intTypePromotion=1

Lab 11: CẤU HÌNH DHCP SERVER VÀ IP HELPERADDRESS

Chia sẻ: Ngothanh Xuan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
320
lượt xem
40
download

Lab 11: CẤU HÌNH DHCP SERVER VÀ IP HELPERADDRESS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả Bài thực hành này mô tả cách cấu hình router Cisco hoạt động như là một máy chủ DHCP. Máy chủ này sẽ cấp địa chỉ IP cho các máy khách (client) ở hai mạng khác nhau. Đồng thời, bài thực hành cũng hướng dẫn cách dùng lệnh ip helperaddress để chuyển các yêu cầu DHCPrequest tới các máy chủ DHCP trong trường hợp các máy chủ đặt ở phân đoạn mạng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lab 11: CẤU HÌNH DHCP SERVER VÀ IP HELPERADDRESS

  1. Lab 1­1: CẤU HÌNH DHCP SERVER VÀ IP HELPER­ADDRESS http://wimaxpro.org/Hinh_upload/hinh_forum/BSCI_lab1­1.jpg Mô tả Bài thực hành này mô tả cách cấu hình router Cisco hoạt động như là một máy chủ DHCP. Máy chủ này sẽ cấp địa chỉ IP  cho các máy khách (client) ở hai mạng khác nhau. Đồng thời, bài thực hành cũng hướng dẫn cách dùng lệnh ip helper­ address để chuyển các yêu cầu DHCP­request tới các máy chủ DHCP trong trường hợp các máy chủ đặt ở phân đoạn mạng  khác. Các máy tính trạm ở các mạng 192.168.3.0/24 và mạng 10.0.0.0/24 cần sử dụng dịch vụ DHCP để cấu hình IP tự động.  Trong bài này, RouterA được cấu hình là máy chủ DHCP phục vụ cho cả hai phân đoạn mạng bằng cách tạo ra hai không  gian địa chỉ (pool) khác nhau. Trên cổng FastEthernet của RouterB cấu hình để chuyển tiếp các UDP broadcast, bao gồm  DHCP request, tới RouterA. Cấu hình Kết nối HostA và Host B như sơ đồ. Cấu hình các máy trạm này ở chế độ đặt địa chỉ IP tự động. Ban đầu cấu hình các  Router như sau RouterA ! hostname RouterA ! ip subnet­zero ! ip dhcp excluded­address 10.0.0.1 10.0.0.10 ! ip dhcp pool network­10 network 10.0.0.0 255.255.255.0 default­router 10.0.0.1  dns­server 10.0.0.3  netbios­name­server 10.0.0.4  domain­name xyz.net ! ip dhcp pool network­198 network 192.168.3.0 255.255.255.0 default­router 192.168.3.1  dns­server 10.0.0.3  netbios­name­server 10.0.0.4  domain­name xyz.net ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 no shut ! interface Serial0/0 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0 clockrate 64000 !
  2. router rip version 2 network 10.0.0.0 network 192.1.1.0 ! ip classless ! end RouterB hostname RouterB ! ip subnet­zero ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 ip helper­address 192.1.1.2 ! interface Serial0/0 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 ! router rip version 2 network 192.1.1.0 network 192.168.3.0 ! ip classless no ip http server ! end Thực hiện 1. Cấu hình chạy RIPv2 trên các router, cho phép RIP trên tất cả các cổng giao tiếp của các router này: RouterA(config)#router rip RouterA(config)#version 2 RouterA(config­router)#network 192.1.1.0 RouterA(config­router)#network 10.0.0.0 RouterB(config)#router rip RouterB(config­router)#version 2 RouterB(config­router)#network 192.1.1.0 RouterB(config­router)#network 192.168.3.0 Kiểm tra lại bằng lệnh ping và lệnh show ip route để đảm bảo đã kết nối được giữa RouterA và RouterB. Trong bảng định  tuyến của router A phải có tuyến đường 192.168.3.0 và tuyến này được học thông qua RIP. RouterA#sh ip route ... Gateway of last resort is not set C 10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
  3. C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0 R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:05, Serial0/0  2. Cấu hình RouterA là DHCP server cho các client ở mạng 10.0.0.0/8 –Bật DHCP service trên RouterA RouterA(config)#service dhcp –Tạo ra một DHCP pool cho mạng 10.0.0.0, tên của pool là network­10 RouterA(config)#ip dhcp pool network­10 RouterA(dhcp­config)#network 10.0.0.0 255.255.255.0 Giả sử 10 địa chỉ đầu được gán cho các các server và router trong mạng, như vậy các client được gán từ địa chỉ 10.0.0.11 trở  về sau, thực hiện lệnh ip dhcp excluded­address để loại trừ các địa chỉ này.  RouterA(config)#ip dhcp excluded­address 10.0.0.1 10.0.0.10 3. Trở vào lại DHCP configuration mode và gán các thông số IP khác như địa chỉ default gateway address, DNS server,  WINS server, và domain name. Các thông số này sẽ được cấp kèm theo địa chỉ IP. RouterA(config)#ip dhcp pool network­10 RouterA(dhcp­config)#default­router 10.0.0.1 RouterA(dhcp­config)#dns­server 10.0.0.3 RouterA(dhcp­config)#netbios­name­server 10.0.0.4 RouterA(dhcp­config)#domain­name xyz.net Kiểm tra hoạt động DHCP server Trên máy trạm: Thực hiện việc xin lại địa chỉ IP. Host A sẽ được gán động địa chỉ IP đầu tiên trong pool là 10.0.0.11.  + Kiểm tra trên HostA với lệnh winipcfg (Win98/WinME) hoặc ipconfig /all xem đã nhận được đúng địa chỉ IP, subnet mask,  default gateway, DNS server, và WINS server.  + Dùng lệnh ipconfig /all đối với Windows XP, Windows 2000. – WinXP, Win2000: Start / Run / cmd  – Win9x: Start / Run / command Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985­2001 Microsoft Corp. C:\ >ipconfig /release Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection 3: Connection­specific DNS Suffix . : IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : C:\ >ipconfig /renew
  4. Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection 3: Connection­specific DNS Suffix . : xyz.net IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.11 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 C:\ >ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Khanh Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 3: Connection­specific DNS Suffix . : xyz.net Description . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00­E0­4D­01­29­78 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.11 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.3 Primary WINS Server . . . . . . . : 10.0.0.4 Lease Obtained. . . . . . . . : Thursday, February 05, 2004 9:08:24 AM Lease Expires . . . . . . . . : Friday, February 06, 2004 9:08:24 AM C:\ > _ Vì HostB nằm ở phân đoạn mạng khác cũng được cấu hình IP động, do đó ta cần tạo ra một DHCP pool thứ hai với địa chỉ  và gateway tương ứng cho mạng 192.168.3.0/24: RouterA(config)#ip dhcp pool network­198 RouterA(dhcp­config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0 RouterA(dhcp­config)#default­router 192.168.3.1 RouterA(dhcp­config)#dns­server 10.0.0.3 RouterA(dhcp­config)#netbios­name­server 10.0.0.4 RouterA(dhcp­config)#domain­name xyz.net Cấu hình cho DHCP đã hoàn thành, tuy nhiên HostB dùng UDP broadcast để tìm địa chỉ IP. RouterB lại chưa được cấu hình  để chuyển tiếp các broadcast này. Để DHCP hoạt động cho phân đoạn mạng của routerB, phải cấu hình cổng giao tiếp  FastEthernet của RouterB chuyển tiếp các UDP broadcast tới RouterA. RouterB(config)#interface fastethernet 0/0 RouterB(config­if)#ip helper­address 192.168.1.2
  5. ¤ Lệnh ip helper­address có thể chuyển tiếp nhiều giao thức khác dựa trên UDP như DNS, BOOTP request. Bạn có thể chỉ  định chính xác giao thức chuyển tiếp bằng lệnh ip forward­protocol udp [port]  4. Tại Host B thực hiện release và renew cấu hình IP. Kiểm tra lại địa chỉ IP bằng lệnh winipcfg hay ipconfig /all Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985­2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\vnpro>ipconfig /release Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection­specific DNS Suffix . : Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.173.207 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : C:\Documents and Settings\vnpro>ipconfig /renew Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection­specific DNS Suffix . : xyz.net IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.3.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.1 C:\Documents and Settings\vnpro>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : phuong Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection­specific DNS Suffix . : xyz.net Description . . . . . . . . : SiS 900­Based PCI Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00­0A­E6­5E­84­77 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.3.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.3 Primary WINS Server . . . . . . . : 10.0.0.4 Lease Obtained . . . . . . . . : Friday, February 06, 2004 9:22:16 AM Lease Expires . . . . . . . . : Saturday, February 07, 2004 9:22:16AM
  6. C:\Documents and Settings\vnpro> Chú ý, lúc này địa chỉ IP của Host B là 192.168.3.2 do địa chỉ đầu tiên 192.168.3.1 đã được đặt ở câu lệnh default­router và  đã được gán là địa chỉ cổng giao tiếp FastEthernet của RouterB. DHCP server đã thực hiện ping địa chỉ đầu tiên 192.168.3.1  để biết được nó có tồn tại hay không. RouterA#sh ip dhcp conflict IP address Detection method Detection time 192.168.3.1 Ping Mar 01 1993 12:22 AM Để xem địa chỉ IP nào đã cấp tương ứng với địa chỉ MAC, thực hiện lệnh RouterA#sh ip dhcp binding IP address Hardware address Lease expiration Type 10.0.0.11 0100.e04d.0129.78 Mar 02 1993 12:15 AM Automatic 192.168.3.2 0100.0ae6.5e84.77 Mar 02 1993 12:22 AM Automatic RouterA biết cách gán địa chỉ cho Host B từ pool network­198 mà không phải từ pool network­10 bởi vì DHCP request của  Host B được chuyển tiếp dùng lệnh ip helper­address và yêu cầu này bắt nguồn từ cổng giao tiếp FastEthernet của RouterB  có địa chỉ 192.168.3.1; địa chỉ này nằm trong pool network­198, DHCP server sẽ đáp ứng với địa chỉ từ pool này. danghaibang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản