Lập kế hoạch khuyến nông

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
496
lượt xem
168
download

Lập kế hoạch khuyến nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập kế hoạch khuyến nông. Có nhiều cách phân tích khó khăn cũng như lập kế hoạch khuyến nông khác nhau đã và đang được các khuyến nông viên và người dân trong cộng đồng sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập kế hoạch khuyến nông

  1. lËp kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng Cã nhiÒu c¸ch ph©n tÝch khã kh¨n còng nh− lËp kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng kh¸c nhau ®· vµ ®ang ®−îc c¸c khuyÕn n«ng viªn vµ ng−êi d©n trong céng ®ång sö dông. Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng ®−îc giíi thiÖu trong bµi tËp huÊn nµy kh«ng ph¶i lµ míi mµ nã ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó t¨ng c−êng tÝnh hiÖu qu¶ trong viÖc ¸p dông ®Æc biÖt trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng cho ng−êi nghÌo. I. KÕ ho¹ch khuyÕn n«ng lµ g× KÕ ho¹ch khuyÕn n«ng lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ n«ng d©n ®ang ph¶i ®èi mÆt. KÕ ho¹ch khuyÕn n«ng sÏ nãi lªn ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n ®ã th× cÇn ph¶i lµm g× vµ lµm khi nµo. II. Ph©n lo¹i KÕ ho¹ch khuyÕn n«ng cã thÓ chia thµnh 2 lo¹i: KÕ ho¹ch chung (bao gåm c¸c ho¹t ®éng cña 1 n¨m hoÆc nhiÒu h¬n) KÕ ho¹ch ho¹t ®éng chi tiÕt (chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng cña kÕ ho¹ch chung). Riªng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chi tiÕt ph¶i ®−îc lËp kÌm theo b¶ng dù tÝnh vÒ qui m« vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng ®ã còng nh− ng−êi ®¶m nhiÖm. III. Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch Nguyªn t¾c cña kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng lµ: Ph¶i ®−îc xuÊt ph¸t tõ khã kh¨n chung cña n«ng d©n ®Þa ph−¬ng, C¸c ho¹t ®éng trong kÕ ho¹ch nh»m gi¶i quyÕt khã kh¨n mµ n«ng d©n ®Þa ph−¬ng ®ang ph¶i ®èi mÆt, Ng−êi d©n ph¶i ®−îc tham gia vµo qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng. IV. c¸c b−íc lËp kÕ ho¹ch 1. ph©n tÝch khã kh¨n Ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng th−êng nãi: "Chóng t«i gÆp nhiÒu khã kh¨n l¾m, chóng t«i nghÌo nªn khã kh¨n..." nh−ng kh«ng cã ai hoÆc rÊt Ýt ng−êi chØ ra ®−îc khã kh¨n cô thÓ hä ®ang ®èi mÆt lµ g×? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn khã kh¨n ®ã? "ThiÕu
  2. vèn" lµ c©u tr¶ lêi th−êng gÆp mçi khi ng−êi d©n ®−îc hái vÒ nh÷ng khã kh¨n trong mét ho¹t ®éng nµo ®ã mµ hä ph¶i ®èi mÆt. LiÖu thiÕu vèn cã ph¶i lµ khã kh¨n cèt lâi, duy nhÊt hay chØ lµ quen nãi nh− vËy? Hä cã thÓ thµnh c«ng hay kh«ng khi hä cã ®ñ vèn ®Çu t−? §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt th× viÖc tr−íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh cho ®−îc nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i lµ g×? nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn khã kh¨n ®ã? Dùa vµo ®ã, nh÷ng gi¶i ph¸p can thiÖp thÝch hîp míi cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh ®Ó th¸o gì. Gièng nh− ®Ó ch÷a khái bÖnh cho ng−êi bÖnh th× ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c bÖnh g×? Muèn vËy ng−êi thµy thuèc ph¶i t×m hiÓu râ triÖu trøng ®Æc tr−ng còng nh− nguyªn nh©n g©y ra bÖnh ®ã. Sau ®ã míi ®Þnh ra ®−îc liÖu ph¸p ®iÒu trÞ. X¸c ®Þnh sai th× liÖu ph¸p ®iÒu trÞ sai, bÖnh sÏ kh«ng ®−îc ch÷a khái vµ ng−îc l¹i, x¸c ®Þnh ®óng th× chän ®−îc liÖu ph¸p ®iÒu trÞ ®óng, bÖnh sÏ ch÷a khái. Ng−êi d©n cÇn ph¶i tù x¸c ®Þnh khã kh¨n mµ m×nh ®ang ph¶i ®èi mÆt lµ g× v× chÝnh hä míi hiÓu râ h¬n ai hÕt nh÷ng khã kh¨n ®ã. Tr×nh tù tiÕn hµnh nh− sau: 1.1. X¸c ®Þnh ph¹m vi chñ thÓ ®Ó ph©n tÝch khã kh¨n Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng−êi n«ng d©n rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Ho¹t ®éng nµy cã thÓ rÊt kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña mçi ®Þa ph−¬ng. Trªn thùc tÕ, kh«ng thÓ cïng lóc cã thÓ quan t©m gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trong tÊt c¶ c¸c lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng bëi vËy cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ph¹m vi chñ thÓ ®Ó ph©n tÝch. ViÖc chän chñ thÓ dùa theo c¸c tiªu chÝ sau: Lµ ho¹t ®éng ®−îc thùc hiÖn víi qui m« lín hay cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ë ®Þa bµn, Lµ ho¹t ®éng m−u sinh cã kh¶ n¨ng tån t¹i bÒn v÷ng, Lµ ho¹t ®éng ph¸t huy ®−îc nguån lùc cña ®Þa ph−¬ng nh− khÝ hËu, ®Êt ®ai, tÝnh truyÒn thèng, nh©n lùc v.v... KÕt qu¶ ®¹t ®−îc cßn d−íi møc tiÒm n¨ng kh¸ lín do cã nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i. 1.2. §èi t−îng tham gia §èi t−îng tham gia ph¶i lµ nh÷ng ng−êi: Trùc tiÕp triÓn khai ho¹t ®éng liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®−îc chän. Cã kh¶ n¨ng tham dù tõ ®Çu ®Õn khi kÕt thóc cuéc häp Cã mong muèn ¸p dông c¸c khuyÕn c¸o ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh hiÖn t¹i. NÕu cã vµi chñ ®Ò ®−îc x¸c ®Þnh th× ph¶i tæ chøc tõng cuéc häp riªng biÖt cho mçi chñ ®Ò. §èi t−îng tham dù cho mçi chñ ®Ò còng cã thÓ kh¸c nhau. 1.3. Ng−êi d©n ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n g×?
