intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình ảnh CT Xơ gan và Các bệnh lý mạch máu gan

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

666
lượt xem
277
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xơ gan là một bệnh gạn mạn tính được đặc trưng bởi sự thay thế mô gan bằng mô xơ, sẹo và sự thành lập các nốt tân sinh[1][2][3] dẫn đến mất chức năng gan. Các nguyên nhân thường gây ra xơ gan bao gồm nghiện rượu, viêm gan siêu vi B và C, và bệnh gan nhiễm mỡ.Thời kỳ đầu, xơ gan thường không có triệu chứng, về sau tùy thuộc từng mức độ có các biểu hiện của hội chứng suy tế bào gan, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, bệnh nhân mệt mỏi, kém ăn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình ảnh CT Xơ gan và Các bệnh lý mạch máu gan

 1. Hình aûnh CT XÔ GAN & CAÙC BEÄNH LYÙ MAÏCH MAÙU GAN Bs. Phaïm Ngoïc Hoa Bs. Leâ Vaên Phöôùc Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï raãy
 2. KHAÛO SAÙT HÌNH AÛNH HOÏC GAN -X quang qui öôùc -Sieâu aâm -CT (computed tomography) -MRI -Chuïp maïch maùu -Noäi soi -Y hoïc haït nhaân
 3. XÔ GAN (Cirrhosis)
 4. XÔ GAN Ñònh nghóa - Tình traïng beänh lyù giai ñoaïn cuoái cuûa nhieàu toån thöông gan maïn tính khaùc nhau - Huyû caáu truùc nhu moâ gan lan toaû, hình thaønh noát taân sinh vaø moâ seïo
 5. Hình aûnh ñaïi theå xô gan
 6. XÔ GAN Phaân loaïi hình thaùi (GPB) -Xô gan noát nhoû (micronodular/ Laennec’s) -Xô gan noát lôùn (macronodular) -Hoãn hôïp (mixed) Löu yù: +Xô gan noát nhoû thöôøng gaëp xô gan do röôïu +Xô gan noát lôùn vaø hoãn hôïp thöôøng gaëp xô gan do beänh lyù vieâm nhieãm
 7. XÔ GAN Nguyeân nhaân -Röôïu, thuoác, ñoäc chaát -Nhieãm truøng: vieâm gan B,C,D -Taét ngheõn ñöôøng maät, tónh maïch -Dinh döôûng -Baåm sinh (beänh Wilson, laéng ñoïng saét, thieáu Alpha-1 antitrypsin -Khaùc -Voâ caên
 8. XÔ GAN Haäu quaû -Taêng aùp cöõa -Suy chöùc naêng gan
 9. XÔ GAN Chaån ñoaùn Keát hôïp -tieàn söû -daáu hieäu laâm saøng -xeùt nghieäm caän laâm saøng, hình aûnh hoïc -hình aûnh moâ hoïc (+++) Daõn tónh mach roán (caput medusae) trong taêng aùp cöõa/ xô gan röôïu
 10. VAI TROØ CT TRONG XÔ GAN Ñaùnh giaù -Kích thöôùc gan -Heä maïch maùu gan -Caùc thay ñoåi cuûa xô gan -Phaùt hieän HCC (++)[10% xô gan tieán trieån9] -Theo doõi, ñaùnh giaù ñaùp öùng ñieàu trò
 11. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT TAÏI GAN -Gan lôùn giai ñoïan sôùm, teo ôû giai ñoïan sau, hoaëc khoâng thay ñoåi -Lôùn thuøy ñuoâi, thuøy beân gan traùi, teo gan phaûi7,8 -Nhu moâ gan khoâng ñoàng nhaát7,9 -Beà maët gan khoâng ñeàu, daïng noát trong xô gan noát lôùn -Noát taân sinh (regenerating nodules)[thöôøng cuøng ñaäm ñoä nhu moâ gan tröôùc vaø sau tieâm caûn quang7,8] -Thaâm nhieãm môõ
 12. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT NGOØAI GAN -Taêng aùp tónh maïch cöõa -Laùch lôùn -Baùng buïng (ascites)
 13. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Xô gan vôùi beà maët gan daïng noát treân Laparoscopy vaø treân CT
 14. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Tæ soá thuøy ñuoâi so vôùi gan phaûi Caùch tính: -Ñöôøng ñöùng doïc qua bôø ngoøai thaân tónh maïch cöõa -Ñöôøng ñöùng doïc qua bôø trong thuøy ñuoâi -Ñöôøng ñöùng doïc qua bôø ngoøai gan phaûi -Ñöôøng naèm ngang ñi qua ñieåm giöõa TM cöõa vaø TM chuû
 15. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Tæ soá thuøy ñuoâi so vôùi gan phaûi Ñaùnh giaù: -Bình thöôøng 0.37+/-0.16 Xô gan:0.88+/-0.20 7 (>0.65 xô gan 96%, >0.73 xô gan 99% 8,9 ) Löu yù -Ñoä nhaïy 43-84% -Ñoä nhaïy thaáp trong xô gan do röôïu, ñoä nhaïy cao trong xô gan do vieâm gan B -Khoù phaân bieät caùc beänh lyù khaùc: h/c BuddChiari, vieâm gan maõn, sarcoidosis
 16. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT a b Tæ soá thuøy ñuoâi so vôùi gan phaûi
 17. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Tæ soá thuøy ñuoâi so vôùi gan phaûi: chaån ñoùan phaân bieät trong BuddChiari
 18. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Tæ soá theå tích thuøy ñuoâi so vôùi gan phaûi Caùch tính: Tích 3 chieàu thuyø ñuoâi chia cho ñöôøng kính ngang cuûa gan (P). Ñaùnh giaù: -Xô gan: > 5.4 cm2 Löu yù -Ñoä nhaïy vaø chuyeân bieät 95%
 19. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT Daáu hieäu taïi gan -Thay ñoåi kích thöôùc gan: lôùn (giai ñoïan sôùm), bình thöôøng, teo (giai ñoïan sau) -Thay ñoåi hình daùng: lôùn thuøy ñuoâi, phaân thuøy beân gan (T), teo gan (P). -Caùc raõnh gan roäng. -Beà maët gan khoâng ñeàu.
 20. XÔ GAN- HÌNH AÛNH CT -Ñaäm ñoä: -Khoâng ñoàng nhaát/ hoaëc Bình thöôøng -Giaûm taêng quang sau tieâm caûn quang. Taêng quang chaäm, thaûi tröø chaäm8 -Noát taân sinh (regenerating nodules) : ñoàng ñaäm ñoä nhu moâ gan8,9 -Thaâm nhieãm môõ Daáu hieäu ngoøai gan -Taêng aùp cöõa, laùch lôùn, ascites
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2