intTypePromotion=1

Kiểm tra đánh giá chiến lược

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
69
lượt xem
106
download

Kiểm tra đánh giá chiến lược

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá chiến lược, thiện hiện sau khi chiến lược được thảo ra, trong khi thực hiện kiểm tra quản trị tập trung vào diễn biến của những hệ thống thứ yếu kiểm tra sự hoạt động tập trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra đánh giá chiến lược

  1. Chöông möôøi: Kieåm tra ñaùnh giaù chieán löôïc Phaân tích Voøng daây thieát keá: Thieát keá Kieåm soaùt Tieán haønh kieåm tra: Xaùc ñònh noäi dung kieåm tra Ñaït tieâu chuaån Ño löôøng söï thöïc hieän So saùnh thöï hieän vôùi tieâu chuaån Tìm nguyeân nhaân sai leäch Söûa chöõa I. Quy ñònh nhöõng noäi dung kieåm tra Ñaùnh giaù chieán löôïc, thöï hieän sau khi chieán löôïc ñöôïc thaûo ra, trong khi thöïc hieän Kieåm tra quaûn trò taäp trung vaøo dieãn tieán cuûa nhöõng heä thoáng thö yeáu Kieåm tra söï hoaït ñoäng taäp trung cuûa caù nhaân, nhoùm coâng taùc Yeáu toá: löôïng, chaát, thôøi gian vaø chi phí II. Ñaëc nhöõng tieâu chuaån kieåm tra 1. Nhöõng tieâu chuaån thay theá ñeå thay theá khi khoù khaên khoâng laøm ñöôïc 2. Nhöõng sai soá cho pheùp III. Ño löôøng söï thöï hieän 1. Thoâng tin cho vieäc ño löôøng thaønh quaû • • Heä thoáng baùo caùo phaùt sinh ñuû thoâng tin tin caäy • • Coù giaù trò veà maët chieán löôïc, trieäu chöùng vaø xu höôùng tieàm taøng • • Phaûi ñöôïc caáu truùc ñeå bieåu hieän söï thöï hieän, deã haøng ñoäng • • Ñuùng luùc vaø phaùt sinh ñuû soá löôïng
  2. • Loaïi vaø löu löôïng phaûi ñôn giaûn, phuø hôïp cho moãi nôi nhaän • • Cuõng phaûi nhaém vaøo nhöõng ngoaïi leä • • Caùc loaïi ngaân saùch ?. theo leà loái kieåm tra chi phí thaáp, chi cho löu taâm • ñeán söï bieån ñoái, meàm deõo kín ñaùo quaûn lyù, phaân tích ñeå giaûi thích, phaûi coá heä thoáng thaän troïng, tieän 2. Nhöõng kyõ thuaät ñeå ño löôøng • • Nhöõng soá ño veà marketing (duøng tai lieäu marketing) • • Nhöõng soá ño veà taøi nguyeân, nhaân löïc: soá löôïng, chaát löôïng cuûa keát quaû. Thöôùc ño caù nhaân vaéng maët, söï coá, thaêng tieán, möùc löông. Nhöõng söï phaùn xeùt nhaân vieân. • • Nhöõng chæ tieâu ñaùnh giaù keát quaû saûn xuaát: kieåm tra tröôùc döõ kieän nhaäp. Kieåm tra ñoàng thôøi cheá bieán vaø chuyeån giao. Haäu quaû kieåm tra nhöõng döõ kieän xuaát • • Kieåm toaùn Caùc caâu hoûi ñaùnh giaù 1 Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc noù toàn taïi cung caáp dòch vuï cho baïn laøm moãi ngaøy? Noù giuùp baïn theá naøo trong coâng vieäc 2 Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc noù toàn taïi cung caáp dòch vuï maø baïn caûm thaáy baûo ñaûm ôû möùc khôûi ñaàu vaø thöï hieän noù? Theo baïn ôû phaïm vi naøo noù that baïi, thaønh coâng. 3 Baïn coù xem raèng heä thoáng quaûn trò chieán löôïc gaén vôùi chi phí vaø lôïi nhuaän? Nôi naøo chi phí taêng voït 4 Thoaõ maõn khi duøng heä thoáng? Noù coù chuù yù xem trong vieäc saép xeáp coâng suaát heä thoáng vaøo nhu caàu cuûa baïn neáu coù, ôû choã naøo? 5 Linh hoaït khoâng? Khoâng thì thay ñoåi choã naøo? 6 Baïn coù giöõ thoâng tin ghi cheùp? Cung caáp cho heä thoáng? Coù lôïi khi cung caáp khoâng? 7 Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc vaãn tieán trieån bình thöôøng? Baïn coù taùc ñoäng quaù trình naøy khoâng? Neáu khoâng taïi sao? 8 Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc cho baïn thoâng tin kòp thôøi? Nôi naøo thieáu soùt 9 Baïn coù nghó Heä thoáng quaûn trò chieán löôïc söû duïng ít hình thöùc vaø phöùc taïp deã thaønh coâng hôn? 10 An toaøn vaø tin caäy cuûa heä thoáng thoâng tin? Caûi tieán vaän haønh noù khoâng? Kieåm toaùn quaù trình laäp keá hoaïch: 1 Phaïm vi naøo gaén chieán löôïc ñaõ ñeà ra 2 Phaïm vi naøo hoäi nhaäp muïc tieâu ñaû ñeà ra 3 Quyeát ñònh vaãn ít nhieàu taäp trung hôn mong ñôïi 4 Caùc nguoàn löïc ñöôïc baûo trôï hôïp lyù 5 Keá hoaïch vaän haønh moãi ngaøy baûo trôï chieán löôïc toaøn dieän? 6 Ñaùnh giaù phaïm vi chaát löôïng thoâng tin cuûa keá hoaïch vôùi möùc ñoä toå chöùc?
  3. 7 Khen thöôûng coù gaén lieàn vôùi hoaïch ñònh? 8 Ñaùnh giaù phaïm vi chaát löôïng ñieàu phoái keá hoaïch giöõa caùc phoøng ban? 9 Nhöõng keá hoaïch coù ñaày ñuû muïc tieâu maø caùc nha quaûn trò ñang thöïc hieän? 10 Quaù trình hoaïch ñònh hieän taïi phöùc taïp nhö theá naøo? 11 Hình thöùc ñuùng, thoâng tin ñuû ñeå ñaùp öùng traùch nhieäm hoaïch ñònh? Neáu khoâng thì coù nhöõng thoâggn tin naøo khaùc? 12 Reøn luyeän gì? Keát quaû, ñaëc thuø? 13 Vaán ñeà quan trong trong trong heä thoáng hoaïch ñònh? 14 Quaù trình hoaïch ñònh ñöôïc caûi tieán nhö theá naøo? IV. So saùnh thaønh tích vôùi tieâu chuaån V. Tìm kieám nhöõng nguyeân nhaân sai leäch • Phuø hôïp vôùi muïc tieâu, chieán löôïc ñeà ra? • • Muïc tieâu, tieâu chuaån coù phuø hôïp vôùi hieän taïi khoâng? • • Chieán löôïc coù phuø hôïp vôùi hieän taïi khoâng? • • Cô caáu toå chöùc, heä thoáng vaø söï hoã trôï taøi nguyeân coù ñuû thöïc hieän thaønh • coâng chieán löôïc vaø hoaøn thaønh muïc tieâu? • Hoaït ñoäng coù thích hôïp ñeå ñaït tieâu chuaån khoâng? • VI. Tieán haønh söõa chöõa 1. Xeùt laïi nhöõng tieâu chuaån 2. Xeùt laïi nhöõng chieán löôïc 3. Xeùt laïi caáu truùc heä thoáùng söï trôï löïc 4. Xeùt laïi nhöõng hoaït ñoäng 5. Söï töông quan 6. Kieåm soaùt tieán trình thieát keá chieán löôïc heát
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2