬ng truyÒn qua nhiÒu ®êi, v∙n bèi lµm sao cã thÓ bá cho mai mét lu«n? V¶ l¹i...v∙n bèi còng kh«ng cßn biÖn ph¸p nµo ®Ó chÊn h­ng thanh uy b¶n m«n! T©n B¸ C«ng nh×n qua Chóc C«ng Minh vµ nãi: - Trong thiªn h¹ kh«ng thiÕu g× kú nh©n dÞ sÜ, nÕu ng­êi kh«ng ®i t×m thØnh gi¸o th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ chÊn h­ng thanh uy b¶n m«n? Ng«n Phông Khanh nghe vËy th× giËt m×nh, h¾n véi nãi: - L∙o tiÒn bèi cã cao kiÕn g× xin chØ gi¸o! T©n B¸ C«ng nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -379- - L∙o phu chØ m­în hoa kÝnh phËt th«i, hiÖn tr­íc m¾t cã hai ng­êi ®ñ gióp ng­êi chÊn h­ng thanh uy ®Êy! Ng«n Phông Khanh c¶ kinh, h¾n liÒn hái: - Xin thØnh gi¸o hai ng­êi ®ã lµ ai? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - TruyÒn nh©n cña Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m vµ Chóc l∙o ®Ö ®©y ®­îc chø? An TiÓu B×nh nghe vËy th× véi kªu lªn: - T©n c«ng c«ng, sao l¹i trót phiÒn phøc qua v∙n bèi vËy? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng, qu©n tö thµnh nh©n chi mü, Ng«n ch­ëng m«n lµ b»ng h÷u cña Ph­¬ng l∙o ®Ö, c« n­¬ng gióp h¾n mét chót kh«ng ®­îc sao? Tho¹t tiªn TiÓu B×nh h¬i ng¹c nhiªn nh­ng sau ®ã nh­ nghÜ ra ®iÒu g× nªn bÊt gi¸c hai gß m¸ öng hång, nµng véi nãi: - T©n c«ng c«ng, sî r»ng...v∙n bèi kh«ng gióp ®­îc Ng«n ch­ëng m«n ®©u! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi råi nãi: - Ta nãi gióp ®­îc lµ gióp ®­îc, quyÒn ch­ëng cña Ng«n gia vèn cã ph©n nöa tho¸t thai tõ Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m, c« n­¬ng gióp cho h¾n chÝnh lµ gióp cho vâ c«ng Ng«n Gia M«n t×m l¹i céi nguån ®Êy! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái: - L∙o tiÒn bèi nãi thËt ®Êy chø? T©n B¸ C«ng nghiªm s¾c diÖn nãi: - LÏ nµo l∙o phu ®i lõa tiÓu nha ®Çu ng­¬i? L∙o ng­ng l¹i råi quay sang hái Chóc C«ng Minh : - Chóc l∙o ®Ö, cßn ng­¬i th× sao? Cã muèn gióp h¾n kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - Kh«ng ph¶i l∙o phu kh«ng muèn mµ chØ cã ®iÒu lµ c¶m thÊy kh«ng cam t©m th«i! - T¹i sao! - V× nÕu T©n huynh xuÊt diÖn chØ ®iÓm h¸ ch¼ng cao minh h¬n l∙o phu sao? - Chóc l∙o ®Ö, ng­êi nhÇm råi! - NhÇm chç nµo? - Trong chiªu sè XÝch DiÖm Ch­ëng cña lÖnh thóc cã h¬n n÷a nguån gèc lÊy tõ ch­ëng ph¸p cña Ng«n Gia, ng­êi biÕt ®iÒu ®ã chø? - §­¬ng nhiªn lµ biÕt! T©n B¸ C«ng c­êi ha ha råi nãi: - VËy th× ®óng råi! Theo Ng«n ch­ëng m«n nãi th× vâ c«ng cña Ng«n gia thÊt l¹c ë H¾c Long §µm nh­ng kú thùc n¬i thÊt l¹c lµ kh«ng chÝnh x¸c. Bëi lÎ, n¨m x­a khi vÞ ch­ëng m«n cña Ng«n Gia M«n gÆp ph¶i mét ma ®Çu ë H¾c Long §µm th× bµ ta kh«ng Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -380- nh÷ng ®o¹t vâ c«ng cña Ng«n Gia mµ cßn h¹ ®éc thñ thËp ®¹i cao thñ cña Ng«n gia trong thêi gian ng¾n ch­a ®Çy mét th¸ng... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Thùc ra yªu phô ®ã kh«ng cã ý ®o¹t vâ c«ng cña Ng«n gia nªn bµ ta lÊy bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia bá vµo mét tói da råi qu¨ng xuèng H¾c Long §µm Ng«n Phông Khanh thÇm nghÜ: - Th× ra lµ ®∙ qu¨ng xuèng ®Çm, ch¼ng tr¸ch ta t×m kiÕm n¨m, b¶y n¨m mµ kh«ng gÆp! T©n B¸ C«ng nãi tiÕp: - Yªu phô do vèn lµ n÷ nhi cña mét vÞ ®éng chñ ë Miªu C­¬ng, thêi thanh xu©n bµ ta th­êng hµnh tÈu vµo Trung Nguyªn, sau khi gÆp vÞ ch­ëng m«n ®ã cña Ng«n Gia M«n vµ kh«ng kÕt ®­îc duyªn t×nh th× bµ ta trë mÆt g©y n¸o ®éng. Khi yªu n÷ ®ã hay tin vÞ ch­ëng m«n kia thµnh gia lËp thÊt th× ba ta trë l¹i Trung Nguyªn h¹ ®éc thñ! Chóc C«ng Minh hái: - ChuyÖn ®ã th× cã quan hÖ g× ®Õn XÝch DiÖm Ch­ëng T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ, ba n¨m sau khi yªu phô kia qu¨ng bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n Gia M«n xuèng H¾c Long §µm th× lÖnh thóc nh©n mét chuyÕn ®Õn H¾c Long §µm t×m c©u c¸ chÐp vµng lµm d­îc liÖu, t×nh cê lÖnh thóc l¹i c©u tróng con c¸ chÐp vµng ®∙ nuèt cuèn bÝ kÝp kia vµo bông. Chóc C«ng Minh ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng lÏ vâ c«ng gia truyÒn cña Chóc gia lµ vâ c«ng cña Ng«n gia? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, khi ®ã lÖnh thóc mì tói da ra xem th× kh«ng nh÷ng ph¸t hiÖn trong ®ã cã bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia mµ cßn cã c¶ vâ c«ng Miªu C­¬ng... Ng«n Ph­¬ng Khanh ng¹c nhiªn hái: - TiÒn bèi, trong ®ã cßn cã vâ c«ng Miªu C­¬ng n÷a µ? T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Phô nh©n kia v× qu¸ yªu vÞ tiÒn bèi tr­ëng l∙o ®ã cña ng­¬i nªn muèn hñy vâ c«ng gia truyÒn cña hai nhµ ®Ó mong ®­îc ¨n ®êi ë kiÕp víi vÞ ch­ëng m«n ®ã...chÝnh v× vËy mµ sau khi duyªn sè bÊt thµnh th× bµ ta trë nªn c¨m hËn Ng«n gia ®Õn tËn x­¬ng cèt vµ kh«ng tiÕc tay h¹ ®éc thñ... Ng«n Ph­¬ng Khanh buét miÖng nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! T©n B¸ C«ng nãi tiÕp: - S­ thóc cña Chóc l∙o ®Ö míi lÊy bÝ kÝp vâ c«ng xem qua mét l­ît, ®èi víi Thiªn Nam Qu¸i Kh¸ch mµ nãi th× tÊt nhiªn ch¼ng cã g× l¹, nh­ng l∙o ph¸t hiÖn mét bé ch­ëng ph¸p cña Ng«n gia nÕu hîp víi vâ c«ng Miªu C­¬ng th× thËt sÏ h×nh thµnh nªn mét m«n Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -381- tuyÖt häc. ThÕ lµ lÖnh thóc s¸ng lËp ra m«n vâ c«ng XÝch DiÖm Ch­ëng. Chóc l∙o ®Ö nãi xem l∙o phu cã nªn b¶o ng­¬i chØ ®iÓm cho Ng«n Phông Khanh kh«ng? Chóc C«ng Minh nãi: - §∙ vËy th× l∙o phu nghÜa bÊt tõ nan th«i! Ng«n Phông Khanh rÊt quan t©m ®Õn tung tÝch cña bÝ kÝp vâ c«ng cña Ng«n gia nªn véi hái: - T©n l∙o tiÒn bèi, vÞ Chóc tiÒn bèi ®ã cã nãi lµ ®∙ xö trÝ nh÷ng cuèn bÝ kÝp kia nh­ thÕ nµo kh«ng? T©n B¸ C«ng nãi: - ChuyÖn nµy th× l∙o phu kh«ng biÕt, nh­ng khi gÆp ®­îc ¸c Khæng Minh - KÕ Th«ng th× cã thÓ biÕt ®Êy! Ng«n Ph­¬ng Khanh bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, h¾n ch­a kÞp hái th× An TiÓu B×nh ®∙ lªn tiÕng: - T©n c«ng c«ng, t¹i sao vâ c«ng cña Ng«n gia l¹i cã quan hÖ víi Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi: - T­êng tËn nh­ thÕ nµo th× l∙o phu còng kh«ng ®­îc râ l¾m, nh­ng chuyÖn vâ c«ng Ng«n gia du nhËp chiªu thøc cña Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m lµ do TrÇn Hy ChÝnh nãi cho l∙o phu biÕt, v× thÕ nhÊt ®Þnh lµ kh«ng thÓ sai ®­îc! An TiÓu B×nh ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp nãi chuyÖn nµy µ? T©n B¸ C«ng nãi: - Kh«ng sai, theo TrÇn l∙o ®Ö nãi th× vâ c«ng gia truyÒn cña c« n­¬ng, nguyªn kh«ng ph¶i lµ Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m mµ lµ Thiªn H¹c Tam KiÕm. N¨m x­a phu phô lÖnh tæ tõng dïng kiÕm ph¸p nµy g©y chÊn ®éng vâ l©m Trung Nguyªn nªn chuyÖn TrÇn Hy ChÝnh nãi lµ kh«ng thÓ sai ®­îc! Chît nghe Chóc C«ng Minh lín tiÕng nãi: - Nh÷ng lêi cña T©n huynh võa nãi kh«ng sai mét chót nµo, l∙o phu vµ phu phô An Cöu C«ng lµ chç chi giao nªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh Thiªn H¹c Tam KiÕm lµ vâ c«ng gia truyÒn cña An gia! An TiÓu B×nh nghe vËy th× véi hái: - Chóc l∙o, Thiªn H¹c Tam KiÕm ®∙ lµ vâ c«ng gia truyÒn cña v∙n bèi th× t¹i sao b©y giê lai trë thµnh Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? Chóc C«ng Minh nãi: - ChuyÖn nµy l∙o phu còng kh«ng râ l¾m. Nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - L∙o phu cã hái qua lÖnh tæ nh­ng lÖnh tæ chØ mØm c­êi mµ kh«ng tr¶ lêi, cßn tæ mÉu cña c« n­¬ng l¹i nãi mét c©u rÊt th©m thóy! - Bµ bµ cña v∙n bèi nãi thÕ nµo? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -382- - Tæ mÉu cña c« n­¬ng nãi r»ng, phu phô bµ ta gÆp mét c¬ duyªn! - Kh«ng lÏ ®ã lµ vâ c«ng cña Ng«n gia? - L∙o phu kh«ng d¸m kh¼ng ®Þnh! Lóc nÇy T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: - Chóc l∙o ®Ö, Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m kh«ng ph¶i xuÊt xø tõ ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n mµ xuÊt tõ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - T©n l∙o tiÒn bèi muèn nãi ®Õn s­ tæ cña v∙n bèi ch¨ng? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Chóc C«ng Minh trÇm ng©m mét l¸t råi hái: - Lµm sao T©n huynh biÕt Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m cã nguån gèc tõ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp? T©n B¸ C«ng c­êi hi hi, nãi: - N¨m x­a phu phô An Cöu C«ng vµo Trung Nguyªn vµ tõng ®¸nh b¹i thËp ®¹i cao thñ, sau ®ã bÊt chiÕn mµ lui, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö biÕt råi chø? Chóc C«ng Minh nãi: - Kh«ng sai, An huynh tõng nãi cho l∙o phu biÕt! Bän hä v× b¹i d­íi Long Hµnh kiÕm ph¸p cña KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp nªn trë vÒ §«ng H¶i! T©n B¸ C«ng nãi: - §óng vËy! Sau ®ã KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp cã ra §«ng H¶i th¨m viÕng bän hä mét lÇn, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö còng biÕt chø? Chóc C«ng Minh gËt ®Çu, nãi: - BiÕt! An huynh còng tõng ®Ò cËp víi l∙o phu. Nh­ng ch¼ng hay chuyÖn nµy cã quan hÖ g× ®Õn Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m? T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã quan hÖ! Phu phô An huynh trë vÒ §«ng H¶i vµ cã s¸ng t¹o thªm ph­¬ng diÖn vâ c«ng nh­ng trong kho¶ng thêi gian ng¾n ®ã kh«ng thÓ ngé ra ®­îc m«n vâ c«ng cao th©m nh­ vËy. Do do, l∙o phu cho r»ng, c©u ngé c¬ duyªn cña bän hä lµ ¸m chØ Long ®¹i hiÖp! Chóc C«ng Minh suy nghÜ mét l¸t råi bËt c­êi vµ nãi: - §óng råi! T¹i sao l∙o phu kh«ng sím nghÜ ®Õn ®iÒu nÇy nhÜ? Ngoµi KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp ra th× con ai cã thÓ ngé ra m«n vâ c«ng cao minh nh­ thÕ? An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca, chuyÖn nµy lµ thËt chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Cã lÏ lµ kh«ng gi¶... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -383- C¸ch tr¶ lêi cña chµng khiÕn quÇn hïng cø ngì lµ TiÓu B×nh sÏ kh«ng vui, ch¼ng ngê nµng l¹i tá ra rÊt cao høng, nµng nãi: - C¸i g× lµ cã lÏ vµ kh«ng cã lÎ, Ph­¬ng ®¹i ca nãi râ ra xem nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tiªn s­ tõng nãi, nÕu t¹i h¹ gÆp ph¶i vâ c«ng cña §«ng H¶i th× ph¶i ®Æc biÖt cÈn thËn, ý tiªn s­ muèn nãi lµ n¨m x­a khi s­ tæ ®Õn §«ng H¶i th× ng­¬i cã ®Ó l¹i mét bé vâ häc dïng ®Ó kh¾c chÕ Long Hµnh KiÕm Ph¸p. Môc ®Ých lµ ®Ó sau nµy nÕu cã ®å ®Ö bÊt tiÕu g©y ra kiÕp s¸t trªn giang hå th× còng cßn cã tuyÖt häc kh¾c chÕ! An TiÓu B×nh nãi: - Nãi vËy th× Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m thËt sù lµ do s­ tæ cña Ph­¬ng ®¹i ca truyÒn thô råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! An TiÓu B×nh nh×n chµng mØm c­êi vµ nãi: - Ph­¬ng ®¹i ca, nÕu sau nµy ®¹i ca cã lµm sai chuyÖn g× th× e r»ng tiÓu muéi còng kh«ng thÓ dïng Thiªn H¹c ThÊt Tr¶m mµ ®¶ th­¬ng ®¹i ca! Th× ra lóc nÇy do mäi ng­êi ®∙ bÞÕt th©n phËn thËt sù cña nµng nªn nµng ®∙ sím bá líp c¶i trang, do ®ã viÖc x­ng h« víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng thay ®æi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, lßng chµng v« cïng xóc ®éng nh­ng chµng l¹i kh«ng nãi g×, bëi lÏ trong t×nh c¶nh nµy th× cã thÓ nãi ®­îc g×? Chît nghe Ng«n Phông Khanh nãi: - T©n l∙o tiÒn bèi, theo sù gi¶i thÝch nh­ vËy cña tiÒn bèi th× kh«ng lÏ vâ c«ng cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n còng cã nguån gèc tõ KiÕm Th¸nh? T©n B¸ C«ng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã! Ph©n nöa vâ c«ng cña gia gia ng­¬i lµ do KiÕm Th¸nh chØ ®iÓm, nÕu kh«ng th× Ng«n gia lµm sao cã chç ®øng trªn giang hå? Ng«n Phông Khanh nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy! Lóc nÇy h¾n míi thùc sù hiÓu dông ý t¹i sao T©n B¸ C«ng b¶o An TiÓu B×nh gióp ®ë h¾n nªn véi cung thñ x¸ dµi vµ nãi: -Suèt ®êi v∙n bèi sÏ kh«ng quªn ®¹i ©n chØ ®iÓm mª lé cña l∙o tiÒn bèi... T©n B¸ C«ng kho¸t tay vµ nãi: - Hµ tÊt ph¶i kh¸ch s¸o! L∙o phu chØ mong ng­¬i ®õng quªn di chóc cña lÖnh tæ mµ h∙y sím qu¶ng ®¹i phôc h­ng uy phong cña ThÇn Ch©u Ng«n Gia M«n! Ng«n Phông Khanh v« cïng c¶m ®éng, h¾n véi nãi: - V∙n bèi xin ghi lßng t¹c d¹ nh÷ng lêi vµng ngäc cña tiÒn bèi! H¾n võa døt lêi th× bçng nhiªn thÊy tr­ëng l∙o C¸i Bang, C¸t Uy ®ang véi vµng b­íc vµo tÞnh thÊt. Theo sau l∙o nµy cßn cã mét ng­êi ®Çy vÎ phong trÇn, h×nh nh­ ®∙ tr¶i qua mét lé tr×nh kh¸ dµi. Ho¾c Minh Phong võa thÊy ng­êi ®i sau C¸t Uy th× ng¹c nhiªn kªu lªn: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -384- - DiÖp §­êng chñ sao l¹i ®Õn n¬i nµy? Th× ra lµ vÞ l∙o nh©n tay cÇm thiÕt tr­îng nµy lµ ph©n ®­êng chñ ph©n ®­êng Kim L¨ng cña C¸i Bang - Danh hiÖu lµ Giang Nam ThÇn Tr­îng DiÖp ThÕ Hµo. DiÖp ThÕ Hµo l­ít lªn tr­íc hµnh lÔ víi Ho¾c Minh Phong vµ nãi: - §Ö tö khÊu kiÕn Bang chñ... Ho¾c Minh Phong véi ®¸p lÔ vµ nãi: - Kh«ng d¸m, DiÖp §­êng chñ h∙y mau mau tham kiÕn ch­ vÞ cao nh©n! DiÖp ThÕ Hµo vµ C¸t Uy hoÆc ®∙ tõng gÆp hoÆc ®∙ tõng nghe nãi vÒ mÊy vÞ cao nh©n t¹i ®­¬ng tr­êng nªn còng kh«ng cÇn hµn huyªn nhiÒu. Nh­ng khi DiÖp ThÕ Hµo nh×n ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi th× bÊt gi¸c s÷ng ng­êi, l∙o thÇm nghÜ: - Kh«ng lÏ ®©y lµ Nghi nhi? Võa nghÜ l∙o võa b­íc qua chç Ph­¬ng TuyÕt Nghi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe bang chñ C¸i Bang gäi l∙o nh©n nµy lµ DiÖp §­êng chñ th× ®∙ biÕt ng­êi nµy tÊt ph¶i lµ huynh tr­ëng cña mÉu th©n m×nh, do vËy chµng véi ®øng lªn hµnh lÔ vµ nãi: - Hµi nhi TuyÕt Nghi xin khÊu kiÕn cöu cöu... DiÖp ThÕ Hµo ph¸ lªn c­êi ha h¶, hai tay chôp lÊy vai TuyÕt Nghi vµ nãi: - Hµi tö, qu¶ nhiªn lµ ng­¬i råi! Kh«ng ngê ng­¬i ®∙ cao to thÕ nÇy... Trµng c­êi ch­a døt th× song môc cña l∙o chît lÊp l¸nh ngÊn lÖ. Ho¾c Minh Phong chê cho hai ng­êi an to¹ xong th× hái C¸t Uy ngay: - C¸t s­ ®Ö, chuyÖn ë thµnh L¹c D­¬ng cã t×m ®­îc manh mèi g× kh«ng? C¸t Uy ®¸p: - TiÓu ®Ö ®∙ t×m ®­îc vµi manh mèi! TrÞnh §¹i C­¬ng kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn hái xen vµo: - C¸t tr­ëng l∙o ®∙ ®iÒu tra ®­îc tung tÝch cña Th¹ch TuÊn ch¨ng? C¸t Uy gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai! Còng may lµ C¸t mç kh«ng phô lßng mong ®îi cña tÖ Bang chñ nªn ®∙ t×m ®­îc tung tÝch cña Th¹ch tam hiÖp vµ Ph­¬ng phu nh©n! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - S­ ®Ö, bän hä ®ang ë ®©u? C¸t Uy chËm r¶i ®¸p: - §ang ë trong tæng ®µn cña Ngò Thanh Gi¸o. Lêi nµy võa xuÊt th× tÊt c¶ quÇn hïng ®Òu bÊt gi¸c c¶m thÊy bÊt ngê. C¸t Uy hái tiÕp: - Ph­¬ng Thiªn Thµnh còng ë t¹i ®ã, nh­ng... TrÞnh §¹i C­¬ng véi hái: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -385- - Nh­ng thÕ nµo? C¸t Uy nãi: - Nh­ng t×nh c¶nh cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ bän hä lóc nÇy cã chç bÊt ®ång! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng hái xen vµo: - BÊt ®ång chç nµo? C¸t Uy nãi: - Th¹ch tam hiÖp vµ Ph­¬ng phu nh©n ®ang bÞ giam cÇm cßn Ph­¬ng Thiªn Thµnh lµ kh¸ch quÝ! Ho¾c Minh Phong hái l¹i: - S­ ®Ö, chuyÖn ®ã thËt ®Êy chø? C¸t Uy nãi: - TiÓu ®Ö lµm sao d¸m nãi dèi Bang chñ? Ph©n ®­êng Trung Ch©u cña b¶n bang ®∙ ph¸i ng­êi ®Ö tö gi¶ lµm thuéc h¹ cña Ngò Ma, bän chóng ®∙ tËn m¾t tr«ng thÊy th× quyÕt kh«ng thÓ nhÇm lÉn. Ho¾c Minh Phong gËt ®Çu, nãi: - Nãi nh­ thÕ tøc lµ sù thËt råi! C¸t Uy nãi tiÕp: - Nh­ng tiÓu ®Ö rÊt hæ thÑn lµ vÉn ch­a ®iÒu tra ®­îc Ph­¬ng Thiªn Thµnh rèt cuéc lµ thËt hay gi¶? TrÞnh §¹i C­¬ng bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Kh«ng cÇn ph¶i ®iÒu tra n÷a! TrÞnh mç ®∙ tin ch¾c h¾n kh«ng ph¶i lµ Ph­¬ng nhÞ ®Ö cña TrÞnh mæ! Tèng Phï buét miÖng hái: - TrÞnh l∙o ®Ö cho r»ng h¾n lµ ai? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - T¹i h¹ ph¸n ®o¸n...cã thÓ h¾n lµ Hãa ¶nh Nh©n Ma T« TiÓu Pha! Tèng Phï kinh ng¹c kªu lªn: - T« TiÓu Pha µ? Ch¼ng ph¶i m­êi b¶y n¨m vÒ tr­íc h¾n ®∙ bÞ KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp trõ diÖt ë Th¸i S¬n råi sao? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Tin ®ån ngoµi giang hå lµ nh­ vËy nh­ng kh«ng mét ai tr«ng thÊy thi thÓ cña h¾n, ngay c¶ b¶n th©n TrÇn ®¹i hiÖp còng kh«ng thõa nhËn chuyÖn nµy, v× thÕ mµ t¹i h¹ míi nghi cã thÓ lµ h¾n! Ph­¬ng TuyÕt Nghi chau mµy hái: - §¹i b¸, T« TiÓu Pha lµ nh©n vËt nµo? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Lµ kÎ ®¹i gian ®¹i ¸c mµ ai ai còng muèn trõ diÖt! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -386- ..........MÊt trang 161-168......... Kh«ng thÓ tr«ng thÊy råi! T©n B¸ C«ng xen vµo: - S­ th¸i, thanh chuû thñ ®ã rÊt quý gi¸ ph¶i kh«ng? ThÇn Ni nãi: - L∙o thÝ chñ tõng nghe nãi ®Õn Du Long KiÕm LÖnh ch­a? T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn nãi: - Thanh chuû thñ ®ã lµ Du Long KiÕm LÖnh µ? ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi: - Kh«ng sai, nÕu kh«ng th× bÇn ni ®∙ ch¼ng tÆng nã cho TrÇn s­ huynh! Chóc C«ng Minh tiÕp lêi: - L∙o phu nghe nãi Du Long KiÕm LÖnh ®∙ bÞ KiÕm Th¸nh Long ®¹i hiÖp hñy råi, t¹i sao nã l¹i ë trong tay s­ th¸i? ThÇn Ni nãi: -Tiªn s­ kh«ng hñy Du Long KiÕm LÖnh mµ lµ truyÒn nã cho bÇn ni! T©n B¸ C«ng nãi: - Nãi vËy lµ KiÕm lÖnh ®∙ lät vµo tay NhËp Phµm? ThÇn Ni chËm r¶i nãi: - NÕu kh«ng ph¶i hiÖn KiÕm lÖnh trong tay h¾n th× bÇn ni ®©u d¸m nãi h¾n lµ kÎ ®∙ ¸m to¸n TrÇn s­ huynh. T©n B¸ C«ng nãi: - L∙o phu thËt kh«ng ngê lµ Du Long KiÕm LÖnh vÉn ch­a bÞ hñy... Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh lín tiÕng hái: - S­ th¸i, ch¼ng hay mÊy trang phæ viÕt ra khi lËp kiÕm lÖnh cã cßn kh«ng? ThÇn Ni gËt ®Çu, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ cßn ! Tiªn s­ truyÒn kiÕm lÖnh cho bÇn ni nh­ng hai trang phæ ®ã l¹i giao cho TrÇn s­ huynh ! T©n B¸ C«ng hái : - Sau khi KiÕm ThÇn t¹ thÕ th× s­ th¸i cã t×m ®­îc chç cÊt giÊu hai trang phæ ®ã kh«ng ? ThÇn Ni l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng ! E r»ng nã ®∙ lät vµo tay NhËp Phµm råi ! T©n B¸ C«ng buét miÖng kªu lªn : - ThÕ th× háng bÐt ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -387- Ph­¬ng TuyÕt Nghi d­êng nh­ kh«ng biÕt g× vÒ chuyÖn Du Long KiÕm LÖnh, chµng nghe ba ng­êi ®èi ®¸p th× ng¬ ng¸c mét lóc råi nãi : - NhËp Phµm ®¹i s­ ë trong ThiÕu L©m tù, sao s­ thóc kh«ng t×m l∙o hái thö xem ? ThÇn Ni nãi : - NÕu h¾n kh«ng chÞu thõa nhËn th× h¸ ch¼ng ph¶i lµ ®¸nh cá ®éng r¾n sao ? Theo ngu kiÕn cña vi thóc th× cø chê ®Õn ®¹i héi tèi nay, nÕu NhËp Phµm xuÊt kiÕm lÖnh th× chóng ta sÏ truy vÊn. T©n B¸ C«ng suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - Lµm thÕ còng ®­îc ! N¨m x­a hai m­¬i cao thñ trong ch¸nh tµ l­ìng ®¹o cïng ký tªn vµo Thiªn H¹c QuÇn Long song phæ lËp ra Du Long KiÕm LÖnh vµ ®ång ý suy t«n KiÕm ThÇn lµm lÖnh chñ truyÒn ®êi ®Ó duy tr× c«ng b×nh cho vâ l©m. NÕu kiÕm lÖnh song phæ r¬i vµo tay ng­êi kh¸c, trõ b¶n th©n hai m­¬i cao thñ kia hoÆc ®Ö tö cña bän hä, th× ph¶i tËn lùc thu håi trë l¹i b»ng bÊt cø gi¸ nµo, chuyÖn nµy Chóc l∙o ®Ö cßn nhí chø ? Chóc C«ng Minh c­êi h× h×, nãi : - §­¬ng nhiªn lµ nhí ! L∙o phu còng lµ ng­êi ký tªn trong ®ã mµ ! L∙o h¬i ngõng l¹i råi quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - L∙o ®Ö, kiÕm lÖnh vµ song phæ ch¼ng nh÷ng quan hÖ ®Õn kÎ thï cña s­ phô ng­¬i mµ cßn quan hÖ rÊt lín ®Õn ®¹i cuéc cña vâ l©m sau nÇy. V× vËy, trong ®¹i héi h«m nay ng­¬i ph¶i lÊy danh nghÜa lµ truyÒn nh©n cña KiÕm Th¸nh mµ thu håi hai b¸u vËt ®ã, nÕu kh«ng th× trong vßng hai m­¬i n¨m tíi, vâ l©m khã tr¸nh mét tr­êng ®¹i lo¹n ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - V∙n bèi xin ghi nhí ! ThÇn Ni chÊp tay nãi víi T©n B¸ C«ng : - BÇn ni kh«ng tiÖn ë l¹i l©u, giê dËu h«m nay chóng ta sÏ gÆp l¹i vËy ! Lêi ch­a døt th× th©n h×nh bµ ®∙ l­ít ®i nh­ mét lµn khãi nhÑ, tho¸ng chèc ®∙ mÊt hót tung tÝch ! T©n B¸ C«ng nh×n theo vµ buét miÖng nãi : - Chóng ta cßn ë ®©y lµm g× n÷a ? Nªn chuÈn bÞ ®i lµ võa ! §oµn ng­êi lËp tøc rêi tÞnh thÊt ra ®¹i ®iÖn th× thÊy mÊy vÞ tr­ëng l∙o ThiÕu L©m vµ C¸i Bang cïng An TiÓu B×nh, DiÖp ThÕ Hµo... ®∙ tÒ tùu s¼n sµng. Sau khi ng­êi cña cöu ®¹i ph¸i tËp héi ®Çy ®ñ th× T©n B¸ C«ng so¸i l∙nh quÇn hµo th¼ng tiÕn ®Õn Trung Nh¹c miÕu. Trung Nh¹c miÕu n»m vÒ h­íng §«ng Nam nói Th¸i ThÊt, c¸ch ThiÕu L©m kh«ng xa l¾m nªn kho¶ng giê mïi, giê th©n th× quÇn hïng ®∙ ®Õn n¬i. Bän T©n B¸ C«ng ®øng ë s­ên nói nh×n xuèng s©n miÕu d­íi ch©n nói th× thÊy n¬i ®©y bµy biÖn kh«ng d­íi tr¨m bµn r­îu. VÉn ch­a thÊy mét nh©n vËt nµo trong Ngò Ma xuÊt diÖn, trong sè nh÷ng kÎ tiÕp ®∙i ë ®©y Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhËn thÊy cã Ng∙i §«ng H¶i, Thµnh HuyÒn Th«ng. QuÇn hïng do T©n B¸ C«ng so¸i l∙nh võa ®­îc mêi an to¹ th× chît nghe trong miÕu vang lªn ba håi chu«ng, Ngò §¹i Ma Chñ do Thiªn Ma N÷ dÉn ®Çu tõ tõ b­íc ra vµ ngåi ë kh¸n ®µi bªn phÝa T©y - ®èi diÖn víi bän T©n B¸ C«ng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -388- §éc ®¹i phu - ¸c Khæng Minh - KÕ Th«ng quÐt song môc l¹nh lïng nh×n qua quÇn hµo råi b­íc lªn kh¸n ®µi dâng d¹c nãi : - Ngò Thanh gi¸o ®­îc quÇn hµo h¹ cè quang l©m thËt khiÕn cho KÕ mç v« cïng c¶m phôc ! Trµ th« r­îu nh¹t khã nãi hÕt lßng t«n kÝnh nh­ng xin ch­ vÞ cø tù nhiªn dïng qua ! H¾n ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Trong sè ch­ vÞ, nÕu ng­êi nµo cã ©n o¸n, hoÆc kh«ng muèn nghe lÖnh cña b¶n gi¸o th× cø tù nhiªn lªn kh¸n ®µi thÓ hiÖn b¶n l∙nh hoÆc gi¶i quyÕt ©n o¸n. Thêi gian ®¹i héi sÏ kÕt thóc tr­íc giê tþ nªn ch­ vÞ chí bá lì c¬ héi ngµn vµng nµy... Nãi ®o¹n h¾n cung thñ chµo quÇn hïng råi trë vÒ chç ngåi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang hái T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, v∙n bèi th­îng ®µi n¸o ®éng mét phen ®­îc kh«ng ? T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi : - Kh«ng ®­îc ! Tèt nhÊt lµ ng­¬i kh«ng nªn th­îng ®µi tr­íc, chuyÖn ®èi phã Ngò Ma do l∙o phu xuÊt diÖn ! Lêi võa døt th× l∙o hõ mét tiÕng dµi råi phi th©n bay th¼ng lªn b×nh ®µi. Ngò Ma võa thÊy cã ng­êi th­îng ®µi th× h¬i ngì ngµng nh­ng khi nhËn ra ng­êi nÇy lµ ai th× bän chóng kinh ng¹c kh«ng th«i. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi : - Thiªn Ma N÷, n¨m bän ng­¬i lªn c¶ ®©y, l∙o phu ph¶i thay TrÇn ®¹i hiÖp thu thËp c¸c ng­¬i míi ®­îc ! Thiªn Ma N÷ h¬i do dù ch­a kÞp lªn tiÕng th× l¹i cã mét bãng ng­êi n÷a phi th©n lªn b×nh ®µi, ng­êi nµy kh«ng ai xa l¹ mµ chÝnh lµ An TiÓu B×nh. T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái : - TiÓu nha ®Çu, ng­¬i lªn ®©y lµm g× ? An TiÓu B×nh nãi : - T©n c«ng c«ng, v∙n bèi muèn nãi víi l∙o lµ Ngò Ma ®∙ kh«ng cßn khÝ lùc ®éng thñ råi ! T©n B¸ C«ng ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? - V∙n bèi võa ®­îc Thiªn §µi Tam TuyÖt cho biÕt lµ bän chóng ®Òu ®∙ bÞ ¸m to¸n nªn chØ cÇn ®éng thñ th× kh«ng ®Çy n÷a canh giê ®éc chÊt sÏ ph¸t t¸c mµ chÕt. T©n B¸ C«ng v« cïng kinh ng¹c, l∙o hái l¹i : - ThËt thÕ sao ? Lêi võa døt th× chît nghe d­íi b×nh ®µi cã ba trµng c­êi vang vang cïng cÊt lªn, theo ®ã lµ ba giäng nãi : - T¹i sao l¹i kh«ng thËt ? QuÇn hïng quÐt môc quang nh×n qua th× qu¶ nhiªn ba nh©n vËt nµy chÝnh lµ Thiªn §µi Tam TuyÖt Giang Thiªn HiÓu, Lý TriÖu Phong vµ Tõ KiÖt. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -389- Giang Thiªn HiÓu cung thñ nãi víi T©n B¸ C«ng trªn b×nh ®µi : - T©n huynh, bän t¹i h¹ ®∙ t­¬ng kÕ tùu kÕ mµ hµnh sù th«i ! Thiªn Ma N÷ ®∙ cã thÓ h¹ ®éc ®­îc bän t¹i h¹ th× t¹i sao bän t¹i h¹ kh«ng thÓ h¹ ®éc l¹i bän Ngò Ma chóng chø ? Bän Ngò Ma lµm sao cã thÓ tin nh÷ng lêi nh­ vËy, B¸t Man Cæ V­¬ng Kim Tr­êng Canh qu¸t lín mét tiÕng råi tung ng­êi lªn b×nh ®µi, cïng lóc l∙o xuÊt mét ch­ëng di s¬n ®¶o h¶i vÒ phÝa T©n B¸ C«ng. T©n B¸ C«ng né khÝ xung thiªn, l∙o dÞch ng­êi qua tr¸i råi vung h÷u thñ tiÕp lÊy ch­ëng lùc cña ®èi ph­¬ng, nhÊt thêi k×nh khÝ b¾n ra ngoµi khiÕn cho quÇn hµo ®Òu c¶m thÊy chÊn ®éng. Néi lùc cña song ph­¬ng chªnh lÖch qu¸ râ rµng, chØ nghe Kim Tr­êng Canh "hù" mét tiÕng, theo ®ã lµ toµn bé th©n h×nh cña l∙o nh­ chiÕc l¸ mïa thu bay th¼ng xuèng b×nh ®µi. MiÖng thæ ®Çy huyÕt t­¬i, nhÊt thêi n»m yªn bÊt ®éng. Ngåi d­íi b×nh ®µi, tø ma thÊy vËy th× hån kinh ph¸ch l¹c, c¶ bän ®ång lo¹t kªu lªn : - Kim huynh... Tróng ®éc thËt råi ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Cßn gi¶ ®­îc sao ? Thiªn Ma N÷ nÕu ng­¬i muèn sèng th× cßn cã biÖn ph¸p ®Êy ! Thiªn Ma N÷ thÊt s¾c, t©m thÇn ®∙ lo¹n, ¶ kh«ng ngê b»ng h÷u m×nh mêi ®Õn l¹i h¹i ng­îc m×nh nªn véi nãi : - C« n­¬ng cã ®iÒu kiÖn g× ? An TiÓu B×nh nãi : - §éc vËt mµ Thiªn §µi Tam TuyÖt tróng cã thuèc gi¶i kh«ng ? ChØ cÇn ng­¬i ®­a ra thuèc gi¶i th× tù nhiªn ®éc vËt trªn ng­êi c¸c ng­¬i còng ®­îc gi¶i th«i. Lêi An TiÓu B×nh võa døt th× Thiªn Ma N÷ ch¼ng cÇn suy nghÜ, ¶ lÊy mét tói v¶i trong tay ¸o ra vµ qu¨ng ngay lªn b×nh ®µi. An TiÓu B×nh chôp lÊy råi gäi Thiªn §µi Tam TuyÖt lªn cho mçi l∙o uèng mét viªn. Thêi gian chõng c¹n tuÇn trµ th× nµng hái : - Tam vÞ c¶m thÊy thÕ nµo ? Giang Thiªn HiÓu nãi : - æn råi ! §a t¹ c« n­¬ng... Nãi ch­a hÕt c©u th× l∙o ®∙ quÐt hai ®¹o hµn quang nh×n xuèng Thiªn Ma N÷. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Ba vÞ tiÒn bèi, chuyÖn h«m nay kh«ng d¸m phiÒn tam vÞ ®éng ch©n tay n÷a ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t råi nãi víi Thiªn Ma N÷ : - Thiªn Ma N÷, Ngò Thanh gi¸o lµ do nh÷ng nh©n vËt nµo ®øng ra thµnh lËp ? Thiªn Ma N÷ biÕn s¾c, ¶ kh«ng tr¶ lêi T©n B¸ C«ng mµ nãi víi An TiÓu B×nh : - C« n­¬ng, ®éc d­îc trªn ng­êi Thiªn §µi Tam TuyÖt ®∙ ®­îc gi¶i, c« n­¬ng giao thuèc gi¶i cho b¶n toµ chø ? TiÓu B×nh nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -390- - §õng véi ! T©n c«ng c«ng cßn ch­a nãi xong mµ ! Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng nãi : - B¶n gi¸o phông mÖnh Du Long KiÕm LÖnh mµ thµnh lËp, ng­êi ph¸t lÖnh e r»ng ph¶i lµ hËu nh©n cña KiÕm Th¸nh ®Êy ! T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ng­êi ®ã ë ®©u ? Thiªn Ma N÷ Êp óng nãi : - ChuyÖn nµy... TiÖn thiÕp kh«ng biÕt ! T©n B¸ C«ng nãi : - Nãi vËy th× ra c¸c ng­¬i chØ lµ kÎ thõa hµnh th«i µ ! Thiªn Ma N÷ chØ gËt ®Çu mµ kh«ng nãi g×. An TiÓu B×nh quÐt môc quang nh×n tõ Thiªn Ma N÷ qua §ång Tö Kú, KÕ Th«ng vµ LiÔu My N­¬ng, råi nãi : - C¸c vÞ ®∙ kh«ng ph¶i lµ nh©n vËt chÝnh th× tèt nhÊt lµ mau xuèng ghÕ chñ vÞ ®i th«i ! Bän Thiªn Ma N÷ ®Òu bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, KÕ Th«ng liÒn nãi : - C« n­¬ng giao thuèc gi¶i ®∙ ! An TiÓu B×nh c­êi nh¹t, nãi : - ChØ cÇn c¸c vÞ rêi ghÕ chñ vÞ vµ lËp träng thÖ vÒ sau kh«ng ®­îc xuÊt diÖn trªn giang hå n÷a th× tù nhiªn sÏ cã ng­êi ®­a ra thuèc gi¶i. Bän Thiªn Ma N÷ ®­a m¾t nh×n nhau råi nh×n qua Kim Tr­êng Canh ®∙ tuyÖt khÝ mét håi l©u, cuèi cïng c¶ bän thë dµi vµ cÊt b­íc l×a ®µi. Ngay lóc ®ã, bçng nhiªn cã ba bãng ng­êi d­êng nh­ phi th©n lªn b×nh ®µi cïng mét lóc, ®ã lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi, Kim §Ønh ThÇn Ni vµ TrÞnh §¹i C­¬ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, chuyÖn Ngò Ma xem nh­ ®∙ gi¶i quyÕt xong, chuyÖn cßn l¹i xin T©n l∙o nh­êng cho v∙n bèi xö lý nhÐ ! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - T¹i sao ? L∙o phu kh«ng ­íc ®Þnh víi ng­¬i lµ l∙o phu kh«ng qu¶n chuyÖn nµy mµ ! L∙o ngõng l¹i råi quÐt môc quang nh×n xuèng b×nh ®µi vµ qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, ng­¬i còng nªn th­îng ®µi råi ®Êy ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh - kÎ do T« TiÓu Pha m¹o danh võa nghe th× biÕn s¾c nh­ng l∙o kh«ng thÓ kh«ng lªn b×nh ®µi. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t, nãi : - Ph­¬ng Thiªn Nghi vµ Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®Òu chÕt d­íi tay ng­¬i ph¶i kh«ng ? KÎ gi¶ m¹o Ph­¬ng Thiªn Thµnh l¹nh lïng nãi : - T©n B¸ C«ng, lµm sao ng­¬i biÕt ta lµ Hãa HuyÕt Nh©n Ma ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -391- - Cã chuyÖn g× qua m¾t ®­îc l∙o phu ? Hä T« kia, ng­¬i ®øng qua mét bªn chê gi©y l¸t, Kim §Ønh ThÇn Ni cßn cã chót chuyÖn ph¶i gi¶i quyÕt tr­íc, ©n o¸n gi÷a ng­¬i vµ Ph­¬ng gia sÏ ®­îc gi¶i quyÕt sau cïng. Lóc nÇy ThÇn Ni chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nh×n xuèng b×nh ®µi vµ nãi : - BÇn ni mêi NhËp Phµm ®¹i s­ ra nãi chuyÖn ! NhËp Phµm ®¹i s­ nghe vËy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi nh­ng l∙o còng véi ®øng lªn vµ tiÕn lªn b×nh ®µi. Kim §Ønh ThÇn Ni nãi : - §¹i s­, bÇn ni cã mét chuyÖn kh«ng râ nªn xin thØnh gi¸o ®¹i s­ ! NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - S­ th¸i cã ®iÒu g× chØ gi¸o ch¨ng ? Kim §Ønh ThÇn Ni c­êi nh¹t, nãi : - Du Long KiÕm LÖnh vµ Thiªn H¹c QuÇn Long phæ ®ang ë trong tay ®¹i s­ ph¶i kh«ng ? NhËp Phµm th¶n nhiªn nãi : - Kh«ng sai ! Hai vËt ®ã ®ang ë bªn ng­êi l∙o n¹p ! ThÇn Ni nãi : - Xinh thØnh gi¸o ®¹i s­ lÊy ®­îc tõ ®©u vËy ? NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p lÊy tõ chç TrÇn thÝ chñ ! ThÇn Ni chît quÐt ®«i môc quang nh­ ®iÖn nh×n ®èi ph­¬ng vµ qu¸t lín : - Kh«ng ngê ®Ö tö phËt m«n l¹i cã thÓ lµm ®­îc chuyªn ¸m to¸n ng­êi kh¸c, h«m nay bÇn ni quyÕt... NhËp Phµm c¾t lêi, lín tiÕng nãi : - S­ th¸i, kh«ng lÏ s­ th¸i cho r»ng TrÇn thÝ chñ lµ do l∙o n¹p ¸m to¸n ch¨ng ? ThÇn Ni né khÝ qu¸t : - Kh«ng ph¶i ng­¬i th× cßn ai ? NhËp Phµm ®¹i s­ quÐt môc quang nh×n qua Thiªn Ma N÷ vµ chÊp tay nãi : - S­ th¸i hiÓu lÇm chuyÖn nµy råi, kÎ ¸m to¸n TrÇn ®¹i hiÖp chÝnh lµ mét ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷ ! ThÇn Ni l¹nh lïng nãi : - ThËt kh«ng ? NhËp Phµm nãi : - L∙o n¹p h¸ cã thÓ lµ h¹ng nãi dèi ? §Ö tö cña Thiªn Ma N÷ lµ Tö Ph­¬ng Qu©n, ®­¬ng thêi ¶ nµy ®∙ thä mÖnh d­íi tay l∙o n¹p, TrÇn ®¹i hiÖp tËn m¾t trong thÊy nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ sai ®­îc ! Chît nghe Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -392- - §¹i s­, chuyÖn nµy kh«ng ®óng råi ! NhËp Phµm liªn hái : - TrÇn ®¹i hiÖp nãi lµ l∙o kh«ng biÕt ng­êi nµo ¸m to¸n m×nh ph¶i kh«ng ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai ! NhËp Phµm ®¹i s­ chËm r¶i nãi : - TiÓu thÝ chñ, ®­¬ng thêi ®õng nãi lµ TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng biÕt Tö Ph­¬ng Qu©n lµ ai! Bëi lÏ ¶ nµy ®∙ gi¶ trang thµnh mét phô nh©n n«ng gia nªn TrÇn ®¹i hiÖp míi bÞ m¾c lõa ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - ThÕ t¹i sao ®¹i s­ l¹i biÕt ¶ lµ ®Ö tö cña Thiªn Ma N÷ ? NhËp Phµm ®¹i s­ nãi : - ChuyÖn nµy lµ do l∙o n¹p khai th¸c tõ mét ®Ö tö kh¸c cña Thiªn Ma N÷... TiÓu thÝ chñ, l∙o n¹p tôc gia hä B¹ch, tam ®Ö tö B¹ch Ngäc DiÖp cña Thiªn Ma N÷ chÝnh lµ ®iÖt n÷ cña l∙o n¹p, nhê ®ã l∙o n¹p míi biÕt ®­îc khóc m¾c bªn trong ! ThÇn Ni truy vÊn : - ThÕ t¹i sao TrÇn s­ huynh l¹i giao kiÕm lÖnh cho ®¹i s­ ? NhËp Phµm ®¹i s­ lÊy kiÕm lÖnh vµ hai trang Thiªn H¹c QuÇn Long song phæ b»ng ®¸ ®Ó trao cho Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp : - Sau khi TrÇn ®¹i hiÖp tróng ®éc th× h×nh nh­ l∙o tù biÕt sinh mÖnh tån t¹i kh«ng l©u nªn míi giao kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ cho l∙o n¹p b¶o qu¶n. §­¬ng thêi cã B¹ch PhÊt ®¹o tr­ëng t¹i ®­¬ng tr­êng chøng kiÕn chuyÖn nµy. TrÇn ®¹i hiÖp vµ l∙o n¹p cã mét ­íc ®Þnh, sau hai m­¬i n¨m, nÕu TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng cã truyÒn nh©n th× l∙o n¹p sÏ huû kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ... L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - §Õn nay ®∙ m­êi l¨m n¨m råi, khi nghe tin Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ xuÊt ®¹o hµnh tÈu giang hå th× l∙o n¹p vui mõng v« cïng, nÕu kh«ng v× chuyÖn gi¸m s¸t Ngò Ma kh«ng cho bän chóng ngÇm h¹i vâ l©m ®ång ®¹o th× cã lÏ l∙o n¹p ®∙ trë vÒ ThiÕu L©m tù tõ n÷a n¨m tr­íc råi. Nh­ng cã mét chuyÖn l∙o n¹p ph¶i nãi râ, Thiªn H¹c Phæ lµ thËt nh­ng kiÕm lÖnh th× l∙o n¹p ph¸t hiÖn lµ gi¶ ! Kim §Ønh ThÇn Ni chÊp tay nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy ! BÇn ni ®∙ tr¸ch nhÇm ®¹i s­ råi, thËt lµ téi nghiÖt ! Nh­ng ch¼ng hay kiÕm lÖnh thËt ®ang ë ®©u ? NhËp Phµm ®¹i s­ ®ét nhiªn ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - S­ th¸i qu¸ lêi råi ! Tr¸ch nhiÖm l∙o n¹p ®∙ xong, tõ nay sÏ trë vÒ ThiÕu L©m tù tÞch hãa m­êi n¨m, mäi chuyÖn cña vâ l©m ®ång ®¹o mong s­ th¸i vµ Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ chiÕu cè... Cßn chuyÖn kiÕm lÖnh thËt th× e r»ng ®ang ë trªn ng­êi cña Hãa ¶nh Nh©n Ma ®Êy ! Lêi võa døt th× l∙o tung ng­êi nh∙y xuèng b×nh ®µi råi