Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
355
lượt xem
75
download

Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại. Nên chọn mua lợn đực giống ở các Trung tâm có uy tín chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn đực giống ngoại

  1. Kü thuËt nu«i lîn ®ùc gièng ngo¹i (Dµnh cho lîn phèi trùc tiÕp) I. Chän gièng Nªn chän mua lîn ®ùc gièng ë c¸c Trung t©m cã Lîn ®ùc I-ooc-sai ®¹t tiªu chuÈn uy tÝn chÊt l−îng. §èi víi lîn hËu bÞ : ! Chän qua phÈm chÊt tõ ®êi tr−íc - Lý lÞch «ng bµ, cha mÑ râ rµng, thÓ hiÖn ®Æc ®iÓm n¨ng suÊt cao ! Ngo¹i h×nh ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau : - M×nh trßn, l−ng ph¼ng vµ dµi, m«ng vai në, bông gän, hai hßn cµ lé râ vµ c©n ®èi. - Sè vó ch½n vµ cã tõ 12 vó trë lªn Lîn ®ùc Lan-®ê-r¸t - Bèn ch©n to, v÷ng ch¾c, th¼ng ®øng ®¹t tiªu chuÈn §èi víi lîn tr−ëng thµnh - Ngo¹i h×nh : cã ®Çy ®ñ c¸c tiªu chuÈn nh− lîn hËu bÞ - L−îng tinh dÞch trung b×nh ®¹t 150 - 250 ml - Cã tÝnh h¨ng sinh dôc cao II. Nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc 1. Chuång tr¹i VÒ nguyªn t¾c chuång tr¹i ph¶i th«ng tho¸ng, Êm vÒ mïa ®«ng vµ m¸t vÒ mïa hÌ, kh«ng khÝ trong chuång trong lµnh. Muèn vËy nªn bè trÝ chuång theo h−íng b¾c nam hay ®«ng nam vµ n»m trªn khu ®Êt t−¬ng ®èi cao, dÔ tho¸t n−íc, ®Þa h×nh kh« r¸o ®Ó tr¸nh ngËp óng. Chuång ph¶i ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt sau : - §é cao cña t−êng ng¨n tõ 1,3 - 1,5 m - DiÖn tÝch chuång ≥ 6m2 /1 lîn ®ùc vµ s©n ch¬i cho lîn ®ùc tõ 8 - 10m2 - MÆt trong t−êng nh½n vµ ch¾c, h¹n chÕ viÖc lîn ®ùc tù b¸m ®Ó kÝch thÝch tÝnh dôc vµ xuÊt tinh theo ý muèn. - NÒn chuång lµm b»ng bª t«ng, kh«ng ®−îc nh½n tr¬n hoÆc qu¸ th« r¸p vµ ®é dèc nÒn chuång ®¹t tõ 3-5 % (®é cao chªnh 3-5 cm/m) 2. ChÕ ®é dinh d−ìng Nu«i d−ìng vµ ch¨m sãc lîn ®ùc ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ dinh d−ìng ®Ó duy tr× c¬ thÓ b×nh th−êng kh«ng qu¸ bÐo hoÆc qu¸ gÇy ®Ó s¶n xuÊt tinh dÞch vµ cã tÝnh h¸m dôc cao Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 1
  2. KhÈu phÇn ¨n cho lîn ®ùc L−îng thøc ¨n cho lîn ®ùc % c¸c lo¹i nguyªn liÖu Träng l−îng L−îng thøc ¨n cho Nguyªn liÖu Lîn Lîn lîn 1 con/ngµy hËu bÞ tr−ëng thµnh (kg) (kg) Ng« 48 50 20 1 C¸m 35,5 20 G¹o 0 6 25 1,1 §ç t−¬ng 7,0 10 30 1,3 C¸ 7,5 12 40 1,6 Premix kho¸ng 1 1 Premix vitamin 1 1 50 1,9 Tæng 100% 100% 60 2,2 70 2,4 Lîn ®ùc sau khi lÊy tinh cÇn bæ sung 2 qu¶ 90-120 2,5 trøng (trøng gµ hoÆc trøng vÞt) ngoµi ra cho thªm 0,5 kg thãc mÇm hoÆc gi¸ ®ç 140 - 160 2,8 Lîn tõ 15 - 40 kg cho ¨n ngµy 4 b÷a 160 - 180 3,0 Lîn tõ 45 - 60 kg cho ¨n ngµy 3 b÷a 180 - 200 3,2 Lîn tõ 60 - 120 kg cho ¨n ngµy 2 b÷a 3. Ch¨m sãc T¾m ch¶i th−êng xuyªn cho lîn vµo mïa hÌ. Mïa ®«ng chØ t¾m khi trêi n¾ng kh«ng nªn t¾m khi trêi l¹nh nh−ng ph¶i ch¶i hµng ngµy. Th−êng xuyªn c¾t ng¾n mãng ch©n vµ bÊm r¨ng nanh. Lîn tõ 90 kg trë ®i ph¶i cho vËn ®éng ®−êng dµi mçi ngµy mét lÇn tõ 10-15 phót ®Ó t¹o cho c¬ thÓ lîn ho¹t ®éng toµn diÖn. Chó ý : §èi víi lîn ®ùc hËu bÞ cÇn cho vËn ®éng th−êng xuyªn ®Ó t¹o cho mäi chøc n¨ng cña c¬ thÓ ®−îc tèt. §èi víi lîn tr−ëng thµnh kh«ng nªn t¾m vµo buæi tr−a vµ ngay sau khi khai th¸c tinh. §ång thêi Ýt nhÊt 30 phót sau khi khai th¸c tinh míi cho ¨n. 4. Phßng bÖnh Ngµy tuæi 23 25 30 53 55 70 Lo¹i v¾c xin PTH lÇn1 THT lÇn 1 DT PTH lÇn 2 THT lÇn 2 LMLM Chó thÝch : PTH : Phã th−¬ng hµn DT : DÞch t¶ THT : Tô huyÕt trïng LMLM : Lë måm long mãng Lîn trªn 70 ngµy tuæi tiªm phßng v¾c xin ®Þnh k× 6 th¸ng mét lÇn ®èi víi c¸c bÖnh : lë måm long mãng, dÞch t¶, phã th−¬ng hµn, tô huyÕt trïng. Tuú theo ®Æc ®iÓm dÞch tÔ cña tõng vïng, cã thÓ tiªm phßng mét sè bÖnh kh¸c (Lepto...) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 2
  3. III. ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông Tr−íc khi khai th¸c, lîn ®ùc ph¶i ®−îc t¾m ch¶i kh« r¸o, c¾t ng¾n vµ chïi l«ng ë bao d−¬ng vËt. Bao d−¬ng vËt ®−îc röa b»ng n−íc muèi 1% hoÆc thuèc tÝm 1/2000 ®Õn 1/5000 ®Ó s¸t trïng. Cho lîn ®ùc phèi gièng hoÆc lÊy tinh 3 - 4 ngµy mét lÇn lµ tèt nhÊt. NÕu tr−êng hîp cÇn th× cã thÓ sö dông c¸ch ngµy 1 lÇn nh−ng sau ®ã ph¶i cho nghØ bï. - Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu cña lîn ®ùc ngo¹i tõ 8 - 9 th¸ng tuæi (träng l−îng tõ 65 - 70 kg) - Thêi gian khai th¸c kÐo dµi tõ 2,5 ®Õn 3 n¨m, c¸ biÖt cã con tíi 4 n¨m. Trong qu¸ tr×nh khai th¸c nÕu lîn ®ùc biÓu hiÖn nh÷ng ®Æc tÝnh : ch©n yÕu, sî lîn n¸i, ¨n uèng kÐm, l−îng tinh dÞch Ýt th× lo¹i th¶i. ! Chó ý: • §ùc t¬ ch−a phèi lÇn nµo th−êng nh¸t hoÆc hung h¨ng, do ®ã cÇn ®−îc phèi víi n¸i r¹ (nh−ng ph¶i cã tÇm vãc t−¬ng xøng víi lîn ®ùc) • Kh«ng phèi ®ùc trªn 200 kg víi n¸i Mãng C¸i v× tÇm vãc kh«ng t−¬ng xøng IV. Mét sè bÖnh lîn ®ùc gièng th−êng gÆp 1. BÖnh viªm ®−êng tiÕt niÖu vµ sinh dôc ë lîn ! Nguyªn nh©n - Do chuång tr¹i kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh - L©y lan tõ lîn n¸i bÞ bÖnh viªm nhiÔm ©m ®¹o vµ tö cung do c¸c lo¹i vi khuÈn (liªn cÇu, tô cÇu, trïng roi) ! TriÖu chøng - Viªm niÖu qu¶n vµ bµng quan : Lîn ®¸i gi¾t, mçi lÇn ®i tiÓu ®au ®ín, khom l−ng. N−íc tiÓu cã m¸u hång nh¹t hoÆc ®ôc tr¾ng (do cã mñ) - Viªm d−¬ng vËt : D−¬ng vËt s−ng ®á, ®«i khi tßi ra ngoµi bao d−¬ng vËt, xung quanh d−¬ng vËt cã dÞch mñ ®ôc tr¾ng. - Viªm tinh hoµn : tinh hoµn bÞ nhiÔm khuÈn th−êng do liªn cÇu vµ tô cÇu s−ng ®á vµ thòng n−íc, con vËt Ýt ho¹t ®éng (tr¸nh sù va ch¹m tinh hoµn) ! §iÒu trÞ : " Ph¸c ®å 1 : do vi khuÈn - Streptomycin (1 g/lä) : dïng 20-30 mg/1kg lîn h¬i , tiªm liªn tôc 3-5 ngµy. - Penicillin : dïng 10.000-20.000 ®¬n vÞ/1kg lîn h¬i. Dïng phèi hîp víi Streptomycin liªn tôc 3-5 ngµy. - Cafein, Hypothiazide (cø 5 viªn/10kg lîn h¬i/ngµy). " Ph¸c ®å 2 : do vi khuÈn vµ trïng roi - Kanamycin (1kg/lä) : dïng 20-30 mg/1kg lîn h¬i, tiªm b¾p 4-5 ngµy liÒn - Chlorocide (0,25 g/viªn) : dïng liÒu 20mg/1 kg lîn h¬i. Cho uèng phèi hîp víi cafein vµ Hypothiazide liÒn 4-5 ngµy. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 3
  4. 2. BÖnh ®au mãng ë lîn ®ùc ! Nguyªn nh©n - Do lîn bÞ nhèt trong chuång Èm thÊp, lÇy léi - Do ®¹p lªn vËt cøng, nhän vµ s¾c ! TriÖu chøng - Mãng bÞ nøt thËm chÝ bÞ chÎ ®«i, ®Êt ®¸ d¾t vµo lµm c¶m gi¸c ®i l¹i khã kh¨n ! §iÒu trÞ - D¾t lîn ®ùc ®i l¹i tõ tõ, ®i vµo buæi s¸ng sím lµ tèt nhÊt. - Dïng Sunfat ®ång 1% ng©m mãng ch©n hoÆc tÈy −ít ë nÒn chuång 3. BÖnh ngoµi da (bÖnh ghÎ) 4. BÖnh liªn tô cÇu ! Nguyªn nh©n ! Nguyªn nh©n - Do kÝ sinh trïng ®µo hang trong da, - Do chuång tr¹i mÊt vÖ sinh, Èm thÊp, sinh s¶n, g©y ch¶y n−íc vµng, t¹o ®iÒu lÇy léi kiÖn cho vi trïng sinh mñ dÉn ®Õn - ChÕ ®é ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng kÐm viªm da ! TriÖu chøng ! TriÖu chøng - Th−êng xuÊt hiÖn ë sau hèc tai, hai - Lîn sèt cao 40-450 C, kÐm ¨n, n»m bªn s−ên vµ h¸ng bông sau ®ã lan ra run rÈy, n−íc mòi ch¶y ra, ph©n t¸o toµn th©n, ngøa ngo¸y lë loÐt, da bÞ bãn. TriÖu chøng gièng nh− bÖnh dÞch chãc v¶y ngøa vµ hay g·i hay cä vµo t¶ xong toµn th©n kh«ng cã biÓu hiÖn t−êng, l«ng bÞ rông. nèt xuÊt huyÕt. ! §iÒu trÞ ! §iÒu trÞ - Dïng Ivomex (C«ng ty thuèc Merial), - Tiªm thuèc Penicilin + Kanamycin tiªm d−íi da cæ víi liÒu 1ml/33 kg thÓ hoÆc Peniciline + Stetomycin tiªm 3-4 träng ngµy liªn tôc víi liÒu l−îng : - Sö dông thuèc Dipterex 2-3 % cïng + Penicilin lµ 20.000 - 50.000 víi thuèc tÝm 1-3% hoµ vµo nhau mçi ®¬n vÞ/1kg thÓ träng lÇn xoa 1/4 c¬ thÓ ®Ó tr¸nh ngé ®éc do + Stetomycin lµ 30.000 - 50.000 thuèc (thuèc tÝm ph©n biÖt chç nµo mg/1kg thÓ träng ch−a thoa thuèc). + Kanamycin lµ 30.000 - 50.000 - Sö dông Sebacill (mµu xanh), mçi con mg/1kg thÓ träng 30-40 ml b«i däc sèng l−ng. 5. BÖnh suyÔn lîn ! Chó ý : ! Nguyªn nh©n Trong c¸c tr−êng - Do chuång Èm −ít hîp lîn bÞ bÖnh - ChÕ ®é dinh d−ìng kÐm nªn tham kh¶o ý - Do vi khuÈn tô huyÕt trïng néi ph¸t khi gÆp thêi tiÕt l¹nh kiÕn cña c¸n bé thó y ®Þa ph−¬ng. ! TriÖu chøng - Lîn ho khan tiÕt dÞch, ®Æc biÖt vÒ ®ªm vµ s¸ng (trêi l¹nh) lîn sèt, ho nhiÒu h¬n, khã thë, khi thë th−êng h¸ måm, kÐm ¨n. ! §iÒu trÞ - Sö dông thuèc Tylozin (30 - 50mg/1kg thÓ träng), thuèc Teramixin hoÆc Oreomixin (8000 - 12000 ®¬n vÞ/ 1kg thÓ träng) Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 9/2001 4
Đồng bộ tài khoản