intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Chia sẻ: Sunshine_6 Sunshine_6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

139
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất thải y tế đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Đó là một trong những loại chất thải phức tạp, nguy hiểm có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng [3]. Tuy vậy rất nhiều bệnh viện chất thải không được xử lý [1] hoặc nếu có được xử lý thì hiệu quả và hoạt động ra sao vẫn đang còn là một vấn đề, trong khi những nghiên cứu về ảnh hưởng của chất thải y tế đối với môi trường còn rất hạn chế [5]. Vì vậy cần thiết phải đánh giá thực trạng ô nhiễm môi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát ô nhiễm môi trường nước (nước thải và nước sinh hoạt) về mặt lý hoá do chất thải y tế tại 6 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

  1. Kh¶o s¸t « nhiÔm m«i tr−êng n−íc (n−íc th¶i vµ n−íc sinh ho¹t) vÒ mÆt lý ho¸ do chÊt th¶i y tÕ t¹i 6 bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn tØnh TrÇn ThÞ Thoa, NguyÔn ThÞ Thu §inh H÷u Dung, Lª ThÞ Tµi vµ céng sù Khoa Y tÕ c«ng céng - §¹i häc Y Hµ Néi T¹i 6 bÖnh viÖn ®a khoa tuyÕn tØnh: Yªn B¸i, ViÖt Tr×, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, CÇn Th¬, §ång Th¸p ®−îc lÊy mÉu n−íc th¶i, n−íc sinh ho¹t khu vùc bªn trong bÖnh viÖn vµ ngoµi khu d©n c− ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é « nhiÔm mét sè chØ tiªu ho¸ lý c¬ b¶n. KÕt qu¶ cho thÊy: - Nh÷ng bÖnh viÖn ch−a cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i láng, n−íc th¶i tõ c¸c cèng chÝnh bÞ « nhiÔm nÆng so víi TCCP vµ g©y « nhiÔm khu d©n c− bªn ngoµi n¬i cèng th¶i ®æ ra. - N−íc th¶i sau xö lý ë c¸c bÖnh viÖn ®· xö lý ®¹t GHCP-B vÒ chØ tiªu lý ho¸ c¬ b¶n. - 58% mÉu n−íc sinh ho¹t t¹i khu vùc c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý kh«ng ®¹t TCVS, trong ®ã khu d©n c− tiÕp gi¸p víi cèng th¶i bÖnh viÖn ®æ ra cã sè mÉu n−íc sinh ho¹t kh«ng ®¹t TCVS nhiÒu nhÊt nh−ng ®Ó kÕt luËn cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu s©u thªm. - ChØ 25,3% sè mÉu n−íc sinh ho¹t t¹i khu vùc c¸c bÖnh viÖn ®· xö lý kh«ng ®¹t TCVS, thÊp h¬n khu vùc c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý. I. §Æt vÊn ®Ò vÒ mÆt lý ho¸ t¹i mét sè bÖnh viÖn kh«ng xö lý chÊt th¶i. ChÊt th¶i y tÕ ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m cña toµn x· héi. §ã lµ mét trong nh÷ng lo¹i 2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng « nhiÔm m«i chÊt th¶i phøc t¹p, nguy hiÓm cã kh¶ n¨ng tr−êng n−íc (n−íc sinh ho¹t vµ n−íc th¶i) g©y « nhiÔm m«i tr−êng vµ ¶nh h−ëng ®Õn vÒ mÆt lý ho¸ còng nh− hiÖu qu¶ cña hÖ søc khoÎ céng ®ång [3]. Tuy vËy rÊt nhiÒu thèng xö lý chÊt th¶i t¹i mét sè bÖnh viÖn cã bÖnh viÖn chÊt th¶i kh«ng ®−îc xö lý [1] xö lý chÊt th¶i hoÆc nÕu cã ®−îc xö lý th× hiÖu qu¶ vµ ho¹t II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p ®éng ra sao vÉn ®ang cßn lµ mét vÊn ®Ò, nghiªn cøu trong khi nh÷ng nghiªn cøu vÒ ¶nh h−ëng 1. §èi t−îng nghiªn cøu cña chÊt th¶i y tÕ ®èi víi m«i tr−êng cßn rÊt C¸c mÉu n−íc th¶i, n−íc sinh ho¹t cña: h¹n chÕ [5]. V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng « nhiÔm m«i tr−êng do chÊt th¶i - C¸c bÖnh viÖn ch−a cã hÖ thèng xö lý y tÕ ®Æc biÖt do n−íc th¶i y tÕ g©y ra trªn c¶ chÊt th¶i: BÖnh viÖn §a khoa Yªn B¸i, §a c¸c bÖnh viÖn ®· xö lý còng nh− c¸c bÖnh khoa Qu¶ng Nam, §a khoa CÇn Th¬ viÖn ch−a xö lý chÊt th¶i. §Ò tµi ®−îc tiÕn - C¸c bÖnh viÖn ®· cã hÖ thèng xö lý hµnh nh»m môc tiªu: chÊt th¶i: BÖnh viÖn §a khoa ViÖt Tr×, §a 1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng « nhiÔm m«i khoa Qu¶ng Ng·i, §a khoa §ång Th¸p tr−êng n−íc (n−íc sinh ho¹t vµ n−íc th¶i) 75
  2. - C¸c hé d©n c− xung quanh vµ däc C¸c chØ sè lý ho¸ cÇn xÐt nghiÖm theo nguån n−íc th¶i cña c¸c bÖnh viÖn - Lý häc: Mµu, mïi, ®é ®ôc nãi trªn. - Ho¸ häc: pH; ChÊt h÷u c¬; NH4+; NO2-, - 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Cl . 2.1. LÊy mÉu vµ xÐt nghiÖm c¸c chØ 2.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng vÖ sinh theo sè lý ho¸ cña n−íc th¶i, n−íc sinh ho¹t c¸c TCVN vµ theo Q§ sè 1329/2002/BYT theo TCVN, EPA hoÆc th−êng quy kü thuËt - §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc th¶i ë c¸c cña ViÖn Y häc Lao ®éng vµ VÖ sinh M«i cèng th¶i bÖnh viÖn ®æ ra ngoµi theo TCVN tr−êng [2], [6]. 5945-1995 [4]. VÞ trÝ lÊy mÉu n−íc th¶i - §¸nh gi¸ chÊt l−îng vÖ sinh cña nguån - N−íc th¶i tõ c¸c cèng th¶i chÝnh cña n−íc bÒ mÆt n¬i c¸c cèng th¶i bÖnh viÖn ®æ c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý n−íc th¶i vµo theo TCVN 5942-1995- ChÊt l−îng - N−íc th¶i tr−íc xö lý vµ sau xö lý cña n−íc-Tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt [4]. c¸c bÖnh viÖn cã xö lý n−íc th¶i - §¸nh gi¸ chÊt l−îng vÖ sinh n−íc - C¸c mÉu n−íc t¹i mét sè ®iÓm däc sinh ho¹t theo Q§ sè 1329/2002/BYT theo dßng ch¶y n−íc th¶i bÖnh viÖn ë ngoµi 2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liªu. khu vùc d©n c− vµ ®iÓm chøng. Theo ph−¬ng ph¸p thèng kª Y häc, sè C¸c chØ sè lý ho¸ cÇn xÐt nghiÖm liÖu ®−îc xö lý trªn ch−¬ng tr×nh b¶ng tÝnh - Lý häc: nhiÖt ®«, ®é ®ôc, cÆn l¬ löng vµ (Excel). kh«ng tan III. KÕt qu¶ - Ho¸ häc: pH; DO; BOD5; COD; Hg 1. KÕt qu¶ kh¶o s¸t thùc tr¹ng « VÞ trÝ lÊy mÉu n−íc sinh ho¹t: nhiÔm vÒ mÆt ho¸ lý n−íc th¶i, n−íc - N−íc sinh ho¹t tõ ®Çu nguån, c¸c vßi, sinh ho¹t t¹i c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý bÓ chøa trong bÖnh viÖn. chÊt th¶i. - C¸c mÉu n−íc sinh ho¹t tõ c¸c nguån 1.1 KÕt qu¶ kh¶o s¸t n−íc th¶i kh¸c nhau ë ngoµi khu vùc d©n c− tiÕp gi¸p vµ däc theo h−íng dßng ch¶y cña chÊt th¶i bÖnh viÖn vµ ®iÓm chøng B¶ng 1: Tæng hîp kÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc th¶i t¹i c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý ChØ tiªu GTTK pH §é §ôc DO BOD5 COD CÆn l¬ löng Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) TCCP-TCVN GHCPA 6-9 20 50 50 5 (5945-1995) GHCPB 5,5-9 50 100 100 5 §K Yªn B¸i TB 7,52 60,27 0,48 381,60 960,40 468,60 0,00 n=5 SD 0,08 26,79 0,73 313,92 704,83 533,08 0,03 PA 0,05 0,2 0,05 >0,1
  3. B¶ng 1: Tæng hîp kÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc th¶i t¹i c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý (tiÕp) ChØ tiªu GTTK pH §é §ôc DO BOD5 COD CÆn l¬ löng Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) §K CÇn Th¬ TB 7,24 34,98 1,03 63,67 264,13 321,14 0,00 n=36 SD 0,31 20,80 0,83 16,97 127,32 130,12 0,02 PA
  4. B¶ng 2: KÕt qu¶ XN n−íc th¶i tr−íc vµ sau xö lý t¹i c¸c bÖnh viÖn xö lý n−íc th¶i §Þa ®iÓm GTTK pH §é ®ôc DO BOD5 COD CÆn LL Hg (NTU) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ppb) TCVN GHCPA 6-9 20 50 50 5 5945-1995 GHCPB 5.5-9 50 100 100 5 BÖnh viÖn §K TB 7,1 42,1 0,4 38,5 183,8 137,3 0,2 ViÖt Tr× SD 0,15 16,08 0,18 9,86 43,34 20,79 0,18 Tr−íc xö lý PA
  5. NhËn xÐt: Møc ®é « nhiÔm cña c¸c bÖnh viÖn kh¸c - N−íc th¶i tr−íc xö lý t¹i 3 bÖnh viÖn bÞ nhau tuú theo ho¹t ®éng cña mçi bÖnh viÖn « nhiÔm nÆng so víi TCCP. vµ mét sè yÕu tè kh¸c nh− l−îng n−íc cÊp, l−u l−îng n−íc th¶i, møc ®é hoµn thiÖn cña - N−íc th¶i sau xö lý chung cho c¶ 3 hÖ thèng cèng th¶i... C¸c chØ sè COD, bÖnh viÖn chØ ®¹t ë møc GHCP-B. BOD5, cÆn l¬ löng ë bÖnh viÖn CÇn Th¬ vµ - Trong c¸c bÖnh viÖn nghiªn cøu, n−íc bÖnh viÖn Yªn B¸i ®Òu rÊt cao. Tuy nhiªn ë th¶i sau xö lý cña bÖnh viÖn §ång Th¸p cã bÖnh viÖn Yªn B¸i, c¸c chØ sè trªn ®Òu cao c¸c chØ tiªu BOD5, COD, cÆn l¬ löng cao h¬n TCCP nhiÒu lÇn nh−ng víi sè l−îng nhÊt. mÉu Ýt, c¸c cèng th¶i ch¶y ra ngoµi l−u 2.2. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc sinh l−îng rÊt nhá nªn sè liÖu rÊt dao ®éng, kÕt ho¹t t¹i khu vùc c¸c bÖnh viÖn ®∙ xö lý qu¶ ch−a cã ý nghÜa thèng kª. chÊt th¶i. BÖnh viÖn §a khoa Qu¶ng Nam ®ang Møc ®é « nhiÔm thÊp h¬n khu vùc c¸c trong qu¸ tr×nh san lÊp, hÖ thèng cèng trong bÖnh viÖn ch−a xö lý: Sè mÉu kh«ng ®¹t bÖnh viÖn còng bÞ h− háng nªn n−íc th¶i rÊt TCVS chiÕm 25,3%. Trong bÖnh viÖn, sè khã tËp trung vµ tù ngÊm qua b·i san lÊp mÉu kh«ng ®¹t TCVS thÊp nhÊt, chØ cã coi nh− ®−îc läc s¬ bé. Do vËy chÊt l−îng 10,7% mÉu kh«ng ®¹t TCVS. n−íc th¶i s¹ch h¬n so víi 2 bÖnh viÖn trªn. KÕt qu¶ xÐt nghiÖm c¸c mÉu n−íc sinh Còng cÇn ph¶i l−u ý r»ng khi n−íc th¶i ho¹t t¹i c¸c bÖnh viÖn nh− sau: ch−a ®−îc xö lý nÕu th¶i ra ngoµi khu d©n - T¹i khu vùc bÖnh viÖn ViÖt Tr×: chØ cã c− sÏ g©y « nhiÔm khu vùc n¬i cã cèng th¶i 18% sè mÉu xÐt nghiÖm kh«ng ®¹t TCVS. ®æ vµo. T¹i bÖnh viÖn Qu¶ng Nam, kÕt qu¶ - T¹i khu vùc bÖnh viÖn Qu¶ng Ng·i: kh¶o s¸t cho thÊy trong kho¶ng c¸ch tõ 19,6% sè mÉu xÐt nghiÖm kh«ng ®¹t TCVS. 100-200m n−íc th¶i bÖnh viÖn Qu¶ng Nam g©y « nhiÔm c¸c khu vùc n¬i cèng th¶i ch¶y - T¹i khu vùc bÖnh viÖn §ång Th¸p: ra: c¸c chØ sè c¬ b¶n BOD5, COD, cÆn l¬ 39% sè mÉu n−íc xÐt nghiÖm kh«ng ®¹t löng t¹i c¸c vÞ trÝ lÊy mÉu cã hµm l−îng gÇn TCVS. nh− n−íc th¶i tõ c¸c cèng th¶i chÝnh vµ cao - XÐt theo nguån n−íc: 74% mÉu n−íc h¬n m−¬ng chøng nhiÒu lÇn. s«ng ®· ®−îc ®¸nh phÌn hoÆc ®Ó l¾ng, KÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc sinh ho¹t 20,8% c¸c mÉu n−íc m¸y chøa trong bÓ t¹i c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý. kh«ng ®¹t TCVS. - Sè mÉu n−íc sinh ho¹t kh«ng ®¹t V. Bµn luËn TCVS cao 86/148 mÉu, chiÕm 58,1% . Tuy 1. T¹i c¸c bÖnh viÖn ch−a xö lý nhiªn ch−a thÓ kÕt luËn ®−îc vÊn ®Ò « KÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc th¶i: nhiÔm n−íc sinh ho¹t khu vùc c¸c bÖnh N−íc th¶i tõ c¸c cèng th¶i chÝnh bÞ « viÖn ch−a xö lý cã ph¶i lµ do n−íc th¶i cña nhiÔm nÆng so víi TCCP: hµm l−îng Oxy bÖnh viÖn g©y ra kh«ng v× chÊt l−îng vÖ hoµ tan thÊp, ®é ®ôc cao. C¸c chØ tiªu c¬ sinh mét nguån n−íc cßn phô thuéc nhiÒu b¶n nh− BOD5, COD, cÆn l¬ löng ®Òu v−ît yÕu tè. N−íc giÕng ®µo bÞ « nhiÔm cã thÓ TCCP. KÕt qu¶ nµy phï hîp víi kÕt qu¶ do m¹ch n−íc ngÇm n«ng ®· bÞ « nhiÔm vµ nghiªn cøu cña NguyÔn Kim Th¸i vµ céng mét sè nguyªn nh©n kh¸c nh− ®iÒu kiÖn vÖ sù [1] khi nghiªn cøu n−íc th¶i cña mét sè sinh cña giÕng, ®iÒu kiÖn vÖ sinh xung bÖnh viÖn Hµ Néi, c¸c chØ tiªu trªn ®Òu v−ît quanh giÕng, gÇn c«ng tr×nh vÖ sinh, ý thøc TCCP. vÖ sinh... N−íc m¸y lµ nguån n−íc Ýt bÞ « 79
