intTypePromotion=1

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:125

0
1.427
lượt xem
509
download

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số định nghĩa khác: - Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

 1. KIÃÚN TRUÏC CAÍNH QUAN Thêi gian 30 tiÕt BIÃN SOAÛN : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG GIAÍNG VIÃN ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG 1
 2. 1. Môc ®Ých cña m«n häc 1. Môc ®Ých cña m«n häc - m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ ®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh quan 2
 3. 2. Néi dung m«n häc 2. Néi dung m«n häc + ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n + Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan - PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt + Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng + Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ c¶nh quan + Bµi tËp - PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt + Th¶o luËn 3
 4. 3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ - KÕ ho¹ch 3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ - ®¸nh gi¸: TiÓu luËn vµ Bµi tËp 4. Tµi liÖu tham kh¶o 4. Tµi liÖu tham kh¶o - NguyÔn Thanh Thñy, 1992. KiÕn tróc phong c¶nh, NXB khoa häc kü thuËt - Hµn TÊt Ng¹n, 1996, KiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, NXB x©y dùng -§µm Thu Trang, 2003, KiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c khu ë cña Hµ néi nh»m n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng sèng ®« thÞ, LuËn ¸n TiÕn sü - §µM THU TRANG, 2006, THIÕT KÕ KIÕN TRóC C¶NH QUAN KHU ë, NXB X¢Y DùNG 4
 5. Néi dung Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung 1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung 1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung C¶nh quan: + Kh«ng gian chøa ®ùng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, nh©n t¹o vµ nh÷ng hiÖn t−îng x¶y ra trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng gi÷a chóng víi nhau vµ víi bªn ngoµi + C¶nh quan liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. TËp hîp c¸c ®−êng nÐt cña mét phÇn bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ ph©n biÖt khu vùc nµy víi khu vùc kh¸c Lo¹i h×nh: + C¶nh quan tù nhiªn + C¶nh quan nh©n t¹o - ®−îc h×nh thµnh do hÖ qu¶ t¸c ®éng cña con ng−êi lµm biÕn d¹ng c¶nh quan tù nhiªn - sù h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña KHKT - BAO GåM C¸C THµNH PHÇN CñA C¶NH QUAN THI£N NHI£N Vµ C¸C YÕU Tè MíI DO CON NG−¬× t¹o ra - chia lµm 3 lo¹i: c¶nh quan v¨n hãa, c¶nh quan vïng trång trät, c¶nh quan vïng ph¸ bá. 5
 6. Một số định nghĩa khác: - Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan được gọi là kiến trúc sư cảnh quan. - Kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng công năng những thiết kế cảnh quan bên ngoài của công trình. 6
 7. 1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan 1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan Quy ho¹ch vïng, quy ho¹ch ®« thÞ, quy ho¹ch n«ng th«n, thiÕt kÕ ®« thÞ, thiÕt kÕ kiÕn tróc quy ho¹ch c¶nh quan: lµ tæ chøc kh«ng gian chøc n¨ng trªn mét ph¹m vi réng mµ trong ®ã chøa ®ùng c¸c mèi quan hÖ t−¬ng hç cña c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng, h×nh khèi cña thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o ThiÕt kÕ c¶nh quan: lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o m«i tr−êng vËt chÊt kh«ng gian bao quanh con ng−êi (DÝnh kÕt c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng vËt chÊt) + Chøc n¨ng + ThÈm mü NhiÖm vô KTCQ ®¸p øng nhu cÇu : + M«i tr−êng + Kinh tÕ 1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ: 1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ: + ®Þa h×nh + MÆt n−íc + C©y xanh + KiÕn tróc + Tranh t−îng 7 + C¸c thiÕt bÞ kü thuËt
 8. 8
 9. 9
 10. Cột đá Obélisque tại trung tâm quảng trường Concorde 10
 11. 11
 12. Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan 2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u 2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u 2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i 2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i -KiÕn tróc c¶nh quan ai cËp cæ ®¹i: tån t¹i trªn 4000 n¨m. ®ã lµ c¸c QuÇN thÓ kiÕn tróc l¨ng mé, c¸c bøc ®iªu kh¾c hoµnh tr¸ng. NghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c c«ng tr×nh t«n gi¸o ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ hïng vü vµ ¸p chÕ con ng−êi trªn nÒn m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Æc thï cña ai cËp. ng−êi ai cËp kh«ng cã xu h−íng t¸i t¹o c¶nh quan thiªn nhiªn. 12
 13. 13
 14. 14
 15. -KiÕn tróc c¶nh quan Hy l¹p: Hy l¹p cã khÝ hËu «n hßa, c¶nh t−îng thiªn ®Ñp. KiÕn tróc c«ng tr×nh mang tÝnh hoµnh tr¸ng, thanh tó vµ kiÒu diÔm. mçi mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ ®iÒu ®−îc c©n nh¾c vÒ tØ lÖ, vÞ trÝ, tÇm nh×n trªn ®Þa h×nh khu ®Êt cô thÓ. Quáön thãø Acropol åí Athen, âæåüc xáy dæûng trong thåìi kyì hoaìng kim cuía Aten (Athen) 15 (khoaíng thãú kyí thæï nàm træåïc cäng nguyãn)_
 16. -KiÕn tróc c¶nh quan la m·: KiÕn tróc c¶nh quan næi bËt víi c¸c thÓ läai: phorum la m·, cÇu dÉn n−íc, city, vila 16
 17. 17
 18. cÇu dÉn n−íc 18
 19. KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u 2.1.2 Thêi kú trung ®¹i 2.1.2 Thêi kú trung ®¹i ChÕ ®é phong kiÕn lµm n¶y sinh mét kiÕn tróc c¶nh quan míi. C¶nh quan kiÕn tróc c¸c l©u ®µi cña l·nh chóa phong kiÕn vµ kiÕn tróc nhµ thê rom¨ng, g« tÝch 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản