Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 43

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

80
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 43: MÁU NHUỘM ĐỘNG PHÒNG Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, ướm hỏi: -Ngươi... Khoái chứ? Hồ Thiết Hoa cười hì hì: -Khoái là cái chắc! Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa: -Ngươi... ngươi có thấy tân nương tử rồi chứ! Hồ Thiết Hoa cười lớn hơn một chút: Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 43

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BOÁN MÖÔI BA MAÙU NHUOÄM ÑOÄNG PHOØNG Tieåu Phi höø nheï moät tieáng, öôùm hoûi: -Ngöôi... Khoaùi chöù? Hoà Thieát Hoa cöôøi hì hì: -Khoaùi laø caùi chaéc! Tieåu Phi laïi höø moät tieáng nöõa: -Ngöôi... ngöôi coù thaáy taân nöông töû roài chöù! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn hôn moät chuùt: -Ngöôi cho ta laø moät chaøng reå ngoác? Ngay trong ñeâm taân hoân khoâng nhìn maët vôï laïi boû ñi aø? Tieåu Phi ñöa tay vuoát choùp muõi: -Ngöôi... ngöôi khoâng phaùt caùu? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû: -Phaùt caùu? Taïi sao ta phaûi phaùt caùu? Cho ngöôi bieát, chöa co luùc naøo ta haân hoan baèng luùc naøy! Tieåu Phi troá maét nhìn y: -Ngöôi tænh röôïu chöa? Hoà Thieát Hoa cöôøi roøn: -Tænh röôïu? Chöa luùc naøo ta tænh nhö luùc naøy! Tieåu Phi söõng sôø. Chaøng khoâng theå môû mieäng hoûi gì nöõa! Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân: -Ñöông nhieân ngöôi bieát roõ, taân nöông töû chaúng phaûi laø Tyø Baø Coâng Chuùa! Tieåu Phi mô maøng: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Cho neân ngöôi nghó taân nöông chaúng daùm xuaát ñaàu loä dieän laø vì maët roã chaèng, maët ñaày noát ruoài, maët naùm ñen, xaáu xí nhö ma lem, tôûm nhö nöõ daï xoa! Coù ñuùng vaäy khoâng? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Coù theå khoâng xaáu, baát quaù... Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: 451 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöøng töôûng ta khoù chòu! Ñöøng an uûi ta! Khoâng! Ta khoâng heà khoù chòu, ta khoâng caàn ai an uûi ta! Vôï ta chaúng nhöõng khoâng xaáu xí, maø traùi laïi, so vôùi Tyø Baø Coâng Chuùa, coøn coù phaàn hôn! Tieåu Phi söõng sôø. Neáu naøng ñaïi coâng chuùa myõ leä nhö vaäy, taïi sao laïi khoâng daùm chöôøng maët! Chaøng khoâng tin noåi, Hoà Thieát Hoa roài! Hoà Thieát Hoa keâu to: -Ngöôi khoâng tin aø? Tieåu Phi laïi vuoát choùp muõi: -Vieäc ñoù... coù theå... coù theå... Hoà Thieát Hoa vuït ñöùng leân: -Ñöôïc roài! Ngöôi khoâng tin, ta daãn ngöôi ñi, ñi gaëp naøng cho bieát! Tieåu Phi chöa kòp noùi gì, Hoà Thieát Hoa naém tay chaøng loâi ra khoûi leàu. Beân ngoaøi eâm tònh laï khoâng moät boùng ngöôøi thaáp thoaùng. Tieåu Phi cöôøi khoå: -Coøn sôùm theá naøy, ngöôi laïi keùo ta ñeán ñoäng phoøng! Nhö vaäy laøm sao oån tieän chöù! Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Sao laïi khoâng oån? Ngöôi laø huynh ñeä cuûa ta, coù gì quan heä ñaâu? Tieåu Phi laéc ñaàu: -Chaúng quan heä gì vôi ngöôi, song ñoái vôùi taân nöông töû thì... Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi: -Cho ngöôi bieát, vôï cuûa ta chaúng nhöõng ñeïp kinh khuûng, maø caùi taùnh cuûa naøng cuõng ñaùng yeâu laém. Naøng oân nhu hieàn dòu, laïi khoâng... ngöôi khoâng töôûng noåi! Ta khoâng bieát noùi sao cho ñuû... Tieåu Phi baát giaùc cuõng vui laây, chaøng cöôøi khaø: -Xem ra, ngöôi ccoù dieãm phuùc thaät! Caû hai ñaõ ñeán ñoäng phoøng. Ñoäng phoøng laø moät chieác leàu, ñöôïc döïng leân ngay hoâm taân hoân. Beân trong trang hoaøng nhö thieân cung. Taân nöông töû chöøng nhö quaù meät moûi, naèm y trong chaên, chaên ñaùp kín, chæ coøn môù toùc ñen daøi loä beân ngoaøi. Hoà Thieát Hoa ñöùng tröôùc cöûa goïi: -Coù khaùch ñeán! Daäy, daäy! Khaùch laø baèng höõu chí thaân, chí thieát cuûa taïi haï! Chaúng khaùc naøo anh em ruoät thòt! Daäy! Chaúng vieäc gì maø phaûi theïn! Vôï choàng ngöôøi ta keát hoân roài, ba thaùng sau nhin nhau coøn beõn leõn, y keát hoân chöa troøn moät ñeâm ngaøy, laïi laøm nhö ñoâi vôï choàng giaø. Tieåu Phi cöôøi thaàm. Nhöng, chaøng cuõng möøng cho Hoà Thieát Hoa, neáu taân nöông khoâng ñoàng thanh khí, thì laøm gì y daùm haønh ñoäng nhö vaäy? 452 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Nhöng taân nöông khoâng böôùc ra. Naøng khoâng ra, thì Hoà Thieát Hoa vaøo. Y cöôøi thoát: -Ñaõ muoán gaëp haén laïi coøn... Boãng y bieán saéc maët. Roài y nhìn xuoáng chaân. Maùu! Y daõ daãm chaân leân maùu! Maùu vaáy döôùi neàn, maùu vaáy nôi chaên. Hoà Thieát Hoa chuïp chieác chaên quaêng ñi moät nôi, treân giöôøng coù moät xaùc cheát! Xaùc cuûa moät nöõ nhaân! oOo Hoà Thieát Hoa nhö moät toaø laâu ñaøi cao suïp neàn, ñoå xuoáng, y nghe ñoâi chaân nhuõn laïi nhö buùn daàm nöôùc, toaøn thaân suïp xuoáng laïi moät choã. Tieåu Phi caáp toác böôùc tôùi naâng y ñöùng leân, bieán saéc hoûi: -Ngöôi rôøi phoøng töø luùc naøo. Hoà Thieát hoa laép baép ñaùp: -Ta vöøa ra khoûi leàu, chaïy ñi tìm ngöôi... Tieåu Phi traàm gioïng: -Trong thôøi gian ngaén ñoù, laïi coù ngöôøi vaøo ñaây haï thuû. Ngöôøi ñoù laø ai? Ngöôi coù cöøu oaùn gì vôùi haén? Taïi sao ngay trong ñeâm taân hoân, taïi saùt haïi taân nöông töû cuûa ngöôi? Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ngöôi cho ta laø thuû phaïm? Ta gieát vôï ta aø? -Theá khoâng phaûi ngöôi? Hoà Thieát Hoa höø naëng: -Phaûi laøm sao ñöôïc? Roài y traàm gioïng tieáp: -Coøn naøng naøy laø ai? Ta chöa heà gaëp maët naøng! Tieåu Phi laïi giaät mình: -Coøn... taân nöông töû... ôû ñaâu? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu roài keâu leân: -Phaûi roài! Naøng ñi ñaâu? Roõ raøng laø naøng naèm nguû taïi ñaây maø! Naøng nguû trong luùc ta ñi tìm ngöôi maø! Y luùc soaùt khaép nôi, goùc leàu, gaàm giöôøng, y ñaûo ngöôïc baøn gheá, chaên maøn, nhöng taân nöông töû maát daïng. Vôï y bieán maát, chæ coøn moät nöõ nhaân laï, chæ coøn laïi xaùc cheát treân giöôøng. Nöõ nhaân naøy laø ai? Taïi sao naøng ñeán ñaây? Ai gieát naøng? Taân nöông töû ñi ñaâu? Baát quaù, Hoà Thieát Hoa chaïy ra ngoaøi, ní maáy caâu roài veà ñaây, leàu cuûa y vôùi leàu cuûa Tieåu Phi caùch nhau khoâng xa. Theá maø trong thôi gian ngaén ñoù, laïi do dieãn bieán kinh hoàn ngay trong ñoäng phoøng! 453 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Bình sanh, Tieåu Phi chöa töøng thaáy söï laï nhö vaäy! Xaùc cheát söng maët maøy, luùc soáng haún xaáu xí ñeán khieáp ngöôøi, hieän taïi naèm ñoù, nöoi ngöïc coù moät loã hoång, maùu vaáy chuùng quanh, troâng ñaùng sôï. Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Vieäc gì chöù? Vieäc gì laï theá naøy? Sao nöõ nhaân laïi traàn truoàng. Naøng ñeán ñaây luùc naøo? Taïi sao vôï ta khoâng hay bieát gì caû? Tieåu Phi traàm gioïng: -Khoâng phaûi naøng töï ñoäng ñeán ñaây ñaâu! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Sao ngöôi bieát? Tieåu Phi ñaùp: -Chaên vaáy maùu, giöôøng khoâng vaáy maùu, ñieàu ñoù chöùng toû nöõ nhaân bò gieát roài môùi ñöôïc mang ñeán ñaây! Hoà Thieát Hoa hoûi: -Keû naøo ñoù, gieát ngöôøi roài laïi mang xaùc cheát ñeùn ñaây laøm gì? Tieåu Phi khoâng ñaùp hoûi laïi: -Coù ñuùng laø luùc ngöôi ñi ra taân nöông töû coøn naèm treân giöôøng khoâng? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Ñuùng chöù! Naøng nguû say laém maø! Hieän taïi... hieän taïi naøng ñi ñaâu? Tieåu Phi cau maøy, khoâng hieåu noåi söï tình. Moät bí maät to lôùn! Hoà Thieát Hoa chaïy ra ngoaøi goïi to: -Caùc ngöôi ñaâu? Ñeán ñaây! Ñeán gaáp. Trong leàu coù xaùc cheát. Caùc ngöôi laïi nhìn xem cho bieát ai ñaõ cheát! Ngöôøi ñaàu tieân chaïy ñeán, Quy Tö Vöông! Roài ñeán Tyø Baø Coâng Chuùa. Quy Tö Vöông chöa tænh haún röôïu. Caû hai nhìn xaùc cheát cuøng bieán saéc. Hoà Thieát Hoa hoûi: -Nöõ nhaân naøy laø ai? Hai vò... Quy Tö Vöông chuïp chieác aùo y, naém chaéc gaøo leân: -Taïi sao ngöôi gieát noù? Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Taïi haï gieát naøng? Vöông gia gaëp quyû giöõa ban ngaøy aø? Taïi haï coù bieát naøng laø ai ñaâu? Taïi sao laïi gieát naøng? Quy Tö Vöông heùt aàm ó: -Duø coù xaáu xí nhö theá naøo ñi nöõa, noù cuõng laø vôï ngöôi, taïi sao ngöôi nôõ xuoáng tay saùt vôï?.,.. Ngöôi khoâng phaûi laø con ngöôøi, ngöôi laø con vaät, loaøi suùc sanh! Hoà Thieát Hoa kinh haõi: -Vöông gia noùi gì! Nöõ nhaân naøy... laø vôï cuûa taïi haï? Quy Tö Vöông khoùc to: 454 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Noù xaáu xí thaät ñaáy, song noù vaãn laø laù ngoïc caønh vaøng, noù khoâng xöùng ñaùng laøm vôï moät gaõ coân ñoà nhö ngöôi sao? Neáu ngöôi khoâng muoán laáy noù, thì khoâng neân... Hoà Thieát Hoa giaän quaù, vung ta haát Quy Tö Vöông ngaõ nhaøo xuoáng neàn roài heùt leân: -Laõo naøy ñieân! Laõo ñieân maát roài! Quy Tö Vöông maéng traû: -Ngöôi ñieân! Ngöôi ñieân! Suùc sanh ñieân! Tieåu Phi heát söùc kinh ngaïc, böôùc tôùi vöøa naâng Quy Tö Vöông leân vöøa traàm gioïng hoûi: -Vò coâ nöông treân giöôøng ñoù laø ai? Vöông gia nhaän ra naøng aø? Quy Tö Vöông söøng soä: -Con gaùi ta, ta laïi khoâng nhaän ra aø? Tieåu Phi giaät mình: -Taân nöông trong ñeâm vöøa roài, chính laø coâ nöông naøy? Quy Tö Vöông höø moät tieáng: -Töï nhieân laø noù! Hoà Thieát Hoa teùt to: -Khoâng phaûi naøng! Khoâng! Tuyeät ñoái khoâng phaûi naøng! Taïi haï troâng thaáy roõ raøng vôï taïi haï xinh ñeïp phi thöôøng, laøm gì xaáu xí nhö con quyû loï lem? Khoâng! Nhaát ñònh khoâng phaûi nöõ daï xoa naøy ñaâu? Quy Tö Vöông noåi giaän cöïc ñoä: -Ta ñem gaû con gaùi cho ngöôi, deã thöôøng ta chaúng bieát chi heát aø? Taân lang nhaát ñònh laø khoâng phaûi. Nhaïc gia quaû quyeát laø phaûi. Caû hai caõi vaõ vôùi nhau, haêng say quaù chöøng, töôûng noùc leàu coù theå tung bay do khí uaát cuûa song phöông boác leân. Tieåu Phi thöø ngöôøi ra ñoù, chaúng bieát trôøi ñaát naøo nöõa. Hoà Thieát Hoa daäm chaân: -Neáu vöông gia noùi raèng nöõ daï xoa naøy laø taân nöông töû, thì ñeâm roài, taïi haï thaáy naøng naøo theá? Khoâng leõ ngöôøi maïo nhaän laø taân nöông töû? Quy Tö Vöông quaùt: -Ngöôi gieát noù, laïi coøn bòa chuyeän chaïy toäi nöa sao! Ngöôi löøa ai ñöôïc chöù, ñöøng hoøng! Hoà Thieát Hoa cuõng heùt: -Ñöøng hoà ñoà! Taïi haï xin hoûi? Tyø Baø Coâng Chuùa cao gioïng: -Caâm ngay, ta hoûi ngöôi, neáu ngöôi noùi laø khoâng phaûi taân nöông töû, vaäy taân nöông töû ôû ñaâu? Ngöôi cöù ñem naøng ra ñaây ñoái chöùng, töùc khaéc ta tin ngöôi! Hoà Thieát Hoa luùng tuùng: -Taïi... taïi haï... 455 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y coøn bieát taân nöông töû ñi ñaâu? Baát quaù, y dôøi doäng phoøng maáy giaây phuùt thoâi. Vaø luùc ñoù thì naøng coøn naèm nguû treân giöôøng roõ raøng! Tyø Baø Coâng Chuùa cöôøi laïnh: -Ta cuõng cho raèng ngöôøi maø ngöôi thaáy trong ñeâm roài, chaúng phaûi thô thô cuûa ta, nhöng taïi sao thô thô ta bò gieát ngay treân giöôøng chöù? Ngöôi khoâng gieát, thì ai vaøo ñaây haï thuû? Ai haï thuû tröôùc maét ngöôi ñöôïc? Hoà Thieát Hoa traàm gioïng: -Bieát ñaâu caùc vò khoâng ñöa taân nöông ñi nôi khaùc, roài ñem xaùc cheát vaøo ñaây, buoäc toäi oan taïi haï? Quy Tö Vöông laïi heùt: -Caâm! Caâm! Khoâng leõ ta gieát con gaùi cuûa ta? Hoà Thieát Hoa khoâng bieát laøm sao cho Quy Tö Vöông tin ñöôïc. Y böôùc tôùi naém tay Tieåu Phi khaån tröông hoûi: -Ngöôi khoâng giuùp ta moät tieáng naøo aø? Ngöôi cuõng khoâng tin ta nöõa sao? Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi muoán ta noùi gì? Hoà Thieát Hoa nhaûy döïng leân: -Ñöôïc! Ñöôïc laém! Khoâng ai tin ta heát. Ñeán ngöôi cuõng chaúng tin ta. Ngöôi laïi coøn giuùp keû khaùc taïo oan uoång cho ta. Giaû nhö ta coù bieát naøng ñi nöõa, thì sao chöù! Ai baûo caùc ngöôi löøa ta? Ta coù cöôùi moät nöõ daï xoa ñaâu? Tyø Baø Coâng Chuùa heùt: -Ngöôi gieát ngöôøi taát phaûi thöôøng maïng! Hai beân tay naøng xoeø ra, möôøi ngoùn tay chuïp tôùi, nhaém ngay yeát haàu Hoà Thieát Hoa. Thuû phaùp cuûa naøng nhanh lôïi haïi, song ñoái vöoùi ngöôøi naøo khaùc chöù ñoái vôùi Hoà Thieát Hoa chaúng khaùc naøo moät troø ñuøa. Y soâi giaän quaùt: -Döøng ngay! Ta khoâng muoán ñaùnh ngöôi mang thöông tích, song ít nhaát cuõng phaûi bieát khoân ñöøng treâu vaøo ta! Y vaåy tay, Tyø Baø Coâng Chuùa bò baén nhaøo trôû laïi. Quy Tö Vöông gaàm leân: -Ngöôi ñònh troán? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi cuoàng daïi: -Ta troán roài sao? Ai daùm ngaên chaën ta? Quy Tö Vöông heùt vang: -Ngöôi khoâng troán ñöôïc! Baûy taùm ngoïn kim maâu töø beân ngoaøi ñaâm vaøo. Hoà Thieát Hoa khoâng caàn nhìn, vôùi tay veà phía sau, hai ngoïn maâu ñaõ naèm goïn trong tay y. 456 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y giaät nheï. Hai voõ só nhaøo tôùi, ngaõ daøi treân neàn leàu. Voõ só cuõng heùt leân, baûy taùm ngoïn kim maâu khaùc laïi ñaâm vaøo. Hoà Thieát Hoa vung tay nhanh nhö ñieän. Tieáng bòch, tieáng höï, tieáng oái vang leân, laãn loän. Taát caû soá voõ só ñoù ñeàu nhaøo laên nhö hai gaõ tröôùc. Roáp! Roáp. Baûy taùm ngoïn maâu gaãy vuïn nhö caønh khoâ. Quy Tö Vöông bình sanh chöa heà thaáy ai coù thaàn löïc vaø oai khí nhö theá. Laõo bieán saéc maët xanh rôøn, laëng ngôì nhö töôïng goã. Hoà Thieát Hoa böôùc nhöõng böôùc daøi, nang nhieân ra khoûi leàu. Y vöøa ñi, vöøa cao gioïng thoát: -Keû naøo töï haøo coù chieác ñaàu cöùng, cöù ra maø ngaên chaën ta! Bao nhieâu voõ só beân ngoaøi leàu, ñaõ ñöùng xa, thaáy y ra caøng böôùc traùnh xa hôn. Boãng moät boùng ngöôøi lao vuùt tôùi, chaën tröôùc maët Hoà Thieát Hoa. Hoà Thieát Hoa bieán saéc, nhöng chæ moät thoaùng thoâi, y baät cöôøi cuoàng daïi: -Toát! Toát laém! Ngöôi ñeán aø? Chuùng ta hoâm nay laïi ñöôïc dòp phaân hôn keùm. Ngöôøi ñoù laø Tieåu Phi Tieåu Phi thôû daøi: -Ta laøm sao giao thuû vôùi ngöôi ñöôïc? Hoà Thieát Hoa möøng rôõ: -Neáu theá chuùng ta cuøng ñi! Tieåu Phi laéc daàu: -Chöa ñi ñöôïc? Hoà Thieát Hoa trooù maét: -Taïi sao? Tieåu Phi laïi thôû daøi: -Neáu baây giôø ñi, thì nieàm oan khoâng giaûi toaû noåi! Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Noåi hay khoâng noåi roài sao? Ta vaán taâm khoâng thaáy theïn laø ñöôïc roài! Ai nghó gì maëc hoï! Ta baát chaáp! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Vieäc gì khaùc thì ñöôïc vieäc naøy thì khoâng! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh: -Ta bieát! Ngöôi laøm sao ñaønh loøng boû ñi! Ngöôi khoâng muoán ñi! Cöù ôû laïi, ta ñi! Y böôùc tôùi. Tieåu Phi ngaên chaën. Hoà Thieát Hoa soâi giaän: -Ngöôi thaät söï khoâng cho ta ñi? Tieåu Phi traàm gioïng: -Ñi ñaâu? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ñaâu maø chaúng ñöôïc! 457 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thoû daøi: -Ñaïi maïc khaùc, Trung Nguyeân khaùc, ngöôi ñöøng queân ñieàu ñoù. Moät ngöôi, khoâng laøm sao rôøi sa maïc ñöôïc! Hoà Thieát Hoa heùt: -Ngöôi ñaõ khoâng baèng loøng theo ta, thì cheát soáng maëc ta, ngöôi ñöøng quan taâm nöõa! Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi neân bieát, ngöôøi haõm haïi ngöôi coù caùi yù muoán cho ngöôi khoâng coá daèn gì caû ñeå boû ñi, ngöôi ñi roài laø ngöôøi ñoù seõ khoan khoaùi. Chaøng gaät ñaàu traàm gioïng tieáp: -Phaûi! Baø ta seõ khoan khoaùi! Hoà Thieát Hoa heùt: -Theá ngöôi muoán ta phaûi laøm sao? Tieåu Phi traàm gioïng: -Ta chæ muoán ngöôi löu laïi ñaây! Ta höùa trong voøng ba ngaøy, seõ tìm ra ngöôøi ñoù. Giaù nhö ngöôi nhaát quyeát ra ñi, thì ta cuõng nhaát quyeát nhaên chaën! Hoà Thieát Hoa ngaång maët leân khoâng thôû daøi, roài nheách nuï cöôøi khoå. -Keû naøo khaùc noùi vôùi ta nhö vaäy, keû ñoù phaûi cheát vôùi ta, hay ngöôïc laïi ta cheát vì keû ñoù! Nhöng ngöôi... ta ñaønh chòu! Ta nhöôïng boä laõo xuù truøn! Roài y daäm chaân tieáp: -Ñöôïc? Ta nghe ngöôi! Ta ôû laïi. Neáu ngöôi muoán chieác ñaàu cuûa ta, ta seõ caét hai tay daâng cho ngöôi! Quy Tö Vöông ñöùng xa xa, nghe ngoùng cuoäc ñoái thoaïi, can ñaûm leân quaùt: -Caùc ngöôi ñaâu? Baét haén! Voõ só cuõng can ñaûm, tieáng xoaûng, tieáp roáp vang leân. Kim maâu gaãy vuïn, ngöôi ngaõ nhaøo. Tieåu Phi chæ phaát nheï moät voøng tay thoâi. Quy Tö Vöông bieán saéc: -Ngöôi... ngöôi laøm gì theá? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Haén noùi, haén ôû laïi, laø haén khoâng chaïy troán ñi ñaâu. Trong voøng ba hoâm, taïi ha seõ ñöa thuû phaïm ñeán ñaây! Giao cho Vöông gia bieát, khoâng ñöôïc moät ai chaïm ñeán loâng chaân cuûa haén! Quy Tö Vöông haáp taáp hoûi: -Neáu haén boû ñi? Tieåu Phi laïnh luøng: -Taïi haï seõ thöôøng maïng con gaùi Vöông gia! Quy Tö Vöông laïi hoûi: -Neáu trong ba hoâm, ngöôi khoâng tìm ra thuû phaïm? 