intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

IT ProjectManagement v1-Phần 2

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

221
lượt xem
121
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'it projectmanagement v1-phần 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: IT ProjectManagement v1-Phần 2

 1. Qu¶n lý dù ¸n CNTT Qu¶n lý rñi ro §HBK-HN 1
 2. BFC PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY Phase 3 Phase 4 Phase 1 Phase 2 PROJECT CLOSE PROJECT PROJECT MANAGEMENT PROJECT DEFINITION PLAN & CONTROL 1.1 2.1 3.1 4.1 CONFIRM OBJECTIVES, OBJECTIVES DEVELOP A MANAGE QUALITY, DEVELOP A SCOPE, BENEFITS & DETAILED WORK RISKS, ISSUES, PROJECT CLOSING RISKS PLAN AND CHANGES PROCESS 1.2 4.2 DEVELOP PROJECT 3.2 CONDUCT POST- IMPLEMENTATION MANAGE PEOPLE IMPLEMENTATION APPROACH REVIEW 1.3 DEVELOP RESOURCE& 3.3 INFRASTRUCTURE TRACK & REVIEW PLAN OBJECTIVE DATA 1.4 3.4 DEVELOP PROJECT REVIEW CONTROL PROCEDURES DELIVERABLES & EFFORT 1.5 FINALIZE & AGREE ON 3.5 THE MANAGEMENT PLAN REPORT & ANALYZE PROGRESS 3.6 §HBK-HN REDIRECT THE PROJECT 2
 3. Nh÷ng môc tiªu cña phÇn nµy HiÓu ®−îc sù cÇn thiÕt cña q î ù qu¶n lý rñi ro trong suèt ý g qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n Cã thÓ thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ rñi ro cña dù ¸n Cã thÓ thiÕt lËp quy tr×nh qu¶n lý rñi ro hiÖu qu¶ Ó Õ ¶ ñ ¶ §HBK-HN 3
 4. §Þnh nghÜa rñi ro Rñi ro lµ: Nh÷ng sù kiÖn cã thÓ lµm ph¸ vì mét dù ¸n Nh÷ng ®iÒu kh«ng ch¾c ch¾n, nh÷ng kho¶n nî hay nh÷ng ®iÓm y cã thÓ lµm cho dù ¸n kh«ng ®i theo g yÕu ù g ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh Cã thÓ qu¶n lý ®−îc §HBK-HN 4
 5. C¸c lý do cÇn cã qu¶n lý rñi ro TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Òu p ô thuéc vµo rñi ro ù phô é TiÕn tr×nh sÏ kh«ng ®óng theo kÕ ho¹ch trong mét sè giai ®o¹n cña dù ¸n Rñi ro kh«ng thÓ ®−îc lo¹i trõ triÖt ®Ó §HBK-HN 5
 6. §Þnh nghÜa qu¶n lý rñi ro Quy tr×nh qu¶n lý rñi ro nh»m gi¶m tèi thiÓu ¶nh h−ëng Ó cña nh÷ng sù cè kh«ng biÕt tr−íc cho dù ¸n b»ng c¸ch x¸c ®Þnh vµ ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p t×nh huèng tr−íc khi cã nh÷ng hËu qu¶ xÊu x¶y ra g q y §HBK-HN 6
 7. Gi¸ trÞ cña qu¶n lý rñi ro Gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng cña c¸c sù cè kh«ng biÕt tr−íc cho dù ¸n N©ng cao x¸c suÊt thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n T¹o ra ý thøc kiÓm so¸t Cã ®−îc c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi §HBK-HN 7
 8. Khi nµo cÇn qu¶n lý rñi ro LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý Ëp ¹ q ý Khi tr¸ch nhiÖm ®èi víi dù ¸n s½n sµng thùc thi Khi kh«i phôc mét dù ¸n ®· bá dë Trong suèt qu¸ tr×nh rµ xÐt dù ¸n khi cã sù sai lÖch lín so víi kÕ ho¹ch x¶y ra §HBK-HN 8
 9. Quy tr×nh qu¶n lý rñi ro X¸c ®Þnh Ph©n tÝch Qu¶n lý Gi¸m s¸t X¸c ®Þnh møc rñi ro ban ®Çu cña dù ¸n lËp thµnh b−íc 1 v¨n b¶n c¸c rñi ro cô thÓ tiÕn hµnh b−íc 2 ph©n tÝ h h© tÝch ¶nh h−ëng x©y dùng vµ rñi ro triÓn khai kÕ b−íc 3 ho¹ch qu¶n lý rñi ro ñi b−íc 4 gi¸m s¸t vµ cËp nhËt c¸c Ëp Ë tµi liÖu rñi ro §HBK-HN 9
 10. Ho¹t ®éng ng¨n ngõa (vÝ dô) §éi dù ¸n cã thÓ bÞ chËm so víi lÞch tr×nh trong giai ®o¹n x©y dùng phÇn mÒm v× c¸c nhµ lËp tr×nh ®ang ë trong giai ®o¹n rÊt khã m· c¸c ch−¬ng tr×nh h¬n dù ®o¸n. X¸c suÊt kho¶ng 30 % lµ nh©n viªn hiÖn t¹i kh«ng thÓ ®¸p øng c¸c sù kiÖn s¾p tíi ®óng h¹n. Hµnh ®éng ng¨n ngõa cã thÓ gåm: Ó §−a ra ®µo t¹o bæ sung cho c¸c lËp tr×nh viªn (®Ó gi¶m rñi ro tiÒm n¨ng) hoÆc Thuª hîp ®ång víi c¸c lËp tr×nh viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm å Ò (lo¹i bá rñi ro tiÒm n¨ng) §HBK-HN 10
 11. Hµnh ®éng dù phßng Ph¶i: Dùa trªn nh÷ng thõa nhËn tõ thùc tiÔn (vÝ dô: c¸c nguån s½n cã) C¸c thµnh viªn trong nhãm ph¶i hiÓu ®−îc (vµ uû ban Ó ®iÒu hµnh) Ph¶i ®−îc kiÓm tra khi tÝnh kh¶ thi bÞ nghi ngê §HBK-HN 11
 12. C¸c ®iÓm chÝnh ®· häc Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý rñi ro hiÖu qu¶ TËp trung vµo viÖc phßng ngõa h¬n lµ ch÷a trÞ Bao gåm ®¸nh gi¸ rñi ro theo thêi kú trong suèt vßng ®êi g g ú g g cña dù ¸n KÕt hîp chÆt chÏ mét quy tr×nh liªn tôc vÒ x¸c ®Þnh rñi ro, ph©n tÝch, qu¶n lý vµ rµ xÐt NhËn biÕt gi¸ trÞ cña quyÒn h¹n....... kh«ng ®i qu¸ giíi h¹n vµ kÕt thóc kh«ng chÝnh x¸c! møc hîp lý cña qu¶n lý rñi ro chuÈn sÏ kh«ng tèn nh÷ng nç lùc v« lý. §HBK-HN 12
 13. Qu¶n lý dù ¸n CNTT Ph¸t t iÓ nhãm triÓn hã §HBK-HN 13
 14. PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY Phase 3 Phase 4 Phase 1 Phase 2 PROJECT CLOSE PROJECT PROJECT MANAGEMENT PROJECT DEFINITION PLAN & CONTROL 1.1 2.1 3.1 4.1 CONFIRM OBJECTIVES, OBJECTIVES DEVELOP A MANAGE QUALITY, DEVELOP A SCOPE, BENEFITS & DETAILED WORK RISKS, ISSUES, PROJECT CLOSING RISKS PLAN AND CHANGES PROCESS 1.2 4.2 DEVELOP PROJECT 3.2 CONDUCT POST- IMPLEMENTATION MANAGE PEOPLE IMPLEMENTATION APPROACH REVIEW 1.3 DEVELOP RESOURCE& 3.3 INFRASTRUCTURE TRACK & REVIEW PLAN OBJECTIVE DATA 1.4 3.4 DEVELOP PROJECT REVIEW CONTROL PROCEDURES DELIVERABLES & EFFORT 1.5 FINALIZE & AGREE ON 3.5 THE MANAGEMENT PLAN REPORT & ANALYZE PROGRESS 3.6 §HBK-HN REDIRECT THE PROJECT 14
 15. X©y dùng nhãm - C¸c môc tiªu X©y dùng hiÓu biÕt cña b¹n vÒ c¸c ®Æc tÝnh cña nhãm y ù g ¹ Æ lµm viÖc hiÖu qu¶ X¸c ®Þnh c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó x©y dùng nhãm cã hiÖu Ó qu¶ §HBK-HN 15
 16. Nhãm hiÖu qu¶ C¸c môc ®Ých ®−îc thèng nhÊt ô î g Nhãm tin t−ëng vµo vai trß vµ môc tiªu ChÊp thuËn vÒ c¸c môc tiªu dù ¸n vµ chÊt l−îng dù ¸n. TruyÒn th«ng ®èi l−u hiÖu qu¶ C¸c t−ëng ®−îc t C¸ ý t−ë ®−î trao ®æi vµ t iÓ khai µ triÓn kh i §−a ra c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ Mèi quan hÖ hîp t¸c vµ hç trî gi÷a c¸c thµnh viªn cña nhãm §HBK-HN 16
 17. Quy tr×nh x©y dùng nhãm thùc hiÖn nhãm thµnh lËp xung kÝch Quy chuÈn thùc hiÖn x©y dùng nhãm y g lÞch tr×nh hîp t¸c cam kÕt cña tõng thµnh viªn §HBK-HN 17
 18. X©y dùng nhãm - c¸c ®iÓm chÝnh ®· häc Nhãm lµm viÖc thµnh c«ng ®−îc x©y dùng trªn c¬ së: Môc tiªu râ rµng Tr¸ch nhiÖm râ rµng Th«ng tin liªn l¹c hiÖu qu¶ Ph¶n håi cã tÝnh x©y dùng L·nh ®¹o linh ho¹t C¸n bé ®ñ kh¶ n¨ng X¸c ®Þnh víi nhãm §HBK-HN 18
 19. Qu¶n lý dù ¸n CNTT Qu¶n lý chÊt l−îng ¶ Ê §HBK-HN 19
 20. Ph−¬ng ph¸p luËn qu¶n lý dù ¸n giai ®o¹n 3 giai ®o¹n 1 giai ®o¹n 2 giai ®o¹n 4 kiÓm so¸t vµ ®Þnh nghÜa dù ¸n lËp kÕ ho¹ch dù ¸n kÕt thóc dù ¸n qu¶n lý dù ¸n 1.1 3.1 x¸c ®Þ h môc tiª ®Þnh ô tiªu, 2.1 21 4.1 41 qu¶n lý chÊt l-îng, Ê ph¹m vi, c¸c lîi Ých x©y dùng mét kÕ ho¹ch x©y dùng quy tr×nh rñi ro sù kiÖn & rñi ro lµm viÖc chi tiÕt kÕt thóc dù ¸n & nh÷ng thay ®æi 1.2 4.2 X©y dùng c¸ch tiÕp cËn 3.2 thùc hiÖn viÖc rµ xÐt thùc hiÖn dù ¸n qu¶n lý con ng-êi sau thùc hiÖn 1.3 x©y dùng kÕ ho¹ch 3.3 c¬ së h¹ tÇng theo dâi & rµ xÐt & nguån g d÷ kiÖn môc tiªu 1.4 X©y dùng quy tr×nh tr nh 3.4 34 kliÓm so¸t dù ¸n Rµ xÐt c¸c kÕt qu¶ bµn giao & b¸o c¸o 1.5 hoµn tÊt & nhÊt trÝ vÒ 3.5 kÕ ho¹ch qu¶n lý b¸o c¸o & ph©n tÝch tiÕn tr×nh dù ¸n 3.6 §HBK-HN REDIRECT THE PROJECT 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2