ung dung cÊt b­íc rêi Trung Nh¹c miÕu tr­íc sù ng¬ ng¸c cña quÇn hïng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -393- Ph­¬ng TuyÕt Nghi cÊt kiÕm lÖnh vµ Thiªn H¹c Phæ vµo ng­êi råi quÐt môc quang nh×n T« TiÓu Pha vµ nãi : - Hä T« kia, b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña ta ë ®©u ? Ng­¬i ®∙ lµm g× bän hä ? T« TiÓu Pha c­êi nh¹t, nãi : - Hai mÉu tö bän hä ®Òu ë trong ®Þa lao d­íi Trung Nh¹c miÕu, nÕu ng­¬i muèn gÆp bän hä th× h∙y tù trãi m×nh råi T« mç dÉn ng­¬i ®i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi : - Ng­¬i chÕt ®Õn n¬i mµ cßn khÈu xuÊt cuång ng«n µ ? Tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô cña ta chÕt trong tay ng­¬i ph¶i kh«ng ? T¹i sao kiÕm lÖnh l¹i ë trong tay ng­¬i ? T« TiÓu Pha c­êi ha h¶ råi nãi : - Kh«ng sai ! Ph­¬ng Thiªn Thµnh ®o¹t t×nh nh©n cña ta, Ph­¬ng Thiªn Nghi l¹i ph¸t hiÖn ra diÖn môc thËt cña ta sau khi ta giÕt Ph­¬ng Thiªn Thµnh nªn buéc lßng ta ph¶i giÕt lu«n h¾n. Cßn chuyÖn kiÕm lÖnh µ ? §ã lµ Tö Ph­¬ng Qu©n trém ®­îc råi giao cho ta. Ph­¬ng TuyÕt Nghi né khÝ xung thiªn, song môc nh­ to¹t m¸u, chµng qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, h«m nay Ph­¬ng mç ph¶i lÊy t©m can ng­¬i ®Ó tÕ anh linh t¹i thiªn cña tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô ta... Lêi ch­a døt th× so¹t mét tiÕng, tr­êng kiÕm ®∙ loÐ lªn mu«n ¸nh hµn quang, ®ang lóc né khÝ hoµ quyÖn víi th©m thï nªn kiÕm thÕ cña chµng cùc kú hung m∙nh. T« TiÓu Pha c¶ kinh, l∙o véi vung t¶ thñ xuÊt mét ch­ëng, ®ång thêi h÷u thñ còng xuÊt tr­êng kiÕm chèng ®ë. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang ë ®Ønh cùc ®iÓm cña thï hËn vµ sù kÝch ®éng nªn kiÕm thÕ nh­ sãng Tr­êng Giang cuån cuén, kiÕm khÝ µo ¹t b¾n ra hai bªn ®µi. Vâ c«ng cña T« TiÓu Pha cao c­êng h¬n TrÞnh §¹i C­¬ng ch¼ng bao nhiªu th× lµm sao chèng næi thÕ m∙nh c«ng nh­ cuång long xuÊt h¶i nµy ? Kh«ng ®Çy ba chiªu th× ®ét nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi qu¸t lín : - T« TiÓu Pha, h∙y n¹p m¹ng ®i ! D­ ©m tiÕng qu¸t ch­a døt th× tr­íc ngùc T« TiÓu Pha ®∙ thòng mét lç, m¸u t­¬i tõ lôc phñ ngò t¹ng tu«n ra nh­ suèi n­íc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi b­íc tíi v¹ch ¸o T« TiÓu Pha lÊy ra mét thanh chuû thñ, tøc lµ kiÕm lÖnh thËt. Chµng quay mÆt xuèng quÇn hµo d­íi b×nh ®µi vµ dâng d¹c nãi : - Ngò Thanh gi¸o ®∙ ®­îc thu phôc. Ho¸ ¶nh Nh©n Ma ®∙ bÞ trõ diÖt, vâ l©m tõ nay vÒ sau tÊt sÏ ®­îc th¸i b×nh. QuÇn hïng d­íi b×nh ®µi chît s«i ®éng h¼n lªn víi nh÷ng lêi chóc tông kh«ng ngít. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi T©n B¸ C«ng : - T©n l∙o, b©y giê xö lý Thiªn H¹c Phæ vµ kiÕm lÖnh nh­ thÕ nµo ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - ChuyÖn nµy tïy l∙o ®Ö ng­¬i ®Þnh ®o¹t ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -394- Ph­¬ng TuyÕt Nghi lÊy Du Long KiÕm LÖnh vµ Thiªn H¹c QuÇn Long Song Phæ ra råi bçng nhiªn tung chóng lªn kh«ng trung, cïng lóc b¶o kiÕm bªn h÷u thñ còng loÐ lªn. Trong chíp m¾t, kiÕm lÖnh vµ song phæ ®∙ bÞ tr¶m ra thµnh tr¨m m¶nh vôn. T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Ph­¬ng l∙o ®Ö, hµnh ®éng hñy kiÕm lÖnh vµ song phæ cña ng­¬i thËt ®¸ng kÝnh phôc, l∙o phu xin cã lêi ®a t¹ tr­íc ! QuÇn hµo d­íi b×nh ®µi - kÓ c¶ tø ma cßn l¹i còng tá ra v« cïng c¶m ®éng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang nãi víi Kim §Ønh ThÇn Ni : - S­ thóc, ®Ö tö ®i cøu ®¹i b¸ mÉu, L¹c huynh vµ Th¹ch tam thóc ®©y, mét th¸ng sau ®Ö tö sÏ ®i ®ãn gia mÉu vÒ Ph­¬ng gia trang ®Ó sua soan lÔ tÕ tiªn phô vµ ®¹i b¸ phô... Kim §Ønh ThÇn Ni mØm c­êi, nãi : - RÊt tèt ! Ng­¬i ®i ®i ! Nh­ng ®õng quªn lµ bÇn ni ®∙ mêi tÊt c¶ quÇn hïng ë ®©y, ba th¸ng sau ®i viÕng mé s­ phô ng­¬i ®Êy, ng­¬i thu xÕp xong viÖc nhµ th× lËp tøc cïng An c« n­¬ng ®i Cïng Lai S¬n nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung kÝnh nãi : - §Ö tö tu©n mÖnh ! Nãi ®o¹n chµng cïng An TiÓu B×nh vµ TrÞnh §¹i C­¬ng rêi b×nh ®µi ®i vµo Trung Nh¹c miÕu t×m vµo ®¹i lao cøu th©n nh©n cña chµng. QuÇn hïng bªn d­íi b×nh ®µi vÉn cßn vui mõng chóc tông mét håi l©u råi míi chÞu gi¶i t¸n ai vÒ m«n ph¸i nÊy, chê ba th¸ng sau sÏ tËp héi t¹i Cïng Lai S¬n viÕng mé KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp. Vâ l©m b¾t ®Çu mét thêi kú an b×nh vµ Tr­êng Giang sãng sau ®ïn sãng tr­íc, líp ng­êi míi víi nhiÒu anh tµi tuÊn kiÖt sÏ g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm hµnh hiÖp tr­îng nghÜa - Phï tr× ch¸nh ®¹o cña vâ l©m. o0o ---HÕt--- Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2