  6. nhiÔm nh−ng do c¸c bÓ chøa kh«ng s¹ch chiÕm 70%. Trong c¸c nguån n−íc, n−íc hoÆc do ý thøc vÖ sinh ch−a tèt nªn n−íc giÕng ®µo cã tû lÖ mÉu kh«ng ®¹t TCVS m¸y ®Ó trong bÓ chøa còng bÞ « nhiÔm. nhiÒu nhÊt sau ®ã lµ n−íc giÕng khoan, bÓ - Khu d©n c− tiÕp gi¸p víi cèng th¶i chøa n−íc m¸y. bÖnh viÖn ®æ ra cã sè mÉu n−íc sinh ho¹t T¹i c¸c bÖnh viÖn ®∙ xö lý chÊt th¶i: kh«ng ®¹t TCVS nhiÒu nhÊt nh−ng ®Ó kÕt - N−íc th¶i sau xö lý cã chÊt l−îng tèt luËn cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu s©u thªm. h¬n h¼n tr−íc khi xö lý nh−ng c¸c chØ tiªu lý 2. T¹i c¸c bÖnh viÖn ®∙ xö lý ho¸ c¬ b¶n chØ ®¹t GHCP-B. Nång ®é c¸c - KÕt qu¶ xÐt nghiÖm n−íc th¶i: chÊt « nhiÔm gi¶m dÇn theo kho¶ng c¸ch vµ kh«ng g©y « nhiÔm khu d©n c−. B¶ng 2 cho thÊy: N−íc th¶i sau xö lý chung cho c¶ 3 bÖnh viÖn, cã chÊt l−îng tèt - 25,3% sè mÉu n−íc sinh ho¹t kh«ng h¬n h¼n n−íc th¶i tr−íc xö lý víi c¸c chØ ®¹t TCVS, trong ®ã cã 24/40 mÉu bÞ nhiÔm tiªu DO cao h¬n víi P
  7. An Investigation of the Chemical and Physical Aspects of Water pollution at 6 Provincial General Hospitals Caused by Medical Wastes Samples of waste water and domestic water in the 6 provincial general hospitals of Yen Bai, Phu Tho, Quang Nam,Quang Ngai, Can Tho and Dong Thap and in residential areas around these hospitals were collected to determine the basic chemical and physical environmental parameters. The findings based on the results are as follows: - In hospitals that do not have waste water treatment systems, waste water from main sewers is seriously polluted when measured against permitted standards and causes pollution to surrounding residential areas, where the sewage flows into. - In hospitals that have treatment systems, waste water after treatment meets the B Limit Value, regarding basic physical and chemical parameters. - 58.0% of domestic water samples collected at hospitals' sites without treatment systems, do not meet the Hygienic Standard. Among these samples, most were collected at locations near the hospitals' sewer outlets. Further research will have to be done to achieve firmer conclusion. - 25.3% of domestic water samples collected at hospitals' sites with treatment systems do not meets the Hygienic Standard. The figure is considerably less than the figure at hospitals that are without water treatment systems. 81
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2