  3. X¸c ®Þnh khã kh¨n lµ b−íc ®Çu tiªn ph¶i lµm tr−íc khi lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. C¸c x·, c¸c xãm cã thÓ tæ chøc c¸c buæi häp ®Ó x¸c ®Þnh khã kh¨n vµ lËp kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt khã kh¨n. Yªu cÇu trong viÖc x¸c ®Þnh khã kh¨n bao gåm: Khã kh¨n ph¶i cã tÝnh ®¹i diÖn: nghÜa lµ ®−îc x¸c ®Þnh bëi nhiÒu ng−êi chø kh«ng ph¶i lµ ý kiÕn cña c¸ nh©n. Khã kh¨n ph¶i cô thÓ vµ râ rµng, cµng cô thÓ th× cµng tèt bÊy nhiªu cho viÖc t×m gi¶i ph¸p. ViÖc x¸c ®Þnh khã kh¨n cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch sau: C¸ch th¶o luËn nhãm nhá Chia c¸c thµnh viªn tham dù ra nhãm nhá (chia ngÉu nhiªn hay chia theo giíi v.v…) ®Ó th¶o luËn. Mçi nhãm sÏ cã mét nhãm tr−ëng ®Ó thóc ®Èy viÖc th¶o luËn vµ mét ng−êi ®Ó ghi ý kiÕn cña nhãm sau khi ®· thèng nhÊt cô thÓ nh− sau: Dïng c¸c m¶nh giÊy nhá vµ bót viÕt b¶ng ph¸t cho mçi nhãm råi ®Ò nghÞ hä ghi mét khã kh¨n trong chñ ®Ò th¶o luËn lªn mét tê phiÕu. Ng−êi ®iÒu hµnh gom tÊt c¸c c¸c phiÕu cña c¸c nhãm l¹i råi d¸n lªn b¶ng hay t−êng nhµ ®Ó cho mäi ng−êi quan s¸t, lo¹i bá mh÷ng tê phiÕu cã néi dung trïng lÆp. ViÖc viÕt phiÕu cã thÓ tiÕn hµnh thµnh 2 ®Õn 3 ®ît ®Ó rót kinh nghiÖm trong viÕt phiÕu. Ng−êi ®iÒu hµnh dÉn d¾t th¶o luËn nhãm lín ®Ó kh¶ng ®Þnh l¹i néi dung cña mçi tê phiÕu. ViÕt l¹i cho râ h¬n ®èi víi nh÷ng têi phiÕu cã néi dung kh«ng râ, khã ®äc hoÆc ghi t¸ch nh÷ng tê phiÕu cã nhiÒu néi dung thµnh nh÷ng tê phiÕu chØ cã mét néi dung. Mäi vÊn ®Ò míi ®Òu cã thÓ bæ xung trong suèt qu¸ tr×nh th¶o luËn. S¾p xÕp c¸c phiÕu khã kh¨n theo mèi quan hÖ nh©n qu¶ (h−íng dÉn chi tiÕt ë môc 1.4). KÕt qu¶ thu ®−îc sÏ lµ mét biÓu ®å h×nh c©y gåm tÊt c¶ c¸c khã kh¨n trong lÜnh vùc th¶o luËn. BiÓu ®å nµy gäi lµ “C©y khã kh¨n”. Nguyªn t¾c viÕt phiÕu ViÕt to ViÕt râ rµng Mçi phiÕu chØ viÕt mét vÊn ®Ò VÊn ®Ò ph¶i râ rµng, cô thÓ H¹n chÕ hai dßng ch÷ trong mét tê phiÕu
  4. Ph−¬ng ph¸p viÕt phiÕu cã nh÷ng −u ®IÓm sau N«ng d©n nghÌo ®−îc häc hái vµ nhËn biÕt ®−îc nh÷ng khã kh¨n cña m×nh th«ng qua th¶o luËn nhãm Kh¾c phôc ®−îc viÖc ng¹i nãi ra nh÷ng khã kh¨n T¨ng tÝnh tù tin vµ kh¶ n¨ng hoµ nhËp vµo céng ®ång Khã kh¨n ®−îc tr×nh bµy trªn t−êng trong suèt qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch nªn n«ng d©n cã thÓ h×nh dung ®−îc tèt h¬n hiÖn tr¹ng cña hä trong mét lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh nµo ®ã CÇn l−u ý khi viÕt phiÕu còng nh− th¶o luËn nhãm lín Rµ so¸t tÊt c¶ c¸c kh©u trong c¸c c«ng ®o¹n cña ho¹t ®éng cña chñ thÓ chän lùa ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm/vÊn ®Ò lµm h¹n chÕ kÕt