458 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Thì ta saün saøng ñeàn maïng con gaùi ngöôi. Ñöøng loâi thoâi! Keå ra baèng höõu xöû söï vôùi nhau nhö hoï, thaät hieám coù! Quy Tö Vöông giaät mình, traàm ngaâm moät luùc: -Ñöôïc, ta tin caùc ngöôi! Khoâng tin thì laõo laøm gì hoï chöù? Tieåu Phi loâi Hoà Thieát Hoa veà ngoâi leàu daønh cho hoï. Tyø Baø Coâng Chuùa thôû daøi: -Hai ngöôøi ñoù, neáu muoán boû ñi, ai ngaên chaën hoï noåi? Song hoï tình nguyeän ôû laïi, hoï laïi long troïng phaùt theä nhö vaäy, theá laø nghóa laøm sao? Ngöôøi gieát thô thô ta khoâng leõ chaúng phaûi Hoà Thieát Hoa? Quy Tö Vöông nhìn con gaùi nghe naøng töï laåm nhaåm nhö vaäy, höø moät tieáng: -Haén khoâng haï thuû, thì coøn ai vaøo ñoù maø haï thuû? Laøm gì coù keû cao höùng ñeán ñoä maïo hieåm ñoùng vai taân nöông? Lôïi gì chöù? oOo Hoà Thieát Hoa laåm nhaåm: -Thöïc ra, ta ñaâu coù yù muoán boû ñi ngang nhö vaäy? Caùi vieäc naøy neáu khoâng truy cöùu cho minh baïch, thì chaúng yeân taâm vaäy? Neáu nöõ nhaân xaáu soá ñoù ñuùng laø con gaùi cuûa Quy Tö Vöông thì nöõ nhaân ta gaëp trong ñeâm taân hoân laø ai? Naøng maïo nhaân laø taân nöông töû, ñeå laøm gì, coù ích lôïi gì? Tieåu Phi thôû daøi: -Ngöôi chöa hieåu aø? Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Ta khoâng töôûng noåi! Tieåu Phi traàm gioïng: -Tröôùc heát, ngöôi neân tin töôûng ñieàu naøy, laø nöõ nhaân cheát ñoù chính laø con gaùi Quy Tö Vöông, laø taân nöông töû chính thöùc! Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Taïi sao ta phaûi tin nhö vaäy: Tieåu Phi cöôøi khoå: -Chæ vì naøng xaáu xí quaù, Quy Tö Vöông môùi giaáu ngöôi, chöù neáu khoâng thì Tyø Baø Coâng Chuùa xuaát hieän nhö chim sôn ca sao naøng aån maët maõi! Hoà Thieát Hoa thôû ra. Y khoâng ñaùp. Tieåu Phi tieáp: -Ta coøn nhaän ra, naøng aáy ñaõ cheát ít nhaát cuõng ñöôïc maáy khaéc thôii gian roài! Hoà Thieát Hoa troá maét: -Maáy khaéc thôøi gian? Khoâng leõ naøng cheát tröôùc khi ta vaøo ñoäng phoøng? 459 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Naøng bò gieát tröôùc khi ngöôi veà phoøng! Hoà Thieát Hoa söûng soát: -Theá caùc xaùc cuûa naøng... Tieåu Phi ñaùp: -Döôùi giöôøng, coù daáu maùu. Keû naøo ñoù gieát naøng xong, giaáu xaùc naøng döôùi giöôøng. Roài chính keû ñoù, ñoùng vai taân nöông, leân nguû treân giöôøng. Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Ngöôi noùi sao? Luùc ta vaø taân nöông treân giöôøng, thì beân döôùi ñaõ coù xaùc cheát roài? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Naøng... taân nöông... taân nöông giaû bieát laø coù xaùc cheát döôùi giöôøng, laïi daùm... daùm naèm treân giöôøng vôùi ta... vaø vaø... ------------------------oOo------------------------ 460 Typed by Khaùt Maùu http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2