qu¶ ë tõng kh©u ®ã. T¸ch ra thµnh nh÷ng khã kh¨n ®¬n lÎ kh«ng nªn ®Ó ë d¹ng khã kh¨n lín bao trïm nhiÒu khã kh¨n kh¸c. Khã kh¨n ph¶i cã b»ng chøng thuyÕt phôc, cô thÓ. 1.4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ g×? Mét khã kh¨n cã thÓ cã nhiÒu nguyªn nh©n, khã kh¨n nµy lµ nguyªn nh©n cña khã kh¨n kia. VÊn ®Ò quan träng lµ x¾p xÕp c¸c khã kh¨n ®· ®−îc x¸c ®Þnh theo mèi quan hÖ nh©n qu¶ víi nhau. C¸ch lµm cô thÓ nh− sau: Chän ra Ýt nhÊt 3 khã kh¨n cã mèi quan hÖ qua l¹i víi nhau X¾p xÕp ba khã kh¨n nµy theo mèi quan hÖ nh©n qu¶ Dùa vµo ®ã t×m kiÕm nh÷ng khã kh¨n kh¸c trong sè cßn l¹i cã mèi quan hÖ t−¬ng tù víi khã kh¨n trong s¬ ®å võa ®−îc thiÕt lËp. Trong khi x¾p xÕp c¸c khã kh¨n theo mèi quan hÖ trªn, nªn ph©n ®Þnh c¸c khã kh¨n theo cÊp. VÝ dô: Khã kh¨n “N¨ng suÊt lóa thÊp” do mét trong c¸c nguyªn nh©n g©y ra lµ: S©u bÖnh h¹i lóa nhiÒu. Nguyªn nh©n nµy ®−îc coi lµ nguyªn nh©n cÊp 1 (nguyªn nh©n trùc tiÕp dÉn ®Õn n¨ng suÊt lóa thÊp). C¸c nguyªn nh©n (khã kh¨n) cÊp 2 cã thÓ nh− sau: • D©n kh«ng nhËn biÕt ®−îc lo¹i s©u bÖnh h¹i lóa • D©n kh«ng biÕt ®−îc c¸ch phßng trõ • Tæ chøc phßng trõ kh«ng ®ång lo¹t • Sö dông gièng chèng chÞu kÐm víi s©u bÖnh v.v… C¸c nguyªn nh©n (khã kh¨n) cÊp 3 cã thÓ nh− sau: • D©n kh«ng ®−îc tËp huÊn
  5. • D©n kh«ng ¸p dông ®−îc kiÕn thøc tËp huÊn • CÊy nhiÒu trµ lóa trªn mét c¸nh ®ång, • ChiÕn dÞch phßng trõ kh«ng ®−îc tæ chøc tèt v.v… Cã thÓ cã nh÷ng nguyªn nh©n (khã kh¨n) ë cÊp thÊp h¬n vÝ dô: Nguyªn nh©n cÊp 4. D©n kh«ng ¸p dông ®−îc kiÕn thøc tËp huÊn do: • Néi dung tËp huÊn kh«ng s¸t thùc tÕ • D©n kh«ng n¾m ch¾c kiÕn thøc sau khi tham dù líp tËp huÊn • Kh«ng cã hç trî ¸p dông sau tËp huÊn v.v… KÕt qu¶ thu ®−îc lµ biÓu ®å c¸c khã kh¨n. BiÓu ®å nµy cã k×nh c©y nªn gäi lµ c©y khã kh¨n (biÓu ®å 1). S¬ ®å 1. C©y khã kh¨n N¨ng suÊt lóa thÊp s©u bÖnh h¹i lóa nhiÒu CÊp 1 Kh«ng nhËn biÕt Kh«ng biÕt c¸ch Tæ chøc phßng sö dông ®−îc s©u bÖnh phßng trõ trõ kh«ng ®ång gièng dÔ bÞ CÊp 2 lo¹t nhiÔm D©n kh«ng D©n kh«ng ¸p dung nhiÒu Kh«ng ®−îc tËp ®−îc kiÕn thøc tËp trµ lóa tæ chøc CÊp 3 huÊn huÊn trªn chiÕn mét dÞch c¸nh phßng ®ång trõ Néi Kh«ng Kh«ng dung n¾m hç TH ch¾c trî ¸p CÊp 4 kh«ng kiÕn dông s¸t thøc sau th
  6. S¬ ®å 2. C©y Môc tiªu N¨ng suÊt lóa cao h¬n ThiÖt h¹i do s©u bÖnh gi¶m CÊp 1 nhËn biÕt ®−îc biÕt c¸ch phßng Tæ chøc phßng sö dông s©u bÖnh trõ trõ ®ång lo¹t gièng CÊp 2 chèng chÞu D©n ®−îc D©n ¸p dung ®−îc Ýt trµ tæ chøc tËp huÊn kiÕn thøc tËp huÊn lóa chiÕn CÊp 3 trªn dÞch mét phßng c¸nh trõ ®ång cÊp 4 Néi n¾m tèt hç dung TH kiÕn trî s¸t thøc sau th 2. X©y dùng môc tiªu cña kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng Tõ c©y khã kh¨n, ta cã thÓ chuyÓn sang c©y môc tiªu b»ng c¸ch viÕt c¸c khã kh¨n ®ã theo h−íng ng−îc l¹i (h−íng tÝch cùc). T−¬ng tù, ta còng thu ®−îc biÓu ®å c¸c môc tiªu cã d¹ng h×nh c©y nªn gäi lµ c©y môc tiªu (biÓu ®å 2). Víi c©y môc tiªu ta còng sÏ cã môc tiªu cÊp 1 vµ c¸c cÊp thÊp h¬n. §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu cho kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng, ng−êi ta th−êng lÊy môc tiªu ë cÊp cao nhÊt. VÝ dô: ThiÖt h¹i do s©u bÖnh gi¶m trong s¬ ®å 2 sÏ lµ mét trong c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng khuyÕn n«ng. 3. X¸c ®Þnh vµ −u tiªn c¸c lÜnh vùc can thiÖp ViÖc x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc can thiÖp ®−îc tiÕn hµnh nh− sau:
  7. Rµ so¸t toµn bé c©y môc tiªu råi nhãm c¸c môc tiªu cïng liªn quan ®Õn mét lÜnh v−c vµo mét nhãm. §Æt tªn cho nhãm ®ã XÕp −u tiªn cho c¸c nhãm ®−îc tiÕn hµnh nh− sau: Thèng nhÊt c¸c tiªu chÝ vµ thang ®iÓm ®Ó xÕp −u tiªn • TÝnh khÈn cÊp/møc ®é bøc xóc • TÇm quan träng cña lÜnh vùc so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c cßn l¹i • Møc ®é ¶nh h−ëng/hiÖu qu¶ cã thÓ cã nÕu triÓn khai • TÝnh s½n cã vµ tÝnh kh¶ thi cña gi¶i ph¸p/ kh¶ n¨ng t×m kiÕm gi¶i ph¸p • Nguån lùc ®Ó triÓn khai TiÕn hµnh xÕp −u tiªn theo c¸c tiªu chÝ ®· thèng nhÊt KÕt qu¶ ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: Côm Tiªu chÝ Tæng −u tiªn 1 2 3 4 5 ®IÓm Mçi cuéc héi th¶o lËp kÕ ho¹ch cã thÓ cã 25 ®Õn 30 ng−êi tham dù nªn chia ra thµnh c¸c nhãm nhá 5 ng−êi ®Ó th¶o luËn xÕp thø tù −u tiªn. KÕt qu¶ xÕp −u tiªn gi÷a c¸c nhãm cã thÓ kh¸c nhau nh−ng sÏ ®−îc tæng hîp chung cho c¶ nhãm l¬n nh− sau; Tæng hîp xÕp −u tiªn* XÕp −u Côm −u tiªn 1 −u tiªn 2 −u tiªn 3 −u tiªn 4 −u tiªn 5 tiªn chung 1 2 3 4
  8. 5 * Trong mçi « t−¬ng øng sÏ ®iÒn sè nhãm chän −u tiªn cho ï−ng côm 4. LËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng/khung c«ng viÖc Trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cÇn chó ý: Ho¹t ®éng/ gi¶i ph¸p do céng ®ång tù thùc hiÖn (vÞ dô: ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt tæ chøc néi bé nªn chØ t¸c ®éng vÒ mÆt t¨ng c−êng tæ chøc). Ho¹t ®éng/gi¶i ph¸p yªu cÇu sù trî gióp tõ bªn ngoµi. §èi víi lo¹i nµy cÇn x¸c ®Þnh cô thÓ d¹ng kÜ thuËt hay kh©u kÜ thuËt cÇn trî gióp. C¸c gi¶ ®Þnh nÕu cã. Ch¼ng h¹n nÕu ®iÒu nµy kh«ng x¶y ra (hay x¶y ra) th× ho¹t ®éng sÏ kh«ng thu ®−îc kÕt qu¶ g× hay kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®−îc ho¹t ®éng. VÝ dô: NÕu chÝnh phñ kh«ng giao ®Êt/chñ quyÒn ®Êt cho n«ng d©n th× kh«ng thÓ triÓn khai ®−îc ho¹t ®éng trång rõng. Hay: nÕu gi¸ m¬ thÊp nh− n¨m 2002 th× ng−êi trång m¬ sÏ kh«ng cã l∙i, kh«ng më r«ng ®−îc diÖn tÝch trång m¬. Nh− ®· tr×nh bµy ë trªn, môc tiªu cÊp 1 biÕn thµnh môc tiªu cña kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng. C¸c môc tiªu ë gi÷a cÊp cao nhÊt vµ thÊp nhÊt sÏ lµ c¸c kÕt qu¶ mong ®îi. VÝ dô: Kh«ng biÕt c¸ch phßng trõ. KÕt qu¶ mong ®îi lµ: D©n biÕt ®−îc c¸ch phßng trõ dÞch bÖnh. Khã kh¨n/ nguyªn nh©n ë cÊp cuèi cïng cña mçi khã kh¨n/nguyªn nh©n sÏ biÕn thµnh ho¹t ®éng. VÝ dô: Néi dung tËp huÊn s¸t. Ho¹t ®éng sÏ lµ: x©y dung néi dung tËp huÊn s¸t víi yªu cÇu. Trong giai ®o¹n nµy cÇn l−u ý: Rµ so¸t xem nh÷ng ho¹t ®éng nh− vËy ®· ®ñ ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ mong ®îi ch−a? NÕu ch−a th× cã thÓ cã ho¹t ®éng nµo kh¸c n÷a kh«ng? NÕu cã gi¶ ®Þnh th× cÇn ph¶i th¶o luËn tiÕp xem: • Cã c¸ch nµo ®Ó kh¾c phôc hay kh«ng? NÕu cã th× c¸ch Êy lµ g×? C¸ch nµy sÏ lµ ho¹t ®éng bæ xung vµo kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng. • NÕu kh«ng th× gi¶i ph¸p thay thÕ lµ g×? nÕu cã gi¶i ph¸p thay thÕ th× sÏ thªm vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng khuyÕn n«ng vµ sÏ ph¶i ®iÒu chØnh l¹i môc tiªu cho phï hîp hoÆc bæ xung môc tiªu. • NÕu kh«ng cã gi¶i ph¸p thay thÕ th× kÕ ho¹ch khuyÕn n«ng hay mét môc tiªu nµo ®ã cña kÕ ho¹ch ph¶i huû bá. Lo¹i kÕ ho¹ch nµy th−êng ®−îc lËp cho Ýt nhÊt lµ mét n¨m. Sau mét n¨m rµ so¸t l¹i cïng víi n«ng d©n ®Ó xem cã g× chØnh lý, bæ xung.
  9. Dùa vµo kÕ ho¹ch chung, c¸c khuyÕn n«ng viªn sÏ phèi hîp víi céng ®ång lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt. ViÖc lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt kh«ng cã g× kh¸c víi c¸c ph−¬ng ph¸p th−êng lµm kh¸c. Thêi gian cho kÕ ho¹ch chi tiÕt cã thÓ tõ 1 ®Õn 6 th¸ng tuú theo tÝnh chÊt cña tõng ho¹t ®éng. KÕt qu¶ ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng sau: KÕ ho¹ch khuyÕn n«ng: §Þa bµn? N¨m.. lÜnh vùc.: lóa Môc tiªu KÕt qu¶ mong ®îi Ho¹t ®éng Th¸ng Gi¶ ®Þnh 1……. 1.1. 1.1.1 1.1.2. 1.1.3 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3 1.3. 1.3.1 1.3.2. 1.3.3. 2……. … 3……. … KÕ ho¹ch ho¹t ®éng khuyÕn n«ng chi tiÕt Môc tiªu Ho¹t ®éng Thêi gian thùc hiÖn §Þa bµn Ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm B¶ng dù tÝnh vÒ qui m« vµ tµi chÝnh cho ho¹t ®éng ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Tæng sè Qui m« DiÖn tÝch, con... Sè hé tham gia hé
  10. Tæng chi phÝ ® Møc hç trî cña dù ¸n % Tæng tiÒn dù ¸n hç trî ® Tæng tiÒn d©n ®ãng gãp